intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó của nhân viên làm việc tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Nhà Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:134

0
59
lượt xem
11
download

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó của nhân viên làm việc tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Nhà Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố trong VHDN với sự cam kết gắn bó của nhân viên, đề xuất các giải pháp tiếp tục xây dựng và phát triển VHDN, nâng cao sự gắn bó của nhân viên với Công ty cổ phần kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó của nhân viên làm việc tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Nhà Thừa Thiên Huế

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ------<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> NGHIEÂN CÖÙU AÛNH HÖÔÛNG CUÛA CAÙC<br /> YEÁU TOÁ<br /> VAÊN HOÙA DOANH NGHIEÄP ÑEÁN SÖÏ CAM<br /> KEÁT GAÉN BOÙ CUÛA NHAÂN VIEÂN ÑANG<br /> LAØM VIEÄC TAÏI COÂNG TY<br /> COÅ PHAÀN KINH DOANH NHAØ THÖØA<br /> THIEÂN HUEÁ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Vũ Đình Tuấn<br /> Lớp: K45 QTKD Tổng Hợp<br /> Niên khóa: 2011 - 2015<br /> <br /> SVTH: Vũ Đình Tuấn<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2012<br /> <br /> Lời đầuên, tôi xin gởi lời cảm ơn chân thsâu sắc đến quý<br /> ti<br /> ành<br /> <br /> H<br /> <br /> thầy cô giáo trường Đại Học Kinh Huế, đặc biệt thầy giáo<br /> - Tế<br /> à l<br /> <br /> IN<br /> <br /> Hoàng Hữu H đã cho tôi những hướng đi thích hợp v<br /> òa<br /> à truyền đạt<br /> <br /> K<br /> <br /> những kinh nghiệm quý báu giúp tôi ho thành tốt đề tnày.<br /> àn<br /> ài<br /> <br /> C<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thvà sâu sắc nhất đến quý<br /> ành<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Công ty cổ phần kinh doanh nh<br /> à Thừa Thi Huế đ quan tâm giúp đỡ<br /> ên<br /> ã<br /> <br /> IH<br /> <br /> và tạo điều kiện tôi trong quá trình nghiên cứu đề t này. Đặc<br /> cho<br /> ài<br /> biệt, tôi xin cảm ơn các anh chị phòng hành chính nhân sựđã<br /> của<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> nhiệt ình giúp đỡ tôi trong quá tr điều tra, phỏng vấnthu thập<br /> t<br /> ình<br /> à v<br /> <br /> Đ<br /> <br /> số liệu, đồng thời luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp tôi rất nhi<br /> ều<br /> <br /> G<br /> <br /> trong lĩnh vực chuyn môn và kinh nghiệm thực tế...<br /> ê<br /> <br /> N<br /> <br /> Do thời gian nghi cứu, kiến thức kinh nghiệm thực tế có<br /> ên<br /> à v<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> hạn..., mặc d có nhiều cố gắng nhưngài này không thể tránh<br /> ù đã<br /> đề t<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> khỏi những sai sót nhất định. Kính mong quý ngân h quý thầy cô<br /> àng,<br /> giáo và tất cả các bạn đóng góp những ý kiến bổ sung để đề t<br /> ài đư<br /> ợc<br /> hoàn thiện hơn.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> Huế, tháng 05 năm 2015<br /> Sinh viên<br /> <br /> SVTH: Vũ Đình Tuấn<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Vũ Đình Tuấn<br /> <br /> SVTH: Vũ Đình Tuấn<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cảm ơn<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Mục lục<br /> <br /> H<br /> <br /> Danh mục chữ viết tắt<br /> Danh mục bảng<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Danh mục biểu đồ và sơ đồ<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................................1<br /> <br /> H<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài......................................................................................................1<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2. Câu hỏi nghiên cứu ..................................................................................................2<br /> <br /> K<br /> <br /> 3. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................................2<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................................3<br /> <br /> C<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................3<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 6. Kết cấu luận văn.......................................................................................................6<br /> <br /> IH<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................7<br /> CHƯƠNG1: TỔNG QUAN VỀ VHDN VÀ SỰ CAM KẾT GẮN BÓ CỦA NHÂN<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> VIÊN TRONG CÔNG TY ............................................................................................7<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1 Lý luận cơ bản về VHDN ......................................................................................7<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp.............................................7<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.1.2. Các khía cạnh của VHDN...............................................................................9<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 1.1.3. Các đặc trưng của VHDN.............................................................................10<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 1.1.4 Vai trò của VHDN .........................................................................................10<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.2. Lý thuyết cơ bản về sự cam kết gắn bó của nhân viên đối với tổ chức ..............15<br /> 1.2.1. Khái niệm về sự cam kết gắn bó của nhân viên đối với tổ chức ..................15<br /> 1.2.2. VHDN và sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên..............................15<br /> 1.2.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất .........................................................................18<br /> 1.3. Xây dựng VHDN và sự cam kết gắn bó của nhân viên ở một số nước trên thế<br /> giới và Việt Nam ........................................................................................................19<br /> <br /> SVTH: Vũ Đình Tuấn<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa<br /> <br /> 1.3.1. Các nét đặc trưng về VHDN ở một số nước trên thế giới ............................19<br /> 1.3.2. Thực trạng VHDN ở Việt Nam hiện nay......................................................20<br /> CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ TRONG VHDN ẢNH<br /> HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN ĐANG LÀM VIỆC<br /> <br /> Ế<br /> <br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NHÀ THỪA THIÊN HUẾ ...............23<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1. Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế ........23<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ................................................................23<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận................................................................25<br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức, quản lư của công ty.............................................................34<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.4. Nguồn lực của công ty ..................................................................................35<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.2. Thực trạng xây dựng VHDN và sự gắn bó của nhân viên ở công ty. .................40<br /> 2.2.1 Xây dựng VHDN ...........................................................................................40<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.2.2. Sự gắn bó của nhân viên ...............................................................................41<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.3. Phân tích các yếu tố trong VHDN ảnh hưởng đến sự cam kết gắn bó của nhân<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> viên dựa vào số liệu điều tra khảo sát nhân viên .......................................................46<br /> <br /> IH<br /> <br /> 2.3.1. Mô tả về mẫu điều tra ...................................................................................46<br /> 2.3.2. Hệ số tin cậy Cronbach Alpha ......................................................................50<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 2.3.3.Phân tích nhân tố khám phá EFA ..................................................................60<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.3.4.Kiểm định tương quan ...................................................................................70<br /> 2.3.5. Phân tích hồi quy ..........................................................................................74<br /> <br /> G<br /> <br /> 2.3.6.Kiểm định phi tham số các biến độc lập và phụ thuộc thông qua các đặc điểm<br /> <br /> N<br /> <br /> (Giới tính, Tuổi, Trình độ văn hóa, Thâm niên làm việc, Thu nhập hiện tại)...............78<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 2.4. Đánh giá chung ...................................................................................................80<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 2.4.1. kết quả thu được............................................................................................80<br /> 2.4.2 hạn chế ...........................................................................................................80<br /> <br /> CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN<br /> VHDN TẠI CÔNG TY................................................................................................81<br /> 3.1. Định hướng phát triển trong thời gian tới của Công ty cổ phần kinh doanh nhà<br /> Thừa Thiên Huế .........................................................................................................81<br /> <br /> SVTH: Vũ Đình Tuấn<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2