Lập dự toán ngân sách đối với các cơ quan đơn vị ở Trung ương

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
432
lượt xem
91
download

Lập dự toán ngân sách đối với các cơ quan đơn vị ở Trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: + Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị và Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lập dự toán NSNN. + Các đơn vị lập báo cáo tình hình thực hiện NSNN năm hiện hành, đề xuất dự toán năm kế hoạch. + Bộ Tài chính sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập dự toán ngân sách đối với các cơ quan đơn vị ở Trung ương

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Lập dự toán ngân sách đối với các cơ quan đơn vị ở Trung ương 75. Lập dự toán ngân sách đối với các cơ quan đơn vị ở Trung ương - Trình tự thực hiện: + Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị và Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lập dự toán NSNN. + Các đơn vị lập báo cáo tình hình thực hiện NSNN năm hiện hành, đề xuất dự toán năm kế hoạch. + Bộ Tài chính sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng của NSNN năm kế hoạch để trình cấp xem xét, qu - Cách thức thực hiện: - Cơ quan hành chính - Bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Công văn báo cáo. - Danh mục các biểu theo quy định tại Phụ lục 2, Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài c 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN: + Tổng hợp dự toán, thu chi ngân sách nhà nước (Biểu số 1, Phụ lục số 2) + Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm (Biểu số 5, Phụ lục số 2) + Cơ sở tính chi sự nghiệp kinh tế (Biểu số 12, Phụ lục số 2) + Cơ sở tính chi tài trợ cho các nhà xuất bản (Biểu số 18, Phụ lục số 2) + Cơ sở tính chi quản lý nhà nước (Biểu số 20, Phụ lục số 2) * Số lượng hồ sơ: Tuỳ theo phạm vi sử dụng ngân sách của cơ quan đơn vị mà lập các biểu tương ứng, m trong báo cáo đề nghị dự toán ngân sách nhà nước. - Thời hạn giải quyết: Khoảng 5 tháng - theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn th tháng 7 đến khi Quốc hội chính thức quyết định dự toán NSNN và được Thủ tướng Chính phủ giao - tháng 11). - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng chính phủ - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Ngân sách nhà nước - Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Tài chính ngân sách củ - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao dự toán của Bộ Tài chính
  2. - Lệ phí : Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có - Biểu số 1, Phụ lục số 2 - Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN. - Biểu số 5, Phụ lục số 2 - Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 - Biểu số 12, Phụ lục số 2 - Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 - Biểu số 18, Phụ lục số 2- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 - Biểu số 20, Phụ lục số 2 - Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật NSNN năm 2002 (có hiệu lực từ năm ngân sách 2004) + Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ (có hiệu lực từ năm ngân sách 2004) + Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ năm ngân sách 2004)
  3. Tên đơn vị: .......................... Phụ lục số 2 - Chương: .............................. TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM … (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp dự toán của đơn vị sử dụng ngân sách; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp) Đơn vị: Triệu đồ Số Các khoản chi Thực hiện Năm ...(năm hiện hành) Dự toán năm... (năm trước) Dự toán Ước TH năm...(năm kế TT A Phần thu: 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí; thu khác (chi tiết theo từng khoản thu) 2 Số thu được để lại chi (chi tiết theo từng khoản thu) 3 Số thu nộp NSNN (chi tiết theo từng khoản thu) Phần chi: (1) B Chi đầu tư phát triển I Trong đó: - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề - Chi khoa học, công nghệ 1Chi đầu tư XDCB Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp 2 theo chế độ quy định 3Chi dự trữ nhà nước 4Chi đầu tư phát triển khác II Chi thường xuyên 1Chi quốc phòng, an ninh, đặc biệt 2Chi sự nghiệp kinh tế Trong đó chi tiền lương (2) 3Chi SN khoa học, công nghệ Trong đó chi tiền lương (2) Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy 4 nghề Trong đó chi tiền lương (2) 5Chi sự nghiệp y tế Trong đó chi tiền lương (2) 6Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình Trong đó chi tiền lương (2)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản