intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Luật học: Thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: Lê Công Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
45
lượt xem
6
download

Luận án Tiến sĩ Luật học: Thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay" nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn làm cơ sở cho việc đề xuất và luận chứng các quan điểm, giải pháp thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Luật học: Thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> NGUYỄN VĂN LINH<br /> <br /> thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ gi¶i quyÕt<br /> thñ tôc hμnh chÝnh cña c¬ quan nhμ n−íc cÊp tØnh<br /> ë viÖt nam hiÖn nay<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> NGUYỄN VĂN LINH<br /> <br /> thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ gi¶i quyÕt<br /> thñ tôc hμnh chÝnh cña c¬ quan nhμ n−íc cÊp tØnh<br /> ë viÖt nam hiÖn nay<br /> Chuyên ngành : Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật<br /> Mã số<br /> <br /> : 62 38 01 01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: GS, TS LÊ MINH TÂM<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng<br /> tôi. Các số liệu nêu trong Luận án là trung thực, có nguồn<br /> gốc rõ ràng. Những kết luận khoa học của Luận án chưa<br /> được ai công bố trong bất kỳ công trình nào.<br /> <br /> TÁC GIẢ LUẬN ÁN<br /> <br /> Nguyễn Văn Linh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN<br /> ĐỀ TÀI<br /> <br /> 1.1. Những công trình có ý nghĩa phương pháp luận<br /> 1.2. Những công trình về các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến đề tài luận án<br /> 1.3. Các công trình nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện<br /> pháp luật trên các lĩnh vực khác nhau của quản lý nhà nước<br /> 1.4. Những công trình nghiên cứu các vấn đề lý luận về nền hành chính, cải cách<br /> hành chính, trong đó có những vấn đề lý luận về thủ tục hành chính, cải<br /> cách thủ tục hành chính<br /> 1.5. Các công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài<br /> Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT<br /> THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH<br /> <br /> 2.1. Khái niệm, đặc điểm của pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ<br /> quan nhà nước cấp tỉnh<br /> 2.2. Khái niệm, đặc điểm của thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành<br /> chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh<br /> 2.3. Yêu cầu và điều kiện bảo đảm thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục<br /> hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay<br /> 2.4. Pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính và kinh nghiệm thực hiện ở một<br /> số nước trong khu vực và trên thế giới<br /> Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ<br /> GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP<br /> TỈNH Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NAY<br /> <br /> 3.1. Thực trạng pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2001 - 2010<br /> 3.2. Thực trạng thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan<br /> nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam từ năm 2001 đến nay<br /> 3.3. Nhận xét, đánh giá chung<br /> Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN<br /> PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN<br /> NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY<br /> <br /> 4.1. Quan điểm thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan<br /> nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay<br /> 4.2. Các giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính<br /> của cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay<br /> KẾT LUẬN<br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ<br /> LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 8<br /> 8<br /> 10<br /> 13<br /> <br /> 14<br /> 18<br /> 23<br /> 23<br /> 34<br /> 44<br /> 54<br /> <br /> 64<br /> 64<br /> 72<br /> 94<br /> <br /> 104<br /> 104<br /> 109<br /> 148<br /> 151<br /> 152<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> CBCC<br /> <br /> : Cán bộ, công chức<br /> <br /> CCHC<br /> <br /> : Cải cách hành chính<br /> <br /> CQHC<br /> <br /> : Cơ quan hành chính<br /> <br /> HĐND<br /> <br /> : Hội đồng nhân dân<br /> <br /> KT-XH<br /> <br /> : Kinh tế - xã hội<br /> <br /> MTTQ<br /> <br /> : Mặt trận Tổ quốc<br /> <br /> NCS<br /> <br /> : Nghiên cứu sinh<br /> <br /> TTHC<br /> <br /> : Thủ tục hành chính<br /> <br /> UBND<br /> <br /> : Ủy ban nhân dân<br /> <br /> XHCN<br /> <br /> : Xã hội chủ nghĩa<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản