Lệnh số 187-LCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
38
lượt xem
3
download

Lệnh số 187-LCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 187-LCT về việc tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 100 đơn vị và 48 cán bộ, chiến sĩ thuộc quân đội nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 187-LCT

 1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM **** c l p – T do – H nh phúc ***** S : 187-LCT Hà N i, ngày 20 tháng 12 năm 1979 L NH T NG DANH HI U ANH HÙNG L C LƯ NG VŨ TRANG NHÂN DÂN CHO 100 ƠN VN VÀ 48 CÁN B , CHI N SĨ THU C QUÂN I NHÂN DÂN VI T NAM VÀ DÂN QUÂN T V L NH C A CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 63 c a Hi n pháp năm 1959; Căn c vào quy t ngh s 781-NQ/QHK6 ngày 19-12-1979 c a y ban thư ng v Qu c h i, Nay t ng danh hi u Anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân cho 100 ơn v và 48 cán b , chi n sĩ thu c Quân i nhân dân Vi t Nam và dân quân t v , ã l p ư c nhi u thành tích trong s nghi p kháng chi n ch ng M , c u nư c và trong công cu c chi n u và ph c v chi n u ch ng b n xâm lư c m i biên gi i phía Tây Nam và biên gi i phía B c nư c ta. Có danh sách c a nh ng ơn v và cán b , chi n sĩ ư c t ng danh hi u ính theo. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tôn c Th ng DANH SÁCH 100 ƠN VN VÀ 48 CÁN B , CHI N SĨ THU C QUÂN I NHÂN DÂN VI T NAM VÀ DÂN QUÂN T V Ư C T NG DANH HI U ANH HÙNG L C LƯ NG VŨ TRANG NHÂN DÂN (kèm theo l nh s 187-LCT ngày 20-12-1979) I. ƠN VN
 2. A. CÓ THÀNH TÍCH CHI N U BIÊN GI I PHÍA B C 1. oàn 148 b binh Hoàng Liên Sơn (tuyên dương l n th hai). 2. Ti u oàn 3 b binh thu c oàn 246 Cao B ng. 3. Ti u oàn 6 b binh thu c oàn 677 Cao B ng 4. Ti u oàn 1 b binh thu c oàn 567 Cao B ng 5. Ti u oàn 7 b binh thu c oàn 98 Hoàng Liên Sơn 6. Ti u oàn 45 c công Cao B ng 7. Ti u oàn 23 pháo binh Tây Sơn, L ng Sơn 8. i i 61 b binh thu c oàn L ng Sơn 9. i i 2 b binh thu c oàn Tây Sơn, L ng Sơn 10. i i 42 b binh thu c oàn Tây Sơn, L ng Sơn 11. i i 51 b binh thu c oàn Tây Sơn, L ng Sơn 12. i i 53 thu c oàn Tây Sơn, L ng Sơn 13. i i 10 b binh thu c oàn 851 Cao B ng 14. i i 1 b binh thu c oàn 567 Cao B ng 15. i i 2 b binh thu c huy n Trùng Khánh, T nh Cao B ng 16. i i 11 b binh thu c oàn 148 Hoàng Liên Sơn 17. i i 5 b binh thu c oàn 46 Lai Châu 18. i i 3 b binh thu c oàn 741 Lai Châu 19. i i 5 pháo binh L ng Sơn 20. i i 14 súng c i Cao B ng 21. i i 1 công binh L ng Sơn (tuyên dương l n th hai) 22. i i 4 thông tin Cao B ng 23. L c lư ng vũ trang huy n T. Cao B ng. 24. Dân quân xã M. huy n Nguyên Bình, Cao B ng.
 3. 25. Dân quân xã H. huy n Hòa An, Cao B ng 26. Trung i 1 dân quân xã C, huy n Qu ng hòa, Cao B ng 27. Trung i 1 dân quân xã P. huy n Văn Lãng, L ng Sơn 28. T v ti u khu D, th xã Lào Cai, Hoàng Liên Sơn. B. CÓ THÀNH TÍCH CHI N U BIÊN GI I TÂY NAM 29. Binh oàn Tây Nguyên 30. Binh oàn C u Long 31. oàn 10 b binh thu c Binh oàn Tây Nguyên (tuyên dương l n th hai) 32. oàn ng B ng thu c Binh oàn Tây Nguyên (tuyên dương l n th hai) 33. oàn Sông Lam thu c Binh oàn C u Long (tuyên dương l n th hai) 34. oàn 31 b binh thu c Binh oàn Tây Nguyên 35. oàn 7 b binh thu c Binh oàn C u Long (tuyên dương l n th hai) 36. oàn 2 b binh thu c Quân khu 5 (tuyên dương l n th hai) 37. oàn 5 b binh thu c Quân khu 5 (tuyên dương l n th hai) 38. oàn 302 b binh thu c Quân khu 7 39. oàn 330 b binh thu c Quân khu 9. 40. oàn 372 không quân nhân dân. 41. oàn 24 b binh thu c Binh oàn Hương Giang (tuyên dương l n th hai) 42. oàn 66 b binh thu c Binh oàn Tây Nguyên (tuyên dương l n th hai) 43. oàn 48 thu c Binh oàn Tây Nguyên (tuyên dương l n th hai) 44. oàn 866 b binh thu c Binh oàn Tây Nguyên (tuyên dương l n th hai) 45. oàn 2 b binh thu c Binh oàn C u Long (tuyên dương l n th hai) 46. oàn 266 b binh thu c Binh oàn C u Long 47. oàn 4 b binh Quân khu 5 (tuyên dương l n th ba) 48. oàn 4 b binh Quân khu 7 (tuyên dương l n th hai)
 4. 49. oàn 174 b binh Quân khu 7 (tuyên dương l n th hai) 50. oàn 88 b binh Quân khu 7. 51. oàn 18 b binh Quân khu 9 (tuyên dương l n th hai) 52. oàn 935 không quân nhân dân 53. oàn 113 c công (tuyên dương l n th hai) 54. oàn 273 thu c Binh oàn tây Nguyên (tuyên dương l n th hai) 55. oàn 7 thu c Binh oàn Tây Nguyên 56. Ti u oàn 4 b binh thu c Binh oàn Tây Nguyên (tuyên dương l n th hai) 57. Ti u oàn 1 b binh thu c Binh oàn Tây Nguyên 58. Ti u oàn 9 b binh thu c Binh oàn Tây Nguyên 59. Ti u oàn 2 b binh thu c Binh oàn Tây Nguyên 60. Ti u oàn 7 b binh thu c Binh oàn Tây Nguyên 61. Ti u oàn 7 b binh Quân khu 5 62. Ti u oàn 1 b binh b i a phương Long An (tuyên dương l n th hai) 63. Ti u oàn 2 b binh Quân khu 9 64. Ti u oàn 9 b binh Quân khu 9. 65. Ti u oàn 1 b binh b i a phương An Giang. 66. Ti u oàn 20 c công thu c oàn 198 67. Ti u oàn 9 c công thu c oàn 113 68. Ti u oàn 2 xe tăng thu c Binh oàn C u Long 69. Ti u oàn 22 thi t giáp Quân khu 7 70. Ti u oàn 11 pháo binh thu c Binh oàn Tây Nguyên 71. Ti u oàn 863 h i quân nhân dân 72. Ti u oàn 865 h i quân nhân dân 73. i i 187 b binh huy n Sa Th y, t nh Gia Lai – Kon Tum
 5. 74. i i 31 b binh huy n L c Ninh, t nh Sông Bé. 75. i i 568 b binh huy n Phư c Long, t nh Sông Bé 76. i i 33 b binh huy n Gò D u, t nh Tây Nguyên 77. i i 11 b binh Quân khu 9 (tuyên dương l n th hai) 78. i i 21 trinh sát Quân Khu 7 79. i i 53 c công thu c oàn 113. 80. i i 7 xe tăng thu c Binh oàn Hương Giang 81. i i 8 thi t giáp thu c Binh oàn Tây Nguyên 82. i i 24 quân y thu c Quân khu 9 83. Phi i 4 không quân nhân dân (tuyên dương l n th ba) 84. H i i 811 h i quân nhân dân 85. Tàu 199 h i quân nhân dân 86. Tàu 203 h i quân nhân dân 87. Ban ngo i 1 thu c Vi n quân y 211 88. L c lư ng vũ trang nhân dân huy n c Hu , t nh Long An 89. Dân quân xã M Quý Tây, huy n c Hu , t nh Long An 90. Dân quân xã Bình Th nh, hu yn H ng Ng , t nh ng Tháp 91. Dân quân xã Tân H Cơ, huy n H ng Ng , t nh ng Tháp 92. Dân quân xã Vĩnh H i ông, huy n Phú Châu, t nh An Giang. 93. Dân quân xã Nhơn Hưng, huy n BNy Núi, t nh An Giang. 94. Dân quân xã Phú M , huy n Hà Tiên, t nh Kiên Giang C. CÓ THÀNH TÍCH TRONG CH NG M , C U NƯ C 95. oàn 927 không quân nhân dân. 96. L c lư ng vũ trang nhân dân t nh Qu ng Ninh 97. L c lư ng vũ trang nhân dân t nh Hà B c
 6. 98. L c lư ng vũ trang nhân dân t nh Th a Thiên – Hu (cũ) nay thu c t nh Bình Tr Thiên, Quân khu 4. 99. L c lư ng vũ trang nhân dân t nh Bình Thu n (cũ) nay thu c t nh Thu n H i, Quân khu 5. 100. L c lư ng vũ trang nhân dân mi n Tây Th a Thiên (cũ) nay là huy n A Lư i, t nh Bình Tr Thiên. II. CÁN B , CHI N SĨ A. CÓ THÀNH TÍCH CHI N U BIÊN GI I PHÍA B C 1. Li t sĩ Phan Bá M nh, trung úy, i i trư ng i i 10 b binh L ng Sơn, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năn 1952, dân t c Kinh; Quê: xã T Nông, huy n Nông C ng, t nh Thanh Hóa. 2. Li t sĩ Ph m Ng c Yêng, trung úy chính tr viên i i 2 b binh L ng sơn, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1953, dân t c Kinh; Quê: xã Vi t Hòa, huy n Châu Giang, t nh H i Hưng 3. Li t sĩ Ph m Xuân Huân, trung úy, i i trư ng i i 10 b binh Hoàng Liên Sơn, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1948, dân t c Kinh; Quê: xã Vi t Hòa, huy n CNm Bình, t nh H i Hưng 4. Li t sĩ Nguy n Văn Nhân, trung úy, i i trư ng i i 3 b binh Lai Châu, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1946, dân t c Kinh; Quê: Xã Th ch i n, huy n Th ch Hà, t nh Ngh Tĩnh. 5. Li t sĩ Phan ình Linh, trung úy, trư ng sĩ quan chính tr , ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1953, dân t c Kinh; Quê: xã Xuân Yên, huy n Nghi Xuân, t nh Ngh Tĩnh 6. Li t sĩ Hoàng Quý Nam, thi u úy, i i trư ng i i 42 b binh L ng Sơn, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1950, dân t c Kinh; Quê: xã Th Xương, huy n Th Xuân, t nh Thanh Hóa 7. Li t sĩ Tr n Xuân Vinh, chuNn úy, Trung i trư ng b binh, i i 10, b i a phương Lai Châu, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1957, dân t c Kinh; Quê: xã c L p, huy n c Th , t nh Ngh Tĩnh
 7. 8. Li t sĩ Nguy n Xuân Kim, thư ng sĩ, i i trư ng i i 6 b binh, b i a phương t nh Hoàng Liên Sơn, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1952, dân t c Kinh; Quê: xã L c Long, huy n Kim Môn, t nh H i Hưng 9. Li t sĩ Tr n Tr ng Thư ng, h sĩ, ti u i trư ng b binh, i i 51 L ng Sơn, oàn viên oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, sinh năm 1958, dân t c Kinh; Quê: xã Thanh Sơn, huy n Thanh Hà (cũ) t nh H i Hưng. 10. Li t sĩ Tr n Ng c Sơn, binh nh t, ti u i phó công binh, i i 16 L ng Sơn, oàn viên oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, sinh năm 1958, dân t c Kinh; Quê: ph Trương nh, khu Hai Bà Trưng, thành ph Hà N i. 11. Li t sĩ Duy Phú, binh nh t, chi n sĩ trinh sát, i i 20 Hoàng Liên Sơn, oàn viên oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, sinh năm 1958, dân t c Kinh; Quê: xã Minh Quân, huy n Tr n Yên, t nh Hoàng Liên Sơn 12. Nguy n Nho Bông, trung úy, i i trư ng i i 1 công binh L ng Sơn, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1945, dân t c Kinh; Quê: xã Trư ng Giang, huy n Nông C ng, t nh Thanh Hóa. 13. Nguy n Văn Trư ng, trung úy, i i trư ng i i 5 b binh Lai Châu, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1947, dân t c Kinh; Quê: xã Kỳ L c, huy n Kỳ Anh, t nh Ngh Tĩnh. 14. ào Văn Quân, trung úy, chính tr viên i i c công Cao B ng, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1954, dân t c Kinh; Quê: xã C ng L c, huy n T L c, t nh H i Hưng. 15. Nguy n Xuân Phúc, thi u úy, chính tr viên i i 10 b binh L ng Sơn, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1952, dân t c Kinh; Quê: xã Xuân Giang, huy n Th Xuân, t nh Thanh Hóa. 16. Lê ình Th nh, chuNn úy, trung i trư ng b binh, i i 10 Hoàng Liên Sơn, oàn viên oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, sinh năm 1955, dân t c Kinh; Quê: xã Hư ng o, huy n Tam o, t nh Vĩnh Phú. 17. Nguy n Chí Cương, thư ng sĩ, chính tr viên phó i i 1 b binh Cao B ng, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1950, dân t c Kinh; Quê: xã H i Yên, huy n Phù Tiên, t nh H i Hưng.
 8. 18. Phan Văn Th ng, thư ng sĩ, H c vi n h u c n, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1956, dân t c Kinh; Quê: xã Hương Th , huy n Hương Khê, t nh Ngh Tĩnh. 19. Ki u Văn Thành, trung sĩ, trung i phó b binh, i i 7 Hoàng Liên Sơn, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1955, dân t c Kinh; Quê: khu L c Vư ng, thành ph Nam nh, t nh Hà Nam Ninh 20. Nguy n Duy Nh t, h sĩ, y tá, i i 2 huy n Cao L c, t nh L ng Sơn, oàn viên oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, sinh năm 1958, dân t c Kinh; Quê: xã Liên Minh, huy n Võ Nhai, t nh B c Thái. 21. Lý Trung PhNm, binh nh t, i i 10 L ng Sơn, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1950, dân t c Sán Ch ; Quê: xã Ki n Lao, huy n L c Ng n, t nh Hà B c. 22. ng Văn Minh, binh nh t, i i 54 L ng Sơn, oàn viên oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, sinh năm 1960, dân t c Kinh; Quê: xã Châu Kỳ, huy n Gia Lâm, thành ph Hà N i. 23. La Văn Ti n, binh nh t, ti u i phó b binh, i i 3 L ng Sơn, oàn viên oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, sinh năm 1953, dân t c Nùng; Quê: xã Chi n Th ng, huy n Chi lăng, t nh L ng Sơn. 24. Tòng Văn Chô, binh nh t, ti u i phó b binh, i i 6 Hoàng Liên Sơn, oàn viên oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, sinh năm 1955, dân t c Thái; Quê: xã Nà Cang, huy n Than Uyên, t nh Hoàng Liên Sơn. 25. Hoàng Minh Phương, binh nh t, ti u i phó, i i 5 súng c i Lai Châu, oàn viên oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, sinh năm 1950, dân t c Tày; Quê: xã Phong Du H , huy n B o Yên, t nh Hoàng Liên Sơn. 26. Vàng A Sình, binh nh t, i i 3 huy n Sình H , t nh Lai Châu, oàn viên oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, sinh năm 1957, dân t c Mèo; Quê: xã Phình H , huy n Sình H , t nh Lai Châu. 27. Trương H u Dem, dân quân xã M. huy n Nguyên Bình, t nh Cao B ng, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1932, dân t c Tày; Quê: xã Minh Tâm, huy n Nguyên Bình, t nh Cao B ng.
 9. 28. Tr n Nghiên, chính tr viên khu i t v ti u khu D, th xã Lào Cai, t nh Hoàng Liên Sơn, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1927, dân t c Kinh; Quê: th xã Lào Cai, t nh Hoàng Liên Sơn. 29. Nguy n Ng c Hòa, t v th xã lào Cai, t nh Hoàng Liên Sơn, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1953, dân t c Kinh; Quê: th xã Lào Cao, t nh Hoàng Liên Sơn B. CÓ THÀNH TÍCH CHI N U BIÊN GI I PHÍA NAM 30. Li t sĩ Nguy n Công Ti n, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1927, dân t c Kinh; Quê: xã Phúc Lâm, huy n Thanh Oai, t nh Hà Sơn Bình. 31. Li t sĩ T ông Trung, thư ng úy không quân, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1948, dân t c Kinh; Quê: ph Ng c Lâm, th tr n Gia Lâm, thành ph Hà N i. 32. Li t sĩ Nguy n Sông Thao, thư ng úy, ti u oàn trư ng Ti u oàn 3 b binh thu c Binh oàn C u Long, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1950, dân t c Kinh; Quê: xã Long Sơn, huy n Anh Sơn, t nh Ngh Tĩnh 33. Li t sĩ Ph m ình Thi n, trung sĩ, ti u i trư ng trinh sát, i i 21, Quân Khu 7, oàn viên oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, sinh năm 1957, dân t c Kinh; Quê: Khu ph 4, th xã Ninh Bình, t nh Hà Nam Ninh. 34. Li t sĩ Tr n Văn Th , trung sĩ, trung i trư ng b binh, i i 1, Ti u oàn 502, b i a phương t nh ng tháp, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1958, dân t c Kinh; Quê: xã Tân Công Chí, huy n H ng Ng , t nh ng Tháp. 35. Hà Th S n, xã i phó xã Tân H i, huy n H ng Ng , t nh ng Tháp, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1943, dân t c Kinh; Quê: xã Tân H i, huy n H ng Ng , t nh ng Tháp. 36. Nguy n ình Khoa, thi u tá, oàn phó oàn 917 không quân, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1945, dân t c Kinh; Quê: xã Quỳnh Xuân, huy n Quỳnh Lưu, t nh Ngh Tĩnh.
 10. 37. Lê Khương, thư ng úy, oàn 935 không quân , ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1944, dân t c Kinh; Quê: xã T nh Bình, huy n Sơn T nh, t nh Nghĩa Bình. 38. Âu Văn Hùng, thư ng úy, oàn 937 không quân, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1945, dân t c Cao Lan. Quê: xã Sơn Phú, huy n nh Hóa, t nh B c Thái. 39. Nguy n Văn Kháng, thư ng úy, oàn 935 không quân, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1949, dân t c Kinh; Quê: xã ông Huy, huy n ông Hưng, t nh Thái Bình. 40. Vũ Duy Vang, thư ng úy, chính tr viên Ti u oàn 278 công binh, Quân khu 7, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1945, dân t c Kinh; Quê: xã ông M , huy n ông Hưng, t nh Thái Bình. 41. Nguy n ình Tâm, chuNn úy, i i phó i i 8 thi t giáp thu c Binh oàn Tây Nguyên, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1957, dân t c Kinh; Quê: xã L i Yên, huy n Hoài c, t nh Hà Sơn Bình. 42. Tr n Ng c Giao, chuNn úy, trung i trư ng xe tăng, i i 10 thu c Binh oàn C u Long, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1956, dân t c Kinh; Quê: th tr n Hà Tu, th xã Hòn Gai, t nh Qu ng Ninh. 43. Lê Hoàng Sơn, chuNn úy, i i phó i i 5 b binh, Ti u oàn 2, Trung oàn Gia nh, b i a phương thành ph H Chí Minh, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1950, dân t c Kinh; Quê: xã Bình Hòa Hưng, huy n Bình Chánh, thành ph H Chí Minh. 44. Lê Thái Bê, chuNn úy, chính tr viên phó i i 21 trinh sát, Quân khu 7, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1957, dân t c Kinh: Quê: xã T Tân, huy n Nông C ng, t nh Thanh Hóa. 45. Vũ Tr ng Cư ng, thư ng sĩ, i i phó công binh, Quân khu 7, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1953, dân t c Kinh; Quê: xã Nam H ng, huy n Nam Ninh, t nh Hà Nam Ninh. 46. Huỳnh Vũ Hùng, chính tr viên xã i xã Nhơn Hưng, huy n B y Núi, t nh An Giang, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1955, dân t c Kinh; Quê: xã Nhơn hưng, huy n b y Núi, t nh An Giang
 11. C. CÓ THÀNH TÍCH TRONG CU C KHÁNG CHI N CH NG M , C U NƯ C. 47. Tr n Th L i, thi u tá, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1933 dân t c Kinh; Quê: xã Qu ng Ti n, huy n Qu ng tr ch, t nh Bình Tr Thiên. 48. Bùi Văn Phư ng, thư ng úy, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, sinh năm 1948, dân t c Kinh; Quê: xã Yên M , huy n Ý Yên, t nh Hà Nam Ninh.
Đồng bộ tài khoản