intTypePromotion=1

Kỹ năng mềm dành cho sinh viên

Chia sẻ: Le Hai Hoang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
498
lượt xem
230
download

Kỹ năng mềm dành cho sinh viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ năng “mềm” chủ yếu là những kỹ năng thuộc về tính cách con người. Đó là các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người mà thường xuyên được sử dụng như: kỹ năng thuyết trình hiệu quả, kỹ năng giao tiếp và ứng xử hiệu quả, kỹ năng làm việc hiệu quả.... Nó khác với kỹ năng cứng để chỉ khả năng học vấn, trình độ và kiến thức chuyên môn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng mềm dành cho sinh viên

  1. Chưa bao giờ sinh viên lại quan tâm và đăng ký tham gia các l ớp h ọc đào t ạo k ỹ năng m ềm nhi ều nh ư hi ện nay. Có vẻ như, khái niệm này ngày càng trở nên phổ biến và trở thành một yêu cầu quan tr ọng đối v ới b ất c ứ b ạn tr ẻ nào khi c ầm h ồ s ơ xin vi ệc làm. Kỹ năng “mềm” chủ yếu là những kỹ năng thuộc về tính cách con người. Đó là các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người mà thường xuyên được sử dụng như: kỹ năng thuyết trình hi ệu qu ả, k ỹ năng giao ti ếp và ứng x ử hi ệu qu ả, k ỹ năng làm vi ệc hi ệu qu ả.... Nó khác v ới kỹ năng cứng để chỉ khả năng học vấn, trình độ và kiến thức chuyên môn. Trong cuộc sống và môi trường công việc, các k ỹ năng m ềm đóng vai trò r ất quan tr ọng vì chúng quyết định lớn đến sự thành bại của mỗi người. Đặc biệt, kỹ năng mềm giúp học sinh, sinh viên ý thức được việc làm chủ bản thân, nâng cao hi ểu bi ết, đ ồng th ời có nhi ều c ơ h ội h ơn để tìm được việc làm phù hợp sau khi tốt nghi ệp . Theo thống kê, một người thành đạt chỉ có 25% là do những kiến thức thuộc về kỹ năng cứng (hard skills),75% còn lại được quyết định bởi những kỹ năng mềm họ được trang bị. Muốn đạt được thành công, bạn phải bi ết k ết hợp cả hai k ỹ năng này. Vì thế, song song với nhu cầu cần cải thiện các kỹ năng mềm cho bản thân của bạn tr ẻ, các trung tâm đào t ạo k ỹ năng m ềm xu ất hi ện nhi ều h ơn. Không thể phủ nhận rằng, rất nhiều bạn tr ẻ sau khi tham gia các khóa h ọc này đ ều t ự tin h ơn r ất nhi ều. L ập tr ường v ững vàng h ơn, t ư duy nhanh nhạy và sắc bén hơn, cách ứng phó và xử lý các tình hu ống gặp phải trong cu ộc s ống cũng hi ệu qu ả h ơn. Đ ặc bi ệt, bi ết cách tự quản lý thời gian và kiểm soát bản thân, lên kế hoạch định hướng, nỗ lực học tập và rèn luyện bản thân. Bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra việc lập k ế hoạch cũng là một nghệ thuật, và có vô số cách để có thể khiến công việc trôi chảy hơn, đạt kết quả tốt hơn và có nhiều đam mê hơn. Bên cạnh đó, việc đọc sách hàng ngày cũng là m ột cách rất h ữu hi ệu đ ể rèn luy ện k ỹ năng m ềm, l ại kinh t ế và thu ận l ợi v ề th ời gian. B ạn có th ể tìm được hàng chục tựa sách về đề tài này, như Chicken Soup for the Soul, Who Move My Cheese?, One Minute Manager... , đưa ra rất nhiều lời khuyên về cách sống, cách tư duy, cách làm việc và giao ti ếp. Có th ể nói, vi ệc đ ọc sách k ỹ năng hàng ngày không ch ỉ là một thói quen tốt, mà còn góp phần giúp chúng ta làm chủ cuộc sống. Như vậy, làm thế nào để bạn khám phá ra các k ỹ năng này và tận d ụng chúng m ột cách t ối đa? Sau đây là danh sách nh ững tính cách “mềm” đặc trưng nhất và cách thức để hoàn thiện chúng:
  2. 1. Có một quan điểm lạc quan Tất cả chúng ta đã từng nghe lời khuyên hãy nhìn c ốc n ước còn đ ầy m ột n ửa t ốt h ơn là nhìn nó đã v ơi đi m ột n ửa. Ở n ơi làm vi ệc, cách nghĩ l ạc quan này có thể giúp bạn phát triển trên m ột chặng đường dài. T ất c ả m ọi cái nhìn l ạc quan đ ều d ẫn đ ến m ột thái đ ộ l ạc quan và có th ể là m ột v ốn quý trong môi trường làm việc, đánh bại thái độ yếm thế và bi quan. Chìa khóa để có một thái độ lạc quan là bạn gi ải quyết m ột sự tr ở ngại hay thách th ức như th ế nào khi g ặp ph ải. Ví d ụ, thay vì than phi ền v ề kh ối lượng công việc gây stress, hãy nghĩ về nó như một cơ hội để th ể hi ện khả năng làm vi ệc tích c ực và hi ệu qu ả c ủa b ạn. 2. Hòa đồng với tập thể Các nhà tuyển dụng rất thích những nhân viên thể hi ện đ ược kh ả năng làm vi ệc t ốt trong t ập th ể. Hòa đ ồng v ới t ập th ể ko ch ỉ có nghĩa là có tính cộng tác mà còn thể hiện được khả năng lãnh đạo tốt khi có thời đi ểm thích h ợp.   Có thể tới một lúc nào đó, sự xung đột xuất hiện trong tập thể của bạn, hãy tỏ ra ch ủ đ ộng dàn x ếp. Khi b ạn th ấy t ập th ể c ủa mình đang b ị sa l ầy trong một dự án, hãy cố gắng xoay chuyển tình thế, đưa cách gi ải quy ết theo m ột h ướng khác. Và b ạn làm gì n ếu bình th ường b ạn không làm vi ệc trong một nhóm? Hãy cố gắng tỏ ra sẵn sàng hợp tác trong công vi ệc và thi ết lập nên các m ối quan h ệ công vi ệc v ới m ọi đ ồng đ ội n ếu có th ể. H ọc cách nói những điều bạn nghĩ như thế nào và thể hi ện bằng ngôn ng ữ c ử ch ỉ ra sao. 3. Giao tiếp hiệu quả Kỹ năng giao tiếp tốt là một thế mạnh đối với bất cứ ai trong công vi ệc. Giao ti ếp là ph ương ti ện cho phép b ạn xây d ựng c ầu n ối v ới đ ồng nghi ệp, thuyết phục người khác chấp nhận ý kiến của bạn và bày tỏ được nhu c ầu c ủa bạn. Nhiều điều nhỏ nhặt bạn đã từng thực hiện hàng ngày – có th ể có nh ững đi ều b ạn không t ừng nghĩ đ ến l ại có m ột s ự ảnh h ưởng r ất l ớn t ới k ỹ năng giao tiếp của bạn. Sau đây là những đi ều bạn nên l ưu ý khi giao ti ếp với nh ững ng ười khác: - Nhìn thẳng vào mắt người đối diện - Đừng tỏ ra bồn chồn - Tránh những chuyển động cơ thể khiến bạn bị tách ra khỏi h ọ - Đừng nói chuyện chỉ để nói, hãy tập trung vào m ột vấn đề - Phát âm một cách chính xác - Sử dụng ngữ pháp chuẩn thông thường Nói chung, bạn nên để ý tới cách sử dụng từ ngữ của mình để tạo ấn tượng v ới người đ ối tho ại. Cũng đ ừng quên r ằng m ột trong nh ững k ỹ năng giao tiếp là biết lắng nghe.
  3. 4. Tỏ thái độ tự tin Trong hầu hết các trường hợp, khi bạn muốn gây ấn tượng với một ai đó, s ự tự tin là m ột thái đ ộ r ất hi ệu qu ả. Trong khi s ự khiêm nh ường khi b ạn nhận được lời tán dương là rất quan trọng thì sự thừa nh ận th ế mạnh c ủa mình cũng quan tr ọng không kém. Hãy tin ch ắc r ằng b ạn có s ự nh ận bi ết và kỹ năng để có thể bày tỏ được sự tự tin của mình. 5. Luyện kỹ năng sáng tạo Tính sáng tạo và lối suy nghĩ thông minh được đánh giá cao ở b ất c ứ công vi ệc nào. Th ậm chí công vi ệc mang tính k ỹ thu ật nh ất cũng đòi h ỏi kh ả năng suy nghĩ thoát ra khỏi khuôn khổ. Vì vậy đừng bao gi ờ đánh giá th ấp s ức m ạnh c ủa vi ệc gi ải quy ết v ấn đ ề theo cách sáng t ạo. Bạn có thể đang phải làm một công việc chán ngắt, buồn tẻ, hãy cố g ắng khắc ph ục nó theo cách hi ệu qu ả h ơn. Khi m ột v ấn đ ề khi ến ng ười ta ph ải miễn cưỡng bắt tay vào làm, hãy nghĩ ra một gi ải pháp sáng tạo h ơn. N ếu không đ ược, ít ra b ạn đã t ừng th ử nó. 6. Thừa nhận và học hỏi từ những lời phê bình Đây là một trong những kỹ năng mang tính thử thách nhất, và cũng chính là k ỹ năng gây ấn t ượng nh ất đ ối v ới ng ười tuy ển d ụng. Kh ả năng ứng x ử trước lời phê bình phản ánh rất nhiều về thái độ sẵn sàng c ải thi ện c ủa b ạn. Đ ồng th ời có kh ả năng đánh giá, nh ận xét mang tính xây d ựng đ ối v ới công việc của những người khác cũng mang ý nghĩa quan tr ọng không kém. Hãy nh ận th ức xem b ạn th ủ th ế nh ư th ế nào khi ph ản ứng tr ước nh ững lời nhận xét tiêu cực. Đừng bao giờ ném đá vào những lời phê bình mang tính xây d ựng mà không nh ận th ấy r ằng ít nh ất nó cũng có ích m ột ph ần. Khi bạn đưa ra lời nhận xét với người khác, hãy thể hi ện sao cho th ật khéo léo và chân thành. C ố g ắng d ự đoán tr ước ph ản ứng c ủa ng ười nghe d ựa vào tính cách của họ để có cách nói phù hợp nhất. 7. Thúc đẩy chính mình và dẫn dắt người khác Một điều rất quan trọng đối với nhà tuyển dụng là làm sao đ ể bi ết đ ược b ạn có là ng ười năng đ ộng và hay đ ề ra các sáng ki ến hay không? Đi ều này có nghĩa là bạn liên tục tìm ra những gi ải pháp m ới cho công vi ệc c ủa mình khi ến cho nó h ấp d ẫn h ơn th ậm chí đ ối v ới c ả nh ững công vi ệc mang tính lặp đi lặp lại. Sự sáng tạo có vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy, nó khi ến b ạn đ ủ dũng c ảm đ ể theo đu ổi m ột ý t ưởng v ốn b ị m ắc k ẹt trong suy nghĩ và cu ối cùng là bạn vượt qua được nó. Dẫn dắt những người khác theo cùng m ột h ướng đ ể đ ạt m ột m ục đích chung, và ng ười lãnh đ ạo gi ỏi là ng ười có th ể lãnh đ ạo được người khác bằng chính tấm gương của mình. 8. Đa năng và ưu tiên những việc cần làm trong danh sách c ủa b ạn Ở công sở ngày nay, một nhân viên tốt là một nhân viên có khả năng kiêm nhi ệm thêm m ột s ố công vi ệc khác, hay nhi ều d ự án cùng m ột lúc. Li ệu bạn có thể theo dõi được tiến trình của các dự án khác nhau hay không? B ạn có bi ết l ựa ch ọn đ ể ưu tiên nh ững vi ệc quan tr ọng nh ất không? N ếu có thể, bạn được gọi là người đa năng. Đừng than phiền rằng bạn phải làm thêm các công vi ệc khác. Hãy th ể hi ện khả năng đa k ỹ năng c ủa b ạn. Ch ắc ch ắn cái b ạn nh ận l ại s ẽ là r ất l ớn như kinh nghiệm hay các mối quan hệ mới. 9. Có cái nhìn tổng quan và sâu rộng Có cái nhìn tổng quan về công việc có nghĩa là có kh ả năng xác đ ịnh đ ược các y ếu t ố d ẫn t ới thành công. Đi ều này cũng có nghĩa là nh ận ra các nguy cơ tiềm ẩn và thời điểm nó xảy ra. Ví dụ như bạn làm vi ệc trong lĩnh v ực qu ảng cáo và ph ải xây d ựng m ột chi ến d ịch đ ể qu ảng cáo cho m ột nhãn hiệu xà phòng. Nếu nhìn một cách tổng thể, bạn có th ể nhận th ấy r ằng m ục đích không ch ỉ là bán đ ược hàng, mà còn làm th ỏa mãn và thuy ết phục khách hàng về chất lượng sản phẩm. Thêm vào đó, b ạn còn ph ải t ạo thêm giá tr ị cho công ty c ủa b ạn b ằng cách ch ứng minh r ằng tính sáng tạo độc nhất chỉ bạn mới có thể tạo ra. Luôn ghi nhớ tận dụng tất cả các kỹ năng của bạn. Trong khi khám phá và xây dựng những kỹ năng “m ềm”, bạn không nên b ỏ qua nh ững k ỹ năng “cứng”. Chìa khóa dẫn đến thành công thực sự là bạn ph ải bi ết kết h ợp c ả hai kỹ năng này.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản