Lệnh số 22/2002/L-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
3
download

Lệnh số 22/2002/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 22/2002/L-CTN về việc công bố luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 22/2002/L-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p – T do – H nh phúc ******* S : 22/2002/L-CTN Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 2002 L NH V VI C CÔNG B LU T S A I, B SUNG M T S I U C A LU T BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10; Căn c vào i u 91 c a Lu t T ch c Qu c h i; Căn c vào i u 50 c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, NAY CÔNG B : Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Khóa XI, kỳ h p th hai thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002./. CH TNCH NƯ C Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản