Lợi thế cấp số nhân

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
33
lượt xem
4
download

Lợi thế cấp số nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyền thông kỹ thuật số (Digital Influence) được xem là cách doanh nghiệp (DN) dùng ảnh hưởng từ mạng xã hội, diễn đàn cũng như những trang web có tính chất kết nối trên internet... để truyền thông điệp của mình đến mọi người. Đó có thể là thông tin về sản phẩm mới, về các chương trình bán hàng, ưu đãi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lợi thế cấp số nhân

  1. L i th c p s nhân “L i th c a th trư ng truy n thông k thu t s , internet ang ngày càng gây nh hư ng t i các n n kinh t ang phát tri n như Vi t Nam”. B ng th c ti n và kinh nghi m, ông Thomas Crampton, Giám c B ph n 360 Digital Influence Khu v c châu Á - Thái Bình Dương, Ogilvy Public Relations Worldwide, ã ưa ra nh ng nh n nh như v y. Truy n thông k thu t s (Digital Influence) ư c xem là cách doanh nghi p (DN) dùng nh hư ng t m ng xã h i, di n àn cũng như nh ng trang web có tính ch t k t n i trên internet... truy n thông i p c a mình n m i ngư i. ó có th là thông tin v s n ph m m i, v các chương trình bán hàng, ưu ãi... Kh c ph c ư c như c i m c a các hình th c qu ng cáo truy n th ng là ch truy n thông i p m t chi u, truy n thông k thu t s giúp DN tương tác ch t ch v i ngư i tiêu dùng d a vào kh năng ph n h i, tương tác c a các m ng xã h i. ng th i chi phí tri n khai cũng th p hơn h n.
  2. V i l i th dân s tr , s lư ng ngư i s d ng internet nhi u và b ng nhi u phương ti n như máy tính, i n tho i di ng..., kho ng cách gi a i s ng th t và o t i Vi t Nam là c c nh . ây là môi trư ng vô cùng thu n l i cho truy n thông k thu t s . Theo nghiên c u c a MTV th c hi n các nư c châu Á, ngư i tr khu v c này tìm ư c b n thân trên m ng nhi u hơn ngoài i và h chính là i tư ng mua hàng nhi u nh t. T i Vi t Nam, n u theo dõi các m ng xã h i có th th y nh ng th nghi m c a DN trong lĩnh v c này. Ban u là nhãn hàng Comfort v i ngôi nhà hương. Ch qua tranh lu n c a các khách hàng “tóc dài”, s n ph m này m i ư c nhi u ngư i bi t n và còn tìm mua dùng th kh i th c m c. Theo ông Thomas Crampton, i chi u v i ti p th tr c tuy n (online marketing) có th th y, xây d ng m t website hay microsite thu hút ư c ngư i dùng thư ng xuyên truy c p, cũng như xây d ng ư c m t c ng ng úng nghĩa trên trang y s t n r t nhi u th i gian và công s c. Nhanh thì m t năm, lâu thì kho ng ba n năm năm.
  3. Do v y, trang web c a m t s ki n nhanh chóng rơi vào ngõ c t vì không có ngư i truy c p, c ng ng c a trang web y cũng tan rã sau s ki n. Truy n thông k thu t s ã i vào nh ng trang xã h i như Facebook, YouTube, Twitter và m i nh t là Foursquare..., phương pháp này không m t kinh phí u tư, v n hành trang web, nên nó ơn gi n hơn ti p th tr c tuy n nhi u. “L i th c a th trư ng truy n thông k thu t s , internet ang ngày càng gây nh hư ng t i các n n kinh t ang phát tri n như Vi t Nam”. B ng th c ti n và kinh nghi m, ông Thomas Crampton, Giám c B ph n 360 Digital Influence Khu v c châu Á - Thái Bình Dương, Ogilvy Public Relations Worldwide, ã ưa ra nh ng nh n nh như v y. Truy n thông k thu t s (Digital Influence) ư c xem là cách doanh nghi p (DN) dùng nh hư ng t m ng xã h i, di n àn cũng như nh ng trang web có tính ch t k t n i trên internet... truy n thông i p c a mình n m i ngư i. ó có th là thông tin v s n ph m m i, v các chương trình bán hàng, ưu ãi... Kh c ph c ư c như c i m c a các hình th c qu ng cáo truy n th ng là ch truy n thông i p m t chi u, truy n thông k thu t s giúp DN tương tác ch t ch v i ngư i tiêu dùng d a vào kh năng ph n h i, tương tác c a các m ng xã h i. ng th i chi phí tri n khai cũng th p hơn h n.
  4. V i l i th dân s tr , s lư ng ngư i s d ng internet nhi u và b ng nhi u phương ti n như máy tính, i n tho i di ng..., kho ng cách gi a i s ng th t và o t i Vi t Nam là c c nh . ây là môi trư ng vô cùng thu n l i cho truy n thông k thu t s . Theo nghiên c u c a MTV th c hi n các nư c châu Á, ngư i tr khu v c này tìm ư c b n thân trên m ng nhi u hơn ngoài i và h chính là i tư ng mua hàng nhi u nh t. T i Vi t Nam, n u theo dõi các m ng xã h i có th th y nh ng th nghi m c a DN trong lĩnh v c này. Ban u là nhãn hàng Comfort v i ngôi nhà hương. Ch qua tranh lu n c a các khách hàng “tóc dài”, s n ph m này m i ư c nhi u ngư i bi t n và còn tìm mua dùng th kh i th c m c. Theo ông Thomas Crampton, i chi u v i ti p th tr c tuy n (online marketing) có th th y, xây d ng m t website hay microsite thu hút ư c ngư i dùng thư ng xuyên truy c p, cũng như xây d ng ư c m t c ng ng úng nghĩa trên trang y s t n r t nhi u th i gian và công s c. Nhanh thì m t năm, lâu thì kho ng ba n năm năm. Do v y, trang web c a m t s ki n nhanh chóng rơi vào ngõ c t vì không có ngư i truy c p, c ng ng c a trang web y cũng tan rã sau s ki n. Truy n thông k thu t s ã i vào nh ng trang xã h i như Facebook, YouTube, Twitter và m i nh t là Foursquare...,
  5. phương pháp này không m t kinh phí u tư, v n hành trang web, nên nó ơn gi n hơn ti p th tr c tuy n nhi u.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản