intTypePromotion=1

Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2011 – 2015 và tầm nhìn đến 2020

Chia sẻ: Đỗ Hồng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:231

0
361
lượt xem
171
download

Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2011 – 2015 và tầm nhìn đến 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2011 – 2015 và tầm nhìn đến 2020 nhằm góp phần lý giải trên phương diện khoa học những lý luận cơ bản về hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước và các hình thức quản lý ngân sách tỉnh An Giang; đề tài nêu ra mục tiêu và quan điểm về vấn đề quản lý ngân sách ở An Giang và những cơ sở cơ bản để đề ra những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý NSNN tỉnh An Giang trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2011 – 2015 và tầm nhìn đến 2020

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM TRƯ NG I H C NGÂN HÀNG TP. H CHÍ MINH TÔ THI N HI N NÂNG CAO HI U QU QU N LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C T NH AN GIANG GIAI O N 2011 – 2015 VÀ T M NHÌN N 2020 LU N ÁN TI N SĨ KINH T TP. H CHÍ MINH – NĂM 2012
 2. B GIÁO D C VÀ ÀO T O NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM TRƯ NG I H C NGÂN HÀNG TP. H CHÍ MINH TÔ THI N HI N NÂNG CAO HI U QU QU N LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C T NH AN GIANG GIAI O N 2011 – 2015 VÀ T M NHÌN N 2020 LU N ÁN TI N SĨ KINH T CHUYÊN NGÀNH: KINH T TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ S : 62.31.12.01 NGƯ I HƯ NG D N KHOA H C: GS.,TS. NGUY N THANH TUY N TP. H CHÍ MINH – NĂM 2012
 3. L I CAM OAN Tác gi lu n án có l i cam oan danh d v công trình khoa h c này c a mình, c th : Tôi tên là: Tô Thi n Hi n. Sinh ngày 16 tháng 02 năm 1966. T i: An Giang. Quê quán: Xã Khánh Hòa; Huy n Châu Phú; T nh An Giang. Hi n công tác t i: Khoa Kinh t - QTKD; Trư ng i h c An Giang. a ch c a cơ quan: S 18, ư ng Ung Văn Khiêm, Phư ng ông Xuyên, Tp. Long Xuyên, T nh An Giang. Là Nghiên c u sinh khóa XIII c a Trư ng i h c Ngân hàng Tp. H Chí Minh; Chuyên ngành: Kinh t tài chính, ngân hàng. Mã s : 62.31.12.01. Mã s NCS: 010113080004. Cam oan tài: “Nâng cao hi u qu qu n lý ngân sách nhà nư c T nh An Giang giai o n 2011-2015 và t m nhìn n 2020”. Ngư i hư ng d n khoa h c: GS.,TS. Nguy n Thanh Tuy n. Lu n án ư c th c hi n t i Trư ng i h c Ngân hàng Tp. H Chí Minh. tài này là công trình nghiên c u c a riêng tôi, các k t qu nghiên c u có tính c l p riêng, không sao chép b t kỳ tài li u nào và chưa ư c công b toàn b n i dung này b t kỳ âu; các s li u, các ngu n trích d n trong lu n án ư c chú thích ngu n g c rõ ràng, minh b ch. Tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m v l i cam oan danh d c a tôi. TP. HCM, ngày 05 tháng 9 năm 2012 Tác gi Tô Thi n Hi n
 4. M CL C Trang ph bìa L i cam oan Danh m c các ch vi t t t Danh m c các b ng Danh m c hình và bi u M u Trang CHƯƠNG 1: HI U QU QU N LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 1 1.1- T NG QUAN V NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 1 1.1.1- L ch s hình thành ngân sách nhà nư c 1 1.1.2- B n ch t ngân sách nhà nư c 2 1.1.2.1- Khái ni m v ngân sách nhà nư c 2 1.1.2.2- B n ch t c a ngân sách nhà nư c 6 1.1.3- Ch c năng c a ngân sách nhà nư c 10 1.1.3.1- Ch c năng phân ph i 10 1.1.3.2- Ch c năng giám c 12 1.1.4- Vai trò c a ngân sách nhà nư c 14 1.1.4.1- Vai trò c a NSNN trong n n kinh t qu c dân 14 1.1.4.2- Vai trò c a NSNN trong h th ng tài chính 23 1.1.5- T ch c h th ng NSNN và phân c p NSNN 25 1.1.5.1- Nguyên t c t ch c h th ng NSNN 25 1.1.5.2- H th ng NSNN 27 1.1.5.3- Nguyên t c phân c p NSNN 29 1.1.5.4- Phân c p ngu n thu và nhi m v chi gi a các c p ngân sách 30 1.2- QU N LÝ QUY TRÌNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 34 1.2.1- Khái quát v qu n lý quy trình NSNN 34
 5. 1.2.2- L p d toán NSNN 36 1.2.2.1- Ý nghĩa c a vi c l p d toán NSNN 36 1.2.2.2- Xây d ng d toán NSNN 36 1.2.3- Ch p hành d toán NSNN 39 1.2.3.1- Ý nghĩa c a vi c ch p hành d toán NSNN 39 1.2.3.2- N i dung ch p hành d toán NSNN 39 1.2.4- Quy t toán NSNN 41 1.2.4.1- Ý nghĩa c a quy t toán NSNN 41 1.2.4.2- N i dung quy t toán NSNN 42 1.3- HI U QU QU N LÝ NSNN VÀ CÁC NHÂN T NH HƯ NG N VI C QU N LÝ NSNN 43 1.3.1- Hi u qu qu n lý NSNN 43 1.3.1.1- Khái ni m hi u qu 43 1.3.1.2- Qu n lý NSNN 46 1.3.1.3- Hi u qu qu n lý NSNN 49 1.3.1.4- Nâng cao hi u qu qu n lý NSNN 55 1.3.1.5- Các y u t m b o hi u qu qu n lý NSNN 56 1.3.2- Các nhân t nh hư ng n hi u qu qu n lý NSNN 57 1.3.2.1- i u ki n kinh t - xã h i 57 1.3.2.2- Chính sách và th ch kinh t 58 1.3.2.3- Cơ ch qu n lý NSNN 58 1.3.2.4- Chính sách khuy n khích khai thác các ngu n l c tài chính 59 1.4- KINH NGHI M QU N LÝ NSNN C A M T S NƯ C VÀ M T S T NH NG B NG SÔNG C U LONG 59 1.4.1- Kinh nghi n v qu n lý NSNN c a m t s nư c 59 1.4.1.1- Nh t B n 59 1.4.1.2- Singapore 60
 6. 1.4.1.3- Trung Qu c 60 1.4.1.4- Hoa Kỳ 61 1.4.2- Kinh nghi m v qu n lý NSNN c a m t s t nh ng b ng sông C u Long 62 1.4.3- Bài h c kinh nghi m 63 CHƯƠNG 2: TH C TR NG V HI U QU QU N LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C T NH AN GIANG 67 2.1- KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH T - XÃ H I T NH AN GIANG 67 2.1.1- c i m a lý – t nhiên 67 2.1.2- Tình hình kinh t - xã h i t nh An Giang 68 2.2- TH C TR NG V HI U QU QU N LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C T NH AN GIANG 70 2.2.1- K t qu thu, chi và cân i thu chi NSNN t nh AG 2006 – 2010 70 2.2.1.1- K t qu thu ngân sách t nh AG 2006 – 2010 70 2.2.1.2- K t qu chi ngân sách t nh AG 2006 – 2010 72 2.2.1.3- Cân i thu - chi và x lý k t dư NSNN a phương 73 2.2.2- Phân c p qu n lý ngân sách gi a NSTW và NS P 75 2.2.2.1- Ngu n thu c a ngân sách trung ương 75 2.2.2.2- Ngu n thu c a ngân sách a phương 78 2.2.2.3- Nh n xét v phân c p thu ngân sách 86 2.2.3- V n d ng phân c p qu n lý ngân sách gi a các a phương t nh An Giang 87 2.2.4- Phân c p nhi m v chi ngân sách a phương 89 2.2.4.1- Nhi m v chi ngân sách c p t nh 89 2.2.4.2- Nhi m v chi ngân sách c p huy n 91
 7. 2.2.4.3- Nhi m v chi ngân sách c p xã 93 2.2.4.4- Xác nh t l (%) phân chia 94 2.2.4.5- Xác nh s b sung 94 2.2.5- Tr c p b sung t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i 103 2.2.5.1- B sung cân i ngân sách 103 2.2.5.2- B sung có m c tiêu 105 2.2.5.3- ánh giá v h th ng tr c p ngân sách 106 2.2.6- Th c tr ng cân i ngân sách t nh An Giang 107 2.2.7- Quy trình l p, ch p hành d toán và quy t toán ngân sách 110 2.2.7.1- L p d toán ngân sách 110 2.2.7.2- nh m c phân b ngân sách nhà nư c t nh An Giang 112 2.2.7.3- ánh giá v phân c p ban hành các ch , tiêu chu n, nh m c chi tiêu 120 2.2.7.4- T ch c ch p hành ngân sách a phương 121 2.2.7.5- Quy t toán ngân sách 125 2.2.7.6- T ng h p quy t toán NS P 128 2.2.7.7- Phê duy t t ng quy t toán NS P 128 2.2.7.8- Các h n ch trong quy trình ngân sách 130 2.2.8- Ki m tra, thanh tra vi c ch p hành d toán ngân sách các c p 131 2.2.9- ánh giá v th c tr ng phân c p qu n lý ngân sách a phương 132 2.2.9.1- Thành tích t ư c 132 2.2.9.2- H n ch ch y u 134 2.2.9.3- Nguyên nhân c a h n ch 135 2.3- KI M TRA, THANH TRA VÀ X LÝ VI PH M TRONG QU N LÝ THU CHI NSNN 136 2.3.1- Ki m tra, thanh tra 136 2.3.2- Khen thư ng và x lý vi ph m 137
 8. 2.4- NH N XÉT V HI U QU QU N LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C T NH AN GIANG 137 2.4.1- K t qu t ư c 137 2.4.2- Nh ng h n ch ch y u 139 2.4.3- Nguyên nhân h n ch 142 2.4.3.1- Nguyên nhân khách quan 142 2.4.3.2- Nguyên nhân ch quan 143 CHƯƠNG 3: GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU QU N LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C T NH AN GIANG 145 3.1- M C TIÊU, NHI M V PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH AN GIANG GIAI O N 2011 – 2015 VÀ T M NHÌN N 2020 145 3.1.1- M c tiêu, phương hư ng và nhi m v t ng quát 145 3.1.1.1- M c tiêu 145 3.1.1.2- Phương hư ng 145 3.1.1.3- Nhi m v 146 3.1.2- Quan i m 147 3.1.3- Ch tiêu phát tri n ch y u 147 3.2- M C TIÊU, QUAN I M CƠ B N V QU N LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C T NH AN GIANG GIAI O N 2011 - 2015 VÀ N 2020 148 3.2.1- M c tiêu 148 3.2.2- Quan i m 149 3.3- CƠ S XU T GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU QU N LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 149 3.4- NH NG GI I PHÁP CƠ B N NH M NÂNG CAO HI U QU QU N LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C T NH AN GIANG 150 3.4.1- Tăng cư ng, ch n ch nh qu n lý thu, b i dư ng ngu n thu, khuy n khích tăng thu 150
 9. 3.4.1.1- Ngu n thu hi n h u 150 3.4.1.2- Ngu n thu ti m n 151 3.4.2- Qu n lý ngu n thu t p trung vào ngân sách nhà nư c 153 3.4.3- Qu n lý và s s ng có hi u qu các kho n chi ngân sách nhà nư c 154 3.4.4- Hoàn thi n cơ ch t ch và t ch u trách nhi m v tài chính i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p 157 3.4.5- Hoàn thi n, i m i cơ ch phân c p qu n lý và i u hành ngân sách nhà nư c các c p 158 3.4.5.1- Hoàn thi n phân nh thu gi a các c p NS P theo hư ng m r ng quy n t ch cho NS c p dư i 158 3.4.5.2- M r ng quy n cho các c p chính quy n c p dư i trong chi tiêu NS 159 3.4.5.3- M r ng quy n t ch tài chính cho NS xã 159 3.4.5.4- T ng bư c hoàn thi n ch , nh m c phân b chi gi a các c p NS160 3.4.5.5- M r ng quy n c a NS c p dư i trong quy trình ngân sách 162 3.4.5.6- Hoàn thi n phân c p qu n lý NSNN 163 3.4.5.7- Công khai, minh b ch thu chi NSNN 164 3.4.6- i m i quy trình l p, ch p hành và quy t toán NSNN 165 3.4.6.1- i m i quy trình l p và quy t nh d toán NSNN 165 3.4.6.2- Hoàn thi n quá trình ch p hành NSNN 166 3.4.6.3- Hoàn thi n h ch toán k toán, quy t toán NSNN 170 3.4.7- Tăng cư ng thanh tra, ki m tra, khen thư ng và x lý k p th i vi ph m trong qu n lý NSNN 171 3.4.7.1- Tăng cư ng ki m tra, thanh tra vi c l p d toán thu, chi NSNN 171 3.4.7.2- C i ti n ki m tra, thanh tra quá trình ch p hành NSNN 172 3.4.7.3- Áp d ng các hình th c ki m tra linh ho t và hi u qu 172 3.4.7.4- Khen thư ng và x lý k p th i vi ph m trong qu n lý NSNN 173
 10. 3.4.8- Nâng cao trình cán b qu n lý NSNN 173 3.4.8.1- Hoàn thi n b máy qu n lý NSNN các c p 173 3.4.8.2- T ch c và giám sát có hi u qu ho t ng thu, chi NS 174 3.5- CÁC BI N PHÁP TH C HI N NH NG GI I PHÁP V QU N LÝ NS T NH AN GIANG 175 3.5.1- Qu n lý NS t nh 175 3.5.2- Qu n lý NS huy n, th 176 3.5.3- Qu n lý NS xã 176 3.5.4- Ki m tra, thanh tra, khen thư ng, k lu t tài chính 176 3.5.5- Nâng cao trình ngu n nhân l c 177 K T LU N DANH M C CÔNG TRÌNH KHOA H C C A TÁC GI Ã CÔNG B DANH M C TÀI LI U THAM KH O PH L C
 11. DANH M C CÁC CH VI T T T AG An Giang BS B sung BQ Bình quân C NS Cân i ngân sách CTMT Chương trình m c tiêu DNNN Doanh nghi p Nhà nư c DT D toán DTTC D tr tài chính VT ơn v tính T ào t o TPT u tư phát tri n GD Giáo d c GTGT Giá tr gia tăng H ND H i ng nhân dân KBNN Kho b c Nhà nư c NSNN Ngân sách nhà nư c NS P Ngân sách a phương NSTW Ngân sách trung ương NS Ngân sách NK Nh p kh u PT Phát tri n QL Qu n lý SXKD S n xu t kinh doanh T Tương ương TH Th c hi n
 12. TT T tr ng TX Thư ng xuyên TT B Tiêu th c bi t TW Trung ương XDCB Xây d ng cơ b n XNK Xu t nh p kh u XK Xu t kh u UBND y ban nhân dân YT Yt ADB Ngân hàng phát tri n Châu Á ( Asian Development Bank) GDP T ng s n ph m qu c n i (Gross Domestic Product) IMF Qu ti n t Qu c t (International Monetary Fund) ODA Ngu n v n vi n tr phát tri n chính th c (Official Development Assistance) UNDP Chương trình phát tri n c a Liên hi p qu c (United Nations Development Programme) UNICEF Qu Nhi ng Liên hi p qu c (United Nations Children’s Fund) PPP H p tác công - tư (Public – Private Partnership) WB Ngân hàng th gi i ( World Bank)
 13. DANH M C CÁC B NG Trang B ng 2.1: T c tăng trư ng và t l ng viên GDP vào NS P (%) 70 B ng 2.2: Thu thu , phí và l phí t nh AG 2006 – 2010 71 B ng 2.3: Chi NS P An Giang 2006 - 2010 72 B ng 2.4: Thu b sung t NSTW trong t ng chi NS P AG 73 B ng 2.5: Thu NSNN trên a bàn t nh AG 2006 - 2010 77 B ng 2.6: Thu NSTW ư c trích l i cho NS t nh AG 78 B ng 2.7: T l phân chia gi a NS c p t nh v i NS c p huy n năm 2007 84 B ng 2.8: T l ngu n thu ư c gi l i t i a phương AG 85 B ng 2.9: Thu NSNN trên a bàn có c p t nh - huy n - xã 87 B ng 2.10: T l t ng chi thư ng xuyên so v i t ng thu NS P AG 88 B ng 2.11: Chi s nghi p giáo d c – ào t o – Y t phân theo c p NS 97 B ng 2.12: T tr ng chi thư ng xuyên và chi TPT trong t ng chi NS P An Giang 100 B ng 2.13: Cơ c u chi NS P An Giang 2006 - 2010 101 B ng 2.14: T tr ng ngu n thu b sung t NSTW trong t ng chi NS P AG 105 B ng 2.15: Cân i thu chi và x lý k t dư NS P 2006 - 2010 108 B ng 2.16: Hi u qu qu n lý NSNN t nh AG 2006 – 2010 109 B ng 2.17: nh m c phân b chi s nghi p Y t 113 B ng 2.18: nh m c phân b chi m b o xã h i 115 B ng 2.19: nh m c phân b chi An ninh – Qu c phòng 116 B ng 2.20: nh m c phân b chi Qu n lý hành chính 117
 14. DANH M C CÁC HÌNH - BI U DANH M C CÁC HÌNH Trang Hình 1.1: H th ng tài chính trong n n kinh t th trư ng 23 Hình 1.2: H th ng ngân sách nhà nư c Vi t Nam 28 DANH M C CÁC BI U Bi u 2.1: T l ngu n thu ư c gi l i t i a phương AG 86 Bi u 2.2: T l t ng chi thư ng xuyên so v i t ng thu NS P AG 89
 15. M U 1- Lý do ch n tài Vi t Nam, k t khi n n kinh t chuy n sang v n hành theo cơ ch th trư ng, c bi t là trong b i c nh h i nh p kinh t khu v c và th gi i, ã d n d n làm bi n i các y u t c u thành c a n n kinh t , có y u t cũ m t i, có y u t m i ra i, có y u t gi nguyên hình thái cũ nhưng n i dung c a nó ã bao hàm nhi u i u m i ho c ch ư c bi u hi n trong nh ng kho ng không gian và th i gian nh t nh. Trong lĩnh v c tài chính – ti n t , ngân sách nhà nư c ư c xem là m t trong nh ng m t xích quan tr ng c a ti n trình i m i. Trong th i gian qua, h i nh p v i nh ng ti n trình i m i, lĩnh v c ngân sách nhà nư c t ư c nh ng thành tích áng k ; song lĩnh v c n y v n t n t i m t s v n còn mang d u n c a cơ ch cũ ho c chưa ư c gi i quy t th a áng c v m t lý lu n và th c ti n. Nhà nu c có th th c hi n i u ti t vĩ mô n n kinh t xã h i thành công khi có ngu n tài chính m b o. i u này ph thu c vào vi c qu n lý các ngu n thu c a NSNN. huy ng y ngu n thu vào ngân sách nh m th c hi n chi tiêu c a nhà nư c thì nh ng hình th c thu ngân sách ph i phù h p v i i u ki n phát tri n kinh t - xã h i c a a phương và t nư c. Trong ti n trình im i n n kinh t , các hình th c thu NSNN a phương ã t ng bư c thay i, i u ch nh th c hi n nhi m v t p trung ngu n thu cho NSNN, là công c i u ch nh vĩ mô quan tr ng c a nhà nư c. Cùng v i quá trình qu n lý thu NSNN thì vi c qu n lý chi NSNN cũng có v trí r t quan tr ng trong qu n lý i u hành NSNN góp ph n n nh phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, nh t là trong i u ki n t nư c h i nh p kinh t th gi i. Tuy nhiên, trong quá trình th c hi n qu n lý thu, chi NSNN v n còn nhi u h n ch b t c p v i tình hình th c t c a a phương và t n ơc, c n ph i ti p t c i u ch nh, b sung. C th như:
 16. - Vi c l p, ch p hành và quy t toán ngân sách a phương ã th c hi n khá t t, tuy nhiên cũng còn ch m, chưa i m i, ôi khi cũng chưa úng theo quy nh c a Nhà nư c. - Tình tr ng qu n lý thu, chi NSNN v n còn th t thoát do chưa bao quát h t các ngu n thu và kho n chi, chưa có quan i m x lý rõ ràng v các kho n chi sai quy nh c a Nhà nư c ho c chưa t p trung úng m c v qu n lý chi NSNN. - Công tác quy t toán là khâu r t quan tr ng, nhưng chưa ư c quan tâm úng m c, chưa làm s sách. - i ngũ cán b qu n lý ngân sách còn h n ch v chuyên môn, ch m i m i. Như v y, có r t nhi u vi c c n ph i làm trong vi c qu n lý NSNN t i a phương. Xu t phát t nh ng yêu c u th c t này, tác gi quan tâm và mu n i sâu nghiên c u v n này. Vì v y, tác gi m nh d n ch n tài: “Nâng cao hi u qu qu n lý ngân sách nhà nư c t nh An Giang giai o n 2011 - 2015 và t m nhìn n 2020” làm i tư ng nghiên c u v i m c ích góp ti ng nói vào nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i h p lý và b n v ng, phù h p v i c i m c a t nh An Giang trong xu th h i nh p kinh t th gi i. 2- M c ích nghiên c u tài M c ích nghiên c u c a tài là góp ph n lý gi i trên phương di n khoa h c nh ng lý lu n cơ b n v hi u qu qu n lý ngân sách nhà nư c và các hình th c qu n lý ngân sách t nh An Giang. ng th i, trên cơ s phân tích th c tr ng v hi u qu qu n lý ngân sách c a t nh và kinh nghi m c a m t s nư c trên th gi i, tài nêu ra m c tiêu và quan i m v v n qu n lý ngân sách An Giang và nh ng cơ s cơ b n ra nh ng gi i pháp h u hi u nh m nâng cao hi u qu qu n lý NSNN t nh An Giang trong th i gian t i, góp ph n y m nh phát tri n kinh t - xã h i c a a phương m t cách v ng ch c.
 17. 3- i tư ng và ph m vi nghiên c u tài - i tư ng nghiên c u c a tài D a vào h th ng lý lu n và th c ti n v hi u qu qu n lý NSNN Vi t Nam và An Giang trong th i gian qua, trên cơ s ó tìm ra m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu qu n lý NSNN t nh An Giang có kh thi nh t trong th i gian t i 2011- 2015 và n 2020. Vì v y, tài s nghiên c u th c tr ng v hi u qu qu n lý NSNN và nh hư ng qu n lý NSNN An Giang có nh ng gi i pháp phù h p, h u hi u nh m nâng cao hi u qu lý NSNN t nh An Giang, phù h pv i c thù c a n n kinh t Vi t Nam. - Ph m vi nghiên c u c a tài ưa ra nh ng gi i pháp mang tính kh thi nh t và có ý nghĩa th c ti n trong vi c nâng cao hi u qu qu n lý NSNN t nh An Giang. tài gi i h n ph m vi nghiên c u là nghiên c u m t cách h th ng các kho n thu, chi, nh m c, ch tiêu cơ b n và ch y u c a NSNN t nh An Giang các c p chính quy n a phương, m t s ngành, công ty, doanh nghi p, h kinh doanh,…, ơn v th hư ng NSNN a phương giai an 2006 – 2010. T ó, rút ra nh ng m t m nh, m t y u v hi u qu qu n lý NSNN a phương, có nh ng gi i pháp tích c c nh m nâng cao hi u qu qu n lý NSNN t nh An Giang trong th i gian t i 2011 - 2015 và n 2020. 4- Phương pháp nghiên c u Phương pháp nghiên c u ư c s d ng xuyên su t trong tài là phương pháp duy v t bi n ch ng. D a vào phương pháp này, các kho n thu, chi NSNN ư c xem như m t h th ng luôn bi n i, v n ng và do ó c n ư c quan tâm i m i. ng th i, còn s d ng phương pháp quy n p, phân tích t ng h p, th ng kê, so sánh d a trên lý thuy t qu n lý nhà nư c v qu n lý kinh t , kinh t h c vĩ mô, vi mô, kinh t ngành như: Lý thuy t tài chính – ti n t , Ngân hàng, Thu , Kho b c, Th ng kê kinh t , .... làm cho các l p lu n có tính thuy t
 18. ph c, tác gi còn s d ng các kinh nghi m rút ra t các công trình nghiên c u c a tác gi trong và ngoài nư c cùng các s li u do các cơ quan h u quan cung c p. 5- Nh ng óng góp chính c a tài V i s n l c c a b n thân, k t h p nh ng kinh nghi m, nh ng ki n th c ã ư c h c t p, nghiên c u t các tài li u c a các tác gi khác nhau, nh s hư ng d n c a quý Th y, Cô và c bi t là nh s giúp c a Ngư i hư ng d n khoa h c, tài ưa ra m t s óng góp như sau: - Làm sáng t v m t lý lu n v hi u qu qu n lý NSNN và qu n lý NSNN t nh An Giang. - Phân tích th c tr ng các hình th c thu, chi NSNN t nh trong giai an 2006 – 2010. S d ng phương pháp th ng kê, so sánh, t ng h p và phân tích s li u thu, chi NSNN minh h a v nh ng thành tích cũng như h n ch c a công tác qu n lý thu, chi NSNN t nh An Giang. - xu t nh ng gi i pháp cơ b n nh m hoàn thi n qu n lý NSNN t nh An Giang m b o tăng trư ng và phát tri n kinh t b n v ng c a a phương v i t m nhìn n năm 2020. - tài này ư c dùng làm tài li u nghiên c u nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i cho a phương, vùng và qu c gia; dùng làm tài li u nghiên c u cho các ngành, các c p và các ơn v , dùng làm tài li u nghiên c u gi ng d y và h c t p cho Trư ng i h c, Cao ng, … 6- Quy trình nghiên c u - L a ch n tài nghiên c u. - Nghiên c u khái ni m và lý thuy t; tìm hi u các nghiên c u trư c ây, tra c u tài li u. -L p cương nghiên c u. -B ov cương nghiên c u.
 19. - Ti n hành kh o sát, ph ng v n, thu th p s li u. - Phân tích x lý s li u, gi i thích k t qu vi t báo cáo. - Vi t bài báo khoa h c, vi t các chuyên nghiên c u ph c v cho lu n án. - Báo cáo các chuyên nghiên c u ph c v cho lu n án. - Vi t lu n án. - B o v lu n án ti n sĩ c p cơ s . - B o v lu n án ti n sĩ c p nhà nư c. - Vi t bài chuyên kh o.
 20. 1 CHƯƠNG 1 HI U QU QU N LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 1.2- T NG QUAN V NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 1.1.1- L ch s hình thành ngân sách nhà nư c Ngân sách nhà nư c là m t ph m trù kinh t mang tính l ch s , nó ph n ánh nh ng m t nh t nh c a các quan h kinh t thu c lĩnh v c phân ph i s n ph m xã h i trong i u ki n còn t n t i quan h hàng hóa - ti n t và ư c s d ng như m t công c th c hi n các ch c năng c a Nhà nư c. i u này có nghĩa là s ra i và t n t i c a NSNN g n li n v i s n xu t hàng hóa, v i s ra i và t n t i c a Nhà nư c. L ch s xã h i loài ngư i ã ch ng minh r ng, khi ch tư h u xu t hi n thì xã h i b t u phân chia thành giai c p và có s u tranh gi a các giai c p trong xã h i. Trong i u ki n l ch s ó, Nhà nư c ã xu t hi n, ó là hình thái Nhà nư c u tiên c a xã h i loài ngư i - Nhà nư c c a ch n l . Khi Nhà nư c ra i thì ng th i Nhà nư c cũng có nh ng nhu c u chi tiêu v : b máy qu n lý, quân i,…nh m duy trì quy n l c c a Nhà nư c. Nh ng kho n này ngư i dân ph i gánh ch u dư i các hình th c thu , công trái,… và t ây ph m trù ngân sách ra i. ch phong ki n, vai trò quy t nh trong thu - chi c a Nhà nư c thu c v nhà vua. Nhà vua có toàn quy n và không ch u b t kỳ m t s ki m soát nào trong vi c chi tiêu các ngu n tài chính Nhà nư c. Hàng năm, nh ng kh i lư ng tài chính kh ng l ư c ư c ném vào vi c th a mãn nh ng nhu c u cá nhân và gia ình nhà vua. Bên c nh ó, t ng l p quan ch c, quý t c luôn luôn phô trương s giàu có c a mình b ng nh ng hành ng vô cùng sa hoa, lãng phí. Chính s sa hoa, lãng phí này là nguyên nhân c a tình tr ng r i lo n tài chính nhà nư c, làm ki t qu i s ng c a nhân dân.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2