intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động tiêu thụ vật liệu xây dựng tại Công ty Cổ phần An Phú

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:122

0
42
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động tiêu thụ vật liệu xây dựng tại Công ty Cổ phần An Phú

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở nghiên cứu hoạt động tiêu thụ, đề tài nghiên cứu đã đề xuất giải pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ Vật liệu xây dựng (VLXD) tại Công ty Cổ phần (CTCP) An Phú trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động tiêu thụ vật liệu xây dựng tại Công ty Cổ phần An Phú

ÑAÏI HOÏC HUEÁ<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ<br /> KHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> <br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP<br /> PHÁN TÊCH HOAÛT ÂÄÜNG TIÃU THUÛ VÁÛT LIÃÛU XÁY DÆÛNG<br /> TAÛI CÄNG TY CÄØ PHÁÖN AN PHUÏ<br /> <br /> Giaùo vieân höôùng daãn:<br /> <br /> LEÂ THÒ THUØY<br /> <br /> PGS.TS. HOAØNG HÖÕU HOØA<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Sinh vieân thöïc hieän:<br /> Lôùp: K44A QTKD TM<br /> <br /> Nieân khoùa: 2010 - 2014<br /> <br /> Hueá, thaùng 5 naêm 2014<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Hoàng Hữu Hòa<br /> <br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiêp này, trước hết tôi xin gửi lời<br /> cảm ơn đến quý thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế đã tận tình dạy<br /> dỗ, cung cấp cho tôi những kiến thức quý báu trong những năm học vừa<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> qua. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt<br /> thời gian nghiên cứu và thực hiện tốt đề tài khóa luận này.<br /> <br /> Tiếp theo, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Công ty Cổ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> phần An Phú đã tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại Công ty. Đặc biệt,<br /> tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới các anh chị trong Phòng<br /> Kinh doanh của Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để tôi hoàn thành<br /> kỳ thực tập và hoàn thành khóa luận này.<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin được cảm ơn những người thân trong gia đình và<br /> bạn bè đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian vừa qua.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Lê Thị Thùy<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Thùy – K44A QTKD TM<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Hoàng Hữu Hòa<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Lời cảm ơn<br /> Mục lục<br /> Danh mục chữ viết tắt<br /> Danh mục sơ đồ, đồ thị, biểu đồ<br /> Danh mục bảng<br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................................1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................2<br /> PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..............................................7<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Chương I. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ............................................7<br /> 1.1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM .................................................7<br /> 1.1.1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm .................................................................................7<br /> 1.1.2. Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm ...............................................................8<br /> 1.1.3. Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm ..................................................................9<br /> 1.1.4. Các hình thức tiêu thụ sản phẩm .........................................................................12<br /> 1.1.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm .........................14<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM ...........16<br /> 1.2.1. Nhân tố khách quan .............................................................................................16<br /> 1.2.2. Nhân tố chủ quan .................................................................................................18<br /> 1.3. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VLXD VÀ CÁC NGHIÊN CỨU ĐÃ THỰC HIỆN VỀ<br /> LĨNH VỰC TIÊU THỤ SẢN PHẨM ...........................................................................20<br /> 1.3.1. Tình hình tiêu thụ VLXD ở nước ta trong thời gian gần đây ..............................20<br /> 1.3.2. Các nghiên cứu đã thực hiện về lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm ...............................21<br /> Chương II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIÊU THỤ VLXD CỦA CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN AN PHÚ.....................................................................................................23<br /> 2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ ...............................................23<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Thùy – K44A QTKD TM<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Hoàng Hữu Hòa<br /> <br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ..........................................................................23<br /> 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty ................................................25<br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban .............26<br /> 2.1.4. Tình hình lao động của Công ty giai đoạn 2011 - 2013 ......................................29<br /> 2.1.5. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty giai đoạn 2011 - 2013 ..................33<br /> 2.1.6. Tình hình cơ sở vật chất của Công ty ..................................................................35<br /> 2.1.7. Tình hình kinh doanh của Công ty ......................................................................35<br /> 2.1.8. Khái quát về tỉnh Thừa thiên Huế .......................................................................37<br /> 2.2. THỰC TRẠNG TIÊU THỤ VLXD CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ .............38<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.2.1 Phân tích tình hình tiêu thụ VLXD của Công ty Cổ phần An Phú ......................38<br /> 2.2.2. Phân tích hiệu quả tiêu thụ VLXD của CTCP An Phú .......................................48<br /> 2.3. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ HOẠT ĐỘNG<br /> TIÊU THỤ VLXD CỦA CTCP AN PHÚ ....................................................................53<br /> 2.3.1. Mô tả mẫu nghiên cứu .........................................................................................53<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.3.2. Nguồn thông tin khách hàng biết đến sản phẩm của Công ty .............................54<br /> 2.3.3. Đánh giá độ tin cậy thang đo ...............................................................................55<br /> 2.3.4. Phân tích nhân tố khám phá EFA và các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiêu<br /> thụ VLXD ......................................................................................................................57<br /> 2.3.5. Xác định mô hình hồi quy ...................................................................................59<br /> 2.3.6. Đánh giá của khách hàng về từng nhân tố liên quan đến việc tiêu thụ VLXD ...............61<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Chương III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM<br /> VLXD CỦA CTCP AN PHÚ ........................................................................................72<br /> 3.1. Định hướng phát triển của Công ty trong tương lai ...............................................72<br /> 3.2. Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ VLXD của CTCP An Phú ........................................72<br /> PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..................................................................79<br /> 1. Kết luận......................................................................................................................79<br /> 2. Kiến nghị ...................................................................................................................80<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................82<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Thùy – K44A QTKD TM<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Hoàng Hữu Hòa<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Cửa hàng<br /> <br /> CHXD<br /> <br /> Cửa hàng xây dựng<br /> <br /> CSKM<br /> <br /> Chính sách khuyến mãi<br /> <br /> CTCP<br /> <br /> Công ty Cổ phần<br /> <br /> DN<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> DT<br /> <br /> Doanh thu<br /> <br /> ĐVT<br /> <br /> Đơn vị tính<br /> <br /> KH<br /> <br /> Khách hàng<br /> <br /> KM<br /> <br /> Khuyến mãi<br /> <br /> LĐ<br /> <br /> Lao động<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> CH<br /> <br /> Lợi nhuận sau thuế<br /> <br /> LNTT<br /> <br /> Lợi nhuận trước thuế<br /> <br /> NV<br /> <br /> Nhân viên<br /> <br /> NVBH<br /> <br /> Nhân viên bán hàng<br /> <br /> PTVT<br /> <br /> Phương tiện vận tải<br /> <br /> SP<br /> <br /> Sản phẩm<br /> <br /> TP.<br /> <br /> Thành phố<br /> <br /> Tr.đ<br /> <br /> Triệu đồng<br /> <br /> TSCĐ & ĐTDH<br /> <br /> Tài sản cố định và đầu tư dài hạn<br /> <br /> TSLĐ & ĐTNH<br /> <br /> Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn<br /> <br /> VLXD<br /> <br /> Vật liệu xây dựng<br /> <br /> VN<br /> <br /> Việt Nam<br /> <br /> Đ<br /> <br /> LNST<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Thùy – K44A QTKD TM<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản