intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp Tài chính: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Vietland

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
34
lượt xem
12
download

Khóa luận tốt nghiệp Tài chính: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Vietland

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp "Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Vietland" tập trung đánh giá khái quát về tình hình tài chính của doanh nghiệp và phân tích tình hình biến động và mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong bảo cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Tài chính: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Vietland

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Đề tài:<br /> <br /> PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH<br /> TẠI CÔNG TY TNHH VIETLAND<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Nguyễn Hữu Lâm<br /> : A16105<br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Đề tài:<br /> <br /> PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH<br /> TẠI CÔNG TY TNHH VIETLAND<br /> <br /> Giảng viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Th.s Nguyễn Hồng Nga<br /> : Nguyễn Hữu Lâm<br /> : A16105<br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành khóa luận này, e xin trân trọng gửi lừi cảm ơn tới các thầy giáo,<br /> cô giáo trường Đại học Thăng Long, đặc biệt là cô giáo Th.s Nguyễn Hồng Nga đã<br /> nhiệt tình hướng dẫn e trong suốt quá trình thực hiện. Em cũng xin cảm ơn các thầy<br /> giáo, cô giáo trong nhà trường đã truyền đạt cho e rất nhiều kiến thưc bổ ích để thực<br /> hiện khóa luận và cũng có hành trang vững chắc cho sự nghiệp tương lai.<br /> Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Nguyễn Hữu Lâm<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiên và<br /> có sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của<br /> người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và<br /> được trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> <br /> Nguyễn Hữu Lâm<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH<br /> TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ...................................................................................1<br /> 1.1. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp ...........1<br /> 1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp ........................................................1<br /> 1.1.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp ......................................................1<br /> 1.1.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp ...................................................4<br /> 1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính Doanh nghiệp ..............................5<br /> 1.2.1. Thông tin chung .....................................................................................................5<br /> 1.2.2. Thông tin theo ngành kinh tế .................................................................................5<br /> 1.2.3. Thông tin kế toán ...................................................................................................5<br /> 1.3. Trình tự phân tích tài chính doanh nghiệp ..........................................................9<br /> 1.4. Phƣơng pháp phân tích tài chính Doanh nghiệp .................................................9<br /> 1.4.1. Phương pháp so sánh ............................................................................................9<br /> 1.4.2. Phương pháp phân tích tỷ số ...............................................................................10<br /> 1.4.3. Phân tích tài chính theo phương pháp Dupont ...................................................10<br /> 1.5. Nội dung phân tích tình hình tài chính Doanh nghiệp ......................................11<br /> 1.5.1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ..............................................11<br /> 1.5.2. Phân tích tình hình biến động của tài sản và nguồn vốn ....................................13<br /> 1.5.3. Phân tích khả năng thanh toán ............................................................................13<br /> 1.5.4. Phân tích khả năng quản lý nợ ............................................................................15<br /> 1.5.5. Phân tích khả năng quản lý tài sản .....................................................................16<br /> 1.5.6. Phân tích khả năng sinh lời của Doanh nghiệp ..................................................19<br /> 1.6. Các nhân tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng phân tích tài chính ..............................21<br /> 1.6.1. Chất lượng thông tin sử dụng ..............................................................................21<br /> 1.6.2. Trình độ cán bộ phân tích ...................................................................................21<br /> 1.6.3. Hệ thống các chỉ tiêu trung bình ngành ..............................................................22<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI<br /> CÔNG TY TNHH VIETLAND ..................................................................................23<br /> 2.1. Tổng quan về công ty TNHH Vietland ...............................................................23<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản