Lệnh số 15/2006/L-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
3
download

Lệnh số 15/2006/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 15/2006/L-CTN về việc công bố Nghị quyết về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 15/2006/L-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 15/2006/L-CTN Hà N i , ngày 01 tháng 09 năm 2006 L NH V VI C CÔNG B NGHN QUY T CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi p pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào i u 19 c a Lu t T ch c Qu c h i; Căn c vào i u 51 c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, NAY CÔNG B : Ngh quy t v t ch c, nhi m v , quy n h n và quy ch ho t ng c a Ban ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng ã ư c U ban Thư ng v Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Khoá XI thông qua ngày 28 tháng 08 năm 2006./. CH TNCH NƯ C Nguy n Minh Tri t
Đồng bộ tài khoản