intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm tra kỹ năng giao tiếp

Chia sẻ: Vũ Đỗ Hồng Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

126
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo như nghiên cứu về khả năng nhậ thông tin của con người, hiệu quả của một thông điệp được truyền tải được quyết định bởi 55% là hình thức vùa cử chỉ, 38% là giọng nói và 7% là nội dung của thông điệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm tra kỹ năng giao tiếp

 1. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b n B câu h i ki m tra K năng giao ti p c a b n 1. truy n t i m t thông i p khi giao ti p tr c ti p hi u qu , kênh nào sau ây chi m vai trò quan tr ng nh t? a. N i dung thông i p b. Gi ng nói c. Hình nh và c ch áp án: c. Theo như nghiên c u v kh năng ti p nh n thông tin c a con ngư i, hi u qu c a m t thông i p ư c truy n t i ư c quy t nh b i 55% là hình nh và c ch , 38% là gi ng nói và ch có 7% là n i dung c a thông i p. 2. B n hãy cho bi t nh ng nh nghĩa nào sau ây mô t chính xác nh t b n ch t c a giao ti p? a. Giao ti p là s tương tác và trao i thông tin gi a ngư i nói và ngư i nghe b. Giao ti p ch mang tính ch t th i i m khi nh ng i tư ng giao ti p ti p xúc cùng nhau c. Giao ti p là quá trình truy n t i thông i p m t cách chính xác t ngư i nói n ngư i nghe. d. Giao ti p bao g m s tương tác gi a ngư i nói và ngư i nghe trong m t hoàn c nh nh t nh e. Giao ti p là m t quá trình truy n t i, chia s thông i p t ngư i nói n ngư i nghe nh m m b o thông i p ư c truy n i m t cách chu n xác nh t, tránh gây hi u nh m. áp án: e. Giao ti p là m t quá trình, không ph i là m t th i i m nh m truy n t i m t thông i p t ngư i nói n ngư i nghe, thông i p trong quá trình truy n t i ó ph i ư c các bên tham gia hi u chính xác tránh nh ng s nh m l n. 3. Theo b n, hi u su t l ng nghe trung bình c a nh ng ngư i tham gia vào quá trình giao ti p là bao nhiêu? a. 80% b. 30% c. 50% d. 20% áp án: b. L ng nghe b chi ph i b i r t nhi u y u t , các k t qu nghiên c u cho th y, hi u qu l ng nghe trung bình c a con ngư i trong quá trình giao ti p ch t t 25 – 30%. 4. Khi giao ti p v i nhau, theo b n nh ng y u t nào sau ây nh hư ng l n nh t n s sai l ch c a thông i p truy n t i? (Hãy ch n 2 áp án úng) a. Ti ng n khi giao ti p b. Tâm tr ng th i i m giao ti p c. S khác bi t v ngôn ng và văn hóa d. B l c thông tin c a ngư i tham gia giao ti p e. Thi u t tin khi giao ti p
 2. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b n áp án: c, d. S khác bi t v ngôn ng gi a các ch th giao ti p khi n quá trình truy n t i thông i p g p nhi u khó khăn. Bên c nh ó, b l c thông tin c a m i ngư i s quy t nh thông tin nào s ư c ch p nh n. S khác bi t v ngôn ng và b l c thông tin c a m i ngư i s quy t nh quá trình giao ti p thành công hay th t b i. 5. Quy trình nào sau ây mô t phương pháp gi i quy t xung t trong giao ti p m t cách hi u qu nh t khi hai ng nghi p c a b n xung t v i nhau? a. L ng nghe – t câu h i thu th p thông tin – ưa ra gi i pháp b. Tách ra – U ng nư c – L ng nghe – t câu h i – ưa ra gi i pháp c. t câu h i – L ng nghe – ưa ra gi i pháp d. M i ng i – L ng nghe – ưa ra gi i pháp e. t câu h i – ưa ra gi i pháp – C m ơn áp án: b. Khi hai ng nghi p c a b n xung t, y u t khi n h căng th ng là hình nh c a nhau (55%). Là m t ngư i hòa gi i, u tiên b n c n tách hai ngư i ra. Ti p theo b n c n m i h u ng m t c c nư c l nh cho cơn nóng gi n h nhi t và b t u l ng nghe ý ki n c a t ng ngư i. Hãy nh , b n ch t câu h i thu th p thông tin và tìm ra nguyên nhân xung t. Và cu i cùng b n hãy ưa ra gi i pháp ho c chính h ưa ra gi i pháp cho mình. 6. L ng nghe và nghe th y là hai khái ni m gi ng nhau theo b n úng hay sai? a. úng b. Sai áp án: b. L ng nghe là m t quá trình òi h i s ch ng, t p trung và hi u ư c ý nghĩa c a thông i p. Nghe th y là m t quá trình hoàn toàn t nhiên không òi h i s n l c. 7. Trong quá trình giao ti p, b n có bao nhiêu th i gian gây n tư ng t t cho ngư i khác? a. 20 giây b. 5 phút c. 1 phút áp án: a. Khi giao ti p, b n ch có 20 s gây n tư ng v i i tác qua trang ph c, nét m t và c ch c a mình. 8. Khi giao ti p xã giao v i ph n , theo b n ai s là ngư i ch ng ư c quy n b t tay ngư i kia? a. B n b. Ph n áp án: b. Trong giao ti p, b n c n tuân th nguyên t c ưu tiên dành cho ph n . N u b n mu n b t tay ph n b n c n ngh và n u ư c phép b n m i có quy n b t tay h . 9. Theo b n, k năng giao ti p t t s quy t nh bao nhiêu s thành công c a b n trong công vi c và cu c s ng? a. 20%
 3. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b n b. 50% c. 85% d. 70% áp án: c. K t qu i u tra c a Vi n xã h i M năm 2008 cho th y, k năng giao ti p và các m i quan h c a b n trong cu c s ng quy t nh 85% s thành công trong công vi c c a m i ngư i. Nh ng y u t khác như b ng c p, trí thông minh ch chi m 15%. 10. Theo b n các y u t nào sau ây s quy t nh n s thành công c a b n trong quá trình giao ti p? Hãy ch n 3 áp án. a. Thông i p truy n t i rõ ràng b. K năng l ng nghe hi u qu c. S khéo léo trong x lý tình hu ng giao ti p d. a v xã h i e. B ng c p và trình áp án: a, b, c. Hi u qu c a quá trình giao ti p ư c quy t nh b i 3 y u t : kh năng truy n t i thông i p, k năng l ng nghe và s khéo léo trong ng x các tình hu ng giao ti p c a b n. Các y u t khác như a v xã h i, trình hay b ng c p c a b n s góp ph n t o i u ki n cho quá trình giao ti p c a b n thu n l i hơn. 11. Cách tư duy nào sau ây s luôn giúp b n thành công hơn trong quá trình giao ti p? a. Hãy ơn gi n hóa v n b. Luôn nhìn ngư i khác v i con m t tích c c c. Xem ngư i khác sai gì mình trách d. Luôn xem mình có th h c ư c gì t ngư i khác và mình s giao ti p như th nào t t hơn áp án: d. B n c n t p cho mình thói quen tư duy luôn bi t cách h c h i, rút kinh nghi m t ngư i khác. Hãy bi n nh ng tr i nghi m c a ngư i khác thành c a mình s giúp phong cách giao ti p c a b n hoàn thi n hàng ngày. 12. Ba bí quy t nào sau ây s luôn giúp b n thành công, luôn ư c nh ng ngư i khác yêu m n trong cu c s ng và công vi c? a. Góp ý th ng th n, L ng nghe và Tôn tr ng b. Luôn tươi cư i, H c cách khen ng i, L ng nghe c. t câu h i, Giúp nhi t tình, Phê bình khi có sai sót áp án: b. Trong cu c s ng và công vi c, ai cũng mong mu n nh n ư c nh ng n cư i, nh ng câu khen ng i và ư c l ng nghe khi mình chia s . ư c ng nghi p yêu m n, b n hãy rèn luy n thói quen luôn tươi cư i, khen ng i chân thành và l ng nghe trong giao ti p. 13. áp án nào sau ây mô ph ng chu n xác nh t quy trình l ng nghe trong giao ti p? a. T p trung – Tham d - Hi u – Ghi nh - H i áp – Phát tri n b. T p trung – Hi u – H i áp
 4. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b n c. T p trung – Hi u – Tham d - H i áp – Phát tri n d. T p trung – Quan sát – Hi u – H i áp – Tham d áp án: a. L ng nghe là m t chu trình khép kin g m 5 bư c cơ b n: t p trung, tham d , th u hi u, ghi nh , h i áp và phát tri n câu chuy n. 14. Theo b n âu là tư th ng i th hi n b n là ngư i l ng nghe chuyên nghi p? a. M t nhìn th ng, lưng t a vào gh , chân v t chéo b. M t nhìn th ng, ngư i ng v phía trư c c. M t nhìn th ng, tay trên bàn d. M t nhìn th ng, Ngư i hư ng v phía trư c, tay trên bàn, u g t theo l i k áp án: d. M t ngư i l ng nghe chuyên nghi p trong giao ti p ph i có tư th : m t nhìn th ng vào i tác, ngư i hư ng v phía trư c th hi n s h ng thú, tay nên trên bàn và u g t theo nh p k c a ngư i giao ti p. 15. n tư ng u tiên b n ghi i m v i ngư i giao ti p v i mình là y u t nào sau ây? a. Dáng i u, c ch và trang ph c b. Cách nói chuy n hài hư c c. L i chào thân ái d. Cách m u câu chuy n c a b n áp án: a. Ngư i xưa nói “Nh t dáng nhì da th ba là nét m t”, dáng i u và c ch là y u t u tiên tác ng n ngư i giao ti p v i b n. Khi giao ti p b n c n chu n b m t tác phong ch ng tr c, dáng th ng, c ch chu n m c, trang ph c l ch s t o n tư ng t t v i i tác. 16. K năng l ng nghe hi u qu s giúp b n i u gì trong quá trình giao ti p? a. Ch ng hơn trong giao ti p b. Khi n ngư i nghe nghĩ r ng b n hi u nh ng gì h ang nói c. Giúp b n th u hi u thông i p m t cách tr n v n d. Giúp b n gây n tư ng v i m i ngư i nh ki n th c sâu r ng c a mình áp án: c. M c ích c a l ng nghe là s th u hi u. Khi b n có m t k năng l ng nghe t t s giúp b n th u hi u ư c thông i p truy n t i t ngư i nói tr n v n. 17. T i sao vi c ưa ra ý ki n ph n h i trong giao ti p l i quan tr ng? a. Giúp ngư i tham gia giao ti p có th ch p thu n ho c bác b thông i p. b. Nó cho phép ngư i g i xác nh n thông i p rõ hơn. c. Nh ng ngư i làm vi c v i con s c n thông tin chính xác d. ó quá trình ánh giá giúp ngư i nói ki m ch ng xem ngư i nghe có l ng nghe mình nói hay không. áp án: a. Nhi u cu c giao ti p th t b i do không có s ph n h i khi n các ch th giao ti p không có thông tin ra quy t nh. Khi ph n h i b n s giúp ngư i nghe có cơ s ng ý hay bác b m t thông i p. 18. Giao ti p không hi u qu s d n n h u qu chính nào? a. X y ra hi u nh m
 5. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b n b. M i ngư i không l ng nghe nhau c. Ngư i nói không th ưa ra ch d n rõ ràng d. M i ngư i không làm theo b n áp án: a. Khi b n giao ti p không hi u qu , b n s d hi u nh m thông i p mà ngư i khác mu i nói v i b n, i u ó s d n n s xung t gi a nh ng ngư i tham gia giao ti p. 19. Áp d ng ư c các k năng giao ti p hi u qu s mang l i cho b n nh ng l i ích gì? Hãy ch n ra 3 áp án a. Các ch d n ưa ra rõ ràng, d hi u và d theo dõi b. Hi u ư c các thông tin quan tr ng ư c truy n t i c. Giao ti p ư c b ng ngôn ng cơ th d. L ng nghe hi u qu áp án: a, b, d. Giao ti p hi u qu s giúp b n ưa ra ư c các ch d n rõ dàng, d hi u, các thông tin quan tr ng ư c truy n t i thông su t và b n có th hi u ư c các ngôn ng không l i ư c phát i t ngư i nói. 20. Xác nh ư c các y u t quan tr ng trong giao ti p s giúp b n giao ti p hi u qu hơn như th nào? a. T o, th u hi u, chia s c m xúc qua thông i p, ph n h i thông i p m t cách tích c c và ng th i nh n bi t ư c các y u t gây nhi u b. Giúp b n ti t ki m th i gian khi giao ti p c. Giúp giao ti p d dàng hơn d. L ng nghe hi u qu hơn áp án: a. Khi b n xác nh ư c các y u t quan tr ng trong giao ti p s giúp b n t o ư c các thông i p rõ ràng, bi t cách th u hi u và chia s c m xúc c a mình qua thông i p, bi t cách ph n h i các thông i p theo hư ng tích c c và ng th i nh n th c ư c các y u t gây nhi u tìm gi i pháp giao ti p hi u qu hơn. Câu 21: t o ra m t thông i p hi u qu , b n s làm theo hư ng d n nào sau ây? a. S d ng bi t ng và t a phương b. Dùng ngôn t khó hi u c. S d ng ti ng lóng d. L a ch n t phù h p, d hi u áp án: d. M t thông i p hi u qu ph i m b o s d hi u, rõ ràng nh m t o thu n l i cho ngư i ti p nh n. B i v y khi t o m t thông i p giao ti p b n nên ch n các ngôn t phù h p và d hi u v i ngư i nghe. Câu 22. Giao ti p công vi c nơi công s thư ng không s d ng hình th c nào sau ây? a. Giao ti p i n tho i b. Giao ti p qua email c. Giao ti p tr c ti p d. Giao ti p b ng văn b n
 6. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b n e. Giao ti p b ng fax áp án: e. Trong công s , giao ti p qua fax là hình th c ít ph bi n nh t hi n nay. Hình th c giao ti p qua fax ang ư c thay th d n b ng email. Câu 23. T i sao khi giao ti p b n nên t p trung vào ngôn ng hành vi và các bi u hi n c a cơ th ? a. C ch và hành vi truy n t thông i p quan tr ng b. R t ít thông i p ư c truy n t qua hành vi c. Ngôn ng hành vi thư ng khó hi u d. Ngôn ng hành vi ph thu c vào văn hóa áp án: a. Trong quá trình giao ti p, các ngôn ng phi ngôn t như c ch , hành vi… chi m 55% hi u qu c a m t thông i p ư c truy n t i. Câu 24. Trong các y u t gây nhi u quá trình giao ti p, âu là các y u t chính? a. Môi trư ng n ào b. Y u t bên trong c. Thi u t p trung d. S c kh e áp án: b. Các y u t bên trong như tâm lý, b l c thông tin, ngôn ng là nguyên nhân chính d n n nhi u trong quá trình giao ti p. Câu 25. Giai o n gi i mã thông i p di n ra khi nào? a) Khi b n di n t suy nghĩ và ý tư ng c a mình. b) Khi ngư i nghe ti p nh n thông tin. c) Khi ngư i nghe lý gi i thông tin. d) Khi các thông tin ư c truy n t i i. áp án: c. Gi i mã thông i m là quá trình ngư i nh n s d ng các k năng c a mình hi u úng ý c a thông i p, giai o n này b t u khi ngư i nghe lý gi i các thông i p ó theo ngôn ng c a mình. Câu 26. B n nên th c hi n nh ng ch d n nào sau ây m b o truy n t i thông tin thành công? Hãy ch n 2 áp án. a) Trình bày m t cách thân thi n. b) Trình bày m t cách tr nh thư ng. c) Quan sát và l ng nghe xem m i ngư i có chú ý vào thông tin b n trình bày không. d) Ch cám ơn ngư i nghe khi h t câu h i. áp án: a, c. Thông i p mu n truy n t i thành công ph i thu hút ư c s chú tâm c a ngư i nghe. làm ư c i u ó, b n c n trình bày m t cách thân thi n, hãy quan sát và l ng nghe cách ngư i nghe theo dõi thông i p c a b n. Câu 27. Giao ti p tr c ti p có nh ng l i ích gì hơn so v i giao ti p qua i n tho i? a) Thông tin ư c truy n t i t i m t th i i m và không gian c th . b) Ngư i giao ti p không b m t t p trung. c) Giao ti p di n ra nhanh chóng, d dàng và ti n l i.
 7. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b n d) Nh ng thông tin ph c t p ư c truy n t i chính xác hơn. e) B n có th t ư c nhi u m c ích trong m t kho ng th i gian ng n hơn. áp án: a, b, d. Khi giao ti p tr c ti p, b n có th lo i b ư c các y u t gây nhi u do không gian, công ngh gây ra. Giao ti p tr c ti p s khi n ngư i giao ti p luôn t p trung, thông tin truy n t i c n ư c ưa i vào m t th i i m c th và m b o s giao ti p di n ra nhanh chóng, d dàng và thu n l i. Câu 28. Cách t t nh t ki m tra xem thông tin có ư c hi u úng nghĩa không là? a) Quan sát ngôn ng cơ th c a ngư i nghe. b) t các câu h i m cho ngư i nghe c) H i ngư i nghe xem h có hi u b n không. d) Ch khi nào ngư i nghe t câu h i, b n m i bi t h hi u b n. áp án: b. M i khi b n không hi u m t thông i p, hãy t câu h i v i ngư i nói xác nh xem cách hi u c a b n như th nào là chính xác. Câu 29. B n nên tuân theo nh ng ch d n nào sau ây khi truy n t i thông tin? Hãy ch n 3 áp án a) Trình bày khái quát n i dung thông tin. b) Gi i thích các thông tin c n thi t t o ra m t ng c nh c th cho n i dung. c) Gi i thích lý do thông tin này óng vai trò quan tr ng i v i b n. d) Sau khi trình bày xong m i t và tr l i các câu h i áp án: a, b, c, Khi truy n t i m t thông i p b n c n trình bày khái quát n i dung thông tin, gi i thích thông tin mà b n truy n t i trong m t ng c nh c th và gi i thích t i sao nó l i là quan tr ng khi b n mu n truy n t i m t thông i p thành công. Câu 30. Khi nào thì giao ti p b ng văn b n phù h p hơn giao ti p tr c ti p? a) Khi b n mu n ưa ra nhi u câu h i. b) Khi b n mu n nhanh chóng nh n ư c ý ki n tr l i v m t v n . c) Khi b n mu n trình bày m t ý tư ng ph c t p. d) Khi b n mu n tránh nói chuy n v i ai ó. áp án: c. Giao ti p b ng văn b n có nhi u l i ích, nó là phương th c giao ti p hi u qu nh t khi b n mu n trình bày m t v n ph c t p, òi h i th i gian nghiên c u. Câu 31. Cách t t nh t chu n b cho m t cu c giao ti p qua i n tho i là gì? a) Nghĩ trư c ho c chu n b trư c n i dung cu c g i. b) Không chu n b gì c . c) Nghĩ trư c m t vài câu h i ngư i giao ti p có th s h i. áp án: a. giao ti p qua i n tho i thành công, b n c n nghĩ và chu n b trư c n i dung trư c khi g i. Câu 32. Ưu i m c a vi c giao ti p qua i n tho i là gì? a) B n có th ti t ki m ư c th i gian và công s c i l i. b) Có th có nh ng y u t gây sao nhãng mà b n không th phát hi n ra.
 8. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b n c) B n có th tránh vi c g p m t tr c ti p. d) B n có kh năng ti p c n v i nhi u ngư i ch trong m t kho ng th i gian ng n. áp án: a, c, d. Giao ti p qua i n tho i s giúp b n ti t ki m th i gian và công s c i l i so v i giao ti p tr c ti p. Trong nh ng tình hu ng nh y c m, b n có th không c n g p tr c ti p mà v n m b o hi u qu giao ti p ng th i cũng giúp b n có th ti p xúc v i nhi u ngư i trong m t kho ng th i gian ng n. Câu 33. B n c n bao nhiêu giây có th thu hút s chú ý c a ngư i nghe b ng gi ng nói và ngôn t c a b n khi giao ti p qua i n tho i? a. 6 giây b. 5 giây c. 3 giây d. 4 giây áp án: d. c trưng c a giao ti p qua i n tho i là ng n g n. B n ch có 4 giây gây n tư ng v i ngư i nghe qua gi ng nói, l i gi i thi u c a mình. Câu 34. Y u t nào sau ây không nh hư ng n quá trình giao d ch tr c ti p v i khách hàng, i tác giao ti p v i b n? a. Gi ng nói b. Cách l a ch n t ng c. Cú pháp d. i u b e. Tư th áp án: c. Khi giao ti p tr c ti p, cú pháp mà b n s d ng thư ng không nh hư ng tr c ti p n hi u qu giao ti p. Câu 35. N u b n mu n th hi n r ng b n ang l ng nghe ngư i nói b n nên duy trì giao ti p b ng m t trong kho ng th i gian bao lâu? a. 100% th i gian nói chuy n. b. 90% th i gian nói chuy n. c. 70% th i gian nói chuy n. d. 50% th i gian nói chuy n. áp án: b. Khi giao ti p b n nên duy trì giao ti p b ng m t t 80 – 90% v i ngư i nói th hi n b n ang l ng nghe h . B n dùng 10% s chú ý còn l i c a mình chú ý n các y u t khác. Câu 36. Trong khi khách hàng ang nói chuy n v i b n, b n nên… Hãy ch n 3 áp án a. Ng i ho c ng th ng b. Li c nhìn chi c ng h trên tư ng. c. Luôn tươi cư i và thư ng xuyên g t u. d. Duy trì kho ng cách giao ti p là 1 cánh tay áp án: a, c, d. Khi khách hàng ang nói chuy n, b n nên ng i ho c ng th ng lưng, luôn tươi cư i và thư ng xuyên g t u theo nh p k và duy trì kho ng cách giao ti p là m t cánh tay.
 9. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b n Câu 37. Nh ng hành ng nào sau ây thư ng g n li n v i phương pháp l ng nghe ch ng? Hãy ch n 3 áp án. a. Trình bày l i thông tin nh n ư c b. Ph n ng l i thông tin nh n ư c c. t câu h i d. Tóm t t thông tin nh n ư c e. Ng t l i ngư i i tho i áp án: a, c, d. L ng nghe ch ng ư c th hi n qua vi c b n trình bày l i ư c thông tin ư c truy n t i, bi t cách t câu h i úng và tóm t t l i ư c các thông tin theo ngôn ng c a mình. Câu 38. Khi giao ti p b n c n tuân th các nguyên t c nào sau ây? Hãy ch n 3 áp án a. Quy n ưu tiên ph n , khách hàng và ngư i cao tu i b. Nguyên t c 1 ch m c. Không ng ch m v n tôn giáo, chính tr , văn hóa d. M m cư i khi giao ti p áp án: a, b, c. th hi n b n là ngư i chuyên nghi p trong giao ti p, b n c n tuân th các nguyên t c là quy n ưu tiên v i ph n , t o i u ki n cho ngư i nh n s d ng ư c ngay b ng nguyên t c 1 ch m và không c p n các v n nh y c m liên quan n tôn giáo hay chính tr . Câu 39. Khi tr l i i n tho i, b n nên: a. Nh c máy sau 2 h i chuông. b. Luôn xưng tên c a b n trư c. c. D ng m t chút cho ngư i g i nh n bi t r ng b n s p nói. d. Nói b ng gi ng bình thư ng, không trang tr ng. áp án: b. th hi n s tôn tr ng và t o i u ki n t t nh t cho ngư i nghe, b n hãy luôn xưng tên khi giao ti p qua i n tho i. Câu 40. m b o th c hi n úng các nghi th c c n thi t khi s d ng i n tho i, là ngư i g i, b n nên: a. Ch g i khi b n có h n trư c. b. Ki m tra v i ngư i nh n xác nh th i gian thích h p cho cu c i n tho i. c. Ngay l p t c gi i thích lý do vì sao b n g i i n. d. ng bao gi thông báo cho ngư i nh n i n tho i nh ng thông tin m i m t cách b t ng . áp án: b. Nh m tránh vi c b n s làm phi n ho c giao ti p vào nh ng th i i m không thu n l i, b n nên ki m tra xác nh n th i i m giao ti p thích h p nh t v i h . Ví d , Em s g i cho ch vào 9h00 sáng ngày th 3 nhé? Câu 41. Khi vi t thư i n t , b n nên… Hãy ch n 2 áp án. a. Luôn ghi rõ m c ích c a thư trong m c "Tiêu thư" (Subject). b. Nêu rõ nh ng yêu c u c a b n (n u có) trong b c thư.
 10. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b n c. S d ng phong cách và gi ng văn khác v i ngư i nh n, không bao gi ư c b t chư c phong cách c a h d. Trình bày m t cách tho i mái vì e-mail không ph i là m t lo i hình thư chính th c trong kinh doanh. áp án: a, b. M i ngày, khách hàng c a b n nh n ư c r t nhi u email. B n hãy thu hút s chú ý c a khách hàng b ng cách luôn ghi rõ m c ích c a b n tiêu và nêu rõ các yêu c u c a b n trong n i dung thư khi giao ti p qua email. Câu 42. B n ph i làm gì gây n tư ng và t o m i quan h v i ngư i khác? Hãy ch n 3 áp án. a. ng tình v i nh ng gì h nói. b. Thay i âm lư ng gi ng nói cho phù h p v i ngư i b n ang i tho i. c. B t chư c tư th giao ti p c a h d. Thư ng xuyên giao ti p b ng m t v i h . áp án: b, c, d. Mu n t o n tư ng và xây d ng m i quan h lâu dài v i ngư i khác b n nên thay i âm lư ng gi ng nói cho phù h p v i hoàn c nh giao ti p, có th b t chư c theo nh ng ng tác c a h nhưng ng l li u b i ai cũng thích ngư i khác gi ng mình. Và cu i cùng b n ph i gi m i liên h b ng cách liên t c giao ti p b ng m t v i h . Câu 43. Hành ng ng i ng ngư i v phía trư c ám ch i u gì khi giao ti p? a. Ngư i ó ang có thái h mình ho c thái hách d ch. b. Ngư i ó r t t tin. c. Ngư i ó ang r t h ng thú và s n sàng h i áp. d. Ngư i ó ang c ki m ch . áp án: c. Khi m t ngư i có hành ng ng ngư i v phía trư c trong giao ti p, ngôn ng cơ th c a h mu n thông báo bài nói c a b n r t h p d n và h th y thích thú v v n b n ang trình bày, h s n sàng ph n h i v i b n khi có cơ h i. Câu 44. âu là nh ng hình th c và d u hi u bi u hi n c a ng i u trong giao ti p? Hãy ch n 2 áp án. a. Nh ng bi u hi n trên khuôn m t. b. Nh ng bi n i c a âm i u. c. Nh ng c ng c a tay. d. Các m c cao c a âm thanh phát ra. e. S co giãn c a ng t . áp án: b, d. Ng i u trong giao ti p c a m i ngư i thư ng ư c th hi n qua nh ng bi n i c a âm i u theo hư ng tr m b ng ho c m c to nh c a âm thanh phát ra. Câu 45. Ngôn ng cơ th , th hi n i u gì n u m t ngư i thư ng si t ch t tay và gõ chân xu ng sàn trong quá trình giao ti p? a. Suy tư b. S n sàng ph n h i. c. Tr n tránh
 11. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b n d. Thách th c e. Tr m ngâm áp án: d. Khi m t ngư i giao ti p v i b n luôn si t ch t tay và gõ chân xu ng sàn nhà, ngôn ng cơ th c a h nói nên r ng h ang thách th c b n. ó là tư th chu n b cho s t n công m t ai ó. Câu 46. âu là cách t t nh t ch c ch n r ng b n ã hoàn toàn hi u thông i p c a m t ai ó? a. Xem xét ng c nh mà ngư i ó ang nói. b. Xem xét gi ng i u c a ngư i nói. c. S d ng ng i u phù h p trình bày l i thông i p c a ngư i nói. d. Ghi chép h t nh ng gì ngư i nói trình bày áp án: c. Mu n ch c ch n r ng b n ã hi u ư c thông i p c a ai ó m t cách chính xác, b n hãy s d ng ngôn ng c a mình m t cách phù h p di n t l i thông i p c a h theo cách hi u c a b n. Câu 47. B n có th làm gì hi u rõ nh ng i u ngư i khác ang nói? a. ưa ra nh ng ánh giá d a trên nh ng i u h ang nói. b. C g ng hi u các ngôn ng cơ th c. S d ng ng i u. d. Giao ti p b ng m t e. t ra các câu h i. áp án: e. hi u rõ ngư i khác ang nói gì v i b n, b n nên t câu h i xác nh n l i xem cách hi u c a mình ã th c s chính xác v i ý nh h truy n t i hay chưa. Câu 48. L ng nghe tích c c có c i m như th nào? Hãy ch n 3 áp án úng a. M m cư i v i ngư i nói. b. G t u khi ngư i ó ang nói. c. t câu h i. d. Di n gi i l i thông i p c a ngư i nói. e. Th hi n tư th s n sàng ph n h i. áp án: a, b, e. Ngư i l ng nghe tích c c thư ng có c i m luôn m m cư i khi giao ti p, bi t cách t câu h i ch ng và th hi n tâm th luôn mong mu n ph n h i l i thông i p. Câu 49. âu là nh ng c i m c a tính quy t oán trong giao ti p? Hãy ch n 2 áp án úng a. Khoe khoang b. Thái k c , b trên c. T tin d. Thích c nh tranh e. Tôn tr ng ngư i khác áp án: c, e. M t ngư i giao ti p quy t oán là ngư i luôn th hi n s t tin và tôn tr ng ngư i khác trong quá trình giao ti p.
 12. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b n Câu 50. Khi b t tay trong giao ti p, b n nên ng kho ng cách bao xa là v a ph i? a. 50 cm b. 1 S i tay c. 1 cánh tay c a ngư i cao hơn d. Tùy m i trư ng h p áp án: c Khi b t tay ngư i khác, b n c n tuân th kho ng cách 1 cánh tay c a ngư i cao hơn. kho ng cách này, t m m t trong giao ti p c a c hai ư c bình ng và tránh vi c s có ngư i i ngang qua gi a làm gián o n cu c giao ti p c a b n.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2