intTypePromotion=1

Luận án tiến sỹ " Tìm hiểu và áp dụng các chất điều hòa sinh trưởng thực vật để kiểm soát hiện tượng rụng trái non xoài "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
123
lượt xem
53
download

Luận án tiến sỹ " Tìm hiểu và áp dụng các chất điều hòa sinh trưởng thực vật để kiểm soát hiện tượng rụng trái non xoài "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Luận án tiến sỹ ngành sinh học " Tìm hiểu và áp dụng các chất điều hòa sinh trưởng thực vật để kiểm soát hiện tượng rụng trái non xoài " chuyên ngành sinh lý thực vật.Chi Xoài (danh pháp khoa học: Mangifera) thuộc họ Đào lộn hột (Anacadiaceae)còn có tên gọi là quả sài, là những loài cây ăn quả vùng nhiệt đới. Người ta không biết chính xác nguồn gốc của xoài, nhưng nhiều người tin là chúng có nguồn gốc ở Nam và Đông Nam Á...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án tiến sỹ " Tìm hiểu và áp dụng các chất điều hòa sinh trưởng thực vật để kiểm soát hiện tượng rụng trái non xoài "

 1. Di}I HQC QUOC GIA TP HCM TRUONG Di}I HQC KHOA HQC TV NHIEN n___- LE THTTRUNG , -:!" ,~,;::, TIM HIEU VA AP DT)NG CAC CHAT DIEU HOA SINH TRUONG THVC V~T DE KIEM soA T HIJ:;NTUQNG RT)NG TRAI NON XoAI (Mangifera indica L) Chuyen nganh: SINH L Y THVC V~T Ma 86 : 1.05.17 TOM TA T LU~N AN TrEN SI NGANH SINH HQC THANH PHO HO CHi MINH- 2003
 2. (.."t ~o~ Cong trinh du'Qc hoan thanh t~i: Tru'CfngB~i hQc Khoa hQc TV nhien - BHQG TP HCM Ngu'Cfihu'ang din khoa hQc: - Giap su'Tie'n SI MAl TRAN NGQC TIENG - Ph6 Giao su'Tie'n sl Bln TRANG VI~T - ? " Phan bi~n 1: PGS.TS. TRAN VAN MINH Vi~n Sinh hQc Nhi~t dai TP. HCM - , ? ~ Phan bi~n 2: PGS.TS. LE VAN HOA Tru'Cfng hQc C~n Tho B~i ? ~ ~ Phan bi~n 3: PGS.TS. NGUYEN MINH CHAU Vi~n Nghien CUllCay An qua Mi~n Nam Lu~n an se du'Qcbao v~ tru'ac HQi d6ng chffm lu~n an cffp Nha nu'ac hQp t~i Tru'Cfng hQc Khoa hQcTv nhien-BHQGTP HCM. B~i 11 nam 2003 Vao h6i: thang 9gW ngay 8 C6 th~ tim hi~u lu~n an t~i Thu' vi~n Khoa hQcT6ng hQpTP. H6 Chi Minh.
 3. 1 DAN BAI Mddffu Chuang 1 T6ng quan tai li~u Chuang 2 V~t li~u - Phuong phap Chuang 3 Ke't qua - Thao lu~n Ke't lu~n - f)~ fight Danh m\1ccong trlnh cua tac gia CAC CHU VIET TAT ABA: Acid abcisic AlA' Acid indol acetic BA Benzil adenin DNA: Acid desoxiribonucleic GA 3: Acid giberelic RNA: Acid ribonucleic mRNA: RNA thOng tin Quy~n toan van lu~n an g6m phh md dffu 3 trang, t6ng quan tai li~u 24 trang, v~t li~u-phuang phap 29 trang. Phh ke't qua co 57 trang, vdi 21 bang, 32 hlnh va 48 anh. Phh thao lu~n co 20 trang, phh ke't lu~n-d~ fight 2 trang, va phh tai li~u tham khao co 15 trang vdi 148 tai li~u trong va ngoai nudc. r :-' II:)H.KH.TifN~oiENI ~H~ \i!E~j L-. J
 4. 2 Md DAU Xoai (Mangifera indica L) 1a cay an tnii dtt
 5. 3 TONG QUAN TAl LItU Chu'dng 1: R\mg la qua trinh sinh 19 d~n toi s1!tach roi mQt cd quaD (nhu la, boa hay trai) hay mQt phh khac (nhu nhanh) khai cd th~ th1!c v~t, do ho
 6. 4 dJ Can bAng "auxin - auxin" ki~m SOtlts1,t 1:lllg l Khi lu6ng auxin tit phie-nhi hay boa giam, auxin tli ll1,l gQn, n tli cac la dang tang tntdng hay tit cae boa khac di chuy~n toi vilng l1:lllg nch thich qua trlnh l1lng t~i day (Tamas et ai. 1979,1981). va el N6ng dQ auxin ki~m gOats1!l1lng Auxin d cac n6ng dQ thffp nch thich, nhu'ng d cac n6ng dQ cao can s1! l1lng, bfft kl xU' 19 "gh" hay 'xa'(Gaur va Leopold 1955 trong Abeles 1967 va Jacobs 1962). fl Thi1i di~m ap d\lllg auxin ki~m gOats1!n:lllg Ba y la quaD di~m v~ s1!l1lng "hai giai do~n" (Rubinstein va Leopold (1963): s1!Hio hoa mo vilng l1lng; s1,t tach ri1i cac te' bao t~i vilng l1lng. Auxin can s1!n:lllg trong giai do~n mQt, nhu'ng nch thich l1lng trong giai do~n hai. Citokinin can s1!l1lng do can s1!Hio guy te' bao - tr~ng thai dn thie't d~ etilen ho~t dQng nch thkh s1! l1lng (Abeles et ai. 1967, Addicott et ai. 1964, Hartmann 1983). Giberelin neh thkh s1,t 1lng do thUc nhanh giai do~n mQt eua l phan ung f\lllg "hai giai do~n" (Carns 1966). Trong vai tnti1ngh
 7. 5 nh
 8. 6 Phuong phap 1. Theo d6i stf tang tntdng tnii va hi~n tu
 9. 7 Vi~t 1992, Ley et at. 1963, Loveys va Van Dijk 1988, Meidner 1984 va Yokota et at. 1980). Citokinin con du'
 10. 8 - THAo LU!N Chu'dng 3: KET QUA Ke't qua 1. S1!tang trullng trai va hi?n tU(lngr(lng ngoai thien nhien Tnii xaai co m(>tgiai da~n tang tntdng cMm (tu~n 10-11) n~m xen gifi'ahai lh tang tntdng nhanh (tuh 3-10 va tu~n 11- 14). Phoi htn~m sau bell trang, g~n M th6ng 6ng tie'l. 3.3. Cae bitn dtJi hinh thai trong qua trinh r(lng theo thdi gian Vach cua cac lOp te' baa d¥p d vung f\lng g~n nhukhOng thay d6i cha de'n 42 gio. Tit 48 gio, sl! tan fa vach te' baa t~i vung f\lng xay fa, Mt dffu tit m(>tphia. De'n 66 giO, vach cac te' baa tan fa nhi~u hdn, tit ca hai pilla cua vung f\lng. Tit 72-90
 11. 9 gia, hi~n tu'Qngtan ra vaeh eang ro. D6n 96 giO, s\!'tan ra vaeh gh nhu' hoao loan, hai hen vung r\lng chi con dinh voi nhau (j vai t6 baa kha long lea. 3.4. Cac bienddi hinh thai tt bllO vitng rljng dlim lac dljng cua cac chitt diiu hoa sinh trlidng thljc vljt AlA 2mg/1, BA I mg/l va ca GA3 20 mg/1 d~u can s\!'tan ra vaeh t6 baa vung f\lng, trong khi ABA I mg/l kieh thieh qua tdnh nay. ? 4. Anh hlidng cua slj thay ddi nhi~t di) trong qua trinh rljng Nhi~t dO eao thUe nhanh s\!' r\lng, ea (j trai co eu6ng hay khue cAt vung r\lng co l~p. S6e nhi~t lac dOng m~nh hdn tren khue cAt vung r\lng co l~p so voi vung r\lng con dinh voi trai, tu'dng ling voi s\!'milt nu'oe (j khue cAt vung r\lng xay ra nhanh hdn. AlA 2 mg/1co kha Dang giup t6 baa vung r\lng khang phh nao voi hi~u ling eua s6e nhi~t. 5. Vai bitn ddi sinh ly hoa hf)c xdy ra t{Ii vitng rljng 5.1. Thay ddi clidng di) ho hap va slj thoat khz elilen t{Ii vitng rljng Co s\!'gia tang eu'ang dOhOhilp eho toi thai diSm t50(62,8 gia). Etilen thoat ra t~i vung r\lng tang nhanh va d~t toi dinh (j 39 giO (tru'oe t50). Lu'Qngetilen giam t~i thai diSm t50,va ti6p d t\le giam san do. 86 gia, khi s\!' san xuilt etilen giam m~nh thl eu'ang dOhOhilp v~n con (j mlie tu'dng d6i eao. 5.2. Ham llif/ng RNA va protein tUng sf{ Ham Iu'Qng RNA gia tang eho toi thai r\lng (t50)va giam nhanh san do. Trai l~i, Iu'Qngprotein lue dh giam, tang nhanh (j thai diSm t50(62,8 gia), va giam di khi s\!'r\lng xay fa.
 12. 10 5.3. Kilm chung tinh nguyen v~n cda DNA trong qua trinh r1Jng a DNA cua t€ bao vung r1:1ng xua't hi~n ro trong mQt bang gh mgcg6c,a to hay t50(tru'ong h
 13. 11 cac ngay 0 va 3 tru'dc do (khi trai ra't it n,mg). Rieng tru'ong h
 14. 12 voi d cae giai do
 15. 13 s1,1'rvng), trong khi GA3 20 mg/1, ethrel 1000 mg/1 va ABA 1 mg/1kich thich s1,1' f~ng. 11. Ap dl}ng cac chat die'u hoa sinh trullng thT/c vljt di kiim soat sT/Tl}ngtrai non tren eliy xoai - AlA 2 mg/1 giup tang ti I~ d~u trai (can s1,1' f~ng) d trai 3 ngay tu6i, nhung kich thich s1,1' f~ng d trai 7 ngay tu6i. AlA 5 mg/1 can s1,1' rvng d ta't ca cac trai 0-10 ngay tu6i, d~c bi~t Ia co kha Dang can m~nh s1,1' f~ng (tang ti I~ d~u trai) khi trai d giai do~n d~ f~ng (7 ngay tu6i). - Zeatin 10 mg/1 giup tang s1,1' trai (can s1,1' d~u f\lng) d ta't ca cac trai 0-10 ngay tu6i, va hi~u ung d~c bi~t m~nh khi k~t hQp vdi AlA 5 mg/1tren trai 7 ngay tu6i. Tuy nhien, hi~u ung can s1,1' rvng giam di d cac trai 0 va 10 ngay tu6i (d giai do~n trai it rvng). - GA3 noi chung co tac d~ng khong dang k~ hay kich thich nhy s1,1' f\lng (cac ngay 7 va 10). Tit cac k~t qua neu tren, mQt s6 dung dich chua cac cha't di~u bOa sinh tru'dng th1,1'c ~t co thanh ph~n va ti I~ khac nhau duQc v xii'ly tren trai. Cac dung dich As, C5o va DIO giup s1,1' d~u trai, can m~nh s1,1' f~ng trai; dung dich F5 can nhy s1,1' f~ng trai. 12. Banh gia hifu quO.xii Ii qua ml)t sf{ chi tieu sinh hoa 12.1. TTl;mg lli{Ing trai va cac thanh ph/in cda trai - A5 giup tang m~nh tr
 16. 14 ho:)c cao hdn chuin (DJO). 12.2. Ham lli(ing carotenoid, dlidng va acid hilu cd trong trai D6i voi ta't ca cac dung dich xa ly, ham ht
 17. 15 Tamas et aI. 1979,1981). vi cac thay ddi hinh thai va s1/liio suy xay Ta t(li vung TlJng Sll f\lllg chi xay ra t
 18. 16 polypeptid d~c tnlng khac (Brady & Romani 1987, Hartmann 1992, Nooden and Leopold 1988). D6 con la chi t:hi cua qua trlnh Hio h6a dn thie't cho ho,,-t dQng cua etilen trong sl! cam ung cac enzym phan huy vach te' baa (Nooden & Leopold 1988) nhu du~c chung minh qua vong phan huy carboxymetilcelluloz. Cung v6i cellulaz, polygalacturonaz cling g6p phffn phan huy vach te' baa vung l11ngdo ho,,-tdQng xuc lac sl! thuy'giai cac h~p cha't pectic (Hartmann 1992, Uheda et al. 2000). Cac ke't qua nay cung v6i tinh nguyen Vyn cua cac phan tti DNA trong qua trlnh l11ng(cac bang DNA khong thay d6i a to va tsodu du~c xti Iy Hind III hay khong) phffn nao chung to sl! l11ngla hi~n tu~ng sinh Iy blnh thuong do gen di€u khi~n qua chu6i sinh t6ng h~p protein. vi s1/thay ddi va vai fro cua cae chlft dieu hoa sinh trullng th1/c vQ,t trong trai Auxin giam m,,-nha trai 3 va 7 ngay tu6i cho tha'y sl! r\,lng du~c ldch thich bai auxin a cac n5ng dQ tha'p, nhu'ng bi can bai auxin a cac n5ng dQ caD theo quaD di~m v€ "n5ng dQ auxin ki~m soat sl! r\,lng" (Gaur va Leopold 1955 trong Abeles 1967 va Jacobs 1962). Trai I,,-i,acid abcisic va cac cha't can n6i chung tang caD a ngay a ngay 3 va trong trai 7. Acid abcisic c6 vai tro thai phat sl! Hio suy (Mai Trftn NgQCTie'ng 2001, Mazliak 1998, a tr,,-ng trai Nooden and Leopold 1988), t~o cho mo vung l11ng lao h6a dn thie't cho tinh nh,,-ycam cua mo v6i etilen. Ham lu~ng ABA giam ra't tha'p trong cac ngay 21 va 35, m~c du tit ngay21 t6i ngay 35 ham luQngABA tang nhy. ABAlien quaD
 19. 17 chu y€u Wi s1;i ang tntCfngtnii, va qua do gian ti€p anh hu'Cfng t toi s1;i \lng trai (Blii Trang Vi~t 2000, Goren1993). f Gibere1in giam d~n trong trai tit 0-10 ngay tu6i tu'dng ang voi giai do~n tang tru'Cfngsom cua trai. Trong giai do~n nay, trai tang tru'CfngcMm eM y€u do s1;iphan chia t€ baa, khong dn s1;i i~n di~n cua gibere1in; gibere1in chi gia tang trong giai h do~n keD dai t€bao (Abde1and Rahman 1977). Citokinin giam d~n trong trai tit 0 toi 7 ngay tu6i co th~ do bi d6i thanh cae d~ng ba't ho~t ho~c cae d~ng dinh (Mac Gaw and Horgan 1985). S1;i iam ham lu'
 20. 18 pMt boa d~t kich thudc t6i da, sl! r1.lngdi~n ra m~nh me hdn. Trong diy, hi va tnii d~u la ndi nMn citokinin tU r~, ngoai ngu6n citokinin chu ye'u tll' tnii va hQt (Vii Van V1.l 1997, Bernier et al. 1993). Khi tnii f1.lng,hi u'u tieD nMn citokinin va do do ham lu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản