Lịch sử hình thành và cấu trúc của Thị trường và các tổ chức tài chính

Chia sẻ: Truong Truong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
528
lượt xem
201
download

Lịch sử hình thành và cấu trúc của Thị trường và các tổ chức tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động mua bán những sản phẩm phát hành bởi những cơ sở tài chính như ngân hàng, hãng xưởng, nhà nước. Thị trường tài chính là tổng hòa các quan hệ cung cầu về vốn trong nền kinh tế. Thị trường tài chính là nơi diễn ra các giao dịch mua, bán các loại tích sản tài chính hay các công vốn hoặc vốn. Đây cũng là một bộ phận quan trọng bậc nhất trong hệ thống tài chính, chi phối toàn bộ hoạt động của nền kinh tế hàng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử hình thành và cấu trúc của Thị trường và các tổ chức tài chính

 1. TH TRƯ NG VÀ CÁC T CH C TÀI CHÍNH L CH S HÌNH THÀNH VÀ C U TRÚC TS. Vương Quân Hoàng Bài 1 c InvestVietnam Centre Emile Bernheim, the University of Brussels TP. H Chí Minh, 01/2007
 2. N I DUNG 1 L ch s th trư ng tài chính 2 C u trúc th trư ng tài chính 3 Ch c năng 4 T ch c tài chính và các công c tài chính 5 Ngu n g c ph c t p phát sinh trong tài chính Saga Business School (www.saga.vn) Các t ch c tài chính TP. H Chí Minh, 01/2007 2 / 12
 3. L ch s th trư ng tài chính Lãi su t lu k liên t c dy (t) dt = ry (t) y (t0 ) = P0 y (t)= Pt = e rt P0 : nghi m Ba y u t c n xem xét a P0 ; b th i gian ; và c r (trư ng h p này gi thi t r không đ i trong su t quá trình th i gian t) Th trư ng Tài chính sinh ra đ gi i quy t nh ng th tương t . Saga Business School (www.saga.vn) Các t ch c tài chính TP. H Chí Minh, 01/2007 3 / 12
 4. L ch s th trư ng tài chính L CH S TH TRƯ NG TÀI CHÍNH Th trư ng tài chính xu t hi n t hàng ngàn năm trư c Công Nguyên ◦ Nh ng “th a thu n cho vay” gi a các cá nhân đã xu t hi n nhi u n n văn minh c đ i. ◦ B ng ch ng cho th y có ít nh t hai t ch c ho t đ ng d ng ngân hàng vào th i đ i Babylonia và Assyria. “... Vàng là hình th c tích tr c a c i thu n ti n nh t trong giai đo n này, tuy nhiên có m t r i ro là d b tr m. Ngư i ta tìm đ n m t nơi có th c t gi vàng an toàn và đ n th là nơi an toàn nh t. Vào th k 18 trư c Công Nguyên, vào tri u đ i Hammurabi Babylon, b ng ch ng l ch s đã ghi chép v nh ng kho n vay do chính v th y tu c a nhà th th c hi n cho vay. Nh ng khái ni m đ u tiên v ho t đ ng ngân hàng xu t hi n t đây...” Saga Business School (www.saga.vn) Các t ch c tài chính TP. H Chí Minh, 01/2007 4 / 12
 5. L ch s th trư ng tài chính L CH S TH TRƯ NG TÀI CHÍNH Các công c tài chính ra đ i t th k 16 ◦ Các công c v n và trái phi u đư c phát tri n t th k 16 ; ◦ Châu Âu l c đ a xu t hi n nh ng c ph n đư c phát hành ra v i đi u kho n có th chuy n đ i thành n ; ◦ Ho t đ ng giao d ch các d ng c ph n và ch ng khoán đư c ghi nh n xu t hi n t nh ng năm 1600 Antwerp và Amsterdam ; ◦ Các d ng quy n ch n và h p đ ng tương lai đư c giao d ch khi sàn Amsterdam ra đ i năm 1611. Saga Business School (www.saga.vn) Các t ch c tài chính TP. H Chí Minh, 01/2007 4 / 12
 6. C u trúc th trư ng tài chính C U TRÚC TH TRƯ NG C u trúc tài chính c a n n kinh t Saga Business School (www.saga.vn) Các t ch c tài chính TP. H Chí Minh, 01/2007 5 / 12
 7. C u trúc th trư ng tài chính C U TRÚC TH TRƯ NG C u trúc tài chính n n kinh t ◦ C u trúc tài chính c a n n kinh t hi n đ i bao g m Th trư ng tài chính và các T ch c tài chính. ◦ Các t ch c và th trư ng này cùng làm ch c năng cơ b n : 1 T o ra ; 2 Mua ; và 3 Bán l i các gi y t tài chính có giá - th hi n quy n l i c a ngư i s h u v i ngu n l i nh t đ nh. Saga Business School (www.saga.vn) Các t ch c tài chính TP. H Chí Minh, 01/2007 5 / 12
 8. C u trúc th trư ng tài chính C U TRÚC TH TRƯ NG C u trúc th trư ng tài chính Saga Business School (www.saga.vn) Các t ch c tài chính TP. H Chí Minh, 01/2007 5 / 12
 9. C u trúc th trư ng tài chính C U TRÚC TH TRƯ NG Th trư ng V n và Th trư ng Ti n t ◦ Th trư ng v n : giao d ch nh ng s n tài chính có kỳ h n dài (trên 1 năm). ◦ Th trư ng ti n t : giao d ch các công c n và gi y t thương m i ng n h n. Th trư ng Sơ c p và Th trư ng Th c p ◦ Th trư ng sơ c p : nơi t o ra và giao d ch l n đ u các lo i ch ng khoán, s n ph m tài chính. ◦ Th trư ng th c p : nơi giao d ch l i nh ng ch ng khoán, s n ph m tài chính trên. Saga Business School (www.saga.vn) Các t ch c tài chính TP. H Chí Minh, 01/2007 5 / 12
 10. Ch c năng CH C NĂNG TH TRƯ NG Dòng v n luân chuy n trên th trư ng tài chính Ngu n : Frederic S. Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial Markets Saga Business School (www.saga.vn) Các t ch c tài chính TP. H Chí Minh, 01/2007 6 / 12
 11. Ch c năng CH C NĂNG TH TRƯ NG Th trư ng tài chính h tr quá trình luân chuy n v n. Hai ch c năng cơ b n c a th trư ng tài chính ◦ Tăng cư ng tính thanh kho n ; ◦ Gi m chi phí tìm ki m, giao d ch ; Saga Business School (www.saga.vn) Các t ch c tài chính TP. H Chí Minh, 01/2007 6 / 12
 12. T ch c tài chính và các công c tài chính T CH C TÀI CHÍNH Là m t h th ng các công ty cung c p các d ch v tài chính cho n n kinh t . Phân lo i t ch c tài chính • T ch c tín d ng ◦ Ngân hàng thương m i, và ◦ Các t ch c tín d ng khác. • T ch c tài chính phi ngân hàng : b o hi m, qu hưu trí,. . . ; • T ch c đ u tư ◦ Ngân hàng đ u tư ; ◦ Công ty tài chính/Công ty đ u tư. Saga Business School (www.saga.vn) Các t ch c tài chính TP. H Chí Minh, 01/2007 7 / 12
 13. T ch c tài chính và các công c tài chính T CH C TÀI CHÍNH Vai trò và v trí c a các t ch c tài chính Saga Business School (www.saga.vn) Các t ch c tài chính TP. H Chí Minh, 01/2007 7 / 12
 14. T ch c tài chính và các công c tài chính CÔNG C TÀI CHÍNH Phân lo i công c tài chính ◦ Công c th trư ng ti n t - công c tài chính ng n h n ◦ Công c n dài h n ◦ Công c v n ◦ Công c phái sinh ◦ Công c khác Saga Business School (www.saga.vn) Các t ch c tài chính TP. H Chí Minh, 01/2007 8 / 12
 15. Ngu n g c ph c t p phát sinh trong tài chính S PH C T P TRONG TÀI CHÍNH Ta đi tìm hi u ◦ Chi phí cơ h i là gì ? ◦ Lãi su t là gì ? ◦ Y u t th i gian và r i ro có ý nghĩa như th nào ? và ◦ Th trư ng tài chính ra đ i đ làm gì ? Saga Business School (www.saga.vn) Các t ch c tài chính TP. H Chí Minh, 01/2007 9 / 12
 16. Ngu n g c ph c t p phát sinh trong tài chính CHI PHÍ CƠ H I Đầu tư Cho vay/ Tiết kiệm Mua sắm ◦ $1 hôm nay cho tiêu dùng, đ đ u tư hay cho vay ? ◦ Tiêu dùng c a tương lai. ◦ B ng cách nào đánh đ i ? Saga Business School (www.saga.vn) Các t ch c tài chính TP. H Chí Minh, 01/2007 10 / 12
 17. Ngu n g c ph c t p phát sinh trong tài chính CHI PHÍ CƠ H I Đầu tư Cho vay/ Tiết kiệm Mua sắm ◦ $1 hôm nay cho tiêu dùng, đ đ u tư hay cho vay ? ◦ Tiêu dùng c a tương lai. ◦ B ng cách nào đánh đ i ? Saga Business School (www.saga.vn) Các t ch c tài chính TP. H Chí Minh, 01/2007 10 / 12
 18. Ngu n g c ph c t p phát sinh trong tài chính CHI PHÍ CƠ H I Đầu tư Cho vay/ Tiết kiệm Mua sắm ◦ $1 hôm nay cho tiêu dùng, đ đ u tư hay cho vay ? ◦ Tiêu dùng c a tương lai. ◦ B ng cách nào đánh đ i ? Saga Business School (www.saga.vn) Các t ch c tài chính TP. H Chí Minh, 01/2007 10 / 12
 19. Ngu n g c ph c t p phát sinh trong tài chính LÃI SU T LÀ GÌ ? ◦ Vai trò quan tr ng trong n n kinh t và th gi i kinh doanh ◦ Là "giá c " c a m t lo i "hàng hoá tr u tư ng" - giá cho "s trì hoãn thanh toán" • "cái giá ph i tr cho hi sinh tiêu dùng tương ng v i kho n ti n cho vay đi." hay "Cái giá cho m t kho n vay" B n có th xem c th hơn t i http ://www.saga.vn/dictview.aspx ?id=641 Saga Business School (www.saga.vn) Các t ch c tài chính TP. H Chí Minh, 01/2007 11 / 12
 20. Ngu n g c ph c t p phát sinh trong tài chính TH I GIAN VÀ R I RO TH I GIAN • Th i gian bi u hi n tính chu kỳ ◦ T i sao l i tách bi t tiêu dùng và thu nh p qua các kho ng th i gian khác nhau ? ◦ T i sao có ti t ki m và dành d m ? ◦ Qui lu t thu nh p → tiêu dùng luôn đúng trong ng n h n và dài h n. • Th i gian → cân nh c l a ch n tiêu dùng gi a hi n t i và tương lai. • Cơ s cho các tính toán, kỳ v ng và quy t đ nh tài chính ◦ Vì sao ch u hy sinh thu nh p th p trư c m t đ kh i nghi p ? ◦ Vì sao m i h p đ ng, giao d ch,. . . đ u có y u t th i gian ? • Th i gian → Tài s n tài chính - s n ph m c a h th ng tài chính t t Tham kh o chi ti t t i http ://www.saga.vn/view.aspx ?id=493 Saga Business School (www.saga.vn) Các t ch c tài chính TP. H Chí Minh, 01/2007 12 / 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản