intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của công ty VNPT Thừa Thiên Huế trong dịch vụ viễn thông

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:111

0
95
lượt xem
23
download

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của công ty VNPT Thừa Thiên Huế trong dịch vụ viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận về cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh và sự cần thiết phải nâng cao lợi thế cạnh tranh; đánh giá thực trạng tình hình cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh của công ty viễn thông VNPT Huế trong lĩnh vực viễn thông; đưa ra một số giải pháp nhằm giữ vững và phát triển lợi thế cạnh tranh của công ty viễn thông VNPT Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của công ty VNPT Thừa Thiên Huế trong dịch vụ viễn thông

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .............................................................................................. 1<br /> 1.1 Lý do chọn đề tài ....................................................................................................... 1<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.2 Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu............................................................................. 2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................... 2<br /> 1.2.2 Đối tượng nghiên cứu............................................................................................. 2<br /> 1.3 Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................... 2<br /> 1.3.1 Phương pháp thu thập dữ liệu ................................................................................ 2<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.3.2 Thiết kế nghiên cứu................................................................................................. 3<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.3.3 Phương pháp xử lý dữ liệu ..................................................................................... 3<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.4 Phạm vi nghiên cứu của đề tài .................................................................................. 4<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU............................................ 5<br /> <br /> họ<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.............................................. 5<br /> 1.1 Cơ sở lý luận.............................................................................................................. 5<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.1 Khái niệm về lợi thế cạnh tranh ............................................................................. 5<br /> 1.1.2 Bản chất của lợi thế cạnh tranh ............................................................................. 6<br /> 1.1.3 Các nguồn lực tạo lợi thế cạnh tranh..................................................................... 7<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.4 Các nhân tố tác động đến hình thành lợi thế cạnh tranh....................................... 8<br /> 1.1.5 Mô hình năm áp lực cạnh tranh của Michael Porter........................................... 14<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.1.5.1. Áp lực từ các đối thủ cạnh tranh trong ngành .................................................. 14<br /> 1.1.5.2. Áp lực từ các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn.......................................................... 17<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.1.5.3. Áp lực từ khách hàng........................................................................................ 21<br /> 1.1.5.4. Áp lực cạnh tranh từ các nhà cung cấp............................................................. 22<br /> 1.1.5.5. Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay thế ........................................................... 22<br /> 1.2 Cơ sở thực tiễn......................................................................................................... 23<br /> 1.2.1 Tình hình kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế ................................................................ 23<br /> 1.2.2 Tình hình dân số ................................................................................................... 25<br /> <br /> SVTH: Bùi Văn Lương<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân<br /> <br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VỀ LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY<br /> VNPT THỪA THIÊN HUẾ ............................................................................................ 27<br /> 2.1 Tổng quan về công ty viễn thông VNPT Huế. ........................................................ 27<br /> 2.1.1 Lịch sử hình thành ................................................................................................ 27<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.2 Mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ ................................................................. 27<br /> 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức ................................................................................................... 27<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ......................................................................................... 28<br /> 2.1.3 Các loại hình dịch vụ viễn thông .......................................................................... 28<br /> 2.1.4 Cơ cấu lao động và trình độ chuyên môn của lao động tại VNPT Huế.............. 28<br /> 2.1.5 Tình hình kinh doanh của VNPT Huế .................................................................. 29<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.2 Đánh giá lợi thế cạnh tranh của công ty viễn thông VNPT Huế............................. 31<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.2.1 Áp lực từ các đối thủ cạnh tranh trong ngành ..................................................... 31<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.2.2Áp lực từ nhà cung cấp.......................................................................................... 35<br /> 2.2.3 Áp lực từ sản phẩm thay thế ................................................................................. 37<br /> 2.2.4 Áp lực từ khách hàng............................................................................................ 38<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.2.5 Áp lực từ đối thủ tiềm ẩn ...................................................................................... 40<br /> 2.3 Kết quả nghiên cứu thông qua phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi thế cạnh<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> tranh của công ty viễn thông VNPT Huế. ..................................................................... 41<br /> 2.3.1 Điều kiện các yếu tố sản xuất của VNPT ............................................................. 41<br /> 2.3.2 Tính chất thị trường ngành................................................................................... 46<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.3.3 Điều kiện về nhu cầu ............................................................................................ 46<br /> 2.3.4 Sự phát triển của ngành hỗ trợ............................................................................. 46<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.3.5 Vai trò của nhà nước ............................................................................................ 47<br /> 2.4 Đánh giá của khách hàng về dịch vụ Viễn Thông của VNPT Thừa Thiên Huế ..... 47<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.4.1 Thống kê mô tả ..................................................................................................... 47<br /> 2.4.2 Phân tích và xây dựng mô hình hồiquy ................................................................ 50<br /> 2.4.2.1 Kiểm định hệ số cronbach’s alha ...................................................................... 50<br /> 2.4.2.2 Phân tích EFA ................................................................................................... 53<br /> 2.4.2.3 Phân tích hệ số pearson .................................................................................... 58<br /> 2.4.2.4 Đánh giá sự phù hợp của mô hình hồi quy ....................................................... 59<br /> <br /> SVTH: Bùi Văn Lương<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân<br /> <br /> 2.4.2.5 Xây dựng mô hình hồi quy................................................................................. 61<br /> 2. 5 Những thành tựu và hạn chế của VNPT................................................................. 63<br /> 2.5.1 Những thành tựu ................................................................................................... 63<br /> 2.5.2 Những hạn chế...................................................................................................... 64<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.6 Cơ hội và thách thức của VNPT Thừa Thiên Huế trên dịch vụ viễn thông ............ 65<br /> CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ............................................................. 69<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 3.1 Định hướng phát triển của VNPT Thừa Thiên Huế ................................................ 69<br /> 3.1.1 Định hướng........................................................................................................... 69<br /> 3.1.2 Mục tiêu cụ thể ..................................................................................................... 69<br /> <br /> h<br /> <br /> 3.3 Các giải pháp giữ vững lợi thế cạnh tranh của VNPT Thừa Thiên Huế. ................ 70<br /> <br /> in<br /> <br /> 3.3.1 Nhóm các giải pháp liên quan đến tố chức và quản lý nguồn lực. ...................... 70<br /> 3.3.1.1 Giải pháp cải cách cơ cấu tổ chức .................................................................... 70<br /> <br /> cK<br /> <br /> 3.3.1.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lực........................................................ 71<br /> 3.3.2 Nhóm giải pháp liên quan đến nghiên cứu đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ. 71<br /> 3.3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng mạng dịch vụ .................................................. 71<br /> <br /> họ<br /> <br /> 3.3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng........................................ 72<br /> 3.3.2.3 Giải pháp đa dạng và linh hoạt giá cước.......................................................... 73<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 3.3.3 Nhóm giải pháp phát triển, mở rộng thị trường mới............................................ 74<br /> 3.3.3.1 Giải pháp phát triển trên thị trường hiện có ..................................................... 74<br /> 3.3.3.2 Giải pháp nghiên cứu đầu từ sản phẩm mới ..................................................... 75<br /> <br /> ng<br /> <br /> 3.3.4 Giải pháp liên quan đến thương hiệu và uy tín doanh nghiệp. ........................... 76<br /> <br /> ườ<br /> <br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ................................................................ 77<br /> 1 KẾT LUẬN.................................................................................................................. 77<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2 KIẾN NGHỊ ................................................................................................................ 78<br /> 2.1 Kiến nghị đối với các cơ quan Nhà Nước ............................................................... 78<br /> 2.2 Kiến nghị với Sở thông tin và truyền thông tỉnh...................................................... 78<br /> <br /> SVTH: Bùi Văn Lương<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> :Giá trị cảm nhận<br /> <br /> B<br /> <br /> :Lợi ích cảm nhận<br /> <br /> P<br /> <br /> :Giá cảm nhận<br /> <br /> PDI<br /> <br /> :Vốn đầu tư trực tiếp<br /> <br /> GDP<br /> <br /> :Tổng sản phẩm quốc nội<br /> <br /> R&D<br /> <br /> :Nghiên cứu và phát triển<br /> <br /> BTS<br /> <br /> :Trạm thu phát sóng di động ( Base Transceiver Station )<br /> <br /> MNCs<br /> <br /> : Công ty đa quốc gia ( Multi-national corporation )<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> : Công nghệ thông tin<br /> <br /> FPT<br /> <br /> : Công ty cổ phần FPT<br /> <br /> HTC<br /> <br /> : Truyền hình cáp Huế<br /> <br /> VMF<br /> <br /> : Công ty cổ phần Vina_Mobi<br /> <br /> GSM<br /> <br /> : Hệ thống thông tin di động toàn cầu<br /> <br /> VOIP<br /> <br /> : Voice over Internet Protocol<br /> <br /> CBCNV<br /> <br /> : Cán bộ công nhân viên<br /> <br /> HĐND<br /> <br /> : Hội đồng nhân dân<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> V<br /> <br /> SVTH: Bùi Văn Lương<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân<br /> DANH MỤC HÌNH<br /> <br /> Hình 1.1. Mô hình kim cương của Michael Porter ...................................................... 10<br /> Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức công ty VNPT Thừa Thiên Huế .......................................... 27<br /> <br /> uế<br /> <br /> Hình 2..2 Trình độ lao động của VNPT so với Viettel................................................ 42<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Hình 2.3 Thị phần di động ........................................................................................... 45<br /> Hình 2.4 Thị phần internet........................................................................................... 45<br /> <br /> h<br /> <br /> Hình 2.5 Thị phần truyền hình..................................................................................... 45<br /> <br /> in<br /> <br /> Hình 2.6 Mô hình nghiên cứu...................................................................................... 57<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> Hình 2.7 Biểu đồ phân phối chuẩn .............................................................................. 61<br /> <br /> SVTH: Bùi Văn Lương<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2