intTypePromotion=1

kỹ năng Excel

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
389
lượt xem
160
download

kỹ năng Excel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

K NĂNG CÔNG NGH THÔNG TIN C A GIÁO VIÊN S D NG M T S HÀM EXCEL CƠ B N I. ng d ng c a chương trình (ñ i v i GV) - Qu n lý danh sách HS - Qu n lý ñi m s HS - X p lo i HL HS - Th ng kê - Trích l c II. M t s k năng cơ b n 1. Qu n lý danh sách GV ph i cài ñ t ph n m m H tr Ti n ích ti ng Vi t ñư c tích...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: kỹ năng Excel

 1. K NĂNG CÔNG NGH THÔNG TIN C A GIÁO VIÊN S D NG M T S HÀM EXCEL CƠ B N I. ng d ng c a chương trình (ñ i v i GV) - Qu n lý danh sách HS - Qu n lý ñi m s HS - X p lo i HL HS - Th ng kê - Trích l c II. M t s k năng cơ b n 1. Qu n lý danh sách GV ph i cài ñ t ph n m m H tr Ti n ích ti ng Vi t ñư c tích h p trong Excel. Chương trình này c a tác gi Ph m Văn Trung, giáo viên Trư ng THPT Thanh Tuy n, huy n D u Ti ng, t nh Bình Dương. Email : phamtrung@gmail.com Th y Cô và các b n có th t i ph n m m này t i link: http://www.giaovien.net/component/option,com_docman/task,doc_details/gid,283/Itemid,102/ Ho c download t i http://thanhbinh81.wordpress.com a. Nh p danh sách HS - Khi nh p danh sách, ta ph i nh p m t c t ch a h và ch lót, m t c t ch a tên ñ thu n ti n cho vi c s p x p. Nhưng n u l chúng ta nh p h và tên cùng trong m t c t, thì ph i làm sao? Cách tách h và tên thành hai c t B1: Ch n toàn b các dòng ch a h và tên
 2. B2: Nháy ch n Ti n ích Ti ng Vi t trên thanh Menu. Ch n Tách-G p H Tên Ch n OK ñ tách ra thành hai c t * ð g p hai c t thành m t c t ta cũng làm tng t b. S p x p S p x p chúng ta s dùng tính năng Sort c a Excel (tôi tin ch c r ng s không chính xác ñ i v i ti ng Vi t). Có cách nào x p chính xác? Cách s p x p h và tên theo Ti ng Vi t Bư c 1: Ch n toàn b các dòng ch a h và tên
 3. Bư c 2: Nháy ch n Ti n ích Ti ng Vi t trên thanh Menu. Ch n S p x p - TCVN Ch n s p x p như sau: X p theo tên trư c (c t C), sau ñó s p theo h (c t B) Ch n tăng ñ s p theo th t alphabe
 4. * N u nh h và tên cùng n m trong m t c t thì ta có s p x p ñ c không? Chúng ta v n s p x p ñư c Bư c 1: Ch n các ô ch a h và tên Bư c 2: Nháy ch n Ti n ích Ti ng Vi t trên thanh Menu. Ch n S p x p - TCVN Chúng ta không quan tâm ñ n s p x p theo c t nào mà ch quan tâm ñ n cách Ch n l a s px p (thư ng là tên - h - ch lót) c. Chuy n ñ i ch th ng thành ch hoa, ch hoa ñ u t và ng c l i Khi gõ h tên HS, chúng ta l tay nh p toàn ch thư ng (trong Word chúng ta có th x lý d dàng nh công c Change Case nhưng trong Excel thì không có) thì làm sao ñ chuy n ñ i thành ch hoa, ho c ch hoa ñ u dòng? * ð i toàn b thành ch hoa: S d ng hàm UPPER(text) - Ta s d ng m t c t khác ñ làm c t t m ch a tên ñư c ñ i thành in hoa ( ñây là c t C)
 5. - C t C2, gõ công th c như hình v - Sao chép ñ n c t C6 - Copy các h và tên trong c t C và dán vào c t B. Sau ñó xoá các h tên trong c t C + Nh n Ctrl – C + ð con tr ô vào ô B2. Vào Edit ch n Paste Special…
 6. + Ch n ô Values. Nh n OK + Xoá c t C là xong * ð i toàn b thành ch hoa ñ u t : S d ng hàm PROPER(text) * ð i toàn b thành thư ng: S d ng hàm LOWER(text) Thao tác làm tương t như trên * S d ng ph n m m ng d ng Bư c 1: Ch n các ô ch a h và tên Bư c 2: Nháy ch n Ti n ích Ti ng Vi t trên thanh Menu. Ch n ð i ch Hoa - thư ng
 7. - Ch n hình th c chuy n ñ i theo ý mu n m t cách nhanh chóng. 2. Qu n lý ñi m s GV c n n m v ng m t s hàm cơ b n sau: - Hàm COUNT: dùng ñ ñ m s c t ñi m (VD: ñ i v i 15 phút, em A có th là 2 c t, em B có th là 3 c t). Dùng nó ñ chia h s m t cách t ñ ng và chính xác mà không ph i ñ m t ng c t ñi m. - Hàm SUM: dùng ñ tính t ng c ng (VD: tính t ng các c t ñi m) - Hàm ROUND: dùng ñ l y ph n th p phân (VD: ñi m t ng k t thì l y m t ch s th p phân) VD: Ta có b ng ñi m sau ñây, g m các c t h s 1, h s 2, ñi m thi HK (h s 3) - Chúng ta th y r ng c t ñi m h s 1, các HS có các c t ñi m khác nhau (em thì 4 c t, em thì 3 c t, em thì 2 c t) Chúng ta ñã bi t : TBM = ((t ng các ñi m h s 1) + (t ng các ñi m h s 2)*2 + ð.HK*3)/(t ng các c t h s 1 + t ng các c t h s 2*2 + 3) t ng các c t h s 1 + t ng các c t h s 2*2 + 3 c a các em là khác nhau. Làm th nào ñ máy t tính ñư c t ng các h s m t cách chính xác mà không m c công ta ph i ñ m. Ta s d ng hàm COUNT. Hàm này có công dung là ñ m nh ng ô nào có s . Ví du: có 5 ô ch a s thì cho ra k t qu là 5
 8. Ta l p công th c ô R2 như sau: ROUND(s ,1): làm tròn s ñ n 1 ch s th p phân SUM(D2:I2): tính t ng các s t ô D2 ñ n ô I2 SUM(D2:I2)+SUM(J2:P2)*2+Q2*3: t ng các c t ñi m COUNT(D2:I2): ñ m các ô có ch a s . Chú ý là ph i ch n các ô làm h s 1 nhi u hơn th c t ñ sau này kh i ph i thi u ô nh p ñi m, b i vì các ô không nh p ñi m máy s không ñ m. COUNT(D2:I2) có th b ng 4, ho c b ng 3 ho c b ng 2 COUNT(D2:I2)+COUNT(J2:P2)*2+3: t ng các h s th c t 3. Th ng kê S d ng hàm COUNTIF(vùng c n ñ m, ñi u ki n): ñ m nh ng s tho ñi u ki n trong vùng c n ñ m
 9. VD: ô B13 là nơi ch a sĩ s HS th c t (b i vì có nh ng HS có th ngh h c gi a ch ng). Do ñó không th l y s HS danh sách ñ u năm b vào ô B13 Công th c ô B13 như hình v . ð m nh ng ô có s >0 trong c t TBM thì s ra chính xác s HS th c t (b i vì không có HS nào mà ñi m TBM = 0, còn nh ng em ngh h c s không có ñi m TBM, khi ñó máy s không ñ m)
 10. Công th c ô C13 như hình v . ð m nh ng ô có s
 11. Yêu c u là l p ra danh sách các HS Gi i, Khá, HS thi l i Bư c 1: Copy ô D1 ra m t khác (không nên gõ l i). Gõ ch G vào dư i ô ñó (dùng ñ trích l c ra nh ng em có HL G) Bư c 2: Ch n toàn b b ng d li u Ch n Data – Filter – Advance Filter… Ô List range: ta gi nguyên.
 12. Criteria range: nháy chu t vào ô ñó r i nháy ch n t ô I1 ñ n I2 (ô ñi u ki n ñ l c) Ch n m c Copy to another location Copy to: nháy chu t vào ô ñó r i nháy chu t vào m t ô khác (ñ xác ñ nh nơi mà máy trích l c danh sách) Nh n OK
 13. V y ñ n ñây, ta có th l p m t danh sách con t m t danh sách th a ñi u ki n nào ñó mà không ph i m t công gõ l i. Tôi nghĩ n u GV n m v ng m t s v n ñ trên thì có th ph c v ñư c cho mình trong công tác qu n lý ñi m. Mong ñư c ñón nh n nh ng ý ki n ñóng góp c a ñ ng nghi p. http://thanhbinh81.wordpress.com Email: pvthanhbinh@gmail.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2