intTypePromotion=3

Kiến thức và thực hành nghiên cứu khoa học của sinh viên hệ bác sỹ đa khoa trường đại học y Hà Nội và một số yếu tố liên quan

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
19
lượt xem
1
download

Kiến thức và thực hành nghiên cứu khoa học của sinh viên hệ bác sỹ đa khoa trường đại học y Hà Nội và một số yếu tố liên quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài viết nghiên cứu kiến thức và thực hành nghiên cứu khoa học của sinh viên hệ bác sỹ đa khoa trường đại học y Hà Nội và một số yếu tố liên quan. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức và thực hành nghiên cứu khoa học của sinh viên hệ bác sỹ đa khoa trường đại học y Hà Nội và một số yếu tố liên quan

<br /> <br /> !"!#$%$<br /> &'()&*+$#$,-.+!/<br /> !0/&1123$<br /> <br /> 4506782579:+;788479:?3=@788AB79:(C;D78B7<br /> <br /> EFGHIJKLMNKOPQKRKOSKTUN<br /> VWKXYKZN[IKX\]Q^KX\_QK\SI\KIJ\N`IKQ]aKZ\bcK\PQKQdcKeNI\KfN`IK\gKhiQKejKkcKZ\bcKEFGHIJKLMNK\PQKRKOSKTUNK<br /> IlmKnopqKfSKr\sIKXtQ\KmUXKeuKv[aKXuKwN`IKxacIyzTJ\N`IKQ]aKmWKXYKQ{XKIJcIJK|K}poKeNI\KfN`IKX~KIlmKpKk[IK<br /> IlmKK\gKhiQKejKkcKZ\bcKEFGHIJKLMNK\PQKRKOSKTUN^Kk€IJKKX\cmKJNcKIJ\N`IKQ]ayK‚UKQsaK\ƒNKX_KkN„IKk…KX\aK<br /> X\†rKmUXKeuKX\WIJKXNIKQiKI\sI^KwG‡IJKJNiKZN[IKX\]QKIJ\N`IKQ]aKZ\bcK\PQKfSKX\_QK\SI\KIJ\N`IKQ]aKZ\bcK\PQK<br /> QdcKeNI\KfN`IyzEˆIJKkN…mKZN[IKX\]QKIJ\N`IKQ]aKZ\bcK\PQKXFaIJKh‰I\K|KeNI\KfN`IKŠX\‹bKX\cIJKkN…mKŒKwSKŽ^nKK<br /> p^ŒKkN…mKn^n‘K|Km]QKkMXyK’“Kpo}KeNI\KfN`IKŠpŽ^Ž‘Kk”KX~IJKX\cmKJNcKX\_QK\SI\KIJ\N`IKQ]aKZ\bcK\PQ•3–—<br /> v[aKXuKQ“KwN`IKxacIKk[IKZN[IKX\]QKIJ\N`IKQ]aKZ\bcK\PQKQdcKeNI\KfN`IKwSKJN˜NKXtI\^KIlmK\PQ^KkN…mK\PQKX†r^Kk”K<br /> X~IJKkG‡QKkSbKXMbKfSKk”KX~IJKX\cmKJNcKIJ\N`IKQ]aKZ\bcK\PQyK™\YKIlIJKkPQKkG‡QKXSNKwNgaKIJbMNKflI^KQ\dK<br /> š›œžŸ ¡¢ž£¤œž¥ ¡œžŸ¦§£žIJ\N`IKQ]aKZ\bcK\PQKfSKXˆIJKkN…mKZN[IKX\]QKIJ\N`IKQ]aKZ\bcK\PQKwSKQiQKv[aKXuKQ“KwN`IK<br /> xacIKk[IKX\_QK\SI\KX\cmKJNcKIJ\N`IKQ]aKZ\bcK\PQKQdcKeNI\KfN`IyzE¨KwgKeNI\KfN`IKQ“KZN[IKX\]QKf„KIJ\N`IKQ]aK<br /> Z\bcK\PQK|Km]QKkMXKfSKX¨KwgKX\cmKJNcKX\_QK\SI\KIJ\N`IKQ]aKZ\bcK\PQKš©ªž«ž¬§£žŸ¦­¢®ž¯°£ž±¡ªžŸ²ž³ ´œžµª¶œž<br /> š¡œžŸ¦·£ž¦¸œ¦žIJ\N`IKQ]aKZ\bcK\PQKQdcKeNI\KfN`IKwSKZ\YKIlIJKkPQKkG‡QKXSNKwNgaKIJbMNKflI^Ke_KQ\dKkUIJKX‰mK<br /> \N…aKZN[IKX\]QKfSKZN[IKX\]QKf„KIJ\N`IKQ]aKZ\bcK\PQKQdcKeNI\KfN`Iyz<br /> ¹º8»4¼798;½7¾¿=À8Á¾:º;Â7Ã8¿¾:Ã8ľ8Å78:Æ;78Ç;½78ÈÉʾÆËÌ4º854:>AÍ79+6;8Á¾<br /> ÅÎ;<br /> <br /> <br /> ë+ìí+î<br /> <br /> ïðñòóôõö÷øõùõñúöõûüõöýöõôðñòóôõö÷øõþñÿ0õ<br /> ñúöõ123öõ4ñ5öõñò6ôõ47ÿôðõû8ôñõ95öõùõñúö<br /> õûüõö õ<br /> <br /> õ1õöñôõ1ÿýô<br /> õ1òøõ47õ9üõ5õñôðõ6ôñõ<br /> 44õöôðõôñ2õ1õùõ5ôðõöýöõöñôñõ ýöñõ9üõ<br /> öñ2 ôðõ47ôñõöñõ öõ ÷öõþñ õ!"#$õïðñòóôõ<br /> ö÷øõ9òóôõ4%òõöýöõ9ò6ôõôðñòóôõö÷øõùõþñÿ0<br /> õðò&ôðõ<br /> 9òóôõö'0õöýöõ472(ôðõ1%òõñúöõù<br /> õýöõ )õûõ<br /> üôðõñ0ùõ òôñõ9òóôõ1%òõñúöõùõ1øõöõ4ñõ4ò*ôõ<br /> ñüôñõöýöõôðñòóôõö÷øõ4ñø+öõû8ôñõ95öõùõñúöõ!,-õ<br /> .#$õ/7ÿôðõ1<br /> õ òôñõ9òóôõñ6õýöõ 8õ10õþñÿ0õûüõ<br /> ôñ0ôðõôð2(òõ4ñ5öõñüôñõûõ üôðõöñôñõ9üõöõ<br /> 90òõ47õ1ø0ôõ47úôðõþñòõ4ò*ôõñüôñõöýöõôðñòóôõ<br /> Ïжž£¦Ñž³ ´œž¦ÒӞ¯¶ÔžÕ֜¦ž×ԜØEFGHIJKLMNK\PQKRKOSKTUNK<br /> ÙÚÛÜÝÞß<br /> Ýàáâ—ÛàÚÛáã•äåãæâÚÛÜݕ—àÚ<br /> TJSvKI\†IçKpoèopènop}é<br /> TJSvKkG‡QKQ\êrKX\a†IçKn}èonènop}<br /> <br /> ö÷øõûõ üôðõ47ÿôðõ42 ôðõû0ò$õ2õ9ù<br /> õ4ò*õöôõ<br /> 9üõ4ñ5öõñüôñõôðñòóôõö÷øõþñÿ0õñúöõö'0õ òôñõ<br /> 9òóôõ47ÿôðõ1øýõ47ôñõñúöõ4õ4%òõ472(ôðõöõ90òõ<br /> 47õ1ø0ôõ47úôð$õ3ñòõ4ñ0õðò0õôðñòóôõö÷øõþñÿ0õ<br /> ñúö<br /> õ òôñõ9òóôõ123öõûüõ1ø ôõ94òõöýöõôðñòóôõ<br /> ö÷øõ1øùõ5õ46õôñõ1*ôõû4ô<br /> õ123öõ4ò*õöôõ94òõ<br /> ôñ0ôðõ97ôõ1õö8õ4ñ<br /> õ46õ1õöõ4ñõ9õ øôðõ<br /> þò*ôõ4ñ÷ö-õ7:ôõûøù6ô<br /> õñôñõ4ñüôñõþ)õôôðõ42õ<br /> øùõ9üõ1÷öõ4ôñõö;ôõ4ñò*4õö'0õ+4õôð2(òõûüõ<br /> þñÿ0õñúö<br /> õöôðõôñ2õôñòøõþ)õôôðõö;ôõ4ñò*4õ<br /> þñýöõ!#$õß<br /> /ñ ÿõôðñòóôõö÷øõ47óôõ4ñ*õðò4ò<br /> õñ;ôõû4ôõ<br /> òôñõ9òóôõ1øõöõ4ñýòõ1+õ4öñõö5öõ94òõôðñòóôõ<br /> ö÷øõþñÿ0õñúöõ9üõÿôðõø=ôõ4ñ5öõñò6ôõ<br /> ôðñòóôõö÷øõ!?õ@ß"A#-õ4Bõû6õ46ôðõ4ñ0õðò0õôðñòóôõ<br /> <br /> 23435677897<br />   87<br /> 77<br /> <br /> <br />  !"#"$%"&'(")*"+,"-."/011203450675089:0;;0<br /> ?(@)"A(B@"C)DE@F"G)H@F"I"&JK"&L"G(M@"C) "<br /> AN"@F)(B@" !"G)OP")*"A,"C)Q"),@)"@F)(B@"<br />  !"R@"FST"@)(N!")'@")M"UVW"XXYZ"[\"KM!"C]"<br /> I"+(B@"^!P@"&M@"G(M@"C) "A,"C)Q"),@)"<br /> @F)(B@" !"G)OP")*"LP"?(@)"A(B@"$PO"F_`"<br /> F(a("Cb@)c"Cd@)"Ce'@F")H@"@)f@c"?]"@g`")*c"<br /> A(h"C)P`"F(P"`iC"G)IP")*"AN"@F)(B@" !"<br /> G)OP")*"CeDa"&Ic"A,"&j"&("+f`"?,@F"UkW"VW"lW"<br /> XmYZ"n(h@"@PKc"C'("\"CeDE@F"G)]("K"oDp""#"<br /> q(hC"rP`c"?(@)"A(B@"@F,@)"$\"?s"&P"G)OP")L"<br /> KM!"C%T"Ce!@F")*"+f`"?,@Fc"bC"I"t")i("C)P`"<br /> F(P"@F)(B@" !"G)OP")*Z"ueO@F"G)("&Ic")DP"<br /> I"@F)(B@" !"AN")O'C"&i@F"@F)(B@" !"G)OP"<br /> )*"CeB@"@)I`"?(@)"A(B@"@,KZ"qd"A%Kc"@F)(B@"<br />  !vwxyz{|}~z€~z‚|zƒ„yz{|…†‡zˆ<br /> XZ"‰H"CŠ"G(M@"C) "A,"C)Q"),@)"@F)(B@"<br />  !"G)OP")*"#"?(@)"A(B@")h"$\"?‹"&P"G)OP"<br /> CeDE@F"Œ'(")*""n,"ri(c"@g`"m.XŽZ0<br /> mZ"‰H"CŠ"`iC"?]"KM!"C]"+(B@"^!P@"&M@"G(M@"<br /> C) "A,"C)Q"),@)"@F)(B@" !"G)OP")*"#"<br /> ?(@)"A(B@")h"$\"?‹"&P"G)OP"CeDE@F"Œ'(")*""<br /> n,"ri(c"@g`"m.XŽZ0<br /> <br /> ‘’“”•’–—<br /> <br /> ˜™š›œžŸ ¡¢£ž¤<br /> ¥(@)"A(B@")h"$\"?s"&P"G)OP")(h@"&P@F")*"<br /> C¦"@g`"X"&M@"@g`"k"C'("ueDE@F"Œ'(")*""n,"<br /> ri("A,"&_@F"§"C)P`"F(P"@F)(B@" !Z¨<br /> ©ª«¬­¬®¯¯­ª¬°¯±²³´µ?';@"#A"BCD<<br /> EJ< EP< EK<<br /> GHI GHI GHI<br /> FJOL< FMNL< FQNL<<br /> hk< rq< rs<<br /> jkqmho< jnnmho< jhrmso<<br /> st< rh< ht<<br /> jlimpo< jnpmto< jnnmto<<br /> ls< rq< rs<<br /> jinmro< jnnmho< jhrmso<<br /> in< ql< in<<br /> jiimho< jssmso< jikmio<<br /> r< ip< kh<<br /> jkmro< jikmio< jksmro<<br /> q< qn< s<<br /> jlmpo< jsnmko< jlmro<<br /> lq< sl< ir<<br /> jihmko< jlkmqo< jihmto<<br /> kk< pt< rh<<br /> jqtmio< jhimqo< jrlmio<<br /> nh< itk< rn<<br /> jqrmpo< jrsmso< jrimio<<br /> lml< qmh< qmr<<br /> jimno< jimro< jimso<<br /> lmt< kmt< kmt<<br /> ii< nr< ni<<br /> jrmto< jkqmto< jkhmko<<br /> <br /> EN<br /> GHI<br /> FPFL<<br /> pt<<br /> jnsmro<<br /> kp<<br /> jqimro<<br /> pq<<br /> jnnmho<<br /> hn<<br /> jksmpo<<br /> ll<<br /> jikmno<<br /> n<<br /> jqmso<<br /> lk<<br /> jihmho<<br /> ri<<br /> jkhmqo<<br /> rh<<br /> jnimho<<br /> smr<<br /> jimpo<<br /> qmt<<br /> kn<<br /> jspmho<<br /> <br /> <br /> <br /> R"#<<br /> GHI<br /> SFQL<<br /> kir<<br /> jnqmto<<br /> sir<<br /> jspmso<<br /> ssn<<br /> jqimko<<br /> ihn<<br /> jlimho<<br /> iin<<br /> jiqmso<<br /> nr<<br /> jrmqo<<br /> ist<<br /> jinmto<<br /> qsk<<br /> jksmho<<br /> qps<<br /> jntmpo<<br /> sml<<br /> jimpo<<br /> smt<<br /> lil<<br /> jlnmlo<<br /> <br /> 456578119<br /> 1 <br /> 91<br /> <br /> <br /> ¦›#$§¨ !"##$%&#!'()*+,!!©+%#ª%&#«e¬!­g+)*+<br /> 12341567 .=67 ?#$@#ABCDE7<br />  !"##$%&#!'()*+,!- ./089:<br /> 2;689:2;689:2;6F#G'!G+H$%+IJKLMNOPQRSTRURVWXSTXRUYVWXSTWZUXVIJ[Q\M]J^_M`JKLMNOPQaZSTbRRURVaZSTWZUbVXWSTYcUaVdHefGgh(G+H$%+ibjSTZYURVRSTRURVjSTkUWViZbYSTWXUcVbSTbUaVbXSTbWUjViaYSTbYUXVbXSTZbUbVZbSTbcUWViWRSTRURVbaSTbkUbVbaSTbZURViYRSTRURVbWSTbjUWVbWSTbaURViXRSTRURVabSTWRUjVabSTZjUkVl%m(#$G+H$%+nopqrpqsqtouvwqvwxyzvq{|}jSTZYURVbcSTZYUaVZkSTZYURV~€M‚_MN_ƒOMJL€M`J^„bYSTWXUcVYWSTkZURVXcSTXaUcV…_†M‡ˆM‰Š‹Q\MQ\J_ŒQM‰OkSTZbUcVWWSTYjUkVYbSTWkUZV~JOMJP]MŽMN_ƒOZbSTXYUXVXaSTjWURVjWSTkkUjVJP]MŽMN_ƒObaSTWRUXVYaSTkRUkVXXSTXbUbV‘J’QM“‰JMŽMN_ƒObZSTakUYVWWSTYjUkVYXSTYbUcV…_†M”•„M‰•„M`†M–O^M‡ˆM‚_YSTbYUXVaWSTWYUaVacSTaXUbV…_†M”‚_M”•„M`J„LMJ—‰ZSTXUZVcSTbZURVbbSTbRUZV˜™Gš(›œ›#žŸH)*+,! JŠLM‰KbjSTYXUaVYWSTkZURVkZSTXXUkV¡•„M‰•„M`J„LMJ—‰M‰¢]M£Š¤Q\YSTbYUXVcSTbZURVbWSTbaURV¡•„M‰•„M£ŒQM‰¢]M£Š¤Q\YSTbYUXVXSTjURVbbSTbRUZV¡‚_M”•„M`J„LMJ—‰M£„Q\MQŠ¥‰ZSTXUZVYSTXUkVkSTXUYV¡‚_M”•„M`J„LMJ—‰M–O‰M†RSTRURVRSTRURVRSTRURV-<br /> <br /> 23435677897<br />   87<br /> 7<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản