Lịch sử 5 - “BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI” TRƯƠNG ĐỊNH

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
539
lượt xem
24
download

Lịch sử 5 - “BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI” TRƯƠNG ĐỊNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau bài học, học sinh(HS) nêu được: - Trương Định là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Nam kì. - Ông là người có lòng yêu nước sâu sắc, dám chống lại lệnh vua để kiên quyết cùng nhân dân chống quân Pháp xâm lược. - Sơ đồ kẻ sẵn theo mục củng cố.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử 5 - “BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI” TRƯƠNG ĐỊNH

  1. HƠN TÁM MƯƠI NĂM CH NG TH C DÂN PHÁP XÂM LƯ C VÀ Ô H (1858-1945) Bài 1: “BÌNH TÂY I NGUYÊN SOÁI” TRƯƠNG NH. I. M C TIÊU Sau bài h c, h c sinh(HS) nêu ư c: - Trương nh là m t trong nh ng t m gương tiêu bi u trong phong trào u tranh ch ng th c dân Pháp xâm lư c c a nhân dân Nam kì. - Ông là ngư i có lòng yêu nư c sâu s c, dám ch ng l i l nh vua kiên quy t cùng nhân dân ch ng quân Pháp xâm lư c. - Sơ k s n theo m c c ng c . II. DÙNG D Y-H C - Hình v trong SGK, phóng to n u có i u ki n. -B n hành chính Vi t Nam. - Phi u h c t p cho HS. - Sơ k s n theo m c c ng c .
  2. III. CÁC HO T NG D Y-H C CH Y U HO T NG D Y HO T NG H C 1. Gi i thi u bài: - GV nêu khái quát hơn 80 năm ch ng th c dân Pháp xâm - HS nghe lư c và ô h . - GV yêu c u HS quan sát hình minh ho (tr5 SGK) và - 2 HS tr l i h i: tranh v c nh gì? Em có c m nghĩ gì v bu i l ư c v trong tranh? - GV gi i thi u bài: Trương nh là ai? Vì sao nhân dân ta l i dành cho ông tình c m c bi t tôn kính như v y? - HS l ng nghe GV gi i thi u bài Ho t ng 1: Làm vi c c l p M c tiêu: Giúp HS bi t tình hình t nư c ta sau khi th c dân Pháp m cu c xâm lư c. Cách ti n hành: - GV yêu c u HS làm vi c v i SGK và tr l i các câu h i HS c SGK, suy nghĩ và tìm câu sau: tr l i. + Nhân dân Nam kì ã làm gì khi th c dân Pháp xâm lư c - Nhân dân Nam kì ã dũng c m nư c ta? ng lên ch ng th c dân Pháp xâm lư c. Nhi u cu c kh i nghĩa n ra… - Tri u ình nhà Nguy n như ng b ,
  3. + Tri u ình nhà Nguy n có thái th nào trư c cu c không kiên quy t u tranh b o v xâm lư c c a th c dân Pháp? t nư c. - 2 HS l n lư t tr l i, l p theo dõi và b sung ý ki n. - GV g i HS tr l i các câu h i trư c l p. - GV ch b n và gi ng gi i. - GV k t lu n: Phong trào kháng chi n ch ng th c dân Pháp c a nhân dân dư i s ch huy c a Trương nh ã thu ư c m t s th ng l i và làm th c dân Pháp hoang mang lo s . Ho t ng 2: Làm vi c nhóm. M c tiêu: Giúp HS hi u Trương nh kiên quy t cùng nhân dân ch ng quân xâm lư c. Cách ti n hành: - GV t ch c cho HS th o lu n nhóm hoàn thành phi u - HS chia thành các nhóm nh , cùng sau: c sách, th o lu n hoàn thành phi u. Thư ký ghi ý ki n c a các b n vào phi u. Cùng c sách, th o lu n tr l i các câu h i sau: 1. Tri u ình nhà Nguy n ban l nh xu ng bu c Trương nh ph i gi i 1. Năm 1862, vua ra l nh cho Trương nh làm gì? Theo tán nghĩa quân và i nh n ch c Lãnh
  4. em l nh c a nhà vua úng hay sai? Vì sao? binh An giang. L nh này không h p lý vì l nh ó th hi n s như ng b c a tri u ình v i th c dân Pháp, k ang xâm lư c nư c ta và trái v i nguy n v ng c a nhân dân. 2. Nh n ư c l nh vua, Trương nh băn khoăn suy nghĩ: làm quan thì ph i tuân l nh vua, n u không s ph i ch u t i ph n ngh ch; nhưng dân chúng và nghĩa quân không mu n gi i tán l c lư ng, m t lòng m t d ti p t c kháng chi n. 2. Nh n ư c l nh vua, Trương nh có thái và suy 3. Nghiã quân và dân chúng ã suy nghĩ như th nào ? tôn Trương nh là “Bình Tây i nguyên soái”. i u ó ã c vũ, ng viên ông quy t tâm ánh gi c. 4. Ông d t khoát ph n i m nh l nh c a tri u ình và quy t tâm l i cùng v i nhân dân ánh gi c. - HS báo cáo k t qu th o lu n theo hư ng d n c a GV. 3. Nghĩa quân và dân chúng ã làm gì trư c b n khoăn ó c a Trương nh? Vi c làm ó có tác d ng như th nào? 4. Trương nh ã làm gì áp l i lòng tin yêu c a nhân
  5. dân? - GV t ch c cho HS báo cáo k t qu th o lu n t ng câu h i trư c l p. - GV nh n xét k t qu th o lu n. GV k t lu n: năm 1862, tri u ình nhà Nguy n ký hoà ư c như ng 3 t nh Mi n ông Nam Kì cho th c dân Pháp. Tri u ình ra l nh cho Trương nh ph i gi i tán l c lư ng nhưng ông kiên quy t cùng v i nhân dân ch ng quân xâm lư c. Ho t ng 3:Làm vi c c l p M c tiêu: Giúp HS hi u lòng bi t ơn và t hào c a nhân dân ta v i “Bình Tây i nguyên soái”. Cách ti n hành: - GV l n lư t nêu các câu h i sau cho HS tr l i: - HS suy nghĩ, phát bi u ý ki n: + Nêu c m nghĩ c a em v Bình Tây i nguyên soái + Ông là ngư i yêu nư c, dũng c m, Trương nh. s n sàng hy sinh b n thân mình cho dân t c, cho t nư c. Em vô cùng khâm ph c ông. + 2 HS k . + Hãy k thêm m t vài m u chuy n v ông mà em bi t. + Nhân dân ta ã l p n th ông, ghi l i nh ng chi n công c a ông,
  6. + Nhân dân ta ã làm gì bày t lòng bi t ơn và t hào l y tên ông t cho tên ư ng ph , v ông? trư ng h c… GV k t lu n: Trương nh là m t trong nh ng t m gương tiêu bi u trong phong trào u tranh ch ng th c dân pháp xâm lư c c a nhân dân Nam Kì. 2.C ng c – d n dò: - GV yêu c u HS c l p suy nghĩ và hoàn thành nhanh sơ - HS k sơ vào v trong SGK - HS tr l i. - GV t ng k t gi h c, tuyên dương các h c sinh tích c c ho t ng tham gia xây d ng bài. - HS v h c thu c bài. RÚT KINH NGHI M TI T D Y ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
Đồng bộ tài khoản