intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Tính toán thiết kế hệ thống thoát nước khu kí túc xá Dung Quất - Quãng Ngãi

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

0
98
lượt xem
15
download

Khóa luận tốt nghiệp: Tính toán thiết kế hệ thống thoát nước khu kí túc xá Dung Quất - Quãng Ngãi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp có kết cấu gồm các phần: Phần I - Tổng quan về đồ án, phần II - Tính toán hệ thống thoát nước thải, phần III - Tính toán hệ thống xử lý nước thải, phần IV - Khái toán kinh phí toàn công trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Tính toán thiết kế hệ thống thoát nước khu kí túc xá Dung Quất - Quãng Ngãi

 1. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH ------------o0o----------- ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP (TEÂN ÑEÀ TAØI ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP ) Chuyeân ngaønh: KYÕ THUAÄT MOÂI TRÖÔØNG Maõ soá ngaønh: 108……………………………………………….. GVHD: ThS. LAÂM VÓNH SÔN SVTH: NGUYEÃN NGOÏC HUØNG Tp. Hoà Chí Minh, thaùng 07 naêm 2010
 2. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM ÑAÏI HOÏC KTCN TPHCM ÑOÄC LAÄP - TÖÏ DO – HAÏNH PHUÙC ------------------------ KHOA:…………………………………………….. NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP BOÄ MOÂN:……………………………………….. CHUÙ YÙ: SV phaûi daùn tôø naøy vaøo trang thöù nhaát cuûa baûn thuyeár minh HOÏ VAØ TEÂN:…………………………………………………………………………………… MSSV: ……………………………………………….. NGAØNH: ………………………………………………………………………………….. LÔÙP: ……………………………………………….. (MAÃU TRANG BÌA & TRANG 1 CUÛA ÑOÀ AÙN) 1. Ñaàu ñeà Ñoà aùn toát nghieäp: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Nhieäm vuï (yeâu caàu veà noäi dung vaø soá lieäu ban ñaàu): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Ngaøy giao Ñoà aùn toát nghieäp :…………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: ……………………………………………………………………………………………………………. 5. Hoï teân ngöôøi höôùng daãn Phaàn höôùng daãn 1/ …………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. 2/ …………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. Noäi dung vaø yeâu caàu LVTN ñaõ ñöôïc thoâng qua Boä moân. Ngaøy thaùng naêm 20 CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN CHÍNH (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) PHAÀN DAØNH CHO KHOA, BOÄ MOÂN Ngöôøi duyeät (chaám sô boä): ……………………………………….. Ñôn vò:……………………………………………………………………………….. Ngaøy baûo veä:……………………………………………………………………. Ñieåm toång keát:………………………………………………………………… Nôi löu tröõ Ñoà aùn toát nghieäp: …………………………………………………….
 3. HÖÔÙNG DAÃN THIEÁT KEÁ BÌA ÑÓA CD ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC  TEÂN SINH VIEÂN: NGUYEÃN NGOÏC HUØNG LÔÙP: 08HMT MSSV: 08B1080029 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC KHU KÍ TUÙC XAÙ DUNG QUAÁT- QUAÛNG NGAÕI
 4. LÔØI NOÙI ÑAÀU  Caùc hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi luoân gaéng lieàn vôùi vieâc söõ duïng nöôùc cho caùc muïc ñích khaùc nhau. Song song vôùi nhu caàu söõ duïng ñoù, con ngöôøi thaûi ra loaïi nöôùc thaûi töông öùng coù chöùa caùc chaát gay oâ nhieåu sau quaù trình söõ duïng. Neáu khoâng ñöôïc quaûn lí vaø kieåm soaùt toát vaø khoâng coù bieän phaùp xöõ lyù höõu hieäu thì caùc doøng thaûi ñoaûnh höôûng raát lôùn ñeân moâi tröôøng xung quanh vaø ñaët bieät aûnh höôûng ñeán söùc khoûe vaø ñôøi soáng cuûa con ngöôøi . Ñeå baûo veä moâi tröôøng vaø duy tri moâi tröôøng soáng trong laønh thì ta phaûi yù thöùc ñöôïc taàm quan trong cuûa vieäc xöû lyù nöôùc thaûi tröôùc khi ñöa ra moâi truongf xung quanh. Ñoà aùn naøy seõ trình baøy vaø tính toaùn moät caùch cô baûn caùc coâng trình Cuûa Heä Thoáng Thoaùt Nöôùc Thaûi Khu Kí Tuùc Xaù Dung Quaát- Quaõng Ngaõi. Ñeå hoaøn thaønh ñoà aùn naøy em chaân thaønh caûm ôn caùc thaày coâ trong khoa: Kyõ Thuaät Moâi Tröôøng ñaõ taän tình giaõng daïy em trong thôøi gian qua, caûm ôn thaày Laâm Vónh Sôn ñaõ höôùng daãn em hoaøn thaønh ñoà aùn naøy. Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, Thaùng 07 Naêm 2010 Sinh vieân thöïc hieän: Nguyeãn Ngoïc Huøng
 5. Tính toaùn thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc khu kí tuùc xaù Dung Quaát- Quaûng Ngaõi MUÏC LUÏC  TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI KHU KÍ TUÙC XAÙ DUNG QUAÁT- QUAÛNG NGAÕI ..................................................................................................... 4 Phaàn I ............................................................................................................................ 6 TOÅNG QUAN VEÀ ÑOÀ AÙN ............................................................................................ 6 I. Caên cöù laäp ñoà aùn: .............................................................................................. 6 II. Muïc tieân ñoà aùn............................................................................................... 6 III. Tieâu chuaån thieát keá:..................................................................................... 6 IV. Toång quan veà khu vöïc thieát keá ñoà aùn: ......................................................... 7 1. Vị trí , giới hạn, diện tích: ............................................................................. 7 2. Đặc ñiểm ñịa hình: ......................................................................................... 7 3. Khí hậu thủy văn: .......................................................................................... 7 a. Nhiệt ñộ ...................................................................................................... 7 b. Lượng mưa:................................................................................................ 7 c. Hiện tượng baûo nhiệt ñới ........................................................................... 8 d. Độ ẩm.......................................................................................................... 8 e. Gioù: ............................................................................................................. 8 4. Địa chất coâng trình:....................................................................................... 8 5. Hiện trạng sử dụng ñất:................................................................................. 9 6. Hieän traïng daân cö vaø kieán truùc xaây döïng: .................................................. 9 7. Hieän traïng haï taàng kyõ thuaät: ....................................................................... 9 a. Giao thoâng: ................................................................................................ 9 b. Caáp ñieän:.................................................................................................... 9 c. Caáp nöôùc: ................................................................................................. 10 d. Thoaùt nöôùc: .............................................................................................. 10 e. Caây xanh: ................................................................................................. 10 f. Raùc - Veä sinh moâi tröôøng:....................................................................... 10 8. Nhaän xeùt chung veà ñieàu kieän xaây döïng ..................................................... 10 Thuaän lôïi:..................................................................................................... 10 Khoù khaên: ..................................................................................................... 11 Phaàn II ......................................................................................................................... 13 TÍNH TOAÙN HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI.................................................... 13 I. SOÁ LIEÄU TÍNH TOAÙN: .................................................................................. 13 1. Löu löôïng nöôùc thaûi 1 khoái nhaø coâng nhaân ñieån hình: ............................ 13 a. Löu löôïng nöôùc thaûi : .............................................................................. 13 b. Löu löôïng nöôùc tính toaùn: ...................................................................... 14 2. Tính toaùn löôïng nöôùc thaûi khoái nhaø giaûi trí: ............................................. 15 a. Löu löôïng nöôùc thaûi ................................................................................ 15 b. Löu löôïng nöôùc tính toaùn: ...................................................................... 15 3. Tính toaùn löôïng nöôùc thaûi khoái nhaø treû .................................................... 16 GVHD: Laâm Vónh Sôn SVHT : Nguyeãn Ngoc Huøng Trang 1
 6. Tính toaùn thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc khu kí tuùc xaù Dung Quaát- Quaûng Ngaõi a. Löu löôïng nöôùc thaûi ................................................................................ 16 b. Löu löôïng nöôùc tính toaùn: ...................................................................... 16 4. Toång löôïng nöôùc thaûi treân toaøn khu .......................................................... 17 II. VAÏCH TUYEÁN MAÏNG LÖÔÙI:................................................................... 18 1. nguyeân taéc vaïch tuyeán maïng löôùi thoaùt nöôùc : ......................................... 18 2. Sô ñoà vaïch tuyeán toaøn khu. ........................................................................ 19 III. TÍNH TOAÙN THUÛY LÖC: .......................................................................... 19 1. Löu löôïng tính toaùn taäp trung taïi caùc ñieåm: ............................................. 19 2. Tính toaùn thuûy löïc: ...................................................................................... 21 IV. CHI TIEÁT MAÏNG LÖÔÙI: .......................................................................... 29 1. Chi tieát hoá ga ............................................................................................... 29 2. Chi tieát moái noái: .......................................................................................... 30 Phaàn III ....................................................................................................................... 32 TÍNH TOAÙN HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI ..................................................... 32 I. ÑAËC ÑIEÅM COÂNG TRÌNH: .......................................................................... 32 II. THOÂNG TIN NGUOÀN NÖÔÙC THAÛI: ........................................................ 32 1. Thoâng tin nguoàn thaûi: ................................................................................. 32 2. Coâng suaát traïm xöû lí ................................................................................... 32 3. Thoâng soá ñaàu vaøo vaø giaù trò ñaàu ra cuûa heä thoáng xöû lyù: .......................... 34 III. Toång quan veà phöông phaùp xöû lyù nöôùc hieän nay: ..................................... 35 1. Phöông phaùp vaät lyù (cô hoïc) ....................................................................... 35 2. Phöông phaùp hoùa lyù:.................................................................................... 35 3. Phöông phaùp hoùa hoïc:................................................................................. 35 4. Phöông phaùp sinh hoïc: ................................................................................ 36 IV. Ñeà xuaát daây chuyeàn xöû lyù: .......................................................................... 37 V. Tính toaùn caùc haïng muïc coâng trình trong daây chuyeàn xöû lyù: ...................... 38 1. Beå thu gom:.................................................................................................. 38 a. Moâ taû coâng trình ...................................................................................... 38 b. Tính toaùn coâng trình ............................................................................... 38 2. Ngaên tieáp nhaän: ........................................................................................... 39 3. Song chaén raùc: ............................................................................................. 40 a. Moâ taû: ....................................................................................................... 40 b. Tính toaùn song chaén raùc: ........................................................................ 40 4. Beå laéng ñöùng ñôït 1: ..................................................................................... 42 a. Moâ taû coâng trình ...................................................................................... 42 b. Tính toaùn coâng trình ............................................................................... 43 5. Beå xöû lyù sinh hoïc Aerotank: ....................................................................... 46 a. Moâ taû coâng trình: .................................................................................... 46 b. Tính toaùn coâng trình ............................................................................... 46 6. Beå laéng ñôït 2 (laéng li taâm): ......................................................................... 55 a. Moâ taû coâng trình: .................................................................................... 55 b. Tính toaùn coâng trình ............................................................................... 55 7. Beå neùn buøn: ................................................................................................. 58 GVHD: Laâm Vónh Sôn SVHT : Nguyeãn Ngoc Huøng Trang 2
 7. Tính toaùn thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc khu kí tuùc xaù Dung Quaát- Quaûng Ngaõi a. Moâ taû coâng trình ...................................................................................... 58 b. Tính toaùn coâng trình ............................................................................... 58 8. Beå chöùa buøn ................................................................................................. 61 9. Khöû truøng nöôùc: .......................................................................................... 63 a. Moâ taû coâng trình ...................................................................................... 63 b. Tính toaùn thieát bò vaø löôïng Clo söõ duïng ................................................ 64 VI. Quy trình vaän haønh ..................................................................................... 65 Phaàn III ....................................................................................................................... 68 TÍNH TOAÙN HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI ..................................................... 68 I. Khaùi toaùn kinh phí xaây döïng heä thoáng thoaùt nöôùc:...................................... 68 II. Khaùi toaùn kinh phí cho coâng trình xöû lí nöôùc thaûi: ................................... 69 III. Toång kinh phí xaây döïng heä thoáng: ............................................................. 70 1. Toång caùc chi phí ñaàu tö ban ñaàu : 4.429.964.000VNÑ............................... 70 2. Chi phí vaän haønh moãi ngaøy : 1.333.000VNÑ/ngaøy-ñeâm ........................... 70 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO .......................................................................................... 71 GVHD: Laâm Vónh Sôn SVHT : Nguyeãn Ngoc Huøng Trang 3
 8. Tính toaùn thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc khu kí tuùc xaù Dung Quaát- Quaûng Ngaõi TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI KHU KÍ TUÙC XAÙ DUNG QUAÁT- QUAÛNG NGAÕI GVHD: Laâm Vónh Sôn SVHT : Nguyeãn Ngoc Huøng Trang 4
 9. Tính toaùn thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc khu kí tuùc xaù Dung Quaát- Quaûng Ngaõi Phaàn I TOÅNG QUAN VEÀ ÑOÀ AÙN GVHD: Laâm Vónh Sôn SVHT : Nguyeãn Ngoc Huøng Trang 5
 10. Tính toaùn thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc khu kí tuùc xaù Dung Quaát- Quaûng Ngaõi Phaàn I TOÅNG QUAN VEÀ ÑOÀ AÙN I. Caên cöù laäp ñoà aùn: - Caên cöù luaät ñaát ñai . - Caên cöù nghò ñònh soá 36/CP cuûa chính phuû ngaøy 24/04/1997 cuûa chính phuû veà ban haønh quy cheá khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát, khu coâng ngheä cao. - Caên cöù quyeát ñònh soá 707/QD-TTg ngaøy 26/08/2002 cuûa Thuû töôùng chính phuû veà vieäc pheâ duyeät qui hoïach chi tieát caûng bieån Dung Quaát ñeán naêm 2010 ( thuoäc nhoùm caûng bieån TrungTrung boä) - Caên cöù Quyeát ñònh soá 2824//QD – Ubngaøy 20/09/2004 cuûa UBND tænh Quûang Ngaõi veà vieäc qui hoïach chi tieát khu du lòch saân thaùi Vaïn Töôøng. - Caên cöù ñöôøng phía Ñoâng khu ñaát Tycoons ñaõ pheâ duyeät taïi quyeát ñònh soá 181/QD-BQL ngaøy 27/04/2006 cuûa tröôûng ban quaûn lyù KKT Dung Quaát. - Caên cöù giaáy chöùng nhaän ñaàu tö soá 651042000009 do Boä Keá Hoïach vaø ñaàu tö caáp ngaøy 08/09/2006 cho Coâng ty TNHH Tycoons Worldwide Steel Vieät nam - Caên cöù Bieân baûn ghi nhôù giöõa UBND tænh Quaûng Ngaõi, Ban quaûn lyù KKT Dung Quaát vaø Coâng ty TNHH Tycoons Worldwide Steel Vieät Nam taïi khu Kinh teá Dung Quaát ngaøy 15/09/2006. II. Muïc tieân ñoà aùn - Thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi khu KTX Dung Quoác. - Thieát keá heä thoáng xöõ lí nöôùc thaûi khu KTX Dung Quoác ñaït chuaån quoác gia tröôùc khi thaûi ra moâi tröôøng. III. Tieâu chuaån thieát keá: GVHD: Laâm Vónh Sôn SVHT : Nguyeãn Ngoc Huøng Trang 6
 11. Tính toaùn thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc khu kí tuùc xaù Dung Quaát- Quaûng Ngaõi - TCVN 4474:1987 Tieâu chuaån thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc beân trong. - TCXD 51:1984 Tieâu chuaån thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc beân ngoaøi. - TCVN 5945:2005 Nöôùc thaûi coâng nghieâp - Tieâu chuaån thaûi. IV. Toång quan veà khu vöïc thieát keá ñoà aùn: 1. Vị trí , giới hạn, diện tích: - Khu ñất dự kiến xaây dựng khu kinh tế Dung Quất thuộc xaõ Bình Đoâng, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngaõi. + Phía Bắc giaùp : Đường Trì Bình – Cảng Dung Quất + Phía Nam giaùp : + Phía Đoâng giaùp : Hồ nước sinh thaùi + Phía Taây giaùp : - Tổng diện tích ñất quy hoạch khu nhaø ôû: 13.3 ha. 2. Đặc ñiểm ñịa hình: - Khu ñất tương ñối bằng phẳng, ñược chia cắt bởi những bờ caùt. Chuû yeáu laø caùt. 3. Khí hậu thủy văn: Khí hậu Dung Quất chia laøm 2 muøa roû reät: muøa khoâ vaø muøa möa. a. Nhiệt ñộ - Mùuøa noùng nhất từ thaùng 5 ñến thaùng 8, nhiệt ñộ trung bình 300C, cực ñại: 400C. - Mùuøa lạnh nhất từ thaùng 12 năm trước ñến thaùng 2 năm sau, nhiệt ñộ trung bình 220C, cực tiểu: 170C. - Nhiệt ñộ khoâng khí trung bình cả năm: 25,70C. b. Lượng mưa: - Lượng mưa của caùc thaùng trong năm dao ñộng trong khoảng 37mm (thaùng 4) ñến 569mm (thaùng 10). GVHD: Laâm Vónh Sôn SVHT : Nguyeãn Ngoc Huøng Trang 7
 12. Tính toaùn thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc khu kí tuùc xaù Dung Quaát- Quaûng Ngaõi - Trong muøa mưa (từ thaùng 9 ñến thaùng 12), lượng mưa trung bình: 126-569mm. - Trong muøa khoâ (từ thaùng 1 ñeán thaùng 8), lượng mưa trung bình: 37- 79mm. - Tổng lượng mưa trung bình haèng năm laø 2.287mm; tổng lượng mưa cực ñại 3.506 mm, cực tiểu 963 mm. c. Hiện tượng baûo nhiệt ñới - Thoâng thöôøng, baõo vaø caùc aùp thaáp nhieät ñôùi hình thaønh treân bieån Ñoâng coù 2 laàn cöïc ñaïi vaøo thaùng 6 vaø thaùng 8; 2 laàn cöïc tieåu vaøo thaùng 7 vaø caùc thaùng muøa Ñoâng. Dung Quaát naèm trong vuøng bieån trung bình coù 1,04 côn baõo ñoå boä vaøo moãi naêm (ñoaïn bieån töø Ñaø Naüng ñeán Khaùnh Hoaø -daøi 600 km; neáu tính rieâng cho khu vöïc Dung Quaát, khoaûng 5-6 naêm coù moät traän baõo). d. Độ ẩm - Ñoä aåm tuyeät ñoái trung bình : 28,7 mb - Ñoä aåm töông ñoái trung bình : 85% e. Gioù: - Vaän toác gioù trung bình : 2,9 m/s - Vaän toác gioù cöïc ñaïi : 40 m/s - Gioù chuû ñaïo: muøa ñoâng – gioù Ñoâng Baéc; muøa heø – gioù Taây Nam, gioù Taây. 4. Địa chất coâng trình: - Caên cöù vaøo keát quaû khoan ñòa chaát coâng trình cuûa Phaân vieän khoa hoïc vaø coäng ngheä GTVT Mieàn Trung coù theå döï ñoaùn caùc lôùp ñaát nhö sau : - ÔÛ phaïm vi khaûo saùt laø 12m saâu thì khu vöïc khaûo saùt coù 4 lôùp nhö sau GVHD: Laâm Vónh Sôn SVHT : Nguyeãn Ngoc Huøng Trang 8
 13. Tính toaùn thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc khu kí tuùc xaù Dung Quaát- Quaûng Ngaõi Lôùp 1 :Caùt pha laãn daêm saïn , maøu xaùm vaøng , xaùm traéng, traïnh thaùi deûo, lôùp naøy gaëp ôû taát caû caùc loã khoan, chieàu daøy lôùp bieán ñoåi töø 3.1m ñeán 8.4m. khaû naêng chòu löïc trung bình. Lôùp 2 : Caùt pha laãn daêm saïn , maøu xaùm vaøng , xaùm traéng, traïnh thaùi chaët vöøa ñeán chaët, lôùp naøy coù chieàu daøy 3.6m. khaû naêng chòu taûi khaù . Lôùp 3 : Ñaù granit maøu xaùm vaøng , xaùm traéng, ñaù phong hoùa nöùt neû maïnh, chieàu daøy lôùp naøy coù chieàu daøy 1.6m. lôùp chòu taûi trung bình. Lôùp 4 : Ñaù granit maøu xaùm traéng , xaùm ñen, ít nöùt neû, caáu taïo khoái, keát tinh haït khoâ cao ñoä naøy gaëp lôùp bieán ñoåi töø -3.1 ñeán 7.6m. - Keât luaän : Ñòa hình töông doái baèng phaûng, ñòa chaát thuûy vaên taïi thôøi ñieåm khaûo saùt trong caùc hoá khoan döôùi ñaát dao ñoäng ôû ñoä saâu 1.3m ñeán 2.1m so vôùi cao ñoä maët ñaát töï nhieân. Keát quaû thí nghieäm cho thaáy nöôùc döôùi ñaát khoâng coù tính aên moøn ñoái vôùi BTCT. 5. Hiện trạng sử dụng ñất: - Khu ñaát quy hoaïch coù dieän tích: 13.3 ha phaàn lôùn laø ñaát troàng caây coâng nghieäp laâu naêm, coøn laïi laø ñaát baèng chöa söû duïng. 6. Hieän traïng daân cö vaø kieán truùc xaây döïng: - Trong khu quy hoaïch coù khoaûng vaøi caên nhaø baùn kieân coá (caáp 4) vaø moät caên nhaø taïm, ña soá laø noâng daân. 7. Hieän traïng haï taàng kyõ thuaät: a. Giao thoâng: Trong khu quy hoaïch khoâng coù heä thoáng giao thoâng, chæ coù caùc ñöôøng ñaát b. Caáp ñieän: GVHD: Laâm Vónh Sôn SVHT : Nguyeãn Ngoc Huøng Trang 9
 14. Tính toaùn thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc khu kí tuùc xaù Dung Quaát- Quaûng Ngaõi Trong khu quy hoaïch khoâng coù heä thoáng caáp ñieän hoaøn chænh, chæ coù ñöôøng ñieän 110 KVA chaïy ngang vaø caùc ñöôøng ñieän haï theá nhoû cung caáp cho vaøi hoä daân trong khu c. Caáp nöôùc: Trong khu quy hoaïch chöa coù heä thoáng caáp nöôùc. d. Thoaùt nöôùc: Trong khu quy hoaïch chöa coù heä thoáng thoaùt nöôùc. Nöôùc chuû yeáu thoaùt theo ñòa hình töï nhieân xuoáng keânh raïch thoaùt veà höôùng bieån. e. Caây xanh: Trong khu quy hoaïch chuû yeáu laø ñaát noâng nghieäp, caây xanh coâng coäng haàu nhö khoâng coù. f. Raùc - Veä sinh moâi tröôøng: Raùc sinh hoaït chöa coù bieän phaùp xöû lyù, chuû yeáu ñöôïc choân laáp, uû phaân 8. Nhaän xeùt chung veà ñieàu kieän xaây döïng Thuaän lôïi: - Vò trí naèm trong Khu kinh teá Dung Quaát thuoäc tænh Quaûng Ngaõi, heä thoàng haï taàng seõ raát thuaän lôïi sau khi heä thoáng giao thoâng khi khu kinh teá Dung Quaát hình thaønh, truïc ñöôøng nhöïa noái töø Tænh loä 10 vöôït keânh An Haï vaøo khu quy hoaïch ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu giao thoâng cho hoaït ñoäng CN, daân cö vaø dòch vuï döï aùn. - Khu quy hoaïch coù ñòa hình baèng phaúng, ñieàu kieän töï nhieân khaù thuaän lôïi cho vieäc xaây döïng sau naøy. GVHD: Laâm Vónh Sôn SVHT : Nguyeãn Ngoc Huøng Trang 10
 15. Tính toaùn thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc khu kí tuùc xaù Dung Quaát- Quaûng Ngaõi Khoù khaên: Cô sôû haï taàng trong khu vöïc quy hoaïch chöa phaùt trieån ñoàng boä, chöa coù heä thoáng ñöôøng caáp thoaùt nöôùc trong khu vöïc, do ñoù ñoøi hoûi töøng böôùc phaûi ñaàu tö xaây döïng lôùn. GVHD: Laâm Vónh Sôn SVHT : Nguyeãn Ngoc Huøng Trang 11
 16. Tính toaùn thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc khu kí tuùc xaù Dung Quaát- Quaûng Ngaõi Phaàn II TÍNH TOAÙN HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI GVHD: Laâm Vónh Sôn SVHT : Nguyeãn Ngoc Huøng Trang 12
 17. Tính toaùn thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc khu kí tuùc xaù Dung Quaát- Quaûng Ngaõi Phaàn II TÍNH TOAÙN HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI I. SOÁ LIEÄU TÍNH TOAÙN: - Khu kí tuùc xaù Dung Quaát coù dieän tích 13,3 ha, bao goàm caùc coâng trình sau: Khoái nhaø coâng nhaân: A-B, C-D, E-F, G-H, I-K, L-M, N-O, Q-P + Soá phoøng treân 1 toøa nhaø: 318 phoøng + Soá nhaân vieân trong 1 phoøng :4 ngöôøi + Tieâu chuaån duøng nöôùc: 150l/ng.ngñ Khoái nhaø giaûi trí: + Soá phoøng treân 1 toøa nhaø: 238 phoøng + Soá nhaân vieân trong 1 phoøng :4 ngöôøi + Tieâu chuaån duøng nöôùc: 150l/ng.ngñ Khoái nhaø treû : 1000 hoïc sinh Khu theå thao 1. Löu löôïng nöôùc thaûi 1 khoái nhaø coâng nhaân ñieån hình: a. Löu löôïng nöôùc thaûi : Tính löu löôïng nöôùc thaûi. A.Khu căn hộ 152.6 m3/ngñ Số căn hộ 318 căn Số người 4 người Tổng số người 1272 người Tieâu chuẩn nöôùc thaûi 120 lit/người/ngñ B.Lưu lượng lôùn nhaát ngaøy ñeâm cho coâng trình 183.2 m3/ngñ Löôïng nước thaûi sinh hoạt cho coâng trình 152.6 m3/ngñ k ngay max 1.2 GVHD: Laâm Vónh Sôn SVHT : Nguyeãn Ngoc Huøng Trang 13
 18. Tính toaùn thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc khu kí tuùc xaù Dung Quaát- Quaûng Ngaõi b. Löu löôïng nöôùc tính toaùn: Khoái nhaø AB(ñieån hình) chia thaønh 4 ñieåm thoaùt nöôùc vôùi soá löôïng thieát bò veä sinh moãi ñieåm nhö sau: + Boàn caâu: 36 boä + Lavabo :36 boä + Taém höông sen :36 boä - Löu löôïng nöôùc caáp tính toaùn: qc 0.2 . . N Vôùi: α= 2,5 N= 66 qc 0.2 . 2 . 5 65 4.06(l / s) - Löu löôïng nöôùc thaûi tính toaùn: Qt qc qdc Vôi: Qt : löu löôïng nöôùc thaûi tính toaùn Qc: löu löôïng nöôùc caáp Qdc : löu löôïng thaûi thieát bò lôùn nhaát, qdc =1,6 (löu löôïng thöôùc thaûi boàn caàu) Qt 4.06 1.6 5.66 (l / s) GVHD: Laâm Vónh Sôn SVHT : Nguyeãn Ngoc Huøng Trang 14
 19. Tính toaùn thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc khu kí tuùc xaù Dung Quaát- Quaûng Ngaõi 2. Tính toaùn löôïng nöôùc thaûi khoái nhaø giaûi trí: a. Löu löôïng nöôùc thaûi .Tính löu löôïng nöôùc thaûi. A.Khu căn hộ 114.2 m3/ngñ Số căn hộ 238 căn Số người 4 người Tổng số người 952 người Tieâu chuẩn nöôùc thaûi 120 lit/người/ngđ B.Lưu lượng lôùn nhaát ngaøy ñeâm cho coâng trình 137 m3/ngñ Löôïng nước thaûi sinh hoạt cho coâng trình 114.2 m3/ngñ k ngay max 1.2 b. Löu löôïng nöôùc tính toaùn: Khoái nhaø giaûi trí (ñieån hình) chia thaønh 2 ñieåm thoaùt nöôùc vôùi soá löôïng thieát bò veä sinh moãi ñieåm nhö sau: + Boàn caâu: 116 boä + Lavabo :116 boä + Taém höông sen :116 boä - Löu löôïng nöôùc caáp tính toaùn: qc 0.2 . . N Vôùi: α= 2,5 N= 213 qc 0.2. 2.5 213 7.28(l / s) - Löu löôïng nöôùc thaûi tính toaùn: Qt qc qdc Vôi: GVHD: Laâm Vónh Sôn SVHT : Nguyeãn Ngoc Huøng Trang 15
 20. Tính toaùn thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc khu kí tuùc xaù Dung Quaát- Quaûng Ngaõi Qt : löu löôïng nöôùc thaûi tính toaùn Qc: löu löôïng nöôùc caáp Qdc : löu löôïng thaûi thieát bò lôùn nhaát, qdc =1,6 (löu löôïng thöôùc thaûi boàn caàu) Qt 7.28 1.6 8.86 (l / s) 3. Tính toaùn löôïng nöôùc thaûi khoái nhaø treû a. Löu löôïng nöôùc thaûi Tính löu löôïng nöôùc thaûi. A. Nhaø treû 20 m3/ngñ Tổng số người 1000 người Tieâu chuẩn nöôùc thaûi 20 lit/người/ngñ B.Lưu lượng lôùn nhaát ngaøy ñeâm cho coâng trình 24 m3/ngñ Löôïng nước thaûi sinh hoạt cho coâng trình 20 m3/ngñ k ngay max 1.2 b. Löu löôïng nöôùc tính toaùn: Khoái nhaø nhaø treû (ñieån hình) chia thaønh 2 ñieåm thoaùt nöôùc vôùi soá löôïng thieát bò veä sinh moãi ñieåm nhö sau: + Boàn caâu: 40 boä + Lavabo : 40 boä + Taém höông sen :40 boä - Löu löôïng nöôùc caáp tính toaùn: qc 0.2 . . N Vôùi: α= 2,5 N= 73.2 qc 0.2 . 2 . 5 73.2 4.28(l / s) GVHD: Laâm Vónh Sôn SVHT : Nguyeãn Ngoc Huøng Trang 16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2