intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trắc địa hiện đại trong xây dựng và khai thác đường ô tô ở Việt Nam

Chia sẻ: Lê Hoa Trà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:145

74
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm phân tích, đánh giá những hạn chế khi ứng dụng công nghệ trắc địa hiện đại trong xây dựng và khai thác đường ô tô. Đề xuất các giải pháp ứng dụng hiệu quả công nghệ trắc địa hiện đại phù hợp với thiết bị, điều kiện xây dựng và khai thác đường ô tô ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trắc địa hiện đại trong xây dựng và khai thác đường ô tô ở Việt Nam

1<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết<br /> quả nêu trong luận án là trung thực và chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình<br /> nào khác.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> NCS Nguyễn Văn Chính<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................... 1<br /> MỤC LỤC ....................................................................................................................... 2<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ........................................................ 7<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................................. 8<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ..................................................................... 10<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................... 13<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRẮC ĐỊA HIỆN<br /> ĐẠI TRONG XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC ĐƢỜNG Ô TÔ ................................ 16<br /> 1.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ TRẮC ĐỊA HIỆN ĐẠI............................................ 16<br /> <br /> 1.1.1. Máy toàn đạc điện tử.............................................................................................. 16<br /> 1.1.2. Công nghệ GPS ....................................................................................................... 18<br /> 1.1.3. Máy thủy bình điện tử ........................................................................................... 19<br /> 1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRẮC ĐỊA HIỆN ĐẠI<br /> TRONG XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC ĐƢỜNG Ô TÔ TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT<br /> NAM .................................................................................................................................... 20<br /> <br /> 1.2.1. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trắc địa hiện đại trong xây dựng và khai<br /> thác đƣờng ô tô trên thế giới ............................................................................................... 20<br /> <br /> 1.2.1.1. Nghiên cứu đo cao bằng công nghệ GPS và máy toàn đạc điện tử .20<br /> 1.2.1.2. Ứng dụng công nghệ trắc địa hiện đại trong xây dựng và khai thác<br /> đường ô tô.............................................................................................................24<br /> 1.2.2. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trắc địa hiện đại trong xây dựng và khai<br /> thác đƣờng ô tô ở Việt Nam ................................................................................................ 26<br /> <br /> 1.2.2.1. Nghiên cứu đo cao bằng công nghệ GPS và máy toàn đạc điện tử .26<br /> 1.2.2.2. Quy định ứng dụng công nghệ trắc địa hiện đại theo các tiêu chuẩn<br /> xây dựng và khai thác đường ô tô ........................................................................27<br /> 1.2.2.3. Ứng dụng công nghệ trắc địa hiện đại trong xây dựng và khai thác<br /> đường ô tô.............................................................................................................29<br /> 1.3. XÁC ĐỊNH NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ................................................................... 34<br /> <br /> 1.3.1. Tổng hợp tình hình nghiên cứu ứng dụng công nghệ trắc địa hiện đại trong<br /> xây dựng đƣờng ô tô trên thế giới và ở Việt Nam........................................................... 34<br /> 1.3.2. Xác định nội dung nghiên cứu của luận án ....................................................... 37<br /> <br /> 3<br /> CHƢƠNG 2: NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ VÀ<br /> CÔNG NGHỆ GPS TRONG XÂY DỰNG ĐƢỜNG Ô TÔ .................................... 38<br /> 2.1. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA TRONG XÂY DỰNG ĐƢỜNG Ô TÔ ........ 38<br /> <br /> 2.1.1. Công tác trắc địa trong giai đoạn khảo sát thiết kế ......................................... 38<br /> 2.1.2. Công tác trắc địa trong giai đoạn thi công......................................................... 39<br /> 2.2. ĐỘ CHÍNH XÁC YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA TRONG XÂY DỰNG<br /> ĐƢỜNG Ô TÔ .................................................................................................................... 40<br /> <br /> 2.2.1. Độ chính xác yêu cầu của công tác trắc địa trong giai đoạn khảo sát thiết kế<br /> ................................................................................................................................................... 40<br /> 2.2.2. Độ chính yêu cầu của công tác trắc địa trong giai đoạn thi công .................. 42<br /> 2.3. NGHIÊN CỨU THÀNH LẬP LƢỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG VÀ LƢỚI<br /> KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO TRONG XÂY DỰNG ĐƢỜNG Ô TÔ BẰNGMÁY TOÀN<br /> ĐẠC ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ GPS ........................................................................... 44<br /> <br /> 2.3.1. Thành lập lƣới đƣờng chuyền cấp 2 bằng máy toàn đạc điện tử.................. 44<br /> <br /> 2.3.1.1. Đồ hình lưới đường chuyền cấp 2 trong xây dựng đường ô tô ........44<br /> 2.3.1.2. Phương pháp thành lập lưới đường chuyền cấp 2 bằng máy toàn đạc<br /> điện tử ...................................................................................................................46<br /> 2.3.2. Thành lập lƣới đƣờng chuyền cấp 2 bằng phƣơng pháp “GPS- động” ...... 50<br /> <br /> 2.3.2.1. Nguyên lý và độ chính xác của phương pháp “GPS- động” ............50<br /> 2.3.2.2. Ứng dụng phương pháp “GPS- động” thành lập lưới đường chuyền<br /> cấp 2 .....................................................................................................................52<br /> 2.3.3. Đánh giá hiệu quả của phƣơng pháp “GPS- động” trong thành lập lƣới<br /> đƣờng chuyền cấp 2 .............................................................................................................. 57<br /> 2.3.4. Thành lập lƣới khống chế độ cao bằng máy toàn đạc điện tử ....................... 58<br /> <br /> 2.3.4.1. Nghiên cứu phương pháp nâng cao độ chính xác đo cao bằng máy<br /> toàn đạc điện tử ....................................................................................................58<br /> 2.3.4.2. Phương pháp thành lập lưới khống chế độ cao bằng máy toàn đạc<br /> điện tử ...................................................................................................................65<br /> 2.3.5. Thành lập đồng thời lƣới đƣờng chuyền cấp 2 và lƣới khống chế độ cao<br /> hạng IV bằng máy toàn đạc điện tử .................................................................................. 66<br /> <br /> 2.3.5.1. Phương pháp đo và xử lý số liệu ......................................................66<br /> 2.3.5.2. Đánh giá hiệu của phương pháp thành lập đồng thời lưới độ cao<br /> hạng IV và lưới đường chuyền cấp 2 bằng máy toàn đạc điện tử........................68<br /> <br /> 4<br /> 2.4. NGHIÊN CỨU BỐ TRÍ VỊ TRÍ ĐIỂM MẶT BẰNG VÀ ĐỘ CAO BẰNG MÁY<br /> TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TRONG THI CÔNG ĐƢỜNG Ô TÔ ........................................ 69<br /> <br /> 2.4.1. Ứng dụng máy toàn đạc điện tử bố trí vị trí điểm mặt bằng ......................... 69<br /> <br /> 2.4.1.1. Phân tích sai số bố trí điểm bằng chương trình “setting out” của máy<br /> toàn đạc điện tử ....................................................................................................69<br /> 2.4.1.2. Ứng dụng chương trình “setting out” bố trí vị trí mặt bằng trong thi<br /> công đường ô tô ....................................................................................................71<br /> 2.4.2. Ứng dụng máy toàn đạc điện tử bố trí vị trí điểm độ cao............................... 73<br /> 2.4.3. Phƣơng pháp bố trí đồng thời vị trí điểm mặt bằng và độ cao trong thi công<br /> đƣờng ô tô bằng máy toàn đạc điện tử.............................................................................. 75<br /> 2.4.4. Ứng dụng phƣơng pháp giao hội nghịch của máy toàn đạc điện tử kiểm tra<br /> vị trí điểm mặt bằng trong thi công đƣờng ô tô .............................................................. 76<br /> 2.5. PHƢƠNG PHÁP ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH TRONG GIAI ĐOẠN KHẢO<br /> SÁT THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG BẰNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ ............... 77<br /> <br /> 2.5.1. Đo mặt cắt dọc tuyến đƣờng bằng máy toàn đạc điện tử ............................... 77<br /> 2.5.2. Đo mặt cắt ngang tuyến đƣờng bằng máy toàn đạc điện tử .......................... 78<br /> CHƢƠNG 3: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ VÀ<br /> MÁY THỦY BÌNH ĐIỆN TỬ TRONG QUAN TRẮC CHUYỂN VỊ NỀN<br /> ĐƢỜNG ......................................................................................................................... 81<br /> 3.1. MỤC ĐÍCH VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC CÔNG TÁC QUAN TRẮC CHUYỂN VỊ NỀN<br /> ĐƢỜNG .............................................................................................................................. 81<br /> <br /> 3.1.1. Mục đích công tác quan trắc chuyển vị nền đƣờng ......................................... 81<br /> 3.1.2. Độ chính xác quan trắc chuyển vị nền đƣờng................................................... 82<br /> <br /> 3.1.2.1. Độ chính xác quan trắc lún nền đường.............................................82<br /> 3.1.2.2. Độ chính xác quan trắc chuyển vị ngang nền đường .......................85<br /> 3.2. XÁC ĐỊNH CHU KỲ QUAN TRẮC CHUYỂN VỊ NỀN ĐƢỜNG ......................... 86<br /> 3.3. QUAN TRẮC ĐỘ LÚN NỀN ĐƢỜNG TRÊN ĐẤT YẾU BẰNG MÁY TOÀN<br /> ĐẠC ĐIỆN TỬ VÀ MÁY THỦY BÌNH ĐIỆN TỬ.......................................................... 88<br /> <br /> 3.3.1. Phƣơng pháp thành lập lƣới khống chế cơ sở và phƣơng pháp đo quan trắc<br /> ................................................................................................................................................... 88<br /> 3.3.2. Phƣơng pháp phân tích số liệu quan trắc lún nền đƣờng trên đất yếu ....... 90<br /> <br /> 3.3.2.1. Khái quát phương pháp phân tích số liệu quan trắc lún theo Asaoka<br /> và Hyperbolic .......................................................................................................90<br /> <br /> 5<br /> 3.3.2.2. Ứng dụng nguyên lý “số bình phương tối thiểu” phân tích số liệu<br /> quan trắc lún theo Asaoka và Hyperbolic ............................................................92<br /> 3.4. QUAN TRẮC CHUYỂN VỊ NGANG CỦA NỀN ĐƢỜNG BẰNG MÁY TOÀN<br /> ĐẠC ĐIỆN TỬ ................................................................................................................... 97<br /> <br /> 3.4.1. Quan trắc chuyển vị ngang nền đƣờng đắp trên đất yếu bằng máy toàn đạc<br /> điện tử ...................................................................................................................................... 97<br /> <br /> 3.4.1.1. Bố trí mốc lưới khống chế cơ sở và mốc quan trắc chuyển vị ngang<br /> ..............................................................................................................................97<br /> 3.4.1.2. Phương pháp quan trắc và xử lý số liệu quan trắc ...........................98<br /> 3.4.2. Quan trắc chuyển vị ngang của nền đƣờng đắp cao bằng máy toàn đạc điện<br /> tử ............................................................................................................................................. 100<br /> <br /> 3.4.2.1. Bố trí mốc lưới khống chế cơ sở và mốc quan trắc chuyển vị ngang<br /> ............................................................................................................................100<br /> 3.4.2.2. Phương pháp quan trắc và xử lý số liệu quan trắc .........................101<br /> 3.5. TRÌNH TỰ KỸ THUẬT QUAN TRẮC ĐỒNG THỜI ĐỘ LÚN VÀ CHUYỂN VỊ<br /> NGANG CỦA NỀN ĐƢỜNG TRÊN ĐẤT YẾU BẰNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ<br /> ........................................................................................................................................... 102<br /> <br /> CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM ............................................................. 106<br /> 4.1. PHƢƠNG PHÁP NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC ĐO CAO BẰNG MÁY TOÀN<br /> ĐẠC ĐIỆN TỬ ................................................................................................................. 106<br /> <br /> 4.1.1. Mục đích và phƣơng pháp thực nghiệm .......................................................... 106<br /> 4.1.2. Xác định chiều dài tia ngắm và đánh giá kết quả thực nghiệm .................. 108<br /> 4.2. PHƢƠNG PHÁP BỐ TRÍ VỊ TRÍ ĐIỂM ĐỘ CAO BẰNG MÁY TOÀN ĐẠC<br /> ĐIỆN TỬ TRONG THI CÔNG NÚT GIAO KHÁC MỨC VÀ ĐƢỜNG TRÊN CAO<br /> ........................................................................................................................................... 110<br /> <br /> 4.2.1. Mục đích, thiết bị và phƣơng pháp thực nghiệm ........................................... 110<br /> 4.2.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm ........................................................................... 111<br /> 4.3. THÀNH LẬP LƢỚI ĐƢỜNG CHUYỀN CẤP 2 BẰNG PHƢƠNG PHÁP “GPS- ĐỘNG”<br /> ........................................................................................................................................... 113<br /> <br /> 4.3.1. Mục đích, phƣơng pháp thực nghiệm .............................................................. 113<br /> 4.3.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm ........................................................................... 115<br /> 4.4. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU QUAN TRẮC LÚN TRONG DỰ ÁN XÂY DỰNG<br /> ĐƢỜNG CAO TỐC HÀ NỘI- HẢI PHÒNG ĐOẠN KM8+ 700- KM8+ 880 (EX2-14)<br /> ........................................................................................................................................... 118<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2