intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu cải tiến bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử cho đối tượng phi tuyến

Chia sẻ: Lê Công Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:127

0
34
lượt xem
4
download

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu cải tiến bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử cho đối tượng phi tuyến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nghiên cứu với mong muốn ứng dụng được bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử trong các hệ thống công nghiệp, tác giả sẽ tiến hành một số thí nghiệm với mô hình vật lý của hệ thống phi tuyến cụ thể như hệ thống điều khiển chuyển động theo một quỹ đạo mẫu cho trước, hệ thống điều khiển theo nguyên lý chuyển động cánh tay robot. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu cải tiến bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử cho đối tượng phi tuyến

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NGÔ KIÊN TRUNG NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN BỘ ĐIỀU KHIỂN SỬ DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ CHO ĐỐI TƢỢNG PHI TUYẾN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT THÁI NGUYÊN - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NGÔ KIÊN TRUNG NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN BỘ ĐIỀU KHIỂN SỬ DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ CHO ĐỐI TƢỢNG PHI TUYẾN Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa Mã số: 62. 52. 02. 16 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Công 2. TS. Vũ Nhƣ Lân THÁI NGUYÊN – 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: luận án “Nghiên cứu cải tiến bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử cho đối tƣợng phi tuyến” là công trình nghiên cứu của riêng tôi đƣợc hoàn thành dƣới sự chỉ bảo tận tình của hai thầy giáo hƣớng dẫn. Các kết quả nghiên cứu trong luận án là trung thực, một phần đƣợc công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành với sự đồng ý của các đồng tác giả, phần còn lại chƣa đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận án Ngô Kiên Trung ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Nguyễn Hữu Công Đại học Thái Nguyên và TS. Vũ Nhƣ Lân - Viện công nghệ thông tin Hà Nội đã tận tình hƣớng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp tôi thực hiện và hoàn thành luận án này. Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo, đồng nghiệp trong bộ môn Tự động hóa - Khoa Điện - Trƣờng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp và phòng Tin học trong điều khiển - Viện Công nghệ thông tin Hà Nội đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong thời gian thực hiện luận án, tham gia sinh hoạt khoa học. Xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô, anh chị, bạn bè và đồng nghiệp Khoa Điện, Khoa Điện tử, Khoa Quốc tế, Phòng Quản lý đào tạo sau đại học, các đơn vị chức năng Trƣờng Đại học Kỹ thuật công nghiệp, các ban chức năng Đại học Thái Nguyên đã chia sẻ, giúp đỡ, động viên tôi vƣợt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt công việc nghiên cứu của mình. Tôi biết ơn những ngƣời thân trong gia đình đã luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện thuận lợi nhất để tôi có thể hoàn thành bản luận án. Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận án Ngô Kiên Trung iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ............................................................................................. ii MỤC LỤC ............................................................................................ iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ................................. vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ............................................................. viii DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ ................................................... ix MỞ ĐẦU ............................................................................................. 1 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu đại số gia tử trong và ngoài nƣớc ...... 1 1.1. Đại số gia tử .................................................................................... 1 1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc ..................................... 2 1.2.1. Một số kết quả đạt đƣợc về phƣơng pháp luận sử dụng HA và đề xuất phát triển hƣớng nghiên cứu ................................................. 3 1.2.2. Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm với HA và đề xuất phát triển hƣớng nghiên cứu ............................................................. 6 2. Tính khoa học và cấp thiết của luận án .................................................. 7 3. Mục tiêu của luận án .............................................................................. 8 3.1. Mục tiêu chung ................................................................................ 8 3.2. Mục tiêu cụ thể ................................................................................ 8 4. Đối tƣợng, phạm vi và phƣơng pháp nghiên cứu .................................. 9 5. Ý nghĩa lí luận và thực tiễn .................................................................. 10 5.1. Ý nghĩa lí luận ............................................................................... 10 5.2. Ý nghĩa thực tiễn ........................................................................... 10

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2