Kinh nghiệm xây dựng chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên 2 năm 2006-2007

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
201
lượt xem
48
download

Kinh nghiệm xây dựng chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên 2 năm 2006-2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công tác quy hoạch cán bộ được nhiều địa phương xác định là khâu quan trọng trong quá trình củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị nói chung, hệ thống chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh nghiệm xây dựng chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên 2 năm 2006-2007

  1. Kinh nghiệm xây dựng chính quyền cõ sở vùng Tây Nguyên 2 nãm 2006-2007 NGUYỄN VÃN QUÝ Vụ Chính quyền ðịa phýõng-Bộ Nội vụ ừa qua, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Ðắk Lắk, Bộ Nội vụ chủ trì V phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Ðắk Lắk tổ chức hội nghị trao ðổi kinh nghiệm xây dựng chính quyền cõ sở vùng Tây Nguyên 2 nãm 2006-2007. Tham dự hội nghị có ðại diện Vãn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Uỷ ban Dân tộc, Ban Chỉ ðạo Tây Nguyên, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ðắk Lắk, Sở Nội vụ các tỉnh vùng Tây Nguyên, ðại diện một số ðõn vị cấp huyện, cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố vùng Tây Nguyên có thành tích trong công tác xây dựng chính quyền cõ sở. Thứ trýởng Bộ Nội vụ - Trần Hữu Thắng dự và chủ trì hội nghị. Vụ Chính quyền ðịa phýõng xin giới thiệu một số nội dung cõ bản trong báo cáo trình bày tại hội nghị và tham luận của các ðại biểu dự hội nghị Những mặt ðã làm ðýợc - Trong 2 nãm (2006 - 2007) các Bộ, ngành trung ýõng cùng với các tỉnh vùng Tây Nguyên chủ ðộng phối hợp thực hiện Nghị quyết Trung ýõng 5 (Khoá IX) và Quyết ðịnh 253/QÐ-TTg của Thủ týớng Chính phủ, thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền cõ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, củng cố quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn ðịnh ðời sống nhân dân. - Công tác quy hoạch cán bộ ðýợc nhiều ðịa phýõng xác ðịnh là khâu quan trọng trong quá trình củng cố, nâng cao chất lýợng hoạt ðộng của hệ thống chính trị nói chung, hệ thống chính quyền cõ sở xã, phýờng, thị trấn nói riêng. Công tác quy hoạch ðýợc gắn với công tác ðào tạo, bồi dýỡng, sử dụng cán bộ ðã giúp cho cấp uỷ, chính quyền các ðịa phýõng làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự. Việc ðổi mới chýõng trình tài liệu, phýõng pháp ðào tạo theo kỹ nãng, tình huống býớc ðầu ðáp ứng ðýợc yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và phù hợp với trình ðộ cán bộ, công chức cấp xã vùng Tây Nguyên. - Vai trò lãnh ðạo của cấp uỷ Ðảng; chỉ ðạo, ðiều hành của chính quyền; vận ðộng, quy tụ quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các ðoàn thể nhân dân; lề lối làm việc, tác phong công tác của ðội ngũ cán bộ, công chức có sự chuyển biến tích cực. - Hoạt ðộng của Uỷ ban nhân dân các xã, phýờng, thị trấn ðã có tiến bộ trong việc thực hiện chức nãng quản lý, ðiều hành trên cõ sở phân công và quy ðịnh trách nhiệm của từng thành viên; cử cán bộ theo dõi ðịa bàn ðể ði sâu, ði sát nắm bắt, phát hiện kịp thời những vấn ðề bức xúc của dân. 1
  2. - Việc thực hiện các cõ chế, chính sách cán bộ, nhý: luân chuyển, tãng cýờng, ðào tạo, bồi dýỡng, sử dụng, ðã góp phần nâng cao trình ðộ ðội ngũ cán bộ, công chức cấp xã cả về vãn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và quản lý nhà nýớc. Qua ðào tạo, bồi dýỡng và tích luỹ những hiểu biết về tiếng nói, phong tục tập quán của ðồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ, giúp ðội ngũ cán bộ, công chức sát cõ sở, xây dựng ðýợc mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ và ðồng bào, tạo ðiều kiện chủ ðộng ðề xuất những giải pháp hợp lòng dân, từng býớc củng cố ðýợc niềm tin của ðồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ðối với Ðảng và chính quyền các cấp. Những hạn chế: - Nguồn kinh phí thực hiện Quyết ðịnh 253/QÐ-TTg hỗ trợ cho công tác ðào tạo ðã ðýợc cấp nhýng có một số ðịa phýõng sử dụng vẫn bị ðộng vì chýõng trình ðào tạo Trung ýõng chuyển giao chậm; trình ðộ học vấn (ðầu vào) của cán bộ cấp xã thấp nhất là ở vùng sâu, vùng xa nên không tuyển ðủ ngýời ðể ðào tạo. Công tác ðào tạo chýa bảo ðảm cân ðối giữa các ngành nghề ðào tạo. Công tác ðào tạo gắn với sử dụng ở một số ðịa phýõng chýa thật hợp lý và triệt ðể. - Ðội ngũ cán bộ tuy ðýợc tãng cýờng nhýng vẫn thiếu về số lýợng, yếu về trình ðộ vãn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; tinh thần trách nhiệm, nãng lực tổ chức thực hiện, tuyên truyền giải thích vận ðộng quần chúng gắn bó với dân, gắn bó với phong trào còn nhiều hạn chế. Lực lýợng cán bộ tãng cýờng xuống ðịa bàn trọng ðiểm còn hạn chế về khả nãng giao tiếp với ðồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Công tác tạo nguồn cán bộ là ngýời dân tộc chýa thật tập trung, chýa có nhiều giải pháp ðể tổ chức thực hiện. - Chế ðộ ðãi ngộ, chính sách ðối với cán bộ, công chức cõ sở chýa ðồng bộ, chýa thu hút ðýợc cán bộ, công chức về công tác lâu dài tại vùng sâu, vùng xa. - Trụ sở và trang thiết bị làm việc còn nhiều khó khãn, nhiều nõi chýa có nhà sinh hoạt vãn hoá cộng ðồng thôn, buôn. Nguyên nhân thành công và chýa thành công: - Sự phối hợp của cấp uỷ, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các ðoàn thể quần chúng trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trýõng chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nýớc ðể từng ngýời dân hiểu ðúng, hiểu ðủ về những ýu ðãi của Ðảng và nhà nýớc ðối với ðồng bào các dân tộc Tây Nguyên, từ ðó mỗi ngýời dân tự xác ðịnh ý thức, trách nhiệm tham gia xây dựng, củng cố chính quyền cõ sở trong sạch, vững mạnh. - Trong công tác quản lý, ðiều hành, chính quyền cõ sở ðã chủ ðộng ðánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời thảo luận tìm biện pháp khắc phục những tồn tại, výớng 2
  3. mắc nảy sinh; ðề xuất các giải pháp ðể trình cấp có thẩm quyền xem xét ðiều chỉnh, bổ sung hoàn thiện chính sách, ðảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. - Tích cực thực hiện Quy chế dân chủ ở cõ sở và cõ chế hoạt ðộng tự quản của cộng ðồng dân cý ở thôn, buôn, tạo ðiều kiện ðể nhân dân thực hiện trên thực tế quyền làm chủ của mình; hãng hái thi ðua lao ðộng sản xuất, bảo vệ buôn, làng, bảo vệ chính quyền. - Nhân dân các dân tộc ðoàn kết, týõng trợ giúp ðỡ nhau trong phát triển kinh tế, giảm dần số hộ ðói nghèo, xây dựng ðời sống vãn hoá mới, góp phần cùng cố chính quyền cõ sở. Tuy nhiên, một số cấp uỷ, chính quyền ðịa phýõng chýa nhận thức ðầy ðủ về vị trí và tầm quan trọng của chính quyền cõ sở trong việc phát triển kinh tế xã hội, ðảm bảo an ninh quốc phòng cũng nhý chýa nhận thức ðầy ðủ về các giải pháp củng cố, kiện toàn chính quyền cõ sở vùng Tây Nguyên. - Công tác kiểm tra, giám sát chýa ðýợc thýờng xuyên, sâu sát nên chýa nắm bắt kịp thời những výớng mắc, nảy sinh trong thực tiễn ðể có biện pháp tháo gỡ hoặc kiến nghị cấp trên giải quyết. Kinh nghiệm xây dựng chính quyền cõ sở - Tập trung lãnh ðạo phát triển mạnh kinh tế xã hội ði ðôi với ðảm bảo an ninh quốc phòng, tãng cýờng khả nãng chủ ðộng ứng phó với những diễn biến phức tạp có thể xảy ra; mọi hoạt ðộng của chính quyền phải lấy phýõng châm “Lấy dân làm gốc”. Xây dựng kế hoạch phải sát với thực tiễn ở ðịa phýõng; giải quyết kịp thời những vấn ðề nảy sinh, kịp thời cụ thể hoá chủ trýõng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng và các vãn bản pháp luật của nhà nýớc, có sự vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của mỗi ðịa phýõng ðể tổ chức thực hiện, thýờng xuyên kiểm tra ðôn ðốc và kịp thời ðánh giá, rút kinh nghiệm. - Xây dựng ðýợc ðội ngũ cán bộ, công chức cõ sở có phẩm chất ðạo ðức cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ðồng thời ðảm bảo tỷ lệ cõ cấu cán bộ ngýời dân tộc thiểu số, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ. Cần tạo nguồn cán bộ là ngýời tại chỗ ðể cử ði ðào tạo, bồi dýỡng sau ðó về bố trí làm việc tại xã. Kết hợp ðào tạo, bồi dýỡng về chuyên môn nghiệp vụ với việc bổ túc nâng cao trình ðộ vãn hoá, tãng cýờng ðào tạo theo kỹ nãng, xử lý tình huống thực tế. Việc tạo nguồn cán bộ theo mô hình liên thông: giao cho các cõ quan, ban ngành của huyện nhận giúp ðỡ từ 01 ðến 02 con em ngýời dân tộc thiểu số; phòng giáo dục phối hợp với trýờng dân tộc nội trú ðào tạo vãn hoá; trýờng chính trị ðào tạo trung cấp chính trị; thành lập ban chỉ ðạo lớp học ðể phối hợp các cõ quan liên ngành nêu trên ðể giúp ðỡ các em trong quá trình học tập. - Kết hợp chặt chẽ công tác cán bộ với công tác tý týởng, khen thýởng và xử lý kỷ luật nghiêm minh, chú trọng xây dựng ý thức trách nhiệm, lề lối tác phong 3
  4. làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền, nhất là cán bộ chủ chốt theo hýớng sát dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân ðối với Ðảng và Nhà nýớc. - Tãng cýờng công tác ðào tạo, bồi dýỡng (kể cả ðào tạo lại) ðội ngũ cán bộ công chức cấp xã ðảm bảo ðạt tiêu chuẩn theo quy ðịnh tại Quyết ðịnh 04/2004/QÐ-BNV, ngày 16/01/2004 của Bộ trýởng Bộ Nội vụ, về tiêu chuẩn cụ thể ðối với cán bộ, công chức xã, phýờng, thị trấn - Ðẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cõ sở, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ði ðôi với giữ vững kỷ cýõng pháp luật ðảm bảo ðể nhân dân tham gia giám sát hoạt ðộng của chính quyền, công khai thủ tục hành chính, kịp thời giải quyết những výớng mắc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, coi trọng công tác hoà giải không ðể mâu thuẫn tích tụ lâu ngày trở thành ðiểm nóng. - Củng cố hệ thống chính trị cõ sở từ thôn, buôn, gắn bó giữa chính quyền cõ sở với trýởng thôn, già làng trong xây dựng phát triển kinh tế xã hội ðảm bảo an ninh quốc phòng. Các xã, phýờng, thị trấn cứ cán bộ công chức theo dõi, nắm chắc ðịa bàn thôn, buôn. Các cõ quan, ban, ngành, ðoàn thể của tỉnh, huyện thực hiện kết nghĩa với các xã, buôn, bon ðể giữ mối liên hệ thýờng xuyên với cõ sở; hýớng dẫn, tý vấn, giúp ðỡ ðồng bào phát triển sản xuất, ổn ðịnh cuộc sống, xây dựng ðịa phýõng giàu về kinh tế, vững về an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội. Tập trung tãng cýờng cho các ðịa bàn trọng ðiểm, nắm chắc tình hình thực tế, tìm hiểu tâm tý nguyện vọng của nhân dân; làm tốt công tác giáo dục chính trị tý týởng cho cán bộ, ðảng viên và quần chúng; xây dựng ðoàn kết nội bộ, ðoàn kết dân tộc, chống lại các luận ðiểm xuyên tạc, mua chuộc, móc nối, ðe doạ, khống chế cán bộ, ðảng viên; ðặc biệt chống các biểu hiện nghi kỵ, kỳ thị dân tộc. - Quy ðịnh tiêu chuẩn cụ thể ðối với cán bộ không chuyên trách ðể làm cõ sở tuyển chọn và thúc ðẩy ý thức tự bồi dýỡng của ðội ngũ cán bộ. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng chính quyền cõ sở trong sạch, vững mạnh thời gian tới. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ýõng V (khoá IX) về ðổi mới và nâng cao chất lýợng hệ thống chính trị cõ sở xã, phýờng, thị trấn, Nghị quyết Trung ýõng V (khoá X) và các Nghị quyết hội nghị của trung ýõng liên quan ðể xây dựng chính quyền cõ sở, ðýa Nghị quyết vào cuộc sống. Ðýa vào kế hoạch nãm 2008 có nội dung xây dựng chính quyền cõ sở trong sạch, vững mạnh với tiêu chí cụ thể là tãng thêm bao nhiêu xã trong sạch, vững mạnh, giảm bao nhiêu xã yếu kém. Tiếp tục rà soát lại ðội ngũ cán bộ, công chức ðể nắm chắc về phẩm chất, nãng lực, trình ðộ, làm cãn cứ quy hoạch, xây dựng kế hoạch ðào tạo, bồi dýỡng trong thời gian tới, ðảm bảo quy hoạch phải gắn với ðào tạo, bồi dýỡng và bố trí sử 4
  5. dụng; hoàn thành chỉ tiêu yêu cầu theo tiêu chuẩn các chức danh cán bộ, công chức cấp xã ðýợc quy ðịnh tại Quyết ðịnh 04/2004/QÐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Nội vụ. Phấn ðấu ðến nãm 2010 xã có nhiều ngýời dân tộc thiểu số phải có nhiều cán bộ, công chức ngýời dân tộc thiểu số. Hàng nãm các tỉnh nên tổ chức hội nghị ðánh giá hoạt ðộng của chính quyền cõ sở ðể rút kinh nghiệm và ðề ra phýõng hýớng thực hiện những nãm tiếp theo. Kết hợp chặt chẽ việc xây dựng, củng cố chính quyền với thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cõ sở, với công tác cải cách hành chính. Gắn việc củng cố, kiện toàn chính quyền cõ sở với việc nâng cao chất lýợng hoạt ðộng của hệ thống chính trị ở cõ sở xã, phýờng, thị trấn. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ðảng với chính quyền và các ðoàn thể. Phát huy quyền dân chủ, nhất là dân chủ trực tiếp của ngýời dân, quyền giám sát của nhân dân ðối với chính quyền và cán bộ, công chức. Coi trọng củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị từ thôn, buôn, bon, phát huy vai trò của già làng và những ngýời có uy tín trong nhân dân bằng cách ðộng viên và có chính sách thoả ðáng ðể họ tích cực vận ðộng nhân dân thực hiện các quy ðịnh của pháp luật; ðảm bảo phát huy quyền chủ ðộng của từng cụm dân cý, thiết lập ðýợc mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền cõ sở với trýởng thôn, già làng trong xây dựng phát triển kinh tế-xã hội, tạo thế trận quốc phòng - an ninh nhân dân vững chắc. Nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức chính quyền cõ sở phù hợp với ðặc ðiểm của vùng Tây Nguyên, tãng cýờng kiểm tra sâu sát cõ sở, lắng nghe ý kiến của nhân dân ðể kịp thời phát hiện và giải quyết dứt ðiểm những výớng mắc, mâu thuẫn nảy sinh trong cộng ðồng dân cý. Ýu tiên bố trí và sử dụng hết số học sinh, sinh viên ngýời dân tộc sau khi tốt nghiệp các trýờng ðại học, cao ðẳng và trung học chuyên nghiệp về công tác lâu dài ở ðịa phýõng. Xây dựng, hoàn thiện chế ðộ, chính sách về ðào tạo, bồi dýỡng ðối với cán bộ, công chức ngýời dân tộc ðể họ tích cực học tập nâng cao trình ðộ, nhất là ðối với cấp xã. Ðồng thời có chính sách thu hút cán bộ, công chức có trình ðộ, có nãng lực hoạt ðộng thực tiễn giảng dạy cho ðội ngũ cán bộ, công chức ngýời dân tộc ðể bổ sung cho ðội ngũ giảng viên của các cõ sở ðào tạo./. 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản