Kỹ thuật trồng Đậu Tương và Đậu Xanh năng suất cao

Chia sẻ: Nguyễn Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
338
lượt xem
101
download

Kỹ thuật trồng Đậu Tương và Đậu Xanh năng suất cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật trồng Đậu Tương và Đậu Xanh năng suất cao.Các giống đậu xanh như T135, V123, DX 044, DX 06, số 9, VN931 với tiềm năng năng suất 1,5 - 2,0 tấn/ ha đang được trồng rộng rãi ở các tỉnh miền bắc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật trồng Đậu Tương và Đậu Xanh năng suất cao

  1. I. Kü thuËt trång ®Ëu t−¬ng 2. Kü thuËt canh t¸c Bé n«ng nghiÖp vµ PTNT 1. C¸c gièng ®Ëu t−¬ng trång phæ biÕn ë c¸c tØnh miÒn B¾c - Thêi vô: Vô xu©n 15/2 - 10/3 Ban ®iÒu hµnh ch−¬ng tr×nh X§GN Tªn TGST NS Vô gieo trång gièng (ngµy) (t¹/ ha) Vô hÌ 15/5 - 30/6 AK03 85-90 14-17 xu©n, ®«ng Thu ®«ng 25/8 - 5/10 AK05 90-95 16-18 xu©n, ®«ng AK06 90-95 17-25 xu©n, hÌ, thu ®«ng VX.93 90-95 18-25 xu©n, ®«ng - Chän ®Êt vµ lµm ®Êt: Kü thuËt trång ®Ëu t−¬ng vµ ®Ëu M.103 85-90 20-25 xu©n muén, hÌ Chän ®Êt c¸t pha, thÞt nhÑ, chñ ®éng t−íi tiªu. xanh §T.93 80-90 15-18 xu©n, hÌ, ®«ng §Êt ®−îc cµy bõa kü, t¬i nhá vµ nhÆt s¹ch cá. DT.84 85-90 18-25 xu©n, hÌ, thu ®«ng Lªn luèng réng 1,0 - 1,2m, chia 3 hµng däc. N¨ng suÊt cao DT.95 90-103 20-30 xu©n, hÌ, thu ®«ng NÕu ®Êt b·i cã thÓ thµnh b¨ng réng 2-3m. §T.92 95-105 14-16 xu©n, ®«ng TL.57 95-110 15-20 xu©n, ®«ng R¹ch hµng bãn ph©n vµ lÊp ph©n tr−íc khi gieo MËt ®é:Vô xu©n vµ hÌ: 30-35 c©y/m2 Vô ®«ng: 35-40 c©y/m2 (50-60 kg h¹t/ha) Côc khuyÕn n«ng vµ khuyÕn l©m Hµ néi - 2000
  2. Ph©n bãn vµ c¸ch bãn: II. Kü thuËt trång ®Ëu xanh * L−îng ph©n bãn vµ c¸ch bãn: Ph©n bãn cho 1ha: ph©n chuång 5-6 tÊn, ®¹m u C¸c gièng ®Ëu xanh nh− T135, V123, DX 044, + L−îng ph©n bãn cho 1 ha: Ph©n chuång 5 rª 70-80kg, l©n supe 350kg, kali 120kg. DX 06, sè 9, VN931 víi tiÒm n¨ng n¨ng suÊt tÊn, v«i bét 500kg, ®¹m u rª 80-100kg, l©n 1,5 - 2,0 tÊn/ ha ®ang ®−îc trång réng r·i ë c¸c supe 350kg, kali 120kg. Bãn lãt vµo r¹ch toµn bé ph©n chuång, l©n, 1/2 ®¹m vµ kali. Sè cßn l¹i bãn thóc lóc c©y 4-5 l¸. tØnh miÒn b¾c. + C¸ch bãn: V«i bãn ®Òu lªn mÆt luèng tr−íc Tr−íc khi gieo h¹t cÇn lÊp nhÑ ®Êt lªn ph©n lãt, lóc r¹ch hµng. Toµn bé ph©n chuång + l©n + tr¸nh ®Ó h¹t gièng tiÕp xóc trùc tiÕp víi ph©n. 1/2 ®¹m vµ kali bãn lãt. Bãn thóc 1/2 ®¹m vµ kali, lóc c©y 3-4 l¸ thËt. Tr−íc khi gieo h¹t cÇn lÊp nhÑ ®Êt lªn ph©n lãt, tr¸nh ®Ó h¹t tiÕp xóc Ch¨m sãc: trùc tiÕp víi ph©n . - Xíi x¸o lóc c©y cã 2 l¸ thËt. Vun gèc lóc 4- 5 l¸ thËt. * Ch¨m sãc: - Phßng trõ dßi ®ôc l¸, th©n qu¶, s©u cuèn l¸, s©u khoang , rÖp b»ng Sumicidin 0,2%, trõ - Xíi x¸o lóc c©y 2 l¸ thËt, vun gèc lóc c©y 3-4 bä xÝt b»ng Bassa 0,1% + Dipetex. l¸. Lu«n gi÷ ®Êt ®ñ Èm, s¹ch cá. - Phun ®Þnh kú lóc c©y 2 l¸ ®¬n, 4-5 l¸ thËt, tr−íc ra hoa, khi t¾t hoa lµm qu¶. Phun - Phun thuèc Validacin lóc c©y non ®Ó phßng thuèc tèt nhÊt lóc chiÒu m¸t. * Thêi vô gieo: Vô xu©n 25/2 - 20/3 bÖnh lë cæ rÔ. Phßng trõ dßi ®ôc l¸, s©u qu¶ ®ôc qu¶, s©u ¨n l¸, rÖp b»ng Sumicidin,Selecron, Vô hÌ 15/4 - 30/6 Pegadsus .0,2%. Trõ bä xÝt xanh b»ng Bassa Vô thu ®«ng 10/8 - 15/9 0,1% + Dipetex. 3. Thu ho¹ch Thu ho¹ch: khi 2/3 sè qu¶ chuyÓn sang mµu Chän ®Êt vµ lµm ®Êt: gièng nh− ®Ëu t−¬ng. n©u sÉm. Chän thêi tiÕt n¾ng r¸o ®Ó thu ho¹ch. * Thu ho¹ch vµ b¶o qu¶n: H¹t ®Ó gièng kh«ng ®−îc ph¬i trùc tiÕp lªn s©n * L−îng gièng vµ mËt ®é: g¹ch, s©n xi m¨ng lóc n¾ng to. Ph¬i xong ®Ó Khi cã 50% sè qu¶ chÝn th× b¾t ®Çu thu ho¹ch. nguéi míi cho vµo chum v¹i ®Ëy kÝn ®Ó b¶o + L−îng gièng kho¶ng 30-35kg/ha Qu¶ ph¬i 1-2 n¾ng, t¸ch h¹t. H¹t ®−îc ph¬i tiÕp qu¶n. 6-7 n¾ng, ®Ó nguéi, b¶o qu¶n trong c¸c chum + MËt ®é gieo: Vô xu©n, hÌ 25-30c©y/ m2 vß, ®Ëy kÝn cã phñ l¸ chuèi kh« ®Ó b¶o qu¶n.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản