intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Mối quan hệ giữa đầu tư công và tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

0
31
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp: Mối quan hệ giữa đầu tư công và tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở nghiên cứu mối quan hệ giữa đầu tư công và tăng trưởng kinh tế của huyện trong thời gian qua, đề xuất được các định hướng giải pháp phù hợp để tăng tính hiệu quả của đầu tư công nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Mối quan hệ giữa đầu tư công và tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015

tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> ----------<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> Đ<br /> <br /> MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẦU TƢ CÔNG VÀ TĂNG TRƢỞNG<br /> KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ VANG TỈNH THỪA<br /> THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2011 – 2015<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HẠNH<br /> <br /> Khóa học: 2012 – 2016<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> ----------<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> Đ<br /> <br /> MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẦU TƢ CÔNG VÀ TĂNG TRƢỞNG<br /> KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ VANG TỈNH THỪA<br /> THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2011 – 2015<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Nguyễn Thị Hạnh<br /> Lớp: K46B – KHĐT<br /> Niên khóa: 2012 – 2016<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự<br /> giúp đỡ, hỗ trợ dù nhiều hay ít, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác.<br /> Trong suốt thời gian học tập ở giảng đường Đại học đến nay, em đã nhận được<br /> rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè.<br /> Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô ở Khoa<br /> Kinh Tế Phát Triển – Trường Đại Học Kinh Tế Huế đã cùng với tri<br /> thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho em trong<br /> suốt thời gian học tập tại trường. Đó là nền tảng, hành trang giúp em chuẩn bị<br /> kiến thức cho sự nghiệp tương lai sau này.<br /> Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn<br /> đã hết lòng tận tâm hướng dẫn cũng như luôn sẵn sàng giải đáp các thắc mắc về<br /> quá trình thực tập và bài khóa luận để em có thể hoàn thành bài khóa luận này.<br /> Em cũng xin cảm ơn đến các anh chị phòng Tổng hợp – sở Kế Hoạch<br /> Đầu Tư Thừa Thiên Huế và các anh chị làm việc tại UBNN huyện<br /> Phú Vang đã hướng dẫn và giúp đỡ em trong việc tiếp cận với môi trường làm<br /> việc thực tế và thu thập các tài liệu liên quan đến đề tài.<br /> Bước đầu tiếp cận với thực tế, tìm hiểu về đầu tư công, kiến thức của em<br /> còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy không tránh khỏi những thiếu sót.<br /> Em rất mong nhân được ý kiến đóng góp quý báu của Thầy cô và các bạn để<br /> khóa luận này có thể hoàn thiện hơn.<br /> Cuối cùng, em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong<br /> sự nghiệp trồng người cao quý này. Đồng kính chúc các Cô, Chú, Anh, Chị trong<br /> phòng Tổng hợp - Sở Kế Hoạch Đầu Tư Huế và UBNN huyện Phú<br /> Vang luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong công việc.<br /> <br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Thị Hạnh<br /> <br /> GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1<br /> 1.<br /> <br /> Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................................................ 1<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu.............................................................................................................. 1<br /> <br /> 2.1. Mục tiêu chung ...................................................................................................................... 1<br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể ...................................................................................................................... 1<br /> 3.<br /> <br /> Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ....................................................................... 2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 3.1. Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài........................................................................................... 2<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu............................................................................................................... 2<br /> 4.<br /> <br /> Phƣơng pháp nghiên cứu ...................................................................................................... 2<br /> <br /> 4.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu ............................................................................................... 2<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 4.2. Phƣơng pháp phân tích.......................................................................................................... 2<br /> 4.3. Phƣơng pháp tính toán .......................................................................................................... 2<br /> 5.<br /> <br /> Nội dung nghiên cứu ............................................................................................................. 2<br /> <br /> PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ........................................................................................ 3<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT ĐẦU TƢ VÀ TĂNG TRƢỞNG<br /> KINH TẾ ......................................................................................................................... 3<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1. Một số lý thuyết cơ bản......................................................................................................... 3<br /> 1.1.1.Khái niệm về đầu tƣ .............................................................................................................. 3<br /> 1.1.2.Nguồn vốn đầu tƣ .................................................................................................................. 3<br /> 1.1.3.Đối tƣợng đầu tƣ.................................................................................................................... 5<br /> 1.1.4.Đầu tƣ công............................................................................................................................ 5<br /> 1.1.5.Khái niệm tăng trƣởng kinh tế .............................................................................................. 7<br /> 1.2. Mối quan hệ qua lại giữa đầu tƣ với tăng trƣởng kinh tế.................................................... 7<br /> 1.2.1.Tác động của đầu tƣ đến tăng trƣởng kinh tế ...................................................................... 7<br /> 1.2.1.1. Đầu tư phát triển tác động đến tổng cung của nền kinh tế .......................7<br /> 1.2.1.2. Đầu tư phát triển tác động đến tổng cầu của nền kinh tế .......................11<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hạnh<br /> <br /> GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 1.2.1.3. Tác động của đầu tư phát triển đến tăng trưởng kinh tế.........................13<br /> 1.2.2.Tác động ngƣợc lại của tăng trƣởng và phát triển đến đầu tƣ .......................................... 15<br /> 1.2.2.1. Tăng trưởng và phát triển kinh tế góp phần cải thiện môi trường đầu tư 15<br /> 1.2.2.2. Tăng trưởng và phát triển kinh tế làm tăng tỷ lệ tích luỹ, cung cấp thêm vốn cho<br /> đầu tư:.......................................................................................................15<br /> 1.2.2.3. Tăng trưởng kinh tế góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, năng lực công<br /> nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư phát triển.........................15<br /> 1.3. Đặc điểm của đầu tƣ công đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ...................................... 16<br /> 1.3.1.Đặc điểm của đầu tƣ công................................................................................................... 16<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.3.2.Vai trò của đầu tƣ công đối với sự phát triển kinh tế - xã hội........................................... 18<br /> 1.4. Kinh nghiệm quản lý đầu tƣ công của một số quốc gia trên thế giới............................... 21<br /> 1.4.1.Về kế hoạch đầu tƣ và quy hoạch phát triển...................................................................... 21<br /> 1.4.2.Về tổ chức quản lý đầu tƣ và thẩm định dự án .................................................................. 21<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.4.3.Về điều chỉnh dự án............................................................................................................. 22<br /> 1.4.4.Về ủy thác đầu tƣ................................................................................................................. 22<br /> 1.4.5.Về giám sát, kiểm tra, đánh giá đầu tƣ ............................................................................... 23<br /> 1.5. Tình hình về đầu tƣ công ở Việt Nam trong thời gian qua............................................... 23<br /> CHƢƠNG 2: MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẦU TƢ CÔNG VÀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ<br /> TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ VANG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2011 –<br /> 2015 .............................................................................................................................................. 26<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1. Những đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Phú Vang ....................................... 26<br /> 2.1.1. Đặc điểm địa lý, tự nhiên, tiềm năng phát triển ................................................................ 26<br /> 2.1.1.1. Đặc điểm địa lý, tự nhiên .........................................................................26<br /> 2.1.1.2. Tài nguyên, tiềm năng và thế mạnh .........................................................27<br /> 2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội huyện Phú Vang ...................................................................... 30<br /> 2.1.2.1. Tăng trưởng kinh tế ..................................................................................31<br /> 2.1.2.2. Cơ cấu kinh tế .......................................................................................... 32<br /> 2.1.2.3. Đầu tư xã hội............................................................................................ 34<br /> 2.2. Thực trạng đầu tƣ công tại huyện Phú Vang ..................................................................... 34<br /> 2.2.1.Tổng vốn đầu tƣ trên địa bàn .............................................................................................. 34<br /> Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hạnh<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản