Lập kế họach và tổ chức nội dung thực hiện - Khối Mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
449
lượt xem
92
download

Lập kế họach và tổ chức nội dung thực hiện - Khối Mầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ban giám hiệm nhà trường chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch năm học dựa trên các căn cứ sau : - Mục tiêu và nội dung chương trình giáo dục mẫu giáo đã quy định trong. Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành. - Thời gian quy định trong năm học. - Điều kiện cơ sở vật chất và các nguồn lực khác của địa phương và trường mầm non.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập kế họach và tổ chức nội dung thực hiện - Khối Mầm

 1.     Tài Liệu Lập kế họach và tổ chức nội dung thực hiện Khối Mầm
 2. PH N B N L P K HO CH VÀ T CH C TH C HI N N I DUNG GIÁO D C A – XÂY D NG K HO CH GIÁO D C NĂM H C I – NH NG CĂN C XÂY D NG K HO CH GIÁO D C Ban giám hi m nhà trư ng ch u trách nhi m xây d ng k ho ch năm h c d a trên các căn c sau : - M c tiêu và n i dung chương trình giáo d c m u giáo ñã quy ñ nh trong. Chương trình giáo d c m m non do B Giáo D c và ðào t o ban hành. - Th i gian quy ñ nh trong năm h c. - ði u ki n cơ s v t ch t và các ngu n l c khác c a ñ a phương và trư ng m m non. - Nhu c u và trình ñ phát tri n th c t c a tr trong l p m u giáo. II – CÁCH TH C XÂY D NG K HO CH GIÁO D C - Nh ng n i dung quy ñ nh trong 5 lĩnh v c giáo d c c a chương trình ñư c t ch c thành các ch ñ chính. Khi th c hi n, t ch ñ chính giáo
 3. viên có th phát tri n, m r ng thành các ch ñ nhánh, hình thành m ng lư i liên k t các n i dung và các ho t ñ ng giáo d c l i v i nhau. - Trong quá trình xây d ng và th c hi n ch ñ , giáo viên c n lưu ý ñ m b o các yêu c u sau ñây : + C n tính ñ n nhu c u, h ng thú c a tr và nh ng ki n th c b t ngu n t th c t cu c s ng g n gũi v i tr ; + C n ñư c th hi n trong các ho t ñ ng trư ng ; + C n ñư c th hi n s l a ch n và cung c p các ñ dùng h c li u các khu v c chơi trong l p ; + C n ñư c ti n hành t i thi u trong 1 tu n, ñ m b o có s l p l i và m r ng các cơ h i h c cho tr các ñ tu i khác nhau (m u giáo bé, nh , l n). - Trư c tiên, Ban giám hi u nhà trư ng xây d ng k ho ch chung cho c năm h c (d ki n các ch ñ , phân ph i qu th i gian cho t ng ch ñ và cho t ng kh i l p) và ph bi n hư ng d n t ch c th c hi n cho giáo viên trong trư ng. Giáo viên s d a vào k ho ch chung này ñ xây d ng k ho ch c th h ng tháng và h ng tu n cho l p mình : xác ñ nh tên ch ñ cho tháng ; m c tiêu c n ñ t trên tr phù h p v i ch ñ ; xác ñ nh ki n th c, kĩ năng và thái ñ cung c p cho tr thông qua ch ñ s h c ; l a ch n các ho t ñ ng ; s p x p l ch tu n ; chu n b ñ dùng d y h c và ti n hành t ch c các ho t ñ ng giáo d c h ng ngày theo k ho ch ñã ñ nh. G i ý các ch ñ trong năm h c
 4. Tháng Ch ñ S tu n 9 Trư ng M m non ; T t 2 – 3 tu n Trung thu 9 – 10 4 – 5 tu n 10 – 11 4 – 5 tu n 12 – 1 4 – 5 tu n 1–2 4 – 5 tu n 2 4 – 5 tu n 3 4 tu n 4 2 tu n 5 1 – 2 tu n
 5. 5 1 – 2 tu n - Ban giám hi u có th l a ch n, thay ñ i tên các ch ñ cho phù h p v i kh i l p m u giáo l n c a trư ng và ñ a phương. - S ch ñ , s tu n d ki n cho t ng ch ñ có th thay ñ i linh ho t tùy theo h ng thú, nhu c u, kh năng c a tr và ñi u ki n tri n khai c a t ng l p c th . Ví d như ch ñ ngày l h i có th th c hi n trong kho ng 3 – 5 ngày. - Giáo viên ti p t c th c hi n các bư c phát tri n ch ñ nhánh : ch n ch ñ c th , xác ñ nh m c tiêu giáo d c c a ch ñ , xây d ng m ng n i dung, xây d ng m ng ho t ñ ng c a ch ñ và lên k ho ch c th h ng tu n cho phù h p v i tr và ñi u ki n th c t c a l p. Vi c xác ñ nh rõ m c tiêu, n i dung và các ho t ñ ng giáo d c s giúp giáo viên ch ñ ng hơn khi tri n khai ch ñ . B – CÁCH TH C XÂY D NG VÀ L P K HO CH CH ð I – XÂY D NG VÀ PHÁT TRI N CH ð 1. Xác ñ nh m c tiêu giáo d c Giáo viên c a t ng l p ch u trách nhi m xây d ng ch ñ và phát tri n các ch ñ , sau ñó thông qua Ban giám hi u.
 6. Ngay khi ch ñ ñã ñư c, giáo viên c n xác ñ nh các m c tiêu giáo d c c a ch ñ ho c nói cách khác là nh ng k t qu mong mu n mà tr có th ñ t ñư c sau khi h c ch ñ ñó. Muc tiêu c a ch ñ ñưa ra c n bám sát m c tiêu c a t ng lĩnh v c giáo d c trong Chương trình, các tiêu chí c n c th , có th ño ñ c ñư c mong mu n tr ñ t ñư c bao gi cũng b t ñ u t ng bư c ñ t ñư c m c tiêu giáo d c m m non cu i m u giáo, chu n b vào l p M t. Lưu ý : Khi vi t m c tiêu ho c m c ñích mong mu n tr ñ t ñư c bao gi cũng b t ñ u b ng các ñ ng t như : có th , có kh năng, bi t, nh n bi t, yêu thích. Ví d : Xác ñ nh m c tiêu cho ch ñ “Th gi i ñ ng v t” Ngay t nh , tr ñã có tính tò mò, ham mu n tìm hi u, khám phá th gi i t nhiên xung quanh. ð c bi t, th gi i các con v t và nh ng trò chơi ho c ho t ñ ng khám phá chúng dư i s hư ng d n c a các nhà giáo d c luôn h p d n và lôi cu n tr . Ch ñ “Th gi i ñ ng v t ” có th ñưa vào k ho ch giáo d c ngay t nhà tr và ti p t c các l p m u giáo v i m c ñ khác nhau, t ñơn gi n ñ n ph c t p. ð i v i tr m u giáo, trư c tiên giáo viên c n xác ñ nh m c ñ m c tiêu mà tr l p mình có th ñ t ñư c sau khi h c ch ñ này. T ñó, xác ñ nh nh ng n i dung chính (ch ñ nhánh) cho phù h p v i ñ tu i và các ho t ñ ng cho tr tr i nghi m ñ tìm hi u khám phá th gi i ñ ng v t. Vi c xác ñ nh trư c m c tiêu cũng như m ng n i dung và các ho t ñ ng giúp giáo viên ch ñ ng hơn khi tri n khai ch ñ . Tuy nhiên, trong quá trình ti n hành, giáo viên c n linh ho t, tìm hi u ñ n m ñư c v n kinh
 7. nghi m ñã có phù h p v i nhu c u và trình ñ phát tri n c a tr trong l p mình cũng như ñi u ki n cơ s v t ch t ñ a phương. Khi trao ñ i nhóm, giáo viên có th li t kê ra các m c tiêu, sau ñó l a ch n các m c tiêu phù h p. Dư i ñây là m t s g i ý c th cho giáo viên khi vi t ph n m c tiêu giáo d c c a ch ñ “Th gi i ñ ng v t”. Sau khi h c xong ch ñ này tr có th : - V th ch t + Th c hi n thành th o m t s v n ñ ng cơ b n ( bò, chui, ch y, nh y, b t chư c dáng di c a con v t). + Có kh năng ph i h p v n ñ ng và các giác quan (tay – m t) chính xác. + C m nh n ñư c s s ng khoái, d ch u khi ti p xúc v i môi trư ng thiên nhiên trong lành và các con v t quen thu c g n gũi. - V ngôn ng + Bi t s d ng các t ch tên g i, các b ph n và m t s ñ c ñi m n i b t, rõ nét c a m t s con v t g n gũi. + Bi t nh n xét, nói và k l i nh ng ñi u mà tr quan sát ñư c ; bi t trao ñ i th o lu n v i ngư i lón và các b n v con v t, v nh ng s vi c, hi n tư ng, … ñã ñư c nhìn th y. - V nh n th c
 8. + Phát tri n tính tò mò, ham hi u bi t, óc quan sát, phán ñoán, kh năng so sánh, phân lo i nh n xét (theo các ñ c ñi m, s lư ng, hình d ng và kích thư c, …) v các s v t, các con v t quen thu c, môi trư ng thiên nhiên xung quanh. + Có m t s ki n th c hi u bi t sơ ñ ng, thi t th c v m t s con v t g n gũi, l i ích cũng như tác h i c a chúng ñ i v i ñ i s ng con ngư i. - V tình c m – xã h i + Yêu thích các con v t nuôi, mong mu n b o v môi trư ng s ng và các con v t quý hi m. + Quý tr ng ngư i chăn nuôi. + Có m t s thói quen, kĩ năng ñơn gi n, c n thí t v vi c b o v , chăm sóc v t nuôi s ng g n gũi trong gia ñình, trư ng l p m m non. - V th m mĩ + Yêu thích cái ñ p và s ña d ng phong phú c a th gi i ñ ng v t. + Th hi n c m xúc, tình c m v th gi i ñ ng v t qua các tranh v , bài hát, múa, v n ñ ng, … 2. Xây d ng m ng n i dung Căn c vào m c ñích giáo d c, giáo viên xác ñ nh n i dung cho t ng lĩnh v c. Giáo viên có th s d ng sơ ñ m ng ñ thi t k m ng ch ñ (bao g m m ng n i dung và m ng ho t ñ ng).
 9. - M ng n i dung ch a ñ ng nh ng n i dung chính trong 5 lĩnh v c c a Chương trình có liên quan ñ n ch ñ , mà qua ñó giáo viên mu n cung c p nh ng ki n th c (khái ni m, thông tin), kĩ năng, thái ñ ñ n cho tr . - M ng n i dung giúp cho giáo viên bi t trình t th c hi n trư c sau : t nh ng n i dung, ki n th c, kĩ năng ñơn gi n, g n gũi ñ n m r ng, ph c t p hơn ; t nh ng ñi u tr ñã bi t ñ n chưa bi t, và bi t m t cách ñ y ñ tr n v n hơn ; t t ng th ñ n chi ti t, sao cho phù h p v i ñ tu i và s hi u bi t c a tr theo nguyên t c ñ ng tâm phát tri n. T ch ñ chính, giáo viên có th phân chia thành các ch ñ nhánh. M i ch ñ nhánh có th th c hi n trong th i gian 1 – 2 tu n. - Giáo viên lưu ý vi c ch n tên cho ch ñ và phát tri n m ng n i dung c n d a trên ñ c ñi m, nhu c u c a l a tu i và h ng thú c a tr trong nhóm. Ph n ñông, tr l l p m u giáo l n ñã có m t s ki n th c hi u bi t nh t ñ nh v ch ñ “Th gi i ñ ng v t ” t l p dư i. Do ñó, n i dung cung c p cho tr tìm hi u c n phong phú hơn. Ví d : Giáo viên có th t o ñi u ki n cho tr tìm hi u quá trình gà ñ tr ng r i t tr ng n thành gà con ; quá trình làm ra s a bò ; tìm hi u môi trư ng s ng c a các loài v t khác nhau ; nh hư ng c a môi trư ng s ng ñ n s s ng c a các con v t, … Như v y, các ki n th c ñ n v i tr luôn mang tính tích h p, ñ ng tâm, phát tri n. Lưu ý : Khi bi u ñ t n i dung thư ng b t ñ u b ng danh t . Ví d : M ng n i dung ch ñ “Th gi i ñ ng v t” - Tên g i.
 10. - ð c ñi m n i b t ; s gi ng nhau và khác nhau c a m t s con v t v c u t o, hình dáng, kích thư c, màu s c, th c ăn, v n ñ ng, nơi s ng, … - Ích l i hay tác h i. - M i quan h gi a c u t o v i môi trư ng s ng, v i v n ñ ng, cách ki m ăn. - Nguy cơ tuy t ch ng m t s loài v t quý hi m, c n b o v . ð NG V T S NG TRONG R NG ð NG V T S NG DƯ I ð NG V T NUÔI NƯ C TRONG GIA ðÌNH TH GI I ð NG V T CÔN TRÙNG ð NG V T BI T BAY (chim)
 11. - Tên g i - Tên g i - ð c ñi m n i b t ; - ð c ñi m n i b t ; s gi ng nhau và khác nhau s gi ng nhau và v c u t o v , hình dáng, kích màu s c, th c c u t o, hình dáng kích thư c, màu ăn, n ñ ng s c, th c - Ích l i. ăn, v n ñ ng, nơi s ng … - Cách chăm sóc, b o v . - Ích l i và các món ăn cá, tôm, … - M i quan h gi a c u t o v i v n ñ ng và môi trư ng s ng.
 12. - Tên g i - Tên g i - ð c ñi m n i b t ; s gi ng - ð c ñi m n i b t, s gi ng nhau và khác nhau v c u t o, b nhau và khác nhau v c u t o, màu ph n chính, hình d ng, màu s c, v n s c, hình d ng, th c ăn, nơi s ng, ñ ng, th c ăn, nơi s ng, … v n ñ ng - Ích l i hay tác h i - Ích l i hay tác h i. - Càch chăm sóc, b o v . - B o v hay di t tr . - M i quan h gi a c u t o v i môi trư ng s ng, hình th c v n ñ ng - M i quan h gi a c u t o v i và cách ki m m i. môi trư ng s ng, hình th c v n d ng và cách ki m m i 3. Xây d ng m ng ho t ñ ng - Xây d ng M ng ho t ñ ng là ñưa ra hàng lo t các ho t ñ ng giáo d c theo chương trình mà giáo viên d ki n cho tr tr i nghi m h ng ngày, h ng tu n ñ tìm hi u, khá phá các n i dung c a ch ñ , t ñó r ti p thu ñư c các kĩ năng, kinh nghi m c n thí t cho s phát tri n toàn di n c a tr . - M ng ho t ñ ng g i cho giáo viên cách th c t p c n d y và h c tích h p trong giáo d c m m non. ðó là cách th c ph i h p m t cách t nhiên nh ng ho t ñ ng cho tr tr i nghi m như ho t ñ ng ; khám phá khoa h c v
 13. t nhiên – xã h i ; làm quen v i toán ; phát tri n v n ñ ng t o hình (v , tô màu, n n, xé, g p, c t, dán và các lo i trò chơi) ; các hình th c lao ñ ng phù h p nh m giúp tr phát tri n ñ ng th i các m t nh n th c ; ngôn ng , th l c, tình c m, xã h i và th m mĩ, Cách ti p c n này cho phép giáo viên có th ñi u ch nh giáo án m t cách linh ho t, có th ñưa vào các tình hu ng t nhiên vào k ho ch h ng ngày nh m dáp ng như c u, h ng thú c a tr và làm cho không khí l p h c thêm sinh ñ ng. - Nh sơ ñ m ng, giáo viên s d dàng nhìn th y s liên k t gi a các n i dung giáo d c và các ho t ñ ng, s ñan xen gi a các lĩnh v c phát tri n tr , như v y khi ti n hành s ít b ñ ng và làm tăng hi u qu giáo d c. Ví d : M ng ho t ñ ng ch ñ “Th gi i ñ ng v t”. Làm quen v i Khám phá khoa T o hình toán h c - V , n n, xé - Nh n bi t, phân - Quan sát, trò dán, tô màu, …con v t. bi t các ñ ng v t theo chuy n, ñàm tho i v - G p con mèo, nhóm. nh ng ñ c ñi m, nơi , … … c a các con v t, ích - ð m s lư ng l i (có h i) ñ i v i con - Làm nhà t h p các con v t ; nh n bi t ngư i, s chăm sóc, các tông cho chó, mèo m i quan h hơn kém b o v (di t tr ). chăm sóc b o v các trong ph m vi 8 – 10, con v t và thu th p thêm b t ; nh n bi t các - ðàm tho i, trò tranh nh ho c sách con s . chuy n : cách b o v truy n v các con v t. môi trư ng thiên nhiên.
 14. - Phân bi t các khu chăn nuôi, s thú ; - Trò chơi h c hư ng và chơi các trò xem xi c, t p : “Phân lo i các con chơi h c t p v t”, … Âm nh c - Các ho t ñ ng Chơi x p hình, - H c hát , nghe khác : Tham quan các ch p ghép v các con hát, v n ñ ng theo nh c bài v các con v t v t các trò chơi âm nh c : (Ví d : Phía ph i, phía trái c a các con v t) “Thương con mèo”, “Gà gáy vang d y b n ơi”, “Ti ng chú gà tr ng g i” “Con chim non” Phát tri n nh n th c Phát tri n th m mĩ Phát tri n TH GI I th ch t ð NG V T Phát tri n TC - XH
 15. V n ñ ng : ði ki ng chân, b t - Th c hành , quan tâm chăm xa, bò chui qua c ng , trèo lên , trèo sóc các con v t và b c l c m xúc v
 16. xu ng, chuy n bóng, ném xa, … các con v t yêu thích. V t mà tr yêu thích. - Trò chơi v n ñ ng : “Bát chư c dáng ñi c a các con v t”, “Chó + Tr i chăn nuôi. Công viên, sói S thú, … - Trò chuy n v các con x u + Xây d ng tr i chăn nuôi. tính”, … + Bác sĩ thú y. - Trò chơi ñóng vai ñ giúp tr + C a hàng th c ph m. bi u l c m xúc, giáo d c gi i tính h p tác qua trò chơi : + C a hàng “Tri n lãm tranh v các con v t - ð c thơ, k chuy n , ñ vui, trò chuy n v con v t mà tr yêu ñáng yêu”. thích : “Mèo ñi câu cá”, “Ba chú l n con”, ”Gà m ñ m con”, “Sơn tình”, S n xu t thú nh i bông, … “Cáo Th và Gà Tr ng” , … “K cho bé nghe”, “ðàn gà con”, “L n con l m lem”, … - Làm quen v i ch cái và ch vi t tên các con v t (tìm ch cái ñ u tiên, tìm âm, tìm t , ghép ch cái/ t , ñ t câu ñơn gi n). - Làm sách tranh, và k v các con v t nuôi, các con v t s ng trong
 17. r ng, dư i nư c, côn trùng. - K chuy n sáng t o v i n i dung v các con v t và môi trư ng s ng c a chúng. - Trò chơi ñóng k ch : “Cáo Th và Gà tr ng”, … Xây d ng ý tư ng chơi c a các nhóm phù h p v i ch ñ chơi chung.Khi tr ñã v các nhóm chơi, giáo viên g i ý ñ tr trong nhóm t phân vai chơi, phân công các công vi c trong nhóm, bàn b c cách th c và trình t th c hi n các công vi c c a nhóm. - Giáo viên luôn quan sát các nhóm chơi và quá trình chơi c a tr . V i trò chơi m i và khó, giáo viên có th giúp ñ b ng các câu h i g i ý, khuy n khích tr tích c c s d ng kinh nghi m s n có c a mình vào quá trình chơi. Cô giáo t o cơ h i và m r ng d n các m i quan h gi a tr trong nhóm chơi, gi a các nhóm chơi trong khu v c ho t ñ ng khávc nhau, giúp cho các trò chơi tr nên phong phú và h p d n. Ví d : “M ” không ch khu y b t, cho con ăm mà còn run con ng , khi cho con ăn xong còn lau mi ng, cho u ng nư c ho c thay qu n áo cho con ; “b ” không ch giúp “m ” ñưa con ñi vư n tr ho c ñi khám b nh, cùng m ñi mua s m mà còn giúp “m ” trang trí, kê d n căn phòng cho ñ p ñ hơn ; “bác sĩ” khám b nh xong còn ghi ñơn thu c, hư ng d n “b nh nhân” cách ñi u tr ; “y tá” g i b nh nhân vào khám b nh theo s th t , bi t sát trùng b ng bông c n trư c khi tiêm thu c ; “bác sĩ, y tá” có th ñ n trư ng m m non khám s c kh e cho tr ho c ñ n công trư ng xây d ng khám cho công nhân, …
 18. - Trong quá trình chơi, c n phát huy tính sáng t o c a tr , không nên gò tr chơi r p khuôn theo m u ho c áp ñ t tr , luôn tôn tr ng ý ki n c a tr . Tránh can thi p và ngăn c n khi r ñang chơi n u chưa hi u rõ ý ñ nh c a tr . Khéo léo hư ng tr phát tri n trò chơi có m c ñích và có tính giáo d c. - Theo dõ và quan sát nhóm chơi ñ có k ho ch g i ý thay ñ i vai chơi h p lí. Giáo viên thư ng xuyên chú ý t i m i quan h c a tr trong các vai chơi ñ hình thình tính t l p, t tin tr . Không nên ñ tr nào ñó ñóng vai chính (vai th lĩnh) quá lâu. - V i l p m u giáo l n, giáo viên có th cho t p trung c l p nh n xét sau khi chơi theo yêu c u c a ch ñ chơi và nhi m v ñ t ra khi th a thu n chơi. Giáo viên g i ý ñ tr t nh n xét mình và b n chơi v cách chơi v i ñ chơi, th hi n hành ñ ng theo vai chơi trong các nhóm chơi g n v i ch ñ chơi, thói quen c t d n ñ dùng, ñ chơi ngăn n p g n gàng sau khi chơi xong c a các nhóm chơi. * Ví d g i ý t ch c ñóng vai “Gia ñình” – Ch ñ “Gia ñình” M c ñích - Tr bi t và th hi n ñư c các vai là thành viên c a gia ñình (b m và các con), nh n bi t vai trò c a b m , con cái trong gia ñình (b m chăm sóc con cái và con cái bi t giúp ñ b m nh ng công vi c v a s c). - Nh n bi t m t s nhu c u thi t y u trong gia ñình và m t s yêu c u trong giao ti p v i ngư i khác. Ví d : Ngư i bán hàng ph i bi t nói và m i chào khách hàng l ch s , ni m n , vui v , …
 19. - Bi t liên k t các nhóm chơi. Ví d : ph i h p nhóm chơi “Gia ñình” v i nhóm “C a hàng mua bán” và các nhóm chơi khác, …). Chu n b - Cho tr k v gia ñình mình : có bao nhiêu ngư i , g m nh ng ai, k v nh ng l n ñư c ñi mua s m (th c ăn, qu n áo, ñ chơi), ñi chơi cùng b m . Giáo viên khơi g i giúp tr nh l i nh ng công vi c c a các thành viên trong gia ñình, cho tr xem tranh v trang trí các căn phòng c a gia ñình, h i tr trong các căn phòng ñó có nh ng gì. - B ñ chơi n u ăn, b p ga, giá ñ ng hàng, gương, t qu n áo, giày dép, khăn mũ, … - Búp bê các lo i, các kh i h p dùng làm t l nh, tivi, máy vi tính, ñi n tho i, … Ti n hành - Giáo viên g i ý cho tr cùng nhau t th a thu n ch n trò chơi, bàn b c v ch ñ chơi. Khi rt ñã nh t trí ch n chơi nhóm chơi “Gia ñình”, giáo viên g i ý cho tr th o lu n v n i dung chơi c a nhóm : Nên có m y “Gia ñình”, giáo viên g i ý cho tr th o lu n v n i dung chơi c a nhóm : Nên có m y “gia ñình” cùng trong khu chung cư/ khu t p th / xóm. Giáo viên có th h i tr : “Trong gia ñình, ai s là b , ai s là m , ai s là con ?”, “Hôm nay gia ñình s làm nh ng gì”, “B , m làm nh ng công vi c gì ?”, “Ai ñưa các con ñi h c ?”, “Các con làm nh ng gì ñ giúp ñ b m ?”, “Ngày ch nh t m i gia ñình s ñi ñâu ? làm nh ng gì ?” (ñi mua s m ñ dùng gia ñình hay s trang trí, b trí căn phòng như th nào cho ñ p)v.v…
 20. - ð liên k t các góc chơi, giáo viên h i tr nhóm chơi “C a hàng/ siêu th ” : “C a hàng/ Siêu th / C a hàng th c ph m thư ng bán nh ng hàng gì ñ ph c v cho các gia ñình ?”. Giáo viên ñ tr t ch n trong nhóm m t “C a hàng trư ng” ñi u khi n trò chơi. Ví d : “B n Lan, theo tôi có th làm “Giám ñ c c a hàng” vì b n Lan bi t quán xuy n công vi c, bi t tôn tr ng m i ngư i”, “B n Hoa có th làm ngư i bán hàng vì b n luôn g gàng, ngăn n p, c n th n, vui v v i m i ngư i”. Sau khi ñã th a thu n xong, các nhóm tri n khai theo d ñ nh. “Giám ñ c c a hàng” tr c ti p ch huy nhân viên s p x p hàng hóa vào giá ñ bán, chu n b qu y thu ti n, máy tính ti n, … Nhân viên bán hàng gi i thi u m t hàng khi có khách hàng ñ n mua, giá c các m t hàng, … Giáo viên cùng ñóng vai chơi, hư ng d n tr x p hàng ch ñ n lư t mình ho c cách giao ti p v i ngư i mua và ngư i bán. - Giáo viên g i ý các “gia ñình” có th ñưa “con” ñi ñ n “Phòng khám da khoa” ñ ki m tra s c kh e, ñi mua s m các ñ dùng gia ñình, th c ph m, ñi tham quan công trư ng xây d ng chung cư, … - Khi nh n xét, giáo viên nên t p trung chú ý hơn vào nh ng nhóm chơi chính như nhóm chơi “Gia ñình”, nhóm chơi “C a hàng siêu th ”, nhóm chơi “Xây d ng chung cư”, … Cô có th h i tr : “B m ñã làm ñư c gì cho các con ?”, “Thái ñ c a nh ng ngư i bán hàng ra sao ?” ; khuy n khích tr t suy nghĩ có ý tư ng m r ng ho c phát tri n n i dung chơi l n sau. Ví d : Bu i sau có th m thêm qu y bán ñ chơi. b) Trò chơi ñóng k ch (Xem “Trò chơi ñóng k ch” trang 123 – Ph n “Phát tri n ngôn ng ”)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản