intTypePromotion=3

Kỹ thuật xử lý nước thải bệnh viện - Lê Hoàng Việt

Chia sẻ: Ssaczcz Czczxc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
69
lượt xem
16
download

Kỹ thuật xử lý nước thải bệnh viện - Lê Hoàng Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dung dịch hỗn hợp các muối NaCl - NaClO (hay KCl - KClO) được gọi là nước Javel. Nước Javel có tính oxi hóa mạnh (do có ion hipoclorit, ClO- ), được dùng để tẩy trắng sợi bông, vải và giấy. Nước Javel không để được lâu. Trong nhà máy dệt, nhà máy giấy, nước Javel được điều chế bằng cách điện phân dung dịch NaCl loãng (15 – 20%) trong bình điện phân không có vách ngăn với catod bằng sắt và anod bằng than chì (cacbon graphit). ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật xử lý nước thải bệnh viện - Lê Hoàng Việt

 1. N I DUNG K THU T X LÝ NƯ C TH I B NH VI N I. CÁC KHÁI NI M V NƯ C TH I & X LÝ NƯ C TH I II. CÁC CÔNG NGH X LÝ NƯ C TH I Lê Hoàng Vi t III. V N HÀNH H TH NG X LÝ NƯ C TH I B NH VI N CÁC KHÁI NI M THÀNH PH N NƯ C TH I Ch t gây ô nhi m Nguyên nhân ư c xem là quan tr ng Các ch t r n lơ l ng Bùn l ng và môi trư ng y m khí, SS T nhi u ngu n: Các ch t h u cơ có th Quá trình phân h y sinh h c s làm suy ki t oxy hòa tan c a phân h y b ng con ngu n nư c, BOD, COD Sinh ho t c a b nh nhân, ngư i nuôi b nh nhân, cán ư ng sinh h c b và công nhân viên c a b nh vi n; Các m m b nh B nh truy n nhi m, MPN, CFU Pha ch thu c; Các dư ng ch t Phú dư ng hoá, N, P T y khu n; Các ch t ô nhi m nguy Gây ung thư, bi n d , thai d d ng ho c gây c c p tính. Lau chùi phòng làm vi c; h i Phòng b nh nhân… Các ch t h u cơ khó Không th x lý ư c b ng các bi n pháp thông thư ng. phân h y Phòng gi t? Kim lo i n ng M t s ion kim lo i c ch các quá trình x lý sinh h c Canteen? Ch t vô cơ hòa tan H n ch vi c s d ng nư c, EC Nhi t năng Gi m kh năng bão hòa oxy trong nư c suy ki t DO Ion hydrogen Có kh năng gây nguy h i cho th y sinh v t
 2. THÀNH PH N NƯ C TH I THÀNH PH N NƯ C TH I Kho ng giá QCVN Các thành ph n chính gây ô nhi m môi trư ng do nư c TT Thông s ơn v tr Giá tr i n hình th i b nh vi n gây ra là: 28:2010/BTNMT (c t B) Các ch t h u cơ; 1 BOD5 mg/l 120 - 250 170 50 Các ch t dinh dư ng c a ni-tơ (N), ph t-pho (P); 2 COD mg/l 150 - 350 300 100 Các ch t r n lơ l ng; Các vi trùng, vi khu n gây b nh: Salmonella, t c u, 3 SS mg/l 100 - 200 180 100 liên c u, virus ư ng tiêu hóa, b i li t, các lo i kí sinh Amoni (tính 4 mg/l 30 - 60 40 10 trùng, amip, n m… theo N) Các m m b nh sinh h c khác trong máu, m , d ch, Phosphat m, phân c a ngư i b nh; 5 (tính theo P) mg/l 10 - 30 25 10 Các lo i hóa ch t c h i t cơ th và ch ph m i u MPN/100 tr , th m chí c ch t phóng x . 6 Coliform ml 106 - 109 106 - 107 5000 QCVN 28:2010 QCVN 28:2010
 3. QCVN 28:2010 QCVN 28:2010 6.3.1.B nh vi n ph i ư c c p nư c liên t c su t ngày êm cho sinh ho t, ch a b nh, ch a cháy. Tiêu chu n c p nư c cho b nh vi n ư c qui nh trong “Tiêu chu n c p nư c bên trong - TCVN 4513 - 1988”. 6.3.8. B nh vi n ph i có h th ng c p nư c, thoát nư c hoàn ch nh. Ph i thi t k h th ng x lí nư c th i c c b trư c khi x vào h th ng thoát chung c a thành ph . Tiêu chu n thoát nư c cho b nh vi n ư c qui nh trong “Tiêu chu n thoát nư c bên trong - TCVN 4474 - 1987”. QCVN 4513:1988 CÁC KHÁI NI M H th ng x lý nư c th i g m nhi u công o n, ng d ng các nguyên lý cơ h c, hoá h c và sinh h c ph c t p. òi h i ngư i v n hành ph i có trình , thông hi u h th ng
 4. Khái ni m Công trình ho c thi t b ng d ng Lưu lư ng k Theo dõi, qu n lý lưu lư ng nư c th i Song ch n rác, lư i lư c rác Lo i b các rác có kích thư c l n Qu n lý Management Thi t b nghi n rác Nghi n các lo i rác có kích thư c l n, t o nên m t h n h p nư c th i tương i ng nh t. B i u lưu i u hòa lưu lư ng nư c th i cũng như kh i lư ng các ch t ô nhi m. Thi t b khu y tr n Khu y tr n các hóa ch t và ch t khí v i nư c An toàn Security th i, gi các ch t r n tr ng thái lơ l ng. Hi u qu Strategy B t o bông c n T o i u ki n cho các h t nh liên k t l i v i nhau thành các bông c n chúng có th l ng ư c. B l ng Lo i các c n l ng và cô c bùn. n hành VOperations Thi t k Design B tuy n n i Lo i các ch t r n có kích thư c nh và có t tr ng g n b ng v i t tr ng c a nư c. Khái ni m Khái ni m Quá trình ng d ng B l c Lo i b các ch t r n có kích thư c nh còn Trung hòa trung hòa các nư c th i có ki m ho c a xít cao. sót l i sau khi x lý nư c th i b ng quá Keo t Lo i b ph t pho và tăng hi u qu l ng c a các ch t r n lơ trình sinh h c hay hóa h c. l ng trong các công trình l ng sơ c p. Siêu l c Như b l c. Cũng ư c ng d ng l ct o H p ph Lo i b các ch t h u cơ không th x lý ư c b ng các trong các h c nh ch t th i phương pháp hóa h c hay sinh h c thông d ng. Cũng ư c dùng kh Chlor c a nư c th i sau x lý, trư c khi th i Trao i khí ưa thêm vào ho c kh i các ch t khí vào môi trư ng. trong nư c th i Kh trùng lo i b các vi sinh v t gây b nh. Các phương pháp thư ng s d ng là: chlorine, chlorine dioxide, bromide chloride, Làm bay hơi và kh các Kh các ch t h u cơ bay hơi trong nư c ozone... ch t khí th i Kh Chlor Lo i b các h p ch t c a chlorine còn sót l i sau quá trình kh trùng b ng chlor Kh trùng Lo i b các vi sinh v t có h i b ng tia UV Các quá trình Nhi u lo i hóa ch t ư c s d ng t ư c nh ng m c khác tiêu nh t nh nào ó. Ví d như dùng hóa ch t k tt a các kim lo i n ng trong nư c th i.
 5. Khái ni m Khái ni m Sơ lư c v các quá trình vi sinh trong vi c x lý nư c th i Các quá trình sinh h c có th di n ra trong các khu v c t nhiên, ho c các b nhân t o ư c thi t k và xây d ng Quá trình hi u khí ph c v cho vi c x lý m t lo i nư c th i nào ó. VSV hi u khí Giai o n x lý sinh h c ư c t sau giai o n x lý lý CHONS + O2 CO2 +NH4+ + sp khác +Q h c. VSV hi u khí X lý c n c a nư c th i: các c n c a nư c th i áy các b CHONS + Q C5H7O2N l ng cũng c n ph i ư c x lý. Khái ni m Khái ni m Oxi hoá và t ng h p t bào: Phaân huûy noäi baøo: Dinh dư ng CO2 H 2O CO2 H 2O N,P Ch t hcơ O2 (N,P) O2 Ph n không phân Phaààn khoâng phaân Pha h y sinh h c huûûy sinh hoïïc hu ho
 6. Khái ni m Khái ni m Quá trình y m khí VSV y m khí CHONS CH4 +CO2 +NH4+ + sp khác +Q VSV y m khí CHONS + Q C 5H 7O 2N Khái ni m Khái ni m Sơ lư c v các quá trình vi sinh trong vi c x lý nư c th i Sơ lư c v các quá trình vi sinh trong vi c x lý nư c th i Nitrosomonas NH4+ + O2 NO2- NO3- NO2- NO N2O N2 Nitrobacter Quá trình thi u khí vi khu n s d ng oxy trong h p NO2- + O2 NO3- ch t oxy hoá (DO < 1 mg/L) ni trát hóa 1 mg Ni tơ c a a môn c n 4,3 mg oxy và c n 8,64 mg HCO3-/1 mg a môn b oxy hóa
 7. Rác Cát Bùn Thu gom Ch n L ng i u L ng rác cát lưu sơ c p C ng thu gom O2 d c Kh L ng Gi ng thăm Bùn h at trùng th c p tính V n t c dòng ch y ≥ 0,7 m/s Hòan lưu bùn X lý bùn Song ch n rác Song ch n rác Song ch n rác Song ch n rác Lo i b rác b o v thi t b Cào rác th công Cào rác cơ gi i
 8. L c rác CÁC I M C N QUAN TÂM L c rác • Song ch n rác – Kho ng cách khe – gi m áp B l ng cát B l ng cát Lo i b cát b o v thi t b Lo i b m t ít d u m
 9. CÁC I M C N QUAN TÂM B I U LƯU • B l ng cát i u hoà lưu lư ng nư c, – Th i gian lưu 45-90s t = V/Q i u hoà ch t ô nhi m – V n t c dòng ch y 0,24 – 0,4 m/s K t h p trung hoà v= Q/(WH) – T l dài: r ng Không ư c nh m l n v i h gom – Mùi hôi B I U LƯU B i u lưu H th ng khu y, bơm Mùi hôi, l ng c n (tính toán, b trí máy khu y), Son khí sinh h c 0-35
 10. B l ng sơ c p - l ng I B l ng sơ c p - l ng I B l ng sơ c p dùng lo i b các ch t r n có kh năng l ng (t tr ng l n hơn t tr ng c a nư c) và các ch t n i (t tr ng nh hơn t tr ng c a nư c). S d ng (1)lo i b các ch t r n có kh năng l ng, (2)lo i b d u m n i lên m t b , (3)lo i b m t ph n ch t h u cơ. B l ng sơ c p - l ng I B l ng sơ c p - l ng I
 11. B l ng sơ c p - l ng I B l ng sơ c p - l ng I Các thông s sau ây ư c s d ng trong quá trình thi t k : Lưu lư ng n p nư c trên m t ơn v di n tích b m t b l ng; Chi u sâu c a b ; Hình d ng hình h c b m t b ; Th i gian lưu t n nư c và Lưu lư ng n p nư c trên m t ơn v chi u dài p tràn. III – KI M TRA THI T K B l ng sơ c p - l ng I • T i n p nư c b m t (b l ng) – SOR = Q/A • Q lưu lư ng nư c th i m3/ngày • A di n tích b m t b • T i n p ch t r n (b l ng th c p) – SL = (Q*SS)/A • SS n ng ch t r n lơ l ng trong nư c th i ưa vào b • Th i gian lưu – T = V/Q • V là th tích b m3
 12. B l ng sơ c p - l ng I CÁC LO I B SINH H C Thông s Giá tr Kho ng bi n thiên Thông d ng B bùn ho t tính B l ng sơ c p i trư c các h th ng x lý khác Th i gian lưu t n (gi ) 1,5 ÷ 2,5 2,0 Lưu lư ng m3/m2.ngày •Trung bình 32,6 ÷ 48,9 •T i a 81,5 ÷ 122,2 101,9 Lưu lư ng qua băng phân ph i nư c m3/m.d 124,2 ÷ 496,8 248,4 B l ng sơ c p có hòan lưu bùn ho t tính Th i gian lưu t n (gi ) 1,5 ÷ 2,5 2 Lưu lư ng m3/m2.ngày •Trung bình 24,4 ÷ 32,6 •T i a 48.9 ÷ 69,3 61,1 Lưu lư ng qua băng phân ph i nư c m3/m.d 124,2 ÷ 496,8 248,4 CÁC LO I B SINH H C CÁC LO I B SINH H C
 13. B BÙN HO T TÍNH B BÙN HO T TÍNH B bùn ho t tính • B bùn ho t tính – Các i u ki n nư c th i u vào – Th i gian lưu 4-8 h hay hơn n a – B ph n phân ph i nư c – T l F/M, oxy hoà tan (≥ 2 mg/L) – T i n p ch t h u cơ, MLVSS – Hoàn lưu bùn – Hình d ng b (t l dài r ng 20:1) B BÙN HO T TÍNH III – KI M TRA THI T K • Ki m tra nư c u vào • Th i gian lưu nư c (bùn ho t tính) – pH nên trung tính – T = V/Q • V là th tích b m3; Q lưu lư ng nư c th i m3/ngày – T l BOD5:N:P = 100:5:1 (hi u khí) thi u b sung; th a có k ho ch lo i b • T l F/M – T l COD:N:P = 350:5:1 (y m khí) – F/M = (Q*S0)/(V*X) • S0 là n ng BOD nư c th i u vào – Không có c t • X là m t vi sinh v t – SS < 150 mg/L • DO ≥ 2 mg/L • T i n p ch t h u cơ OL = (Q*S0)/V
 14. Các giá tr n p tiêu bi u cho b bùn ho t tính II – CÔNG NGH X LÝ NƯ C TH I Thông s Truy n th ng Thông khí tích c c Ti p xúc S d ng oxygen B ph n ng H s an toàn 30-80 110-240 30-80 60-160 B l c sinh h c nh gi t θx, ngày 4-10 15-30 5-10 8-20 F:M (kg BOD5/kg MLVSS- 0,2-0,6 0,05-0,2 0,2-0,5 0,25-1,0 ngày) Lưu lư ng n p ch t h u cơ, kg 0,3-1,0 0,1-0,3 0,5-1,1 1,6-3,3 BOD5/m3-ngày MLSS, mgSS/L 1500-4000 2000-6000 * 3000-8000 Ph n trăm BOD5 lo i b , % 85-95 75-95 80-90 85-95 θ, gi 4-8 12-36 ** 1-3 T l hoàn lưu 0,25-1,0 0,5-3,0 0,25-1,0 0,25-0,5 Bùn s n sinh 0,4-0,6 0,15-0,30 0,4-0,6 0,3-0,45 kg SS/kg BOD5 lo i b Nhu c u v oxy 0,8-1,1 1,4-1,6 0,8-1,1 1,0-1,2 kgO2/kg BOD5 lo i b B l ng T c ch y tràn 12-40 (TB) 8-16 - - m/ngày 40-70 ( nh) 24-32 - - Dòng ch t r n 3-6 (TB) 1-5 - - kgSS/m2.h 9 ( nh) 7 - - Sâu (m) 3-5-6 3-5-6 3-5-6 3-5-6 Ghi chú: * 1000-3000 b ti p xúc; 4000-10000 b tái thông khí ** 0,5 –1,0 b ti p xúc; 3-6 b tái thông khí -Giá tr tương ương v i các giá tr c a b truy n th ng II – CÔNG NGH X LÝ NƯ C TH I III – KI M TRA THI T K B l c sinh h c nh gi t • B l c sinh h c nh gi t – Các i u ki n nư c th i u vào – B ph n phân ph i nư c – T i n p ch t h u cơ, biofilm – Hoàn lưu nư c – Hình d ng b
 15. II – CÔNG NGH X LÝ NƯ C TH I III – KI M TRA THI T K ĩa quay sinh h c • ĩa quay sinh h c – Các i u ki n nư c th i u vào – t i n p nư c – T i n p ch t h u cơ, biofilm – V n t c quay II – CÔNG NGH X LÝ NƯ C TH I II – CÔNG NGH X LÝ NƯ C TH I B USBF B UASB
 16. III – KI M TRA THI T K II – Các v n quan tâm khi v n hành • UASB Nguyên lý chung vi c v n hành h th ng x – Các i u ki n nư c th i u vào lý nư c t hi u qu là ph i thư ng xuyên theo – V n t c i lên c a nư c 0,6-0,9m/h dõi t t c các công o nc a qui trình t ngu n nư c u vào cho n nư c ã x lý xong th i – T i n p ch t h u cơ, h t bùn ra môi trư ng – B ph n chuy n hư ng II – Các v n quan tâm khi v n hành II – Các v n quan tâm khi v n hành Nguyên lý chung vi c v n hành h th ng x •Theo dõi ho t ng c a t ng công o n lý nư c t hi u qu là ph i thư ng xuyên theo •Phát hi n các v n . dõi t t c các công o nc a qui trình t ngu n •Nghiên c u xác nh các nguyên nhân và ưa ra nư c u vào cho n nư c ã x lý xong th i nh ng gi i pháp tho áng. ra môi trư ng • nh kỳ l y m u ánh giá ho t ng c a t ng công o n. •Th nghi m x lý nư c qui mô phòng thí nghi m và trên các mô hình.
 17. II – Các v n quan tâm khi v n hành II – Các v n quan tâm khi v n hành Vi c u tiên c a ngư i v n hành h th ng là ph i •H th ng ư c thi t k không phù h p v i trình nghiên c u thi t k c a h th ng. r t nhi u v n v n hành và b o trì nhà máy. M t trong nh ng yêu c u tr c tr c c a h th ng là do khâu thi t k do: khi thi t k là ngư i thi t k ph i thi t k sao cho h th ng ư c v n hành d dàng. Nhưng thư ng ngư i H th ng ư c thi t k không thích h p x lý thi t k không ph i là ngư i tr c ti p v n hành do ó lo i nư c th i ó. i u này là do khi thi t k ngư i h thư ng không lư ng trư c h t ư c nh ng v n thi t k không nh n ư c y các thông tin c n trong v n hành. thi t v các thành ph n và n ng các thành ph n •Ngư i thi t k không có thông tin. ki n th c v c a lo i nư c th i ó các v n lý. hoá trong nhà máy x lý nư c. •Qui trình thi t k sơ b còn khi m khuy t. thi u các th nghi m qui mô mô hình. II – Các v n quan tâm khi v n hành II – Các v n quan tâm khi v n hành Trư c khi v n hành h th ng ngư i v n hành ph i V N HÀNH B BÙN HO T TÍNH ki m tra k lư ng nh ng thông s như lưu lư ng. v n t c nư c. t i n p b m t c a t ng công o n trong h th ng. Sau khi n m các thông tin trên ngư i v n hành ph i thông hi u ư c toàn b sơ thi t k c a h th ng. hi u qu ho t ng c a t ng công o n. các v n hi n t i và các v n có th x y ra trong tương lai. Lưu ý là t t c các h th ng u có th c i thi n ư c hi u qu ho t ng cho ch t lư ng nư c cao hơn.
 18. II – Các v n quan tâm khi v n hành II – Các v n quan tâm khi v n hành II – Các v n quan tâm khi v n hành II – Các v n quan tâm khi v n hành
 19. II – Các v n quan tâm khi v n hành II – Các v n quan tâm khi v n hành Tu i bùn quá cao II – Các v n quan tâm khi v n hành II – Các v n quan tâm khi v n hành N u th i gian x lý trong b bùn h at tính quá dài s t o i u ki n cho quá trình ni trát hóa di n ra b bùn h at tính và sau ó quá trình kh ni trát s di n ra áy b l ng th c p t o ra khí N2, các b t khí này n i lên và y bùn ã l ng n i tr lên m t b l ng.
 20. II – Các v n quan tâm khi v n hành II – Các v n quan tâm khi v n hành Nguyên nhân Loài Ch t lư ng bùn kém 1. Hàm lư ng DO th p Sphaerotilus natans, Type 1701 có th có hai bi u Có th có type 021N và Thiothrix sp. hi n sau: (1) l p 2. T l F/M th p Haliscomenobacter hydrossis nư c m t có th Beggiatoa spp. trong nhưng bùn Type 0041; Type 0675; Type 1851; Type 0803; Type 0581; Type 0092 ; Type 0961 l ng kém, nén M. parvicella th p và ch s SVI Nocardia sp cao; (2) bùn l ng 3. Nư c th i u vào trong tình Haliscomenobacter hydrossis nhanh nhưng l i tr ng th i r a Type 021N các bông c n nh Thiothrix I và II không l ng, ch s Nostocoida limicola I. II. III Type 0961; Type 0581; Type 0092; Type SVI c a bùn th p 0411; Type 0914 II – Các v n quan tâm khi v n hành II – Các v n quan tâm khi v n hành Nguyên nhân Loài Hi n tư ng n i b t/váng b bùn ho t tính 4. D u, m Nocardia spp. Micothrix parvicella type 1863 Do các ch t h u cơ ho t ng b m t 5. Thi u dư ng ch t Type 021N Ni tơ Thiothrix I và II Phospho Nostocoida limicola III Do b t gi t khó phân h y sinh h c (t o b t tr ng) Sphaerotilus natans Haliscomenobacter hydrossis B t do bùn n i tr l i do hi n tư ng kh ni trát b 6. pH th p N m l ng th c p 7. Có s hi n di n c a sulfide Thiothrix sp. Beggiatoa sp. B t có màu nâu do s phát tri n quá c a khu n tia Có th có type 021N

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản