intTypePromotion=1

Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật: Nghiên cứu đánh giá và xác định tải trọng cho phép qua cầu trên cơ sở kết quả kiểm định cầu

Chia sẻ: Lê Hoa Trà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:161

0
22
lượt xem
5
download

Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật: Nghiên cứu đánh giá và xác định tải trọng cho phép qua cầu trên cơ sở kết quả kiểm định cầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận án là sử dụng các phƣơng pháp phân tích, đánh giá cầu theo lý thuyết xác suất ứng dụng cho đánh giá và xác định tải trọng cho phép qua cầu trên cơ sở sử dụng các kết quả kiểm định cầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật: Nghiên cứu đánh giá và xác định tải trọng cho phép qua cầu trên cơ sở kết quả kiểm định cầu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI<br /> ------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN LAN<br /> <br /> NGHI N CỨU ĐÁNH GIÁ VÀ ÁC Đ NH TẢI<br /> TRỌNG CHO PHÉP QUA C U TR N C<br /> T QUẢ<br /> <br /> I<br /> <br /> LUẬN ÁN TI N SĨ<br /> <br /> Đ NH C U<br /> <br /> Ỹ THUẬT<br /> <br /> Hà Nội - năm 2014<br /> <br /> SỞ<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI<br /> ------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN LAN<br /> <br /> NGHI N CỨU ĐÁNH GIÁ VÀ ÁC Đ NH TẢI<br /> TRỌNG CHO PH P QUA C U TR N C<br /> T QUẢ<br /> <br /> I<br /> <br /> Đ NH C U<br /> <br /> Chuyên ngành: ây dựng công trình đặc biệt<br /> ã số: 62.58.02.06<br /> <br /> LUẬN ÁN TI N SĨ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN<br /> <br /> Ỹ THUẬT<br /> <br /> HOA HỌC:<br /> <br /> 1. GS.TS. Nguyễn Viết Trung- Đại học GTVT<br /> 2. TS. Đỗ Hữu Thắng- Viện<br /> <br /> H&CN GTVT<br /> <br /> HÀ Nội - năm 2014<br /> <br /> SỞ<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CA<br /> <br /> ĐOAN<br /> <br /> Tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân tác giả. Các<br /> kết quả nghiên cứu và các kết luận trong luận án này là trung thực, và không sao chép<br /> từ bất kỳ một nguồn nào và dƣới bất kỳ hình thức nào. Việc tham khảo các nguồn tài<br /> liệu (nếu có) đã đƣợc thực hiện trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo đúng quy<br /> định.<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Nguyễn Lan<br /> <br /> LỜI CÁ<br /> <br /> N<br /> <br /> Luận án thực hiện các phân tích nghiên cứu và thực nghiệm tại Bộ môn Công<br /> trình Giao Thông Thành Phố, Khoa Công trình, Trƣờng Đại Học Giao Thông Vận Tải;<br /> Khoa kỹ Kỹ Thuật Xây dựng- Trƣờng Đại Học Quốc Gia Yokohama-Nhật Bản; Khoa<br /> Xây dựng Cầu Đƣờng- Trƣờng Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng dƣới sự<br /> hƣớng dẫn tận tình của GS.TS.Nguyễn Viết Trung, TS. Đỗ Hữu Thắng và sự giúp đỡ<br /> tận tình của GS.TS.Katsuchi, GS.TS.Yamada trong thời gian tác giả thực tập nghiên<br /> cứu sinh tại Trƣờng Đại học Quốc Gia Yokohama-Nhật bản hơn 7 tháng.<br /> Tác giả xin bày tỏ lòng biết hơn sâu sắc tới GS.TS.Nguyễn Viết Trung và<br /> TS.Đỗ Hữu Thắng đã tận tình hƣớng dẫn khoa học trong quá trình thực hiện luận án.<br /> Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS.Katsuchi, GS.TS.Yamada,<br /> PGS.TS.Nishio tại khoa kỹ thuật xây dựng trƣờng Đại Học Quốc Gia Yokohama-Nhật<br /> bản (YNU) đã giúp đỡ cho tác giả trong thời gian thực tập sinh hơn 7 tháng tại trƣờng<br /> YNU.<br /> Tác giả xin chân thành cám ơn ban Giám Hiệu, Phòng Đào Tạo sau Đại Học,<br /> Khoa Công Trình, các Thầy cô giáo trong Bộ Môn Công trình Giao Thông Thành Phố<br /> và Công Trình Thủy- Trƣờng Đại Học Giao Thông Vận Tải đã giúp đỡ và tạo điều<br /> kiện để hoàn thành luận án.<br /> Tác giả xin chân thành cám ơn các đồng nghiệp tại Khoa Xây dựng Cầu<br /> Đƣờng- Trƣờng Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng và Trung tâm KHCN&Tƣ vấn đầu tƣTrƣờng Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng đã hổ trợ trong công tác thực hiện các thí<br /> nghiệm tại hiện trƣờng.<br /> <br /> iii<br /> <br /> ỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................................. i<br /> LỜI CÁM ƠN ..................................................................................................................ii<br /> MỤC LỤC ..................................................................................................................... iii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................................vii<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ .................................................................................. ix<br /> THUẬT NGỮ VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT ...................................................................xii<br /> MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN .......................................................................................... 6<br /> 1.1. Hoạt tải thiết kế công trình cầu đƣờng bộ ............................................................ 6<br /> 1.2. Qui định hoạt tải cho phép lƣu hành trên đƣờng bộ .............................................8<br /> 1.2.1. Các qui định ở Hoa kỳ. ..................................................................................8<br /> 1.2.2. Các qui định ở châu Âu ..................................................................................8<br /> 1.2.3. Các qui định ở Việt Nam: ..............................................................................9<br /> 1.3. Đánh giá cầu và xác định tải trọng cho phép qua cầu. .......................................10<br /> 1.3.1. Ở Mỹ và Canađa........................................................................................... 10<br /> 1.3.2. Ở Châu Âu....................................................................................................12<br /> 1.3.3. Ở Trung Quốc .............................................................................................. 12<br /> 1.3.4. Ở Việt Nam ..................................................................................................13<br /> 1.4. Hình thức và nội dung biển giới hạn tải trọng cầu đƣờng bộ ............................. 14<br /> 1.4.1. Qui định cắm biển hạn chế tải trọng cầu của Hoa kỳ: .................................14<br /> 1.4.2. Qui định cắm biển hạn chế tải trọng một số nƣớc châu Âu. ........................ 14<br /> 1.4.3. Qui định cắm biển hạn chế tải trọng cầu của Việt Nam: ............................. 15<br /> 1.5. Kiểm soát tải trọng lƣu hành trên đƣờng bộ ....................................................... 17<br /> 1.5.1. Hoa kỳ và châu Âu. ...................................................................................... 17<br /> 1.5.2. Việt Nam. .....................................................................................................18<br /> 1.6. Phân tích các công trình nghiên cứu liên quan ở nƣớc ngoài ............................. 20<br /> 1.7. Phân tích các công trình nghiên cứu liên quan ở Việt Nam. .............................. 24<br /> 1.8. Các vấn đề còn tồn tại ......................................................................................... 27<br /> 1.9. Mục tiêu nghiên cứu của luận án ........................................................................28<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2