Lãnh đạo có cần thiết trong tổ chức phi lợi nhuận?

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
7
download

Lãnh đạo có cần thiết trong tổ chức phi lợi nhuận?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhưng công việc lãnh đạo thường không được thực hiện tốt trong lĩnh vực phi lợi nhuận. Sẽ tốn rất nhiều tiền để có thể tuyển dụng và duy trì một đội ngũ lãnh đạo tốt là cảm nhận chung thường gặp. Dành số tiền đó để chi tiêu cho các chương trình trợ giúp những người nghèo khó chả phải tốt hơn sao?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lãnh đạo có cần thiết trong tổ chức phi lợi nhuận?

  1. Lãnh o có c n thi t trong t ch c phi l i nhu n? Tôi có th ch c ch n m t i u là lãnh o là thành t quan tr ng nh t trong 3 thành t thi t y u cho ho t ng c a m t t ch c phi l i nhu n (hai thành t còn l i là chi n lư c và v n). Các t ch c này có th có các chi n lư c hoàn h o và thu hút ngu n v n, nhưng s không th t ư c nh ng k t qu vư t tr i n u thi u s lãnh o. Nhưng công vi c lãnh o thư ng không ư c th c hi n t t trong lĩnh v c phi l i nhu n. S t n r t nhi u ti n có th tuy n d ng và duy trì m t i ngũ lãnh o t t là c m nh n chung thư ng g p. Dành s ti n ó chi tiêu cho các chương trình tr giúp nh ng ngư i nghèo khó ch ph i t t hơn sao? C m nh n liên quan n tài chính này cũng phù h p v i ni m tin c a nhóm t ch c phi l i nhu n r ng: ch c n có am mê, m i tr ng i u có th vư t qua ư c. Ví d như nhà i u hành Geoffrey Canada t i t ch c cho tr em nghèo vùng Harlem (HCZ), nh hư ng c a lãnh o ã ư c công lu n th a nh n. T ng th ng M Obama ã s d ng HCZ như m t
  2. hình m u ho t ng cho các thành ph khác gi i quy t các v n n i t i. T ng th ng ã chú ý n HCZ t khi còn là m t thư ng ngh sĩ, và công nh n thành qu lãnh o c a Canada. Ông nh n ra nhà lãnh o này s năng ng và am mê c a m t nhà qu n lý và các thành tích trong vi c thu hút v n và phát tri n các chương trình ho t ng c ng ng hi u qu nh m tr giúp các tr em b t h nh có th phát tri n bình thư ng và tr thành nh ng thanh niên có ích. Nh ng nhà lãnh o ít ư c bi t n khác - như David Nelson, c u lãnh o hãng IBM ã m nhi m v trí giám c i u hành t i Network for Teaching Entrepreneurship (NTE) và giúp t ch c này tăng s lư ng thành viên tham gia t 6.800 năm 2001 n hơn 50.000 vào năm 2009. Ngài Nelson m nhi m v trí i u hành v i b dày kinh nghi m và các k năng xu t s c v qu n lý d án, nh ng k năng này ã giúp ông m nh n t t vai trò c a m t giám c m ng thu hút v n và k năng ti p th . Dư i s i u hành c a ông, t ch c s phát tri n và th c hi n k ho ch tăng t m nh hư ng c a NTE lên g p b y l n. B n có nghĩ r ng lãnh o quan tr ng không? N u ai ó h i b n câu h i này, b n ã s n sàng ưa ra m t câu tr l i thuy t ph c chưa? N u b n ang làm vi c trong m t t ch c phi l i nhu n và có m t ni m tin vào s c n thi t c a lãnh o, b n có dám hành ng ưa khái ni m lãnh o vào t ch c c a mình? Làm th
  3. nào b n ch c ch n r ng t ch c c a b n cao vai trò c a lãnh o?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản