Lệnh số 5-L/CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
3
download

Lệnh số 5-L/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 5-L/CTN về việc công bố Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Luật quốc tịch Việt Nam; Luật tài nguyên nước do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 5-L/CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 5-L/CTN Hà N i, ngày 01 tháng 6 năm 1998 L NH V VI C CÔNG B LU T KHUY N KHÍCH U TƯ TRONG NƯ C (S A I); LU T S A I, B SUNG M T S I U C A LU T THU XU T KH U, THU NH P KH U; LU T THU TIÊU TH C BI T; LU T S A I, B SUNG M T S I U C A LU T NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C; LU T QU C TNCH VI T NAM; LU T TÀI NGUYÊN NƯ C CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 78 c a Lu t T ch c Qu c h i; Căn c i u 51 c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, NAY CÔNG B : 1. Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i); 2. Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu; 3. Lu t Thu tiêu th c bi t; 4. Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t ngân sách nhà nư c; 5. Lu t Qu c t ch Vi t Nam; 6. Lu t Tài nguyên nư c. ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Khóa X, kỳ h p th 3 thông qua ngày 20 tháng 5 năm 1998. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  2. Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản