Kiến nghị và hoàn thiện quản lý chuyển nhượng quyền sử dụng đất đô thị tại quận Thanh Khê - 5

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
52
lượt xem
7
download

Kiến nghị và hoàn thiện quản lý chuyển nhượng quyền sử dụng đất đô thị tại quận Thanh Khê - 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch phát triển các khu dân cư cũng như tốc độ đô thị hoá cao nên đất nông nghiệp và đất trồng cây hoa màu dần chuyển thành đất ở, làm diện tích cũng như quỹ đất ở tăng. Do đó, tình hình đăng ký chuyển quyền sử dụng đất tại đây cao nhất chủ yếu là các hộ tái định cư, các hộ mới từ nơi khác đến (cả trong và ngoài nước). + Đối với phường Thanh Khê Tây, từ khi đường Nguyễn Tất Thành hình thành nên thì quỹ đất cũng tăng lên: đất dự án,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến nghị và hoàn thiện quản lý chuyển nhượng quyền sử dụng đất đô thị tại quận Thanh Khê - 5

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com hoạch phát triển các khu dân cư cũng như tốc độ đô thị hoá cao nên đất nông n ghiệp và đất trồng cây hoa màu d ần chuyển thành đất ở, làm diện tích cũng như qu ỹ đất ở tăng. Do đó, tình hình đăng ký chuyển quyền sử dụng đất tại đây cao nhất chủ yếu là các hộ tái định cư, các hộ mới từ n ơi khác đ ến (cả trong và ngoài nước). + Đối với ph ường Thanh Khê Tây, từ khi đường Nguyễn Tất Thành hình thành nên thì qu ỹ đất cũng tăng lên: đ ất dự án, đất ở, đất sản xuất kinh doanh. Môi trường đẹp, gần biển, trong tương lai hình thành các khu resort, du lịch biển, n ên nhu cầu giao dịch chuyển quyền sử dụng đất cũng như lượng hồ sơ đăng ký chuyển quyền sử dụng đất khu vực này cũng tăng cao. + Kể từ khi Uỷ ban nhân dân quận thực hiện cơ ch ế “một cửa liên thông”, th ời gian giải quyết hồ sơ đăng ký nhanh hơn, công khai thủ tục h ành chính nhiều h ơn, có bài b ản (trong đó có quy trình chỉnh lý biến động) nên đáp ứng nhu cầu búc xúc của người dân tốt hơn. 2 .4. Thực trạng công tác quản lý chuyển quyền sử dụng đất ở đô thị tại địa phương 2.4.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý đất đai quân Thanh Khê Tháng 01/2005, theo cơ chế phân cấp của ngành địa chính, phòng Tài n guyên Môi trường được thành lập theo quyết định số 01/2005/QĐUB ngày 24/01/2005 với chức năng nhiệm vụ tham mưu u ỷ ban nhân dân quận quản lý nhà nước về đất đai theo các nội dung mà lu ật quy định. Là một cơ quan hành chính, phòng Tài nguyên Môi trư ờng có 08 cán bộ công nhân viên trong đó có 01 trư ởng phòng và 07 chuyên viên. Về trình độ chuyên môn, 01 kỹ sư ngành địa chính, 01 trung cấp ngành địa chính, 01 kỹ sư
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com môi trường còn lại là k ỹ sư và cử nhân các ngành khác. Đội ngũ cán bộ địa chính cấp phư ờng gồm 10 người, trong đó về trình độ chuyên môn hầu hết 10 cán bộ chức danh địa chính không qua đào tạo ngành chuyên môn qu ản lý đất đai. Ngoài ra để thực hiện công tác nghiệp vụ trực tiếp giúp cho phòng tài n guyên môi trường, văn phòng đăng kí đất đai được th ành lập để trực tiếp thực h iện những công việc sự vụ như đo vẽ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ thế chấp, hồ sơ đăng kí quyền sử dụng đất…Với đội ngũ cán bộ là 17 n gười bao gồm: 01 giám đốc, 01 phó giám đốc, 15 cán bộ giúp việc. Trình độ chuyên môn có 04 người đang học đại học quản lý đất đai, còn lại học các ngành chuyên môn khác. * Hệ thống tổ chức Đây là hệ thống tổ chức trực tuyến với việc cấp trên chỉ đạo, quản lý từ trên xuống và chức năng đối với các bộ phận chuyên môn cấp dưới. * Trách nhiệm, quyền hạn của các bộ phận - Uỷ ban nhân dân quận Chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế của phòng Tài nguyên Môi trường quận. - Phòng Tài nguyên Môi trường quận Phòng Tài nguyên Môi trường quận Thanh Khê là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận Thanh Khê, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 07 năm 2003 của Bộ Tài nguyên Môi truờng và Bộ Nội vụ và quyết định số 01/2005/QĐ-UB ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân quận Thanh Khê.
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Phòng Tài nguyên Môi trường quận Thanh Khê ch ịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Uỷ ban nhân dân quận Thanh Khê, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng d ẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng. Phạm vi giải quyết công việc + Dự thảo và trình Uỷ ban nhân dân quận ký ban h ành các văn bản hướng d ẫn thực hiện các quy định pháp luật về quản lý Tài nguyên và Môi trường. + Trực tiếp tham mưu Uỷ ban nhân dân qu ận đối với quy hoạch, kế hoạch về tài nguyên và môi trường và tổ chức thực hiện sau khi đ ược xét duyệt. + Giúp Uỷ ban nhân dân quận tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình Uỷ ban nhân dân thành phố xét duyệt (theo k ỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) và tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi được xét duyệt. + Th ẩm định và trình Uỷ ban nhân dân quận xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các phường, kiểm tra việc thực hiện sau khi được xét duỵêt. + Trình Uỷ ban nhân dân quận quyết định giao đất, cho thu ê đ ất, thu hồi đ ất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân d ân cấp quận và tổ chức thực hiện. + Quản lý và theo dõi sự biến động về đất đai, cập nhật, chỉnh lý các tài liệu về đất đai và b ản đồ phù h ợp với hiện trạng sử dụng đất theo hư ớng dẫn của Sở Tài nguyên Môi trư ờng. + Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thống kê, kiểm kê, đăng kí đ ất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai.
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com + Hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng, bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nư ớc, bảo vệ môi trường, phòng chống, khắc phục suy thoái, ô nhiễm, sự cố môi trường, hậu quả thiên tai. + Lập báo cáo thống kê, kiểm kê đ ất đai và hiện trạng môi trường theo định k ỳ, thu thập, quản lý lưu trữ tư liệu về tài nguyên và môi trường + Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc kiểm tra và thanh tra việc thi h ành pháp luật, giúp Uỷ ban nhân dân quận giải quyết các tranh chấp, khiếu nại tố cáo về tài nguyên và môi trường, về nhà ở trên đất theo quy đ ịnh của pháp luật. + Th ực hiện công tác quản lý Nhà nước, các lĩnh vực liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu nh à của hộ gia đ ình, cá nhân, Uỷ ban nhân dân quận nhận chuyển giao từ Sở Tài nguyên và Môi trường. + Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ đối với Văn phòng Đăng kí quyền sử dụng đất. + Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp lu ật, thông tin về tài nguyên và môi trư ờng theo quy định pháp luật. + Báo cáo đ ịnh kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Uỷ ban nhân dân quận và Sở Tài nguyên Môi trư ờng. + Th ực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân quận phân công. + Quản lý cán bộ công chức-viên chức, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, n ghiệp vụ đối với cán bộ địa chính phường. Tham gia với Sở Tài nguyên Môi trường trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức-viên chức làm công tác quản lý tài nguyên và môi trường và cán bộ địa chính phường.
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là cơ quan dịch vụ công thuộc phòng Tài nguyên Môi trường quận Thanh Khê, hoạt động th eo loại hình sự nghiệp có thu, có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký sử dụng đất và ch ỉnh lý thống nhất b iến động về sử dụng đất, quản lý hồ sơ đ ịa chính, có tư cách pháp nhân, có con d ấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy đ ịnh của pháp luật. Chức năng, nhiệm vụ + Giúp trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận làm đầu mối thực hiện các thủ tục h ành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. + Đăng ký sử dụng đất và chỉnh lý biến động về sử dụng đất khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. + Lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ bản sao hồ sơ địa chính đối với tất cả các thửa thuộc phạm vi địa giới h ành chính cấp quận theo trích sao hồ sơ địa chính gốc đ ã chỉnh lý do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp thành phố gửi tới, hướng dẫn và kiểm tra việc lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ bản sao hồ sơ đ ịa chính của Uỷ ban nhân dân các phường thuộc quận. + Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan có chức năng xác định mức thu tiền sử dụn g đất, tiền thu ê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai đối với n gười sử dụng đất. + Lưu trữ, quản lý bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác hình thành trong quá trình th ực hiện thủ tục h ành chính.
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com + Tổ chức việc điều tra, khảo sát, đánh giá, phân h ạng đất, trích đo địa chính thửa đất, thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp quận và phường. + Cung cấp bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khác về đất đai phục vụ yêu cầu quản lý nh à nước và nhu cầu của cộng đồng. + Thực hiện việc thu phí, lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai, thực hiện các d ịch vụ có thu về cung cấp thông tin đất đai, điều tra khảo sát, đánh giá, phân h ạng, đo đạc, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ đ ịa chính. + Báo cáo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực h iện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho phòng Tài nguyên Môi trường. + Quản lý viên chức, người lao động, tài sản thuộc Văn phòng theo quy đ ịnh của pháp luật và của Uỷ ban nhân dân quận giao. - Bộ phận hành chính tổng hợp + Th ực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức, giải quyết các chế độ chính sách về lao động, tiền lương theo quy định của Nh à nước. + Thực hiện công tác tài chính kế toán, công tác hành chính, xây d ựng quy trình, n ội quy, quy chế hoạt động của cơ quan , thu phí và lệ phí. + Xây dựng kế hoạch công tác của văn phòng, đ ịnh hướng chiến lược phát triển, kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch. + Tổng hợp tình hình các hoạt động của văn phòng để báo cáo thực hiện công tác thi đua khen thưởng.
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com + Kiểm tra hướng dẫn, tiếp nhận và phân loại hồ sơ của cá nhân có yêu cầu thực hiện các quỳen theo Luật định thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân quận. + Chuyển hồ sơ cho các bộ phận có trách nhiệm thụ lý, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ theo trình tự các bước công việc. + Quan h ệ với các cơ quan có liên quan (Sở tài nguyên Môi trường, Sở xây dựng, Cục thuế, Sở Tài chính, Trung tâm đo đạc bản đồ, Văn phòng Uỷ ban nhân d ân quận, phòng Tài chính-kế hoạch, Quản lý đô thị, chi cục thuế, kho bạc) để giải quyết công việc. + Giao trả hồ sơ. + Th ực hiện công tác tư vấn pháp luật về đất đai cho công dân. + Tham gia các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu. - Bộ phận Kỹ thuât và ngoại nghiệp + Tổ chức việc điều tra, khảo sát đánh giá, phân hạng đất, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. + Kiểm tra sự thống nhất số liệu giữa các loại hồ sơ bao gồm: Hồ sơ do n gười sử dụng đất cung cấp, hồ sơ gốc đang quản lý và số liệu thực địa. + Th ực hiện và kiểm tra việc tách, nhập thửa đất, biến động đất đai. + Kiểm tra, nghiệm thu kết quả đo đạc bản đồ của các đơn vị có chức năng đo đạc bản đồ trước khi đưa vào sử dụng. - Bộ phận xử lý số liệu + Thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký quyền sử dụng đất đối với cá nhân theo quy đ ịnh của Luật đất đai. + Tiếp nhận và quản lý hồ sơ đ ịa chính dạng số.
  8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com + Hệ thống hoá bản đồ toàn qu ận và chỉnh lý biên tập theo các hệ thống tiêu chuẩn dữ liệu + Cập nhật biến động trên bản đồ địa chính và hồ sơ đăng ký đất đai, chỉnh lý bản đồ và cấp trích lục bản đồ. + Xây d ựng hệ thống hồ sơ địa chính dạng số + Thu thập, ứng dụng những tiến bộ mới như: Công nghệ thông tin, viễn thám, viễn thông, tin học, phân tích hệ thống, hệ thống thông tin địa lý GIS…để áp dụng và phục vụ cho công tác quản lý và lưu trữ thông tin ngành. - Bộ phận Lưu trữ và khai thác thông tin + Tiếp nhận, thu thập, phân loại, sắp xếp bảo quản tư liệu địa chính và các hồ sơ tư liệu khác. + Cập nhật và chỉnh lý biến động đất đai trên b ản đồ và hồ sơ đ ịa chính d ạng giấy. + Trích lục, trích sao hồ sơ đ ịa chính. 2.4.2. Thực trạng công tác ban hành và áp dụng các quy định, quy chế, chính sách liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất ở đô thị. Nhà nước quản lý đất đai bằng các văn bản quy p hạm pháp luật và h ệ thống các văn b ản đó phải được các cơ quan quản lý đất đai từ trung ương tới cơ sở tổ chức thi h ành. Từ hệ thống văn bản đó áp dụng vào thực tế và từ thực tế rút ra những mặt đúng và m ặt thiếu sót của pháp luật để bổ sung cho hợp lý. Luật đất đai 2003 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2004, đến ngày 29/10/2004 chính phủ ban hành Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành lu ật đất đai 2003. Trên cơ sở các văn bản
  9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Uỷ ban nhân dân quận Thanh Khê đã tổ chức triển khai và chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường, Uỷ ban nhân d ân các phường căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của mình đ ể thực hiện tốt các chủ trương chính sách đ ất đai, các văn bản về công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc quản lý sử dụng đất, hoạt động chuyển quyền sử dụng đất. Hiện nay hệ thống văn bản pháp luật về đất đai cũng như liên quan đến hoạt động chuyển quyền sử dụng đất ở đô thị cơ bản được áp dụng thuộc quận bao gồm: - Luật đ ất đai 2003 - Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai 2003 - Nghị định 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đ ất đai. Trong đó có quy định kể từ ngày 01/01/2008, giấy trắng văn tự mua bán, thừa kế…không đ ược giao dịch, thế chấp, muốn giao dịch phải có sổ đỏ. - Nghị định 188/2004/NĐ-CP của chính phủ về phương pháp xác định gía đ ất và khung giá các loại đất. - Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất Nhìn chung công tác triển khai, áp dụng, tuyên truyền các quy định pháp lu ật về đất đai trong dân tương đối tốt, các quy định, quy chế luôn đư ợc công khai, hướng dẫn, niêm yết trên các b ảng ghi đặt tại văn phòng đ ăng ký quyền sử dụng đất. Bên cạnh việc tổ chức thực hiện tốt các văn bản của nh à nước, quận đã tổ chức cho cán bộ học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, phổ biến luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành luật cho cán bộ, nhân dân.
  10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng các quy định trên có n ảy sinh một số vướng mắc: + Theo nghị định 84/2007/NĐ-CP kể từ ngày 01/01/2008 các lo ại giấy tờ không phải sổ đỏ thì không được chuyển quyền sử dụng đất, nhưng do điều kiện lịch sử nên từ trước đến nay ngư ời dân sử dụng đất hợp pháp được cấp nhiều loại giấy chứng nhận, người dân thì chưa hiểu rõ gây khó khăn trong quá trình giải quyết, chẳng hạn như khi có nhu cầu giao dịch người dân mới đi chuyển đổi giấy tờ nhà đất; tron g khi đó, nhà nư ớc lại muốn thống nhất một loại giấy tờ nhà đất cho d ễ quản lý. Về lâu dài, nếu chưa giải quyết ổn thỏa, những hộ đang sở hữu giấy trắng sẽ chịu thiệt mà ngay cả đến ngân hàng cũng gặp rắc rối vì tồn đọng số hồ sơ giấy trắng đ ã giao dịch trước đây. + Đất có giấy tờ nhưng đã chuyển nhượng cho người khác một phần n ên còn lại không đủ diện tích so với hạn mức đất ở, có lấn thêm để hình thành thửa đ ất hiện nay có nhà ở sau ngày 18/12/1980, nhưng trước ngày 15/10/1993. Nay giải quyết công nhận phần đất có giấy tờ còn lại công nhận là đ ất ở, cộng phần đ ất lấn được công nhận theo hạn mức (diện tích có giấy tờ là đ ất ở + diện tích h ạn mức đất ở) hoặc gộp phần đất có giấy tờ với phần đất lấn để công nhận đủ theo hạn mức đất ở theo khoản 4 hoặc 5 Điều 87 Lu ật Đất đai. + Khó khăn trong việc xác định tình trạng pháp lý của thửa đất do đất đã qua nhiều chủ, hiện trạng đất đai có nhiều biến động so với hồ sơ lưu. + Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm và có một số vướng mắc chưa được tháo gỡ cũng làm cho một bộ phận người sử dụng đất ít thiết tha với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến khi cần chuyển nhượng th ì lại không đủ thủ tục để thông qua cơ quan Nhà nước.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản