Kỹ thuật nuôi bò sinh sản và bê lai

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
510
lượt xem
93
download

Kỹ thuật nuôi bò sinh sản và bê lai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sổ tay chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật nuôi bò sinh sản và bê lai

  1. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói Kü thuËt nu«i Bß sinh s¶n vµ bª lai I. Chän bß c¸i sinh s¶n: I.1. Ngo¹i h×nh: - D¸ng nhanh nhÑn, da máng, l«ng th−a, thuÇn tÝnh, hiÒn lµnh, c¸c phÇn ®Çu vµ cæ, th©n vµ vai kÕt hîp hµi hoµ. - §Çu thanh nhÑ, mâm réng, mòi to, hµm r¨ng ®Òu ®Æn, tr¾ng bãng; cæ dµi võa ph¶i vµ thanh, da cæ cã nhiÒu nÕp nh¨n. - Ngùc s©u, réng: X−¬ng s−ên më réng, cong vÒ phÝa sau, bông to nh−ng kh«ng sÖ, bèn ch©n th¼ng vµ m¶nh, mãng khÝt, m«ng në , Ýt dèc. - BÇu vó ph¸t triÓn vÒ phÝa sau, 4 nóm vó ®Òu, dµi võa ph¶i, kh«ng cã vó kÑ, da vó máng, ®µn håi, tÜnh m¹ch vó næi râ, ph©n nh¸nh ngo»n nghÌo. I.2. Chän bß c¸i sinh s¶n: Bß cã kh¶ n¨ng ®Î sím vµ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 løa ®Î ng¾n. - Bß ®éng dôc lÇn ®Çu kho¶ng 18 – 21 th¸ng tuæi, tõ 27 – 30 th¸ng tuæi cã thÓ ®Î løa ®Çu. - Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 løa ®Î ng¾n: Tõ 12 – 14 th¸ng ®Î 1 con bª. II. Phèi gièng cho bß: II.1. Ph¸t hiÖn ®éng dôc vµ phèi gièng: Muèn bß c¸i khi phèi gièng ®¹t tû lÖ thô tinh cao, ph¸t hiÖn kÞp thêi bß c¸i ®éng dôc. Bß c¸i ®éng dôc cã biÓu hiÖn: bß kªu rèng, ®i l¹i bån chån, ph¸ chuång, kÐm ¨n hoÆc bá ¨n, h−ng phÊn cao ®é thÝch nh¶y lªn l−ng con kh¸c sau ®ã ®øng yªn ®Ó con kh¸c nh¶y lªn, ©m hé h¬i më, cã mµu ®á hång, niªm dÞch tõ ©m hé ch¶y ra nh− nhùa chuèi. II.2. Phèi gièng cho bß: Cã 2 ph−¬ng ph¸p: - Thô tinh nh©n t¹o: Dïng tinh cäng r¹ ®«ng l¹nh vµ dông cô ®Ó dÉn tinh viªn phèi gièng nh©n t¹o vµo bß c¸i. Bª lai ®Î ra do thô tinh nh©n t¹o sÏ ®Ñp vµ to h¬n so víi dïng bß ®ùc cho phèi gièng trùc tiÕp. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 1
  2. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói - Dïng bß ®ùc gièng lai cho nh¶y trùc tiÕp: ë nh÷ng vïng s©u, xa ch−a cã ®iÒu kiÖn phèi gièng nh©n t¹o, dïng nh÷ng bß ®ùc c¸c gièng Zªbu thuÇn hoÆc lai ®Ó cho nh¶y trùc tiÕp bß c¸i. Tèt nhÊt lµ bß ®ùc gièng lai F2 cã 3/4 m¸u c¸c gièng bß Red Sindhi, Sahiwal, Brahmam. III.Ch¨m sãc nu«i d−ìng bß ®Î vµ bª: III.1. Ch¨m sãc bß chöa: Bß c¸i ®Î cÇn ®−îc ¨n uèng ®Çy ®ñ, mçi ngµy 30 – 35kg cá t−¬i, 2kg r¬m ñ, 1kg thøc ¨n tinh (ng«, c¸m...), 25 – 30gr muèi, 30 – 40gr bét x−¬ng. Kh«ng b¾t bß lµm viÖc nÆng nh−: cµy bõa, kÐo xe...Tr¸nh xua ®uæi m¹nh ®èi víi bß ®ang cã chöa th¸ng thø ba, th¸ng thø b¶y, thø t¸m vµ thø chÝn. III.2. §ì ®Î cho bß: Thêi gian mang thai trung b×nh cña bß lµ 281 ngµy. - TriÖu chøng bß s¾p ®Î: Bß cã hiÖn t−îng sôt m«ng, bÇu vó c¨ng, ®Çu vó chÜa vÒ hai bªn, niªm dÞch treo lßng thßng ë mÐp ©m m«n, ®au bông, ®øng lªn n»m xuèng, ch©n cµo ®Êt, Øa ®¸i nhiÒu lÇn, khi b¾t ®Çu ®Î bäc èi thß ra ngoµi tr−íc. - §ì ®Î cho bß: Trong tr−êng hîp bß ®Î b×nh th−êng (thai thuËn) kh«ng cÇn can thiÖp hoÆc chØ cÇn hç trî cho bß c¸i dïng tay kÐo nhÑ thai ra. C¾t d©y rèn dµi khoµng 10 – 12 cm (kh«ng cÇn buéc d©y rèn), s¸t trïng b»ng cån i – èt 5%. Lau rít d·i trong mòi, måm bª, ®Ó bß mÑ tù liÕm con. Bãc mãng ®Ó bª con ®ì tr¬n tr−ît khi míi tËp ®i. VÖ sinh phÇn th©n sau vµ bÇu vó bß mÑ, cho bß mÑ uèng n−íc thªm Ýt muèi, c¸m vµ n−íc Êm. Tr−êng hîp ®Î khã ph¶i gäi c¸n bé thó y can thiÖp kÞp thêi. III.3. Ch¨m sãc, nu«i d−ìng bß ®Î vµ bª con: III.3.1. §èi víi bß mÑ: - 15 - 20 ngµy ®Çu sau khi ®Î cho bß mÑ ¨n ch¸o (1,0 - 1,5kg thøc ¨n tinh/con/ngµy) vµ 25 - 30gr muèi ¨n, 30 - 40gr bét x−¬ng, cã ®ñ cá non xanh ¨n t¹i chuång. - Nh÷ng ngµy sau, trong suèt thêi gian nu«i con, mét ngµy cho bß mÑ ¨n 30kg cá t−¬i, 2 - 3kg r¬m ñ, 1 - 2kg c¸m hoÆc thøc ¨n hçn hîp ®Ó bß mÑ phôc håi søc khoÎ, nhanh ®éng dôc l¹i ®Ó phèi gièng. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 2
  3. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói III.3.2. §èi víi bª: - Tõ kinh sinh ra ®Õn 30 ngµy tuæi bª ®−îc nu«i ë nhµ, c¹nh bß mÑ. Lu«n gi÷ Êm cho bª, tr¸nh giã lïa, chç bª n»m kh« s¹ch. - Trªn 1 th¸ng tuæi, ch¨n th¶ theo bß mÑ ë b·i gÇn chuång, tËp cho bª ¨n thøc ¨n tinh. - Tõ 3 - 6 th¸ng tuæi: Cho 5 - 10kg cá t−¬i vµ 0,2kg thøc ¨n tinh hçn hîp. TËp cho bª ¨n cá kh«. Nªn cai s÷a bª vµo kho¶ng 6 th¸ng tuæi. - Tõ 6 - 24 th¸ng tuæi, ch¨n th¶ lµ chÝnh, mçi ngµy cho ¨n thªm 10 - 20kg cá t−¬i, ngän mÝa, c©y ng« non. Mïa thiÕu cá cã thÓ cho ¨n thªm 2 - 4kg cá kh« mét ngµy. IV. Kü thuËt ñ r¬m víi urª: §Æc ®iÓm bé m¸y tiªu ho¸ cña tr©u, bß, dª cã thÓ chuyÓn ho¸ ®¹m v« c¬ cña urª thµnh nguån ®¹m cho c¬ thÓ, v× vËy nªn ¸p dông ph−¬ng ph¸p ñ r¬m víi urª ®Ó bæ sung ®¹m cho bß. - Cho urª, muèi, v«i bét hoµ tan trong n−íc råi dïng b×nh t−íi t−íi ®Òu lªn r¬m kh« theo tõng líp sau ®ã ñ r¬m trong bao nil«ng hoÆc bÓ g¹ch ®Ëy kÝn. Sau 7 ngµy lÊy dÇn cho bß ¨n. Tû lÖ urª 4kg cho 100kg r¬m kh«. V. Phßng vµ trÞ bÖnh ký sinh trïng cho bß, bª: V.1. Ký sinh trïng ngoµi da (ve, ruåi, muçi, ghÎ...): - Dïng 1,25g Neguv«n + 0,03 lÝt dÇu ¨n + 0,5 th×a xµ phßng bét cho vµo 1 lÝt n−íc råi l¾c cho tuèc tan ®Òu. LÊy giÎ s¹ch tÈm dung dÞch thuèc trªn s¸t lªn toµn th©n tr©u bß. V.2. Giun s¸n: - Thuèc LªvavÐt ®Ó tÈy giun trßn. Cø 1 gãi 5gr dïng cho 13 - 20kg träng l−îng h¬i cña bß, bª. - Thuèc viªn Fasinex 900 ®Ó tÈy s¸n l¸ gan. 1 viªn cho 80 - 100kg träng l−îng h¬i cña bß, bª, nhÐt trùc tiÕp vµo miÖng cho bß nuèt. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 3
Đồng bộ tài khoản