KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I MÔN ĐỌC HIỂU LỚP 3- NĂM HỌC 2007-2008

Chia sẻ: Do Duy Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
325
lượt xem
42
download

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I MÔN ĐỌC HIỂU LỚP 3- NĂM HỌC 2007-2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những bác rô già, rô cụ lực lưỡng, đầu đuôi đen sì lẫn với màu bùn. Những cậu rô đực cường tráng mình dài mốc thếch. Suốt mùa đông ẩn náu trong bùn ao, bây giờ chúng chui ra, khoan khoái đóp bóng nước mưa mới ấm áp, rồi dựng vây lưng ra như ta trương cờ, rạch ngược qua mặt bùn khô, nhanh như cóc nhảy. Hàng đàn cá rô nô nức lội ngược trong mưa, nghe rào rào như đàn chim vỗ cánh trên mặt nước....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I MÔN ĐỌC HIỂU LỚP 3- NĂM HỌC 2007-2008

  1. Tröôøng: Tieåu hoïc Phuù An 1 Soá maät STT Hoï vaø maõ teân:............................................. .. KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ GIÖÕA HOÏC KÌ I - NAÊM HOÏC 2007- 2008 Moân: ÑOÏC HIEÅU – Khoái 3 Ngaøykieåmtra: 24- 10- 2007- Thôøi gian: 25 phuùt Ñieåm Ñieåm baèng chöõ Chöõ kí giaùm Soá maät STT khaûo maõ Caù roâ loäi nöôùc Nhöõng baùc roâ giaø, roâ cuï löïc löôõng, ñaàu ñuoâi ñen sì laãn vôùi maøu buøn. Nhöõng caäu roâ ñöïc cöôøng traùng mình daøi moác theách. Suoát muøañoângaån naùu trong buøn ao, baây giôø chuùngchui ra, khoan khoaùi ñoùp boùng nöôùc möa môùi aámaùp, roài döïng vaây löng ra nhö ta tröông côø, raïch ngöôïc qua maët buøn khoâ, nhanhnhö coùc nhaûy. Haøng ñaøn caù roâ noâ nöùc loäi ngöôïc trong möa, ngheraøo raøo nhö ñaøn chim voãcaùnhtreânmaëtnöôùc. Theo Toâ Hoaøi Ñoïc thaàmbaøi vaêntreân,sauñoù ñaùnhdaáuX vaøooâ troángtröôùc yù traûlôøi ñuùngnhaátcho moãi caâuhoûi döôùi ñaây: 1. Muøa ñoâng,caùroâ aånnaùuôû ñaâu? * a. ÔÛ caùc soâng * b. Trong ñaát * c. Trong buøn ao 2. Caù roâ coù maøu nhö theá naøo? * a. Gioáng maøu ñaát * b. Gioáng maøu nöôùc * c. Gioáng maøu buøn 3. Ñaøn caù roâ loäi nöôùc möa taïo ra tieáng ñoäng nhö theá naøo? * a. Raøo raøo nhö ñaøn chim voã caùnh * b. Noâ nöùc loäi ngöôïc trong möa *c. Nhö coùc nhaûy 4. Trong caâu “ Caù roâ noâ nöùc loäi ngöôïc trong möa”, töø ngöõ naøo traû lôøi cho caâu hoûi Con gì? * a. Loäi ngöôïc * b. Caù roâ * c. Noâ nöùc 5. Trong caùc caâu sau caâu naøo coù söû duïng hình aûnh so saùnh? * a. Haøng ñaøn caù roâ noâ nöùc loäi ngöôïc trong möa, nghe raøo raøo nhö ñaøn chim voã caùnh treân maët nöôùc.
  2. * b. Nhöõng baùc roâ giaø, roâ cuï löïc löôõng, ñaàu ñuoâi ñen sì laãn vôùi maøu buøn. * c. Nhöõng caäu roâ ñöïc cöôøng traùng mình daøi moác theách.
  3. PHÒNG GD-ĐT CAI LẬY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH PHÚ AN 1 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2007-2008 Môn: Tiếng Việt - KHỐI 3- Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra : 24 tháng 10 năm 2007 1. Chính taû: (5,0ñ) Baøi vieát“ OÂng ngoaïi” ( SaùchTV3_T1_Trang34). - Vieát ñoaïn “ töø Trong caùi vaènglaëngcuûangoâi tröôøng…… ñeán ñôøi ñi hoïc cuûatoâi saunaøy.” 2. Taäp laøm vaên: (5,0ñ) Em haõy vieát moätñoaïn vaênngaéntöø 5 ñeán7 caâu keå laïi buoåi ñaàu emñi hoïc.
  4. CAÙCH ÑAÙNH GIAÙ VAØ GHI ÑIEÅM MOÂN TIEÁNG VIEÄT-KHOÁI 3-NAÊM HOÏC 2007-2008 1) Chính taû: (5,0đ) - Caûbaøi vieátñuùngghi 5,0ñ. - Hoïc sinh vieátsai 01loãi tröø 0,5ñieåm. Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, hoặc trình bày bẩn… bị trừ 1,0đ cho toàn bài. 2) Taäp laøm vaên: (5,0đ) - Hoïc sinhthöïchieänbaøi theogôïi yù sau: a. Buoåi ñaàuñi hoïc buoåisaùnghaybuoåichieàu? Quangcaûnhvaøthôøi tieátngaøyñoùnhötheánaøo? b. Ai daãnemñeántröôøng? c. Luùc ñaàuembôõngôõra sao? d. Buoåi hoïc ñoùkeátthuùcnhötheánaøo? ñ. Caûmxuùccuûaemveàbuoåihoïc ñoù? - HS vieátñuû noäi dungcaùcgôïi yù neâutreânthaønhbaøi vaênngaéntöø 5 ñeán7 caâu.Trìnhbaøi saïchñeïpghi 5,0ñ. - HS vieát thieáu moät noäi dung hay trình baøy chöa roõ raøng, yù laãn loän, chöa saïchñeïptröø 1,0ñ. 3). Ñoïc hieåu: (5,0đ) - Moãi caâuñuùngghi 1,0ñ - Caâu1: c ; Caâu2: c ; Caâu3: a ; Caâu4: b ; Caâu5: a. ooo000ooo

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản