intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ở Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Hạ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:178

440
lượt xem
157
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ở Việt Nam nhằm tạo ra một công trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn cấp tiến sĩ, có tính hệ thống về những cơ sở pháp lý của việc nhà nước bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ở Việt Nam

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tr−êng ®¹i häc luËt hµ Néi<br /> <br /> bé t− ph¸p<br /> <br /> PH M THU TH Y<br /> <br /> PH¸P LUËT VÒ BåI TH¦êNG KHI NHµ N¦íC THU HåI §ÊT N¤NG NGHIÖP ë VIÖT NAM<br /> <br /> LU N ÁN TI N SĨ LU T H C<br /> <br /> HÀ N I - 2014<br /> <br /> Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tr−êng ®¹i häc luËt hµ Néi<br /> <br /> bé t− ph¸p<br /> <br /> PH M THU TH Y<br /> <br /> PH¸P LUËT VÒ BåI TH¦êNG KHI NHµ N¦íC THU HåI §ÊT N¤NG NGHIÖP ë VIÖT NAM<br /> Chuyên ngành Mã s : Lu t Kinh t : 62.38.01.07<br /> <br /> LU N ÁN TI N SĨ LU T H C<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c:<br /> <br /> 1. PGS.TS. NGUY N QUANG TUY N 2. PGS.TS. PH M H U NGH<br /> <br /> HÀ N I - 2014<br /> <br /> L I CAM OAN<br /> <br /> Tôi xin cam oan ây là công trình nghiên c u c a riêng tôi. Các k t qu s li u nêu trong lu n án là trung th c, có ngu n g c rõ ràng, chính xác c a các cơ quan ch c năng ã công b . Nh ng k t lu n khoa h c c a lu n án là m i và chưa có tác gi công b trong b t c công trình khoa h c nào. Tác gi lu n án<br /> <br /> Ph m Thu Th y<br /> <br /> M CL C<br /> M U TÀI LU N ÁN<br /> <br /> Trang 1 7<br /> LÝ LU N V B I THƯ NG KHI NHÀ NƯ C THU H I T NÔNG NGHI P VÀ PHÁP LU T V B I THƯ NG KHI NHÀ NƯ C THU H I T NÔNG NGHI P VI T NAM<br /> <br /> T NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN C U<br /> <br /> Chương 1: NH NG V N<br /> <br /> 1.1. Lý lu n v thu h i t nông nghi p 1.1.1. Khái ni m, c i m c a t nông nghi p 1.1.2. Khái ni m thu h i t nông nghi p 1.1.3. Nhu c u c n thi t khách quan c a vi c thu h i t nông nghi p cho quá trình công nghi p hóa hi n i hóa t nư c 1.2. Lý lu n v b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p 1.2.1. Lu n gi i thu t ng “b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t” 1.2.2. Khái ni m b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p 1.2.3. Khái ni m h tr khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p 1.2.4. Cơ s lý lu n c a vi c b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p 1.3. Lý lu n v pháp lu t b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p 1.3.1. S c n thi t khách quan c a pháp lu t i u ch nh v b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p 1.3.2. Khái ni m, c i m và các y u t chi ph i t i pháp lu t v b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p 1.3.3. Cơ c u pháp lu t i u ch nh v b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p 1.4. Lư c s hình thành và phát tri n pháp lu t v b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p 1.4.1. Giai o n trư c khi ban hành Lu t t ai năm 1993 1.4.2. Giai o n t khi ban hành Lu t t ai năm 1993 n trư c khi ban hành Lu t t ai năm 2003 1.4.3. Giai o n t khi có Lu t t ai năm 2003 n nay 1.5. Kinh nghi m và th c ti n pháp lý c a m t s nư c trên th gi i v b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p và nh ng g i m cho Vi t Nam 1.5.1. Kinh nghi m c a Trung Qu c 1.5.2. Kinh nghi m c a Hàn Qu c 1.5.3. Kinh nghi m c a Singapore 1.5.4. M t s g i m cho Vi t Nam trong quá trình xây d ng và hoàn thi n pháp lu t v b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p<br /> <br /> 22 22 22 27 30 31 31 35 38 40 43 43 46 50 54 54 55 58<br /> <br /> 61 61 63 66 68<br /> <br /> Chương 2: TH C TR NG PHÁP LU T V<br /> NƯ C THU H I<br /> <br /> B I THƯ NG KHI NHÀ T NÔNG NGHI P VI T NAM<br /> <br /> 2.1. N i dung pháp lu t v b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p 2.1.1. Các quy nh v nguyên t c b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p 2.1.2. Các quy nh v i u ki n b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p 2.1.3. Các quy nh c th v b i thư ng t và b i thư ng tài s n khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p 2.1.4. Các quy nh v h tr cho ngư i có t nông nghi p b thu h i 2.1.5. Các quy nh v trình t , th t c thu h i t và b i thư ng, h tr khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p 2.1.6. N i dung các quy nh pháp lu t v gi i quy t khi u n i, t cáo v b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p 2.2. M t s v n t ra t th c ti n thi hành pháp lu t v thu h i và b i thư ng i v i t nông nghi p Chương 3: GI I PHÁP HOÀN THI N PHÁP LU T VÀ NÂNG CAO<br /> HI U QU TH C THI PHÁP LU T V B I THƯ NG KHI NHÀ NƯ C THU H I T NÔNG NGHI P VI T NAM<br /> <br /> 72 72 72 81 88 97 102 111 114<br /> <br /> 124 124 129 130<br /> <br /> 3.1. nh hư ng hoàn thi n pháp lu t v b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p Vi t Nam 3.2. Gi i pháp nh m hoàn thi n pháp lu t v b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p Vi t Nam 3.2.1. Nhóm gi i pháp hoàn thi n các quy nh pháp lu t v b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p 3.2.2. Nhóm gi i pháp hoàn thi n các quy nh pháp lu t v h tr và gi i quy t vi c làm cho ngư i nông dân khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p 3.2.3. Nhóm gi i pháp nâng cao hi u qu th c thi pháp lu t v b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p<br /> K T LU N DANH M C CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN C U LIÊN QUAN ÁN à Ư C CÔNG B DANH M C TÀI LI U THAM KH O N LU N<br /> <br /> 144 151 160 164 165<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2