intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Quản trị rủi ro tín dụng đối với nhóm khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh Huế

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

0
38
lượt xem
16
download

Khóa luận tốt nghiệp: Quản trị rủi ro tín dụng đối với nhóm khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài khái quát được cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và những biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại; phân tích và đánh giá thực trạng về tình hình quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân (KHCN), từ đó đưa ra những biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Quản trị rủi ro tín dụng đối với nhóm khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> IN<br /> <br /> QUÂN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NHÓM KHÁCH HÀNG<br /> <br /> K<br /> <br /> CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> (SACOMBANK) - CHI NHÁNH HUẾ<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn:<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> TR<br /> <br /> Nguyễn Ngọc Vân Anh<br /> <br /> ThS. Bùi Thị Thanh Nga<br /> <br /> Lớp: K45A QTKD TM<br /> Niên khóa: 2011 - 2015<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2015<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Trong quá trình thực tập và thực hiện khóa luận này, tôi đã nhận được rất<br /> <br /> Ế<br /> <br /> nhiều sự giúp đỡ và những lời động viên của nhà trường, thầy cô, bạn bè cùng các<br /> <br /> U<br /> <br /> anh chị cán bộ nhân viên hiện đang làm việc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn<br /> <br /> H<br /> <br /> Thương Tín Chi nhánh Huế.<br /> <br /> Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô Khoa Quản trị kinh doanh<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> - trường Đại học Kinh tế Huế đã tận tình truyền đạt cho tôi nhiều kiến thức bổ ích<br /> trong quá trình học tập tại trường, đó là nền tảng cơ bản để tôi thực hiện tốt bài khóa<br /> <br /> H<br /> <br /> luận này. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy giáo,<br /> <br /> IN<br /> <br /> ThS. Bùi Thị Thanh Nga, người đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình<br /> <br /> K<br /> <br /> thực hiện khóa luận tốt nghiệp.<br /> <br /> Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám Đốc, các anh chị đang làm<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> việc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Huế đã tạo điều<br /> <br /> IH<br /> <br /> kiện và giúp đỡ tôi quá trình thực tập, thu thập thông tin và số liệu của Ngân hàng.<br /> Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả bạn bè, đặc biệt là ba mẹ<br /> <br /> Đ<br /> Ạ<br /> <br /> và những người thân luôn kịp thời động viên và giúp đỡ tôi về mọi mặt để giúp tôi có thể<br /> vượt qua những khó khăn trong quá trình học tập cũng như trong cuộc sống.<br /> Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đã cố gắng sử dụng tất cả kiến thức được<br /> <br /> G<br /> <br /> học trong nhà trường để hoàn thành bài khóa luận này, tuy nhiên do sự hạn chế về<br /> <br /> N<br /> <br /> kiến thức cũng như những trải nghiệm thực tế của bản thân nên đôi lúc khó tránh<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> khỏi những thiếu sót. Tôi kính mong nhận được sự chỉ bảo tận tình và góp ý từ quý<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> thầy cô và các bạn.<br /> Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 05 năm 2015<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Ngọc Vân Anh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ........................................................................... 1<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................... 2<br /> <br /> U<br /> <br /> 3. Câu hỏi nghiên cứu ..................................................................................................... 3<br /> 4<br /> <br /> ối tƣ ng v ph m vi nghiên cứu .............................................................................. 3<br /> <br /> H<br /> <br /> 5 Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................................ 4<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 6. Kết cấu của đề tài........................................................................................................ 9<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................... 10<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .................................... 10<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.1. Những vấn đề lý luận chung tín dụng Ngân h ng thƣơng m i.............................. 10<br /> 1.1.1. Khái niệm tín dụng ............................................................................................. 10<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1.2. Bản chất tín dụng ................................................................................................ 10<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.1.3. Vai trò của tín dụng ............................................................................................ 11<br /> iều kiện vay ...................................................................................................... 12<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 114<br /> <br /> IH<br /> <br /> 1.1.5. Lãi suất vay ......................................................................................................... 13<br /> 1.1.6. Quy trình vay ...................................................................................................... 13<br /> <br /> Đ<br /> Ạ<br /> <br /> 1.2. Những vấn đề lý luận chung về rủi ro tín dụng trong NHTM ............................... 15<br /> 1.2.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng............................................................................... 15<br /> 122<br /> <br /> ặc điểm rủi ro tín dụng ..................................................................................... 15<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.2.3. Phân lo i rủi ro tín dụng ..................................................................................... 15<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.2.4. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ................................................................. 17<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 1.2.5. Hậu quả của rủi ro tín dụng ................................................................................ 25<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 1.3. Quản trị rủi ro tín dụng trong ho t động của NHTM ............................................ 26<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.3.1. Bản chất của công tác quản trị rủi ro tín dụng.................................................... 26<br /> 1.3.2. Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng ................................................................. 26<br /> 1.3.3. Xây dựng và thực hiện chính sách quản trị rủi ro tín dụng ................................ 28<br /> 1.3.4. Tuân thủ các nguyên tắc tín dụng thận trọng ..................................................... 29<br /> 1.4. Lý thuyết về mô hình 6C trong phân tích rủi ro tín dụng ...................................... 29<br /> 1 5 Cơ sở thực tiễn ....................................................................................................... 31<br /> 1.5.1. Thực tr ng việc quản trị rủi ro tín dụng t i các NHTM ở Việt Nam ................. 31<br /> <br /> 1.5.2. Kinh nghiệm trong ho t động quản trị rủi ro tín dụng ở một số quốc gia trên thế<br /> giới ................................................................................................................................ 32<br /> 1.5.3. Những nghiên cứu liên quan đến đề tài .............................................................. 34<br /> 1.6. Mô hình nghiên cứu đề xuất về nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng đối với Ngân<br /> h ng thƣơng m i .......................................................................................................... 35<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.7. Mô hình nghiên cứu đề xuất về các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng thanh toán<br /> khoản vay của khách hàng ............................................................................................ 35<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> SÀI GÒN THƢƠNG TÍN– CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ ........................... 38<br /> 2.1. Giới thiệu về Ngân h ng Thƣơng m i cổ phần (NHTMCP) S i Gòn Thƣơng Tín -<br /> <br /> H<br /> <br /> Chi nhánh Huế .............................................................................................................. 38<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ...................................................................... 38<br /> 2 1 2 Cơ cấu tổ chức ..................................................................................................... 39<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.1.3. Tình hình sử dụng lao động ................................................................................ 40<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.1.4. Kết quả ho t động kinh doanh ............................................................................ 41<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 2.2. ánh giá thực tr ng rủi ro tín dụng t i NHTMCP S i Gòn Thƣơng Tín Chi nhánh Huế ... 43<br /> 2.2.1. Tình hình cho vay t i NHTMCP S i Gòn Thƣơng Tín – Chi nhánh Huế giai<br /> <br /> IH<br /> <br /> đo n 2012-2014 ............................................................................................................ 43<br /> ánh giá thực tr ng rủi ro tín dụng t i NH TMCP S i Gòn Thƣơng Tín - Chi<br /> <br /> Đ<br /> Ạ<br /> <br /> 222<br /> <br /> nhánh Huế ..................................................................................................................... 45<br /> 23<br /> <br /> ánh giá chung về thực tr ng quản lý rủi ro tín dụng t i NHTMCP Sài Gòn<br /> <br /> G<br /> <br /> Thƣơng Tín - Chi nhánh TT Huế ................................................................................. 49<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.3.1. Quy trình tín dụng t i NHTMCP S i Gòn Thƣơng Tín - Chi nhánh Huế nhằm<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> h n chế rủi ro tín dụng .................................................................................................. 49<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 2.3.2. Quy định về mức độ rủi ro - ứng dụng của hệ thống chấm điểm tín dụng xếp h ng khách<br /> <br /> TR<br /> <br /> hàng cá nhân t i Ngân h ng TMCP S i Gòn Thƣơng Tín – Chi nhánh Huế ........................... 50<br /> 2.4. Kết quả khảo sát cán bộ tín dụng và khách hàng về nguyên nhân gây ra rủi ro tín<br /> dụng t i Ngân h ng TMCP S i Gòn Thƣơng Tín - Chi nhánh Thừa Thiên Huế ......... 51<br /> 2.4.1. Kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ tín dụng về các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng .. 51<br /> 2.4.2. Kết quả khảo sát khách hàng về nguyên nhân cá nhân gây ảnh hƣởng đến khả<br /> năng thanh toán khoản vay ........................................................................................... 68<br /> <br /> CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI<br /> RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHTM CỔ PHẦN SÀI GÒN<br /> THƢƠNG TÍN - CHI NHÁNH HUẾ ....................................................................... 85<br /> 31<br /> <br /> ịnh hƣớng phát triển trong thời gian tới của NHTMCP S i Gòn Thƣơng Tín Việt<br /> <br /> Nam và Chi nhánh Huế ................................................................................................ 85<br /> ịnh hƣớng chung của NHTMCP S i Gòn Thƣơng Tín Việt Nam ................... 85<br /> <br /> 312<br /> <br /> ịnh hƣớng phát triển ho t động tín dụng trong thời gian tới của NHTMCP Sài<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 311<br /> <br /> H<br /> <br /> Gòn Thƣơng Tín Chi nhánh Huế .................................................................................. 86<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 3.2. Giải pháp h n chế rủi ro tín dụng t i NHTM Cổ phần S i gòn thƣơng tín Chi<br /> nhánh Huế ..................................................................................................................... 87<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.2.1. Nhóm giải pháp “Nguyên nhân từ phía ngân h ng”........................................... 87<br /> <br /> IN<br /> <br /> 3.2.2. Nhóm giải pháp “Nguyên nhân từ phía khách h ng” ......................................... 93<br /> 3.2.2.1. Tìm hiểu, đánh giá v phân lo i khách hàng ................................................... 93<br /> <br /> K<br /> <br /> PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................... 100<br /> <br /> C<br /> <br /> 1. Kết luận................................................................................................................... 100<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 2. Kiến nghị ................................................................................................................ 102<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 105<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> PHỤ LỤC<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản