Lịch sử về Điện Biên Phủ

Chia sẻ: Dao Kim | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:124

0
139
lượt xem
52
download

Lịch sử về Điện Biên Phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ, anh dũng của quân và dân cả nước ta chống thực dân Pháp xâm lược và sự can thiệp của Đế quốc Mỹ. Đó là thắng lợi của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung cảu cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới...."

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử về Điện Biên Phủ

 1. Àiïån Biïn Phuã - Sûå kiïån vaâ tû liïåu 1 ÀIÏÅN BIÏN PHUÃ SÛÅ KIÏÅN, TÛ LIÏÅU Sûu têìm vaâ biïn soaån: - Àaåi taá Àöî Gia nam - Thûúång taá Nguyïîn Àùng Vinh http://ebooks.vdcmedia.com
 2. Àöî Gia Nam - Nguyïîn Àùng Vinh (sûu têìm) 2 MUÅC LUÅC Lúâi giúái thiïåu .................................................................................. 4 I- Àiïån Biïn Phuã Toám tùæt nhûäng sûå kiïån chñnh........................... 6 II- Àiïån Biïn Phuã : Möåt söë vùn kiïån vaâ tû liïåu Thû, àiïån, nhêåt lïånh, lïånh àöång viïn trong chiïën dõch Àiïån Biïn Phuã ............... 31 III. Caác lûåc lûúång vuä trang ta trong chiïën dõch Àiïån Biïn Phuã 76 IV- Àiïån Biïn Phuã: Nhòn tûâ phña bïn kia.................................. 92 V. YÁ nghôa chiïën thùæng Àiïån Biïn Phuã .................................... 112 Baån coá biïët?................................................................................ 122 http://ebooks.vdcmedia.com
 3. Àiïån Biïn Phuã - Sûå kiïån vaâ tû liïåu 3 “... Chiïën thùæng Àiïån Biïn Phuã àaä kïët thuác veã vang cuöåc khaáng chiïën lêu daâi, gian khöí, anh duäng cuãa quên vaâ dên caã nûúác ta chöëng thûåc dên Phaáp xêm lûúåc vaâ sûå can thiïåp cuãa àïë quöëc Myä. Àoá laâ thùæng lúåi cuãa nhên dên ta, maâ cuäng laâ thùæng lúåi chung cuãa têët caã caác dên töåc bõ aáp bûác trïn thïë giúái. Chiïën thùæng Àiïån Biïn Phuã caâng laâm saáng ngúâi chên lyá cuãa chuã nghôa Maác - Lïnin trong thúâi àaåi ngaây nay: chiïën tranh xêm lûúåc cuãa boån àïë quöëc nhêët àõnh thêët baåi, caách maång giaãi phoáng cuãa caác dên töåc nhêët àõnh thaânh cöng”. Höì Chñ Minh http://ebooks.vdcmedia.com
 4. Àöî Gia Nam - Nguyïîn Àùng Vinh (sûu têìm) 4 LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU Chiïën thùæng Àiïån Biïn Phuã laâ möåt trong nhûäng trang sûã veã vang nhêët chöëng ngoaåi xêm cuãa dên töåc ta, laâ möåt trong nhûäng trêån tiïu diïåt lúán nhêët trong lõch sûã àêëu tranh cuãa caác dên töåc bõ aáp bûác chöëng laåi möåt àöåi quên xêm lûúåc nhaâ nghïì cuãa boån thûåc dên. Chiïën thùæng Àiïån Biïn Phuã coá yá nghôa chñnh trõ, quên sûå vaâ quöëc tïë vö cuâng to lúán, goáp phêìn chêëm dûát chuã nghôa thûåc dên cuä cuãa Phaáp úã Àöng Dûúng vaâ laâ tiïëng chuöng baáo hiïåu sûå suåp àöí hoaân toaân cuãa chuã nghôa thûåc dên cuä trïn phaåm vi toaân thïë giúái, cöí vuä nhên dên caác nûúác thuöåc àõa vaâ nûãa thuöåc àõa vuâng lïn àêëu tranh giaânh àöåc lêåp, tûå do. Tûâ chiïën thùæng Àiïån Biïn Phuã àïën nay, nûãa thïë kyã àaä tröi qua. Trong thúâi gian êëy, biïët bao biïën cöë lúán lao àaä diïîn ra trïn Töí quöëc thên yïu cuãa chuáng ta, nhûng Àiïån Biïn Phuã vêîn laâ möåt trong nhûäng sûå kiïån vô àaåi nhêët, möåt chiïën thùæng veã vang, möåt niïìm tûå haâo to lúán cuãa nhên dên vaâ quên àöåi ta. Nhên dõp kyã niïåm 50 nùm chiïën thùæng Àiïån Biïn Phuã (7-5- 1954 — 7-5-2004), chuáng töi sûu têìm vaâ biïn soaån taâi liïåu “Àiïån Biïn Phuã — sûå kiïån, tû liïåu” nhùçm cung cêëp nhûäng thöng tin phong phuá, àa daång vaâ cö àoång àïí baån àoåc röång raäi, àùåc biïåt laâ baån àoåc trong quên àöåi coá thïm tû liïåu nghiïn cûáu vaâ tòm hiïíu vïì chiïën cöng choái loåi naây cuãa dên töåc ta. http://ebooks.vdcmedia.com
 5. Àiïån Biïn Phuã - Sûå kiïån vaâ tû liïåu 5 Trong quaá trònh sûu têìm, biïn soaån coá thïí coân coá nhûäng thiïëu soát nhêët àõnh, mong baån àoåc lûúång thûá. http://ebooks.vdcmedia.com
 6. Àöî Gia Nam - Nguyïîn Àùng Vinh (sûu têìm) 6 I- ÀIÏÅN BIÏN PHUÃ TOÁM TÙÆT NHÛÄNG SÛÅ KIÏÅN CHÑNH Ngaây 24-7-1953 Höåi àöìng quöëc phoâng Phaáp hoåp taåi Pari dûúái sûå chuã toåa cuãa Töíng thöëng Vanhxùng Öriön thöng qua kïë hoaåch Nava. Theo àoá, trong Àöng Xuên 1953-1954 quên Phaáp thûåc hiïån phoâng ngûå chiïën lûúåc úã phña Bùæc vô tuyïën 18, traánh giao chiïën toaân diïån vúái ta; àöìng thúâi tùng cûúâng lûåc lûúång cú àöång tiïën cöng Nam vô tuyïën 18 nhùçm bònh àõnh miïìn Nam vaâ miïìn Trung Àöng Dûúng. Tûâ muâa thu nùm 1954 seä chuyïín sang tiïën cöng úã phña Bùæc Hoaânh Sún àïí taåo ra möåt cuåc diïån quên sûå múái vaâ möåt giaãi phaáp chñnh trõ coá lúåi cho cuöåc chiïën tranh maâ Phaáp àang tiïën haânh. Ngaây 1-8-1953 Nava trúã laåi Àöng Dûúng vaâ bùæt tay vaâo töí chûác àöåi quên chiïëm àoáng nhû kïë hoaåch àaä àõnh. Ngaây 20-8-1953 Töíng quên uãy trònh lïn Böå Chñnh trõ baãn àïì aán “tònh hònh àõch - ta úã Bùæc Böå sau khi àõch ruát khoãi Naâ Saãn vaâ chuã trûúng taác chiïën cuãa ta trong Thu Àöng 1953”. Cuöëi thaáng 9-1953 Böå Chñnh trõ Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng hoåp taåi Tón Keo, chên nuái Höìng (Tuyïn Quang) thuöåc cùn cûá àõa Viïåt Bùæc dûúái sûå chuã trò cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh. Höåi nghõ xaác àõnh phûúng chêm taác chiïën cuãa ta laâ: tñch cûåc, chuã àöång, cú àöång, linh hoaåt. Hûúáng chñnh cuãa chiïën cuåc Àöng Xuên 1953-1954 laâ Têy Bùæc, caác hûúáng khaác laâ phöëi húåp. http://ebooks.vdcmedia.com
 7. Àiïån Biïn Phuã - Sûå kiïån vaâ tû liïåu 7 Thûúång tuêìn thaáng 11-1953 Böå phêån chuêín bõ chiïën trûúâng cuãa Àaåi àoaân 316 lïn Têy Bùæc. Ngaây 2-11-1953 Tûúáng Nava gûãi chó lïånh àùåc biïåt cho tûúáng Cönhi, chó huy quên àöåi viïîn chinh Phaáp úã Bùæc Böå, chuêín bõ chiïëm àoáng Àiïån Biïn Phuã. Àiïån Biïn Phuã laâ möåt thung luäng loâng chaão úã phña Têy vuâng rûâng nuái Têy Bùæc. Caánh àöìng Àiïån Biïn Phuã daâi khoaãng 18km, röång tûâ 6 ( 8 km. Àiïån Biïn Phuã nùçm trïn ngaä ba nhiïìu àûúâng giao thöng quan troång, phña Àöng Bùæc nöëi liïìn vúái Lai Chêu; phña Àöng vaâ Àöng Nam nöëi liïìn vúái Tuêìn Giaáo, Sún La, Naâ Saãn; phña Têy thöng vúái Luöng Prabùng vaâ phña Nam thöng vúái Sêìm Nûa (Laâo). Àõa hònh bùçng phùèng. Vaâo muâa khö, Àiïån Biïn Phuã laâ möåt àõa baân thuêån tiïån cho viïåc sûã duång xe tùng, xe cú giúái. Àiïån Biïn Phuã laâ möåt võ trñ chiïën lûúåc cú àöång giûäa miïìn Bùæc Viïåt Nam, Thûúång Laâo vaâ miïìn Têy Nam Trung Quöëc, coá thïí trúã thaânh möåt cùn cûá luåc quên vaâ khöng quên rêët thuêån lúåi cuãa Phaáp úã vuâng Àöng Nam aá. Ngaây 12-11-1953 Tûúáng Cönhi viïët thû cho tûúáng Nava phaãn àöëi viïåc chiïëm àoáng Àiïån Biïn Phuã. Trong thû coá àoaån viïët: “Nhûäng vêën àïì chiïën lûúåc cuãa ngaâi àïì ra khöng quan hïå gò àïën maãnh àêët maâ ngaâi àaä giao phoá cho töi”. Ngaây 15-11-1953 Àaåi àoaân 316 göìm Trung àoaân 174 vaâ Trung àoaân 18 àûúåc lïånh haânh quên lïn Têy Bùæc. Tûâ ngaây 19 àïën 23-11-1953 Taåi Àõnh Hoaá (Thaái Nguyïn), Böå Töíng tû lïånh múã höåi nghõ caán böå tûâ trung àoaân trúã lïn phöí biïën nhiïåm vuå quên sûå vaâ kïë hoaåch Àöng Xuên 1953-1954. http://ebooks.vdcmedia.com
 8. Àöî Gia Nam - Nguyïîn Àùng Vinh (sûu têìm) 8 Ngaây 20-11-1953 Àaåi àoaân 304 tiïën quên lïn Têy Bùæc. Àïí àaánh laåc hûúáng àõch, àaåi àoaân àaä bñ mêåt ngoùåt vïì àaánh phuåc kñch àõch úã Phuá Thoå. Tûâ ngaây 20 àïën 22-11-1953 - Quên Phaáp dûúái sûå chó huy cuãa tûúáng Gin múã cuöåc haânh quên Castor (Haãi ly) nhaãy duâ chiïëm Àiïån Biïn Phuã. - Tiïíu àoaân 910 thuöåc Trung àoaân Sún La cuãa ta àaánh àõch suöët ngaây àïm, tiïu diïåt 300 tïn àõch. Ngaây 29-11-1953 - Àaåi àoaân 308 cuäng àûúåc lïånh tiïën quên lïn Têy Bùæc. - Cuâng ngaây, Nava vaâ Cönhi lïn Àiïån Biïn Phuã. ngöìi trïn maáy bay, hai viïn tûúáng thûåc dên thaão luêån vaâ thöëng nhêët cûã Àúâ Caátxtúri thay Gin chó huy têåp àoaân cûá àiïím Àiïån Biïn Phuã. Ngaây 30-11-1953 Àúâ Caátxtúri àûúåc böí nhiïåm chó huy “quên àöìn truá Àiïån Biïn Phuã”. Ngaây 3-12-1953 Nava quyïët àõnh tiïëp nhêån chiïën àêëu vúái quên ta úã Àiïån Biïn Phuã vaâ ra lïånh ruát boã Lai Chêu cho lûåc lûúång vïì baão vïå Àiïån Biïn Phuã, àöìng thúâi giao nhiïåm vuå cho Böå chó huy quên Phaáp úã Bùæc Böå phaãi baão vïå Àiïån Biïn Phuã bùçng bêët cûá giaá naâo vaâ àûa thïm lûåc lûúång tùng cûúâng phoâng ngûå, xêy dûång Àiïån Biïn Phuã thaânh möåt phaáo àaâi maâ chuáng huyïnh hoang goåi laâ “bêët khaã xêm phaåm”. Ngaây 6-12-1953 - Böå Chñnh trõ nghe Töíng quên uãy baáo caáo quyïët têm tiïën cöng vaâ quyïët àõnh múã chiïën dõch Àiïån Biïn Phuã; thaânh lêåp Ban chó huy chiïën dõch, cûã àöìng chñ Voä Nguyïn Giaáp laâm Chó huy trûúãng kiïm Bñ thû Àaãng uãy Mùåt trêån. http://ebooks.vdcmedia.com
 9. Àiïån Biïn Phuã - Sûå kiïån vaâ tû liïåu 9 - Cuâng ngaây Àaåi tûúáng Voä Nguyïn Giaáp gûãi thû kïu goåi caán böå vaâ chiïën sô quyïët têm hoaân thaânh nhiïåm vuå tiïu diïåt sinh lûåc àõch, giaãi phoáng àöìng baâo Têy Bùæc. Ngaây 7-12-1953 Àaåi àoaân 316 àûúåc lïånh nhanh choáng tiïu diïåt àõch úã Lai Chêu, Àaåi àoaân 308 bao vêy àõch úã Àiïån Biïn Phuã khöng cho chuáng chaåy sang Laâo. Ngaây 24-12-1953 - Àaåi àoaân 312 tiïën quên lïn Têy Bùæc - Cuâng ngaây, Nava dûå lïî Nöen vúái binh lñnh Phaáp àöìn truá úã Àiïån Biïn Phuã. Nava noái vúái caác binh sô cuãa hùæn laâ quên Viïåt Minh àang gùåp khoá khùn rêët lúán vïì hêåu cêìn, cung cêëp, quên àöåi viïîn chinh Phaáp nhêët àõnh thùæng lúåi... Ngaây 31-12-1953 Nava chó thõ cho Cönhi vaâ Àúâ Crevöcú nghiïn cûáu kïë hoaåch ruát lui cuãa Àiïån Biïn Phuã (kïë hoaåch Xïnöphöng). Ngaây 5-1-1954 - Böå Töíng tû lïånh ra lïånh cho caác àún võ dûå bõ tiïën quên lïn Têy Bùæc. - Cuâng ngaây, Àaåi tûúáng Voä Nguyïn Giaáp cuäng lïn àûúâng ài Àiïån Biïn Phuã. Ngaây 14-1-1954 Taåi Thêím Puáa, Àaãng uãy vaâ Böå Chó huy Mùåt trêån Àiïån Biïn Phuã triïåu têåp höåi nghõ baân kïë hoaåch tiïën cöng vaâo têåp àoaân cûá àiïím Àiïån Biïn Phuã theo phûúng chêm “àaánh nhanh, giaãi quyïët nhanh”, nhûng nïëu àõch thay àöíi ta cuäng coá thïí vêån duång phûúng chêm “àaánh chùæc, tiïën chùæc”. Giúâ nöí suáng àûúåc quy àõnh vaâo 16 giúâ ngaây 20-1-1954. Ngaây 15-1-1954 Quên ta keáo phaáo lïn nuái, chiïëm lônh caác võ trñ quanh Àiïån Biïn Phuã. http://ebooks.vdcmedia.com
 10. Àöî Gia Nam - Nguyïîn Àùng Vinh (sûu têìm) 10 Ngaây 16-1-1954 Taåi Mûúâng Phùng, núi àùåt Súã chó huy chiïën dõch, Höåi nghõ caán böå àûúåc khai maåc. Sau khi nghiïn cûáu kyä yá kiïën cuãa àöìng chñ Töíng tû lïånh vaâ caác yá kiïën cuãa nhûäng phaái viïn tûâ caác àún võ vïì baáo caáo, Àaãng uãy chiïën dõch nhêët trñ quyïët àõnh thay àöíi caách àaánh, chuyïín sang vêån duång phûúng chêm “àaánh chùæc, tiïën chùæc”. Ngaây 2-2-1954 Tûúáng Ö Àanien - Chó huy caác lûåc lûúång quên Myä úã Thaái Bònh Dûúng, trûúãng phaái àoaân quên Myä úã Àöng Dûúng lïn thõ saát vaâ kiïím tra Àiïån Biïn Phuã. Öng ta toã yá “rêët haâi loâng” vïì töí chûác phoâng ngûå úã àêy. Ngaây 3-2-1954 Àõch thaã truyïìn àún úã Àiïån Biïn Phuã thaách thûác ta tiïën cöng. Ngaây 5-2-1954 Quên ta cú baãn hoaân thaânh cöng viïåc keáo phaáo ra àïí chuêín bõ laåi theo caách àaánh múái. Ngaây 17-2-1954 Taåi Àiïån Biïn Phuã, Böå Chó huy Mùåt trêån triïåu têåp höåi nghõ baân kïë hoaåch tiïën cöng vaâo Àiïån Biïn Phuã theo phûúng chêm “àaánh chùæc, tiïën chùæc”, baão àaãm àaánh chùæc thùæng. Ngaây 18-2-1954 - Nava vaâ Cönhi lïn thùm Àiïån Biïn Phuã. - Cuâng ngaây, Höåi nghõ Böå trûúãng ngoaåi giao 4 nûúác Liïn Xö, Anh, Phaáp, Myä hoåp taåi Beáclin ra thöng baáo seä hoåp baân vïì vêën àïì “lêåp laåi hoaâ bònh úã Àöng Dûúng” taåi Giúnevú vaâo thaáng 4-1954. Ngaây 19-2-1954 - Thuã tûúáng Plïven cuâng nhiïìu quan chûác chñnh phuã vaâ tûúáng lônh quên àöåi Phaáp lïn thõ saát Àiïån Biïn Phuã (trong àoá coá Thûá trûúãng Böå Quöëc phoâng Phaáp Àúâ Súvinhï, caác tûúáng Ïly, Böàï, Blùng...) http://ebooks.vdcmedia.com
 11. Àiïån Biïn Phuã - Sûå kiïån vaâ tû liïåu 11 - Cuâng ngaây, Nava nhêån àõnh “ngoån traâo tiïën cöng cuãa Viïåt Minh àaä àïën luác xuöëng” vaâ ra lïånh phaãn cöng trïn khùæp caác chiïën trûúâng Àöng Dûúng. Ngaây 22-2-1954 Taåi mùåt trêån Àiïån Biïn Phuã, Böå Chó huy Mùåt trêån triïåu têåp höåi nghõ caán böå chiïën dõch àïí kiïím àiïím cöng taác chuêín bõ tiïën cöng àúåt möåt. Ngaây 28-2-1954 - Àaåi tûúáng, Töíng Tû lïånh Voä Nguyïn Giaáp àïën thùm höåi nghõ àöång viïn chiïën dõch cuãa caán böå phaáo binh. - Cuâng ngaây, quên àõch àaánh ra thùm doâ úã phña Àöng Nam Àiïån Biïn Phuã. Ngaây 1-3-1954 - Plïven vïì Pari tuyïn böë: “úã Àöng Dûúng khöng coá vêën àïì quên sûå, chó coá vêën àïì chñnh trõ maâ thöi”. - Taåi Àiïån Biïn Phuã àõch laåi àaánh ra thùm doâ ta úã phña Têy. Ngaây 4-3-1954 Nava laåi cuâng Cönhi ài kiïím tra Àiïån Biïn Phuã. Àúâ Caátxtúri thêëy khöng cêìn tùng thïm lûåc lûúång cho àöìn truá khi Nava gúåi yá muöën àûa thïm 3 tiïíu àoaân. Ngaây 8-3-1954 - Taåi Àiïån Biïn Phuã, troång phaáo 105mm vaâ phaáo cao xaå cuãa ta bùæt àêìu vaâo chiïëm lônh trêån àõa. - Phoâng nhò (tònh baáo) cuãa Cönhi baáo caáo nhûäng triïåu chûáng toã ra quên ta seä tiïën cöng Àiïån Biïn Phuã vaâo ngaây 15-3. Nava xaác nhêån àiïìu àoá, nhûng laåi cho rùçng quên ta khoá maâ vûúåt qua àûúåc rêët nhiïìu khoá khùn àïí àûa phaáo àïën gêìn loâng chaão Àiïån Biïn. Ngaây 9-3-1954 Nhêån àûúåc tin ngaây 15-3 quên ta seä tiïën cöng vaâo hïå thöëng àûúâng söë 5, vaâo caác sên bay vaâ coá thïí caã Àiïån Biïn Phuã, Cönhi vöåi xin gêëp 3 tiïíu àoaân khinh quên àïí böí sung cho caác àún võ duâ vaâ xe http://ebooks.vdcmedia.com
 12. Àöî Gia Nam - Nguyïîn Àùng Vinh (sûu têìm) 12 tùng àaä bõ xöåc xïåch, chuêín bõ àöëi phoá vúái ta úã mùåt trêån àöìng bùçng Bùæc Böå. Ngaây 10-3-1954 - Höì Chuã tõch gûãi thû àöång viïn túái toaân thïí caán böå, chiïën sô, dên cöng úã Àiïån Biïn Phuã sùæp bûúác vaâo chiïën àêëu. - Àaåi tûúáng Töíng Tû lïånh Voä Nguyïn Giaáp ra Nhêåt lïånh àöång viïn têët caã caán böå, chiïën sô, têët caã caác àún võ kiïn quyïët tiïu diïåt toaân böå quên àõch úã Àiïån Biïn Phuã. - Sún phaáo 75mm cuãa ta bùæn hoãng 2 maáy bay vêån taãi úã sên bay Mûúâng Thanh. Ngaây 11-3-1954 - Nhûäng khêíu troång phaáo cuöëi cuâng cuãa ta àaä vaâo chiïëm lônh trêån àõa bao vêy Àiïån Biïn Phuã. - Quên ta bùæt àêìu àaâo trêån àõa xuêët phaát tiïën cöng vaâo Him Lam. - Taåi àöìng bùçng Bùæc Böå, trong möåt àïm quên ta cùæt àûát àûúâng söë 5, san bùçng 13 àöìn böët vaâ thaáp canh. Ngaây 12-3-1954 - 10 giúâ 30 phuát, sún phaáo vaâ suáng cöëi cuãa ta bùæn maånh vaâo sên bay Mûúâng Thanh, phaá hoãng 3 maáy bay trinh saát. - Möåt tiïíu àoaân àõch vúái 5 xe tùng àaánh ra àõnh phaá trêån àõa tiïën cöng Him Lam cuãa ta, bõ hoaã lûåc suáng cöëi cuãa ta bùæn maånh phaãi ruát lui. - Cuâng ngaây, Cönhi lïn Àiïån Biïn Phuã. Y àïën trung têm àïì khaáng Him Lam ra nhûäng chó thõ cêìn thiïët möåt khi bõ ta tiïën cöng. - Taåi vuâng àöìng bùçng, ta phuåc kñch àõch trïn àûúâng söë 5, àoaån tûâ Bêìn Yïn Nhên àïën Nhû Quyânh, tiïu diïåt möåt àoaân xe quên sûå àõch, phaá huyã 17 xe, trong àoá coá 4 xe thiïët giaáp, 13 xe vêån taãi vaâ 60 tïn lñnh thuöåc GM3. - Taåi Liïn khu 4, böå àöåi Thûâa Thiïn àaánh lêåt nhaâo möåt àoaân xe lûãa quên sûå úã Vùn Xaá. http://ebooks.vdcmedia.com
 13. Àiïån Biïn Phuã - Sûå kiïån vaâ tû liïåu 13 Ngaây 13-3-1954 - Àúåt tiïën cöng thûá nhêët cuãa ta vaâo têåp àoaân cûá àiïím Àiïån Biïn Phuã bùæt àêìu. Àúåt naây keáo daâi tûâ ngaây 13 àïën 17-3-1954 vúái nhiïåm vuå tiïu diïåt 2 cuåm cûá àiïím Him Lam, Àöåc Lêåp, bûác haâng cuåm cûá àiïím Baãn Keáo. - Raång saáng ngaây 13, ta nöí suáng tiïën cöng, àúåt múã maân bùçng 20 phuát àaån phaáo 105mm do àaåi àöåi 806 bùæn vaâo trung têm Him Lam. 16 giúâ, Trung àoaân 141 vaâ Trung àoaân 209 thuöåc Àaåi àoaân 312 chiïëm lônh trêån àõa, xuêët phaát tiïën cöng Him Lam. 17 giúâ, phaáo binh ta têåp kñch döìn dêåp vaâo khu trung têm, sên bay Mûúâng Thanh vaâ vaâo caã 3 cûá àiïím cuãa trung têm àïì khaáng Him Lam. Kïët quaã, 5 maáy bay àõch bõ phaá huyã. Möåt kho xùng vaâ nhiïìu kho haâng àõch bõ böëc chaáy. 12 khêíu àaåi baác vaâ suáng cöëi caác loaåi bõ phaá huyã. Khoaãng 150 tïn sô quan vaâ lñnh àõch bõ thûúng vong. 18 giúâ 30 phuát, lûåc lûúång xung kñch cuãa Trung àoaân 141 bùæt àêìu lïn àaánh böåc phaá. - 22 giúâ 30 phuát, quên ta hoaân toaân tiïu diïåt xong cuåm cûá àiïím Him Lam göìm 3 cûá àiïím do Tiïíu àoaân 3, Trung àoaân lï dûúng thûá 13 chiïëm àoáng. Tiïíu àoaân 2, Trung àoaân 141, Àaåi àoaân 312 tiïu diïåt cûá àiïím I; Tiïíu àoaân 428, Trung àoaân 141 tiïu diïåt cûá àiïím II; Tiïíu àoaân 130, Trung àoaân 209, Àaåi àoaân 312 tiïu diïåt cûá àiïím III. Trêån naây, ta diïåt gêìn 300 àõch, bùæt söëng hún 200 tïn. - Cuâng ngaây, Böå Töíng tû lïånh Quên àöåi nhên dên Viïåt Nam ra chó thõ cho caác chiïën trûúâng toaân quöëc tñch cûåc hoaåt àöång àaánh àõch phöëi húåp vúái chiïën trûúâng chñnh. - úã àöìng bùçng Bùæc Böå, àïm 12 raång 13, ta tiïu diïåt võ trñ Nghôa Löå trïn àûúâng söë 5, möåt võ trñ cöng sûå kiïíu múái cuãa àõch. Hai àaåi àöåi àõch bõ diïåt goån, 7 xe quên sûå bõ phaá. - Taåi Nam Àõnh, 130 lñnh buâ nhòn chaåy sang haâng nguä ta àem theo caã vuä khñ. - Taåi Phuã Lyá, ta bao vêy võ trñ Phûúng Khï. Khi quên chiïëm àoáng àöìn Phûúng Khï ruát chaåy, ta truy kñch, diïåt vaâ bùæt 150 tïn. Ngaây 14-3-1954 - 7 giúâ saáng, taåi Àiïån Biïn Phuã, Àaåi àöåi 815, Tiïíu àoaân 383, Trung àoaân phaáo cao xaå 367 àaä bùæn rúi chiïëc maáy bay àêìu tiïn cuãa àõch chó bùçng möåt loaåt àaån. http://ebooks.vdcmedia.com
 14. Àöî Gia Nam - Nguyïîn Àùng Vinh (sûu têìm) 14 - 9 giúâ, 1 tiïíu àoaân vaâ 5 xe tùng àõch àaánh thoåc ra àõnh phaãn kñch chiïëm laåi Him Lam, nhûng bõ phaáo ta bùæn chùån aác liïåt phaãi ruát lui. - 12 giúâ, àûúåc ta cho pheáp, àõch cho xe Höìng Thêåp Tûå ra Him Lam lêëy thûúng binh vïì. - Àõch tùng viïån cho Àiïån Biïn Phuã tiïíu àoaân duâ nguåy söë 5 vaâ 4 khêíu phaáo 105mm àïí buâ vaâo söë phaáo àaä bõ phaá huyã töëi 13-3. Hai chiïëc maáy bay lïn thùèng vûâa àöî xuöëng Àiïån Biïn Phuã bõ phaáo binh ta bùæn ch¸y ngay. - 17 giúâ, phaáo ta bùæn chuêín bõ vaâo cûá àiïím Àöåc Lêåp, sau àoá thónh thoaãng laåi bùæn möåt àúåt maänh liïåt cho àïën khi böå binh ta xung phong tiïu diïåt cûá àiïím naây vaâo saáng höm sau. - Taåi Liïn khu 4, ta tiïu diïåt võ trñ Voä Xaá. - Taåi Liïn khu 4, ta phuåc kñch àõch trïn àûúâng söë 13 (Quy Nhún - Plêycu) diïåt gêìn 100 tïn àõch. Ngaây 15-3-1954 - 2 giúâ, quên ta bùæt àêìu tiïën cöng bùçng lûåu phaáo 105mm vaâo cûá àiïím Àöåc Lêåp. 3 giúâ 30 phuát, ta chñnh thûác tiïën cöng bùçng sún phaáo 75 vaâ böå binh; àïën 6 giúâ 30 phuát quên ta àaä tiïu diïåt vaâ laâm chuã hoaân toaân cûá àiïím àöìi Àöåc Lêåp, diïåt goån tiïíu àoaân Bùæc Phi tùng cûúâng, bùæt söëng gêìn 300 tïn, trong àoá coá tïn quan tû chó huy cûá àiïím, thu toaân böå vuä khñ. - 6 giúâ, Àúâ Caátxtúri tung hai tiïíu àoaân vaâ 6 xe tùng theo àûúâng Àiïån Biïn - Lai Chêu àõnh phaãn kñch lïn àöìi Àöåc Lêåp, nhûng bõ ta àaánh lui. - 12 giúâ 45 phuát, Piröët, chó huy phaáo binh àõch úã têåp àoaân cûá àiïím Àiïån Biïn Phuã duâng lûåu àaån tûå saát. 6 khêíu phaáo 105mm cuãa àõch bõ phaá huyã. Trong 3 ngaây 13, 14, 15 phaáo binh àõch àaä bùæn vïì phña ta túái 30.000 viïn àaån. - Taåi àöìng bùçng Bùæc Böå, ta phuåc kñch bùæn chaáy vaâ àùæm 2 xuöìng, 1 canö, tiïu diïåt 1 àaåi àöåi lñnh thuyã àaánh böå àõch úã Yïn Lïånh, söng Höìng. - Cuäng trong ngaây 15-3-1954, Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng Lao àöång Viïåt Nam vaâ Chuã tõch Höì Chñ Minh àaä gûãi àiïån túái caán böå vaâ chiïën sô úã mùåt trêån Àiïån Biïn Phuã. Àaåi tûúáng, Töíng Tû http://ebooks.vdcmedia.com
 15. Àiïån Biïn Phuã - Sûå kiïån vaâ tû liïåu 15 lïånh Voä Nguyïn Giaáp gûãi thû khen caác àún võ tham gia chiïën àêëu vaâ chiïën thùæng úã Him Lam vaâ Àöåc Lêåp. Ngaây 16-3-1954 - Tiïíu àoaân duâ thuöåc àõa söë 6 cuãa àõch nhaãy duâ xuöëng tùng viïån cho Àiïån Biïn Phuã. - Nava chó thõ cho tûúáng Gùmbiï, Töíng tham mûu trûúãng quên àöåi viïîn chinh Phaáp úã Àöng Dûúng phaãi thûåc hiïån gêëp kïë hoaåch laâm mûa nhên taåo trïn àûúâng giao thöng tûâ hêåu phûúng ta ra mùåt trêån Àiïån Biïn Phuã àïí ngùn caãn viïåc tiïëp tïë cuãa ta. - Cuâng ngaây, Böå Chó huy Mùåt trêån Àiïån Biïn Phuã triïåu têåp höåi nghõ caán böå chiïën dõch sú kïët thùæng lúåi àúåt 1 vaâ giao nhiïåm vuå àúåt 2. Trong àúåt naây ta phaãi tiïëp tuåc xêy dûång trêån àõa bao vêy cho thêåt vûäng chùæc, tiïëp tuåc tiïën cöng caác cûá àiïím voâng ngoaâi, phaãi kiïìm chïë phaáo binh àõch raáo riïët hún nûäa, phaãi khöëng chïë sên bay... - Taåi àöìng bùçng Bùæc Böå, möåt àoaân taâu quên sûå àõch bõ truáng mòn cuãa du kñch úã Vùn Lêm, Hûng Yïn. Ngaây 17-3-1954 - 15 giúâ, phaáo binh ta bùæn 20 phaát vaâo àöìn Baãn Keáo, 2 àaåi àöåi lñnh Thaái chaåy ra haâng vúái toaân böå vuä khñ. - Àúåt tiïën cöng thûá nhêët cuãa quên ta kïët thuác thùæng lúåi. Ta àaä tiïu diïåt goån 2 trung têm àïì khaáng vaâo loaåi maånh nhêët cuãa àõch úã Àiïån Biïn Phuã. Phaáo binh ta àaä phaá huyã têët caã söë maáy bay àêåu trïn sên bay Mûúâng Thanh. Phaáo cao xaå ta àaä haå 12 maáy bay caác loaåi. Töíng söë thiïåt haåi cuãa àõch khoaãng 2.000 tïn. - Taåi Liïn khu 5, quên ta tiïën cöng àõch úã Quan Cêìu, loaåi khoãi voâng chiïën àêëu 150 tïn àõch. Ngaây 18-3-1954 Khöng quên àõch böëi röëi trûúác hoaåt àöång khöëng chïë sên bay vaâ kiïìm chïë khöng quên cuãa phaáo binh, phaáo cao xaå ta. Lödanh, Tû lïånh khöng quên Phaáp úã Àöng Dûúng baáo caáo vúái Nava viïåc tiïëp tïë bùçng àûúâng khöng tûâ 4.000 têën àaä tùng lïn túái 10.000 têën. Duâ thaã xuöëng Àiïån Biïn Phuã khöng coá caách gò lêëy laåi. Nava àaä phaãi tñnh àïën chuyïån cêìu cûáu Myä, àùåt mua vaãi duâ, phuå tuâng cuãa Nhêåt Baãn http://ebooks.vdcmedia.com
 16. Àöî Gia Nam - Nguyïîn Àùng Vinh (sûu têìm) 16 vaâ Philñppin àïí may duâ. Lödanh chó thõ cho phi cöng laái maáy bay Àacöta phaãi thaã duâ úã àöå cao 2.000 - 3.000 meát àïí traánh àaån cao xaå cuãa ta, àöìng thúâi chó thõ nghiïn cûáu caách thaã duâ múã chêåm. Ngaây 19-3-1954 Dûå trûä àaån 105mm vaâ lûúng thûåc cuãa àõch bùæt àêìu caån. Àúâ Caátxtúri goåi àiïån cho Cönhi thöng baáo rùçng viïåc mêët Àiïån Biïn Phuã laâ àiïìu khoá traánh khoãi trong thúâi gian ngùæn vaâ tñnh chuyïån ruát sang Laâo. Ngaây 20-3-1954 - Àaåi tûúáng Voä Nguyïn Giaáp gûãi thû cho böå àöåi àöång viïn tiïëp tuåc xêy dûång trêån àõa tiïën cöng vaâ bao vêy saát àõch hún nûäa. - Nhiïåm vuå xêy dûång trêån àõa tiïën cöng vaâ bao vêy àõch cuãa caác àún võ ta àûúåc Böå Chó huy mùåt trêån coi laâ nhiïåm vuå trung têm trong cöng viïåc chuêín bõ cho àúåt tiïën cöng thûá hai. Böå chó huy àaä giao nhiïåm vuå cuå thïí cho caác àún võ nhû sau: + Àaåi àoaân 308: xêy dûång àûúâng giao thöng haâo truåc tûâ nam võ trñ Àöåc Lêåp qua baãn Keáo, Pe Nöåi, Nêåm Boá, baãn Meá, baãn Coâ My túái suöëi Nêåm Röëm vaâ àûúâng giao thöng haâo truåc tûâ Pe Nöåi vaâo võ trñ têåp kïët cuãa böå àöåi phña têy Mûúâng Thanh laâm trêån àõa tiïën cöng àïí chuêín bõ cöng kñch võ trñ 106. + Àaåi àoaân 312: xêy dûång àûúâng giao thöng haâo truåc tûâ nam võ trñ àöìi Àöåc Lêåp nöëi liïìn vúái võ trñ àûúâng truåc cuãa Àaåi àoaân 308 qua Him Lam, Long Bua nöëi liïìn vúái àûúâng truåc cuãa Àaåi àoaân 316. Laâm trêån àõa tiïën cöng, chuêín bõ cöng kñch caác võ trñ D, E vaâ 105. + Àaåi àoaân 316: xêy dûång àûúâng giao thöng haâo truåc tûâ Long Bua nöëi liïìn vúái giao thöng haâo truåc cuãa Àaåi àoaân 312 ài qua baãn Baánh, baãn Ten túái suöëi Nêåm Röëm ngang baãn Coâ My, nöëi liïìn vúái giao thöng haâo truåc cuãa Àaåi àoaân 308. Laâm trêån àõa tiïën cöng caác võ trñ A vaâ C. + Thûåc hiïån nhiïåm vuå trïn, chó trong khoaãng 10 ngaây, böå àöåi ta àaä àaâo thïm àûúåc hún 100km haâo giao thöng, haâo chiïën àêëu, xêy àùæp haâng vaån cöng sûå àuã caác kiïíu. http://ebooks.vdcmedia.com
 17. Àiïån Biïn Phuã - Sûå kiïån vaâ tû liïåu 17 Ngaây 21-3-1954 - Caác àaåi àoaân cuãa ta tiïëp tuåc cho böå àöåi àaâo haâo giao thöng, chuêín bõ xêy dûång trêån àõa tiïën cöng nhû nhiïåm vuå àûúåc giao. - Caác àún võ hêåu cêìn, giao thöng vêån taãi, dên cöng vêån chuyïín lûúng thûåc, thûåc phêím, àaån dûúåc böí sung cho böå àöåi úã Àiïån Biïn Phuã chuêín bõ tiïën cöng àúåt 2. Ngaây 22-3-1954 - Taåi Nhaâ Trùæng, Töíng thöëng Myä Aixenhao tiïëp tûúáng Ïly (Phaáp) coá caã àö àöëc Myä Raátpho cuâng tham dûå, baân caách cûáu vaän Àiïån Biïn Phuã. - Caác àún võ ta tiïëp tuåc àaâo haâo bao vêy caác cûá àiïím úã Àiïån Biïn Phuã. - Taåi àöìng bùçng Bùæc Böå, quên vaâ dên àûúâng söë 5 laâm ngûâng hùèn viïåc vêån chuyïín cuãa àõch trïn 70km àûúâng sùæt. - Taåi Hûng Yïn, ta diïåt goån möåt àoaân xe 88 chiïëc úã caách Dõ Sûã 2km. - Taåi Liïn khu 5, ta diïåt goån 500 àõch, phaá huyã 1 xe thiïët giaáp vaâ 22 xe vêån taãi úã Plêy Rinh; têåp kñch võ trñ La Hay (Phuá Yïn); têåp kñch thõ xaä Höåi An, diïåt 3 võ trñ, thu toaân böå vuä khñ. Ngaây 23-3-1954 - Àaåi tûúáng Voä Nguyïn Giaáp gûãi àiïån nhiïåt liïåt khen ngúåi quên vaâ dên àûúâng söë 5 àaä thùæng lúán trong nhûäng trêån àaánh giao thöng. - Taåi Thaái Bònh, quên ta têåp kñch tiïu diïåt 2 àaåi àöåi àõch úã võ trñ Àûác Hêåu. Ngaây 24-3-1954 - Cönhi chó thõ cho Àúâ Caátxtúri cöë chöëng àúä vúái quên ta àïën muâa mûa. Y cho rùçng quên ta àaä bõ thiïåt haåi nùång, khoá coá thïí böí sung ngay. - Taåi Liïn khu 6 ta àaánh àõch úã Bònh Àõnh, diïåt vaâ bùæt 800 tïn. - úã Haå Bùçng, Sún Têy ta chöëng caân tiïu diïåt 511 tïn. http://ebooks.vdcmedia.com
 18. Àöî Gia Nam - Nguyïîn Àùng Vinh (sûu têìm) 18 - Trïn àûúâng söë 5, quên ta phuåc kñch àaánh 2 àaåi àöåi thuöåc GM3, möåt trung àöåi cöng binh àõch àang ài múã àûúâng diïåt 85 tïn, bùæt 65 tïn, phaá huyã 2 xe tùng, 3 xe thiïët giaáp, 13 xe vêån taãi. Ngaây 25-3-1954 - Cönhi viïët thû cho Nava: “Möîi ngaây phaãi chuyïn chúã gêìn 2.000 têën theo àûúâng sùæt tûâ Haãi Phoâng lïn Haâ Nöåi, nhûng Viïåt Minh liïn tiïëp àaánh àöí caác àoaân taâu”. Cönhi yïu cêìu tùng cûúâng lûåc lûúång cú àöång vaâ cöng binh búãi vò khöng giaãi quyïët àûúåc vêån chuyïín tiïëp tïë thò phaãi ruát lui caã Haâ Nöåi. - Taåi Àiïån Biïn Phuã, trong höåi nghõ caán böå (tûâ ngaây 25 àïën 27- 3), Böå Chó huy Mùåt trêån àïì ra nhiïåm vuå cho àúåt 2 laâ tiïu diïåt caác àiïím cao taåi khu àöng, uy hiïëp trûåc tiïëp khu trung têm Mûúâng Thanh, tiïu diïåt böå phêån sinh lûåc àõch àïí chuêín bõ cho töíng cöng kñch. Ngaây 26-3-1954 Caác àún võ tiïëp tuåc àaâo haâo giao thöng, trêån àõa tiïën cöng àõch, tùng cûúâng bùæn tóa, thu höìi lûúng thûåc, àaån dûúåc cuãa quên àõch thaã duâ xuöëng Àiïån Biïn Phuã. Ngaây 27-3-1954 - Höåi nghõ caán böå taåi mùåt trêån chuêín bõ cho àúåt 2 kïët thuác. - Taåi Ngoåc Chiïën (Sún La) ta diïåt thöí phó, bùæt 307 tïn, thu 531 suáng caác loaåi. - Trong thúâi gian chuêín bõ àúåt 2, quên ta àaä àêíy maånh hoaåt àöång nhoã, àaä àêíy luâi têët caã caác cuöåc phaãn cöng cuãa àõch tûâ Mûúâng Thanh ra, ta phaá huyã 6 xe, 3 maáy bay khu truåc, haå 2 maáy bay vêån taãi, bùæn chaáy 2 chiïëc trïn àûúâng bùng; 450 tïn àõch bõ chïët vaâ bõ thûúng. Tûâ ngaây 27 trúã ài sên bay Mûúâng Thanh cuãa àõch khöng duâng àûúåc nûäa. Ngaây 28-3-1954 - Taåi Àiïån Biïn Phuã, chiïëc maáy bay thûá 43 cuãa quên Phaáp bõ phaáo cao xaå ta bùæn haå. Mùåc duâ gùåp nhiïìu khoá khùn, nhûng böå àöåi phaáo cao xaå ngaây caâng trûúãng thaânh vaâ thûåc hiïån töët nhiïåm vuå khöëng chïë chùåt cheä bêìu trúâi. http://ebooks.vdcmedia.com
 19. Àiïån Biïn Phuã - Sûå kiïån vaâ tû liïåu 19 - Caác àaåi àoaân triïín khai nhiïåm vuå chuêín bõ bûúác vaâo àúåt tiïën cöng thûá 2. Ngaây 29-3-1954 - Àaåi tûúáng Voä Nguyïn Giaáp gûãi thû àöång viïn quên ta bûúác vaâo chiïën àêëu àúåt 2. Bûác thû coá àoaån: “... Khi ra trêån phaãi kiïn quyïët, duäng caãm, àaánh nhanh, giaãi quyïët nhanh, àaánh maånh nhû vuä baäo, khöng àïí mêët möåt cú höåi naâo àïí tiïu diïåt àõch. Ngûúâi trûúác ngaä, keã sau lïn, caán böå, àaãng viïn laâm gûúng cho toaân quên, möîi möåt chiïën sô àïìu laâm gûúng trong khi xung phong giïët giùåc, moåi ngûúâi àïìu coá möåt khñ thïë rêët lúán. Khöng súå khoá khùn, khöng súå thûúng vong, laâm cho quên àõch thêëy boáng quên ta laâ khiïëp súå... Àaánh thùæng trêån naây, chuáng ta seä laâm cho quên àõch töín thêët rêët nùång, taåo àiïìu kiïån àêìy àuã àïí tiïën túái tiïu diïåt hoaân toaân quên àõch úã Àiïån Biïn Phuã. Àaánh thùæng trêån naây, quên ta seä tiïën böå möåt bûúác múái, ài tûâ chöî tiïu diïåt tûâng tiïíu àoaân àõch trong möåt trêån cöng kiïn àïën chöî tiïu diïåt mêëy tiïíu àoaân trong möåt trêån. Àêy laâ möåt cuöåc thûã thaách lúán àöëi vúái toaân thïí caán böå cuäng nhû chiïën sô. Toaân quên ta trïn caác mùåt trêån, àöìng baâo ta úã khùæp toaân quöëc àang mong chúâ tin chiïën thùæng naây. Trung ûúng Àaãng vaâ Höì Chuã tõch àang mong chúâ tin chiïën thùæng naây...”. - Ba muåc àñch trong àúåt tiïën cöng thûá hai cuãa quên ta laâ: + Tiïu diïåt thêåt nhiïìu sinh lûåc àõch trong nhiïìu cuöåc chiïën àêëu liïn tiïëp. + Phaá huyã vaâ àaánh chiïëm möåt böå phêån caác trêån àõa hoaã lûåc cuãa àõch, laâm cho chuáng mêët chöî dûåa röìi duâng ngay trêån àõa hoaã lûåc cuãa chuáng maâ bùæn vaâo àêìu chuáng. + Àaánh chiïëm nhûäng núi àõa hònh coá lúåi cho ta, chiïëm giûä nhûäng núi àoá duâng laâm trêån àõa cuãa ta àïí tiïën möåt bûúác uy hiïëp thêåt maånh boån àõch coân laåi. - Quên ta phuåc kñch trïn àûúâng 19 vaâ tiïën cöng àeâo Thûúång An diïåt tiïíu àoaân 17 cuãa GM11, 4 àaåi baác 105mm, 18 xe vêån taãi. http://ebooks.vdcmedia.com
 20. Àöî Gia Nam - Nguyïîn Àùng Vinh (sûu têìm) 20 Ngaây 30-3-1954 - Àúåt tiïën cöng thûá hai bùæt àêìu: + 17 giúâ, phaáo ta têåp kñch dûä döåi vaâo khu trung têm vaâ caác àiïím cao khu àöng. + 18 giúâ böå binh nöí suáng tiïën cöng. + Sau 45 phuát, Trung àoaân 98 thuöåc Àaåi àoaân 316 dûúái sûå chó huy cuãa àöìng chñ Vuä Lùng tiïu diïåt cûá àiïím C1, bùæt söëng 140 tïn àõch, thu toaân böå vuä khñ. + Sau 1 giúâ 30 phuát chiïën àêëu, Trung àoaân 141 thuöåc Àaåi àoaân 312 tiïu diïåt cûá àiïím àöìi E. + Sau 2 giúâ chiïën àêëu, Trung àoaân 209 thuöåc Àaåi àoaân 312 laâm chuã àiïím cao D1. + Vaâo luác 18 giúâ 30, Trung àoaân 174 thuöåc Àaåi àoaân 316 dûúái sûå chó huy cuãa àöìng chñ Nguyïîn Hûäu An nöí suáng tiïën cöng àöìi A1. Ngaây 31-3-1954 - 3 giúâ, Tiïíu àoaân 11, Trung àoaân 141 cuãa ta àaä tiïu diïåt xong trêån àõa phaáo àõch úã cûá àiïím 210. - Taåi àöìi A1, 4 giúâ saáng ta àaä chiïëm 2 phêìn 3 cûá àiïím, quên àõch dûåa vaâo möåt phêìn coân laåi vaâ hêìm ngêìm kiïn cöë tiïëp tuåc chöëng cûå kõch liïåt vúái ta. Àïën saáng súám, àõch thuác tiïíu àoaân duâ thuöåc àõa söë 6 lïn phaãn kñch. Cuöåc chiïën àêëu úã àêy diïîn ra giùçng co quyïët liïåt. Àïën chiïìu àõch chiïëm laåi àûúåc 2 phêìn 3 cûá àiïím, ta chó coân giûä àûúåc 1 phêìn 3 úã phña Àöng Bùæc. - úã phña Têy, ta àaánh lêën, tiïu diïåt hoaân toaân cûá àiïím 106. - Böå Chó huy Mùåt trêån quyïët àõnh thay lûåc lûúång tiïëp tuåc tiïën cöng A1, àöìng thúâi chó thõ cho caã mùåt Àöng vaâ Têy cuâng hoaåt àöång maånh àïí phên taán lûåc lûúång àõch. Cuöåc chiïën àêëu úã àöìi A1 vêîn diïîn ra aác liïåt. Nhiïìu trêån xung phong vaâ phaãn xung phong diïîn ra liïn tiïëp. - Ta àaánh lêåt nhaâo möåt àoaân taâu àõch, tiïu diïåt möåt àaåi àöåi cuãa chuáng úã Liïn khu 4. http://ebooks.vdcmedia.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản