intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn: Đánh giá chất lượng hạt, khả năng chịu hạn và phân lập gen cystatin của một số giống đậu xanh (Vigna radiata (L.) Wilczek)

Chia sẻ: Carol123 Carol123 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

168
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cây đậu xanh (Vigna radiata (L.) Wilczek) là một loại cây công nghiệp quan trọng của nền nông nghiệp châu Á. Cây đậu xanh được trồng chủ yếu lấy hạt để chế biến thức ăn. Đậu xanh còn được xem như là một thứ dược liệu quí có tác dụng giải độc, thanh nhiệt, bớt sưng phù, điều hoà ngũ tạng, chữa bệnh cho con người. Hạt đậu xanh còn là một mặt hàng nông sản xuất khẩu có giá trị. Ngoài ra, sản phẩm phụ của cây đậu xanh được dùng làm thức ăn cho gia súc. Trồng đậu xanh còn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Đánh giá chất lượng hạt, khả năng chịu hạn và phân lập gen cystatin của một số giống đậu xanh (Vigna radiata (L.) Wilczek)

 1. Luận văn Đánh giá chất lượng hạt, khả năng chịu hạn và phân lập gen cystatin của một số giống đậu xanh (Vigna radiata (L.) Wilczek)
 2. ! " #$ % & ! ' () #* %+ , - +.+ /0 1 2 () ( / 3() "4 5 6 37 8 9 9 .: ;( ! . (? @ 2 A ;8 , B 5 6 #C D # 9 ;8 ! B !7 % () 3< /0 ;E F#* 2 5 6 37 G 5 29 8 , @ #H % 5 G ;I /J B GC F#* > " 8 J& A +J 3 3(K 2 5 6 37 8 , LMN9 LON @ 5 / !# 9 ! 39 3J & , 6 < 6 J , () !# % () 6 6 3P #Q RQ" #$ !I 3 S# / I %6 3 +D Q / () 6 3 +J 6 3 : # !# 3 3(K % TUVW @V # 6 (: + () # $ G , () XY D 9 () ! .G Z & J< C 4 6 # 8 (: 6 G #* Z (: 5[ * G 4 \ 6 G ! ] UY^_ 9 " $ $9 9 - $9 6 G () (? 3 $ $ ! (` ! 6! # & G " & 0 6 C ! (` http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
 3. F# > 0 I 93H .+ 4 % (: !/ !9 () (! .G & > 6 J< J 6 ? a# 09 6 b3 < J: ;P . + c % 6 + G #(? 6 d6 ., ) + ;P ; #(Z J ! 6 #- 9 8 0 ;,J , () 9 ; 8 80 G C % 1 (` G e 8 J: & 8 J 5 C b Ya J 9 J - $ G 5 , () 95 80 C Q I P H A# $ G XY D 9 > Q / #Q G () = dJ () + 6 3 () & !+ \ $ G 4 J: ? J7 J & ; 69 Q /" #a #* J 0 ;5 4 )!9 6 6 , () J ;G A - 5; 9! ! Q" + 80 C 9 f7 Q # 6 $ G \ G 0 ; ,9 , () 9 4 !# 9 G C G J: & ., ) % #(? LgN9 L h9 L iN D> #a Q / J& #Q + : J ZY D J & fA 3< J 9 ;P - . + J& Q" + 80 C % Je 2 : Y, &I A# I a - G" > A - ; j9 5 ; J; $! kQ" + 4 # C % F#Q ` ;Z 5 5 C (: 6 $ G J 8 G ! < )! l () 6 G 5 8 0 C G F4 C Z PJ (? +"8 % & ` + 6! / ; # ;; < * ? mI 95 ;G Q / d! ! Q " + 4 C Z PJ9# ;G 5 5 & !+ ; [ http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
 4. ; ,/ + 5 .8 , !# nP . - % 6 ; (? # & 9 9 AJZ6! #Q #o % " 6 #a ; #(Z 9! 6 #- % P J L gN9 L[hN9 L[ N S # ; f J ; [hhh #l #H 3p A! 9 ;G G 9 ; # ;; 5 a / !Q d0 Z 8 +. #H J + . 69 ; Z 3p RQ " + !8 / P J J: 6 I . J; 2 Q" + 80 G 6 ., ) % #(? LiqN r, ! 6 ] > 43 #Q E d+ & \s !" # $ %# & '( ) *) +, (- - .% /) 01 2 3 4& 2t 5 67 89 :;89 7< u 16 6 , () % ;G G #Q ! (` 3 6; u n ;6 80 C % ;G G Z J ! !9 6 C #a P ; Z ;G G 5 / C 6 = >8 ? : :;89 7< uS 4 ;G A - a 6 (\ ;v Jw 9 G J G () hhh %g G u r6 C () !# 9 !3 J !I 3# Zg G uD Q / 6 % + Z i9 x9 g9 y9 c u F6 + _DU c ;G u nk 37 z S^- ; ]6 G u $ 32 J 6 !; 3 ; u 1$ #a P ; %[ G \ G C GJ G C b i http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
 5. 7 @ A :B C D8 18 E 7FG H IC ; J - #$ K .L . M+ ( N !" O P *) $' .% /) 1 5Q $ [ {[[ F# C ;k ! 9 2 5Q ^ .1 5 * G ]| 1 9! .G # Z6 (: '9 1 D ' A JP 1 _(` Jf ; 5 5 () : I +6 7 6 $ 9 !7 @ 9 () . + : 5g ! 7\ F# 59 # ;G M %! LMN9 L qN }Q > (` P ( E9 9 a = #* 5 6 #C + 9J : & !I " #$ /# ( !# 9 39 6 J 96 6 , Ya +9 () (? ;k 37 J: & 7 4 6 f~ J< & ZY D 5 > 6 +.+ #Q -] # 6 5 0 A ;8 D #9 2 5 - () ;k 37 G >. @ G #H % 5 > G ;I 9 #Q G ;I 5 / 6J B GC E! 0 6 #C 3 3(K , LiN9 LON 1 #* " 8J 9. * 6.! #H9 9 69 9" 8 89 $ • / A ` Q 9 + 5 :! C ;6 9 & # .a ] qhugh 9 (? 4 # .a ] Ou [ F * gu O G F ! q http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
 6. J # .a 5 ] [ux 9 ;G G 5 y9 h !7 J G J & 0 ;5 6 6 b! $ 6 96 b 5i € J: & a 3 ( J9 3 9 (K 6 F#Q 4 % 5 guO 6 • 56 / x7 () a @ (K 4 9 $ < #Q #7 @ (? Z #8 #6 Q (? i 5 4 \ uD 5 # !# \@ ZQ +! # ih uD 5 # !# \@ Zb3 # M #Z uD 5 # # \@ Z# J2 Muih _ 4 % 6 60 ] 6 3 (: Q 6 6 > #* 8 3I Q 6 6! 4 $ nG 6 J a 3 6 c € G 9 , #* J ? J7 [ [ LMN R ;G 3 4 6 6W , 58 (Z : + ;," )! J 0 ;, ^H . * #H 4 J #H 9 #H 4 ; 8 [huih 95 ; + ghu hh ^H 5 & G ;I /J B GC F] 6 o 6 #H9 A . I ;6 #H 4 5 / & G ;I ihuqh G ;I W ‚8 "8 6!9 a #79 3 #2 ` 3ƒ 9 3 ] Ou h 9 (? 4 ] quM 9 5[ c 3$ [ .Q "8‚8 4 5 J 9 A ( % + Je f~ 5 ] Ouix " 89 ~ " 8 5 ] Ou x LMN9 L qN Yw " 8 + 4 A! 5 - 6 #` # Yw " 8 (? w ` ; J: Jw " 8 % ;G ~ 6 @ 5a #79 9 #2 &9 5 69 .5 9 J G9 6 l 0 6 .l > J6 G! % " 8 nG x http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
 7. #Q " 8 J G () 5 (` " „ J: 0 ;, 1 #* v 9 #* J
 8. 5 L . M+ K ( *) .% /) #* 5 6 #C + Y& 3 3(K 9 * P !B 8 [qu [O† 9 # 2 ! 3 9i†9 3 Mh† J 6 , 6 ( 9T 9D 9 • < &J # @[V ( U9 } 9 }[9 m 6 #C ; $ % !I ` - ,! 7J > () 8 qh9MM† @ () !# 3P #> # # .a 8 [q† / 0 % !# 3P #> ,! * 3J ` "6 #a 8 I % S# 3P #> # % $ %+ . Mh† 9 . [† 9 [ † 9 !# † S# % / I %6 3J 3 + ( ; 9 9! 9 # 9J 9 9 ; 9 #! ! @ 5 () ; 9 ( () ,! LiN9 LMN 1 5 () !3 ,! ` ; J: 6 $ 6 @ () !3 c € J G 9 @ () !3 % # .a 8 9i† !3 # 4 + !I : D #9 # 2 5 ! 39 ! ;! !3 u ; 5 3# ; 5# ` - J (: .$ 9 7 9 PJ 8 8 I 9, G9J B u ;! 8 6 Q + 9qu ;3 Z > ~ ! ; #3 9 6 3 # ! k ,! _ 59 3(: 6 37 % 3 3C . 5 .v J: 3 3C J .C 8 : ‡ 5 6 37 .& , #E %! k u ; (` G .& J: ` ; 6 ( b .& J: 3 F#a P _DU % u ;Z d () ! ! L[gN g http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
 9. S# ; 5 J #2 #, " #$ # ` - PJ J # "6 #a 8 I % nP 5 A % !# ;# 8 I .l / J& ;P % E # " 6 #a ! 8 !# S# ; = J ! 8 6 !# A .C . + 4 A! & P 9 9 A9 5 :Q 7GR C 8 D S; U : 7;V ;W 7XC 7FG H IC ; T 5 ; !" Y *) Z $' .% /) @ 6 3< - R ;P + (: % PJ 3 #(? Q 8 (Z +; #(Z % PJ @ = 5 - () C ˆ ;P + (: 3 ( A (: (: # ? 3 ;P B # ,J Q c (` PJ 5 ` .8 ,J 4J ; 4@ , 3 () (: # , 8 #H % -, (: ] , J +. 3e + .C b @ 4 3 J B ,! Q b ? Ja E % (: 6 ` (: @ ; 4 3 , .l 6! ; , B , > #(? .Q J +. Q E () (: A 3< (: Je () ,! I % •8 0 PJ 5 - 8 - /c (` 3 + 7 (: # $ 4 C D> #* 5 80 3 #a ;P ! 6 # - # & $ C LiyN9 LqhN f~ #* 5 : , C G J: 6 G; 6 % #(? ( 95 9 D+ Z : 55 - ;P ; #(Z J ! 6 #- % 9 8 0 ;,; $ 1d 5 & #a Q / J& 80 C % (` 9 9 E9 L N9 LxN9 L hN9 L [N9 L iN O http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
 10. • 0 Q #Q (K , C %] #* a" 6 #a ,! 3 H # 3e + ;P , .l # c , 8 (Z + * . 3# 3P #> # S8 / % G J: ;P 5 % 4 c 9 8 „ 6 ` (: % 9 8 " )! J 0 4 z .; ; 3 U}U 9 !# 9 9 ; #. 9 ;P , 5 ; .9 9 J ;P c )! !# : L[ON9 L[yN @ 2 3e + ;G . + c# J +. 9! 6 „ G " 6 ‡‡ #Q 3 ` + G C Z PJ #, ! / !Q" : 6 A - ; j9 5 ; J 6 # ` - PJ D Q / 4 C Z PJ (? , 5 & .+ cZ6 / 6 # 6 ! 6 #- 6 F4 G C % 3 & "+ C + (? Je (a , "+ C 4 C % PJ 5 J % 5 #Q D Q / 80 C % #, I + l $ 6 G 5 80 C GF Q 9 ;G #a Q / J& 80 C J 6 Q" + 4 C % 2 + Y: 7 Q Q / ` ;Z ! k% 4 C 96 Q" + 80 C ( @n gh9 ^ . ; 9 ‰U9 S J ; Z = d () 8 #Q 6 ! 4 Q L yN9 LihN9 Li 9 Li[N9 Lq N 5 5 7@ (Y K ( !" ( N#$ [ *) \ C Z PJ (? +"8 % & ` + 6! / ; # ;; < * ? 6 Q / I (# ;G ` ;Z 6; J ; $! k% 4 C *\6 / 0 ‰U9 @nS9 FS9 96 & -!Q d9 J #2 % . #H9 80 & R 6! y http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
 11. ;, B , 9 .; ; 3 U}U 9 ;P # & 4 J 6 G/ + !# ; 6 / 0 5Q" + 80 C () . + + \ ‰U9 !# ;9 @nS9 FSŠ !" # ! $ % @nS + 8 † !# c ;G # 6J 5Z I + 6 PJ nP , % @nS 5 / 0 0 8 A ;k > ;P ! 6 „ % ; # ;; @nS , # 8 6 " 6 #a ; #(Z .a (? 96 . 6 J # ? a; #(Z % PJ E () c )! Q # & P % #(? _P J G () ! k (? ! @nS Z PJ # M 5 \ @nS h9 @nSyh9 @nS gh9 @nS Mh9 @nS [h9 @nS O x F# 5 @nS 5 #, & 3 % , :! k fmSF @nS gh9 @nS Mh9 ( = 5 > @nS !8 : ! k @nSO xu ‹. " ‹. " () 3 (? .8 J + . 9 E 5 4 !# ;9 P / 0 ! 8 6 !# .C . + 4 5, #E E 9 0 A 6 !# +. fmSF 5 * & !# 6 SI : 6 fmSF 5 4 UFS ; / 0 4 % fmSF , #E E !# : () c )!9 - !# " 93 #a , #E A % !# 9 0 A ;P „ !# ( , #E 9 Z I ;P ! „ !# .+ 4 L iN9 Lq N fmSF 5 x $ 4 \ @nS gh _ 9 @nS Mh !# 9 @nS yh9 @nS hh J ;@nS ; @nS 6! k @nS () C JC # . ,J . " ( 9 -9 ! - J (: , LiON h http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
 12. Œ &'( & )* $ $ )+ ! ,! - .+/ $0 .12 . 3 45 +0 6 7+ 8 8 ! ‰U !# 5J #2 .8 J PJ . #(? 8# ; # ;;9 A . mA! & 8 ., ) ( 9 G 9 5 9 3e : +. .C , (: ‰U # > 5 Q " + ;P , (: % +. PJ S# ‰U + ;P , (: 3 & 8 ., ) J 5= 5 J #2 " #$ # & R " 6 #a , (: ; j 4 S# ‰U () # # % " 6 #a a ! f/ !Q d% ‰U () & - .Z U}U9 , (: % +. J 6! ; , B , LixN Œ ! 9 +*: . ! &; , & ! ; $< $ m FS Q " +; c )! :! . - .a • ; # ;; 9 FS () 4 4 0 c )! . - .a PJ 5 - 8 , (: ?0 3 :! Jw X 9 FS = () ! !J () .G #Q " G + Li[N 555 7 & .] M # ^ +_ u6 & -!Q d5 80 5 A/ +.- % 6 / 0 " J .6 J # P _DU & - ; #Q J< Z !# # J (` 6 J: ^DU ! #; !/ )! Z I " 6 #a !Q d6 / 0 u 5 & G Z I!Q d & - 4 C (\ _^‰}9 U}‰}9 DU 9 f•}9 f• 9 .Ž‡S9 ^•• u f~ 5 G Z I!Q d & - 4 C 5# P; #Q . http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
 13. u S# # #Q ~ / 0 / A & 5 G Z I !Q d = > 6 )? @ •8 0 (: % !7 J . #H D & Q / , 5 . #H 3 9 p9 ! a5 80 E (: Z > I , ; • .C a (: (? () >Z I , ; 9 Ja J 5 . #H 3 a : 5 80 , (: @a 6 #H % #, 3 6 G C ! (` (? 5 . #H 3 ` 6 G 6 •8 0 (: J ,! % (: " #H : 6 . ! % # & 5 0 J& (: () RQ -6 6 80 C F# $ G (: 0 (? 4 C (? (? (: : 7 Q 0 (? 4 (: J 80 Q % . #H ABC 4 D+ E ! $+F G F+ •8 0 & R 6! ; , B , A 4 % +. .C , (: 3 95 9 F# & 9 6! ; , B , 0 Q E! #H () () (: #, w2 # ,D Q / 6 , 5 80 6! ; , B , # +. - # (: J: 9 •…9 6 3 #(? " * \ !# 9 (? 9 . 6J 6 ,#& . L[yN 6 , 5 / 0 & R 6! ; , B , ? 80 > (: J , (: J +. A D …9 0 A ;P !% # E 2 + JC #4 (: ` 8# 6 !8 / ; 69 (` 6 J: 6 !# J !3 9 0 A ;P ! 6 „ f # 6 , Q" + B , !# nP 4 z !# () Q /Z & PJ # & ; # ;; [ http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
 14. 6 Q / I d / !# 5 -0 PJ .C ; # ;; H ()$ $ ( (I( FP J ; # (Z J ! 6 #- 3 ;P & R .Z 6 4 . J & #(? .Q U}U # PJ Q" + ;P & R ; j9 ; #(Z J ! 6 # - 9 6! / J: #(? % P J, . f/ U}U # PJ 5 - !8 / #8 ? ; # ;; #(? 9 %+3 U}U () c )! Z #H 3 !8 / J: ; # ;; L[ON U}U 5 J #2 " #$ # & " 6 #a % +. PJ (\ ;P ! 6 # - % 9 ;P %9 ;P 8 I 9; #(Z ! 6 # - 9 6! / J: ; # ;; % #(? 6 Q / J& A 4 3 # &9 A - ; 69 (? c )! U}U % PJ . d () - #• mI 9 6 4 J 6 # (? c )! U}U d () 6 C U}U 5 J #2 & R ;P # c (: # + ;P , (: J 4 () J: & Y& ` +6 (? •… L[yN #l U}U .+ c 6" J3 5 & + ;P + D5 !8 / J: U}U () $ Q ^U} ^ ;! ;J U.; ; 3 J K +*D - L+ M m ! ;! ; u ;! •! ;! !; S‡u S $v S nP #& 4 # ; G ; # ;; J G d () Q / &Z PJ . 2 ; # () ( ,#& / ,! #& + . 4 4 6 +. !8 / .8 J @ Q" + 6 ! ;! ! ; U[9 J _ Li N9 LqhN i http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
 15. N " 0 "* O! $ • ; # ;; 8 # 9 6 !# .C . + 4 J c (` ; !# ; .w 6 !# .+ 4 ‚ 6 #a 5 - .C 8 #Z .Z 6 ,/ + ; !# ; () $ ; L[iN9 L[MN 5 = 7'( ) !" & '( ) = *$ ; !# ; 5J #2 + + # " 6 #a ; #(Z J ! 6 #- % P J 9 ;P J + (` #a % +. 9 # ;P 4 = !# 3P #> # 9 !# 3P #> J 80 G C J: > ; # ;; % #(? ; !# ; J ;P !# 96 !# J .w !# .+ 4 l E! 4 / J: > 6 % #(? .Q 6 ,/ + ; !# ; * i $\ ; • 9 ; 9 LiMN9 LigN ; ,/ + 5 .8 , !# L[iN E 5 A# J ; J9 J9 PJ L gN9 L ON9 L[hN9 L[ N9 L[[N ; PJ () 8I I Q ZEJ 0 yOg .Z U. J ; 6 ; () a , 5 G Q" J: ;Q $ ; @ (? ; i$ w L[MN ; $ 2 5Q $; • 9 / Q + 3; • A 5 #. 3# J: G () ! k 8 _ * 8 hh 3 ; $[ 2 5Q $ ; 9$ /[ Q + 3; • # ~ZI . G < J () ; 6 • G () ! k% ; $[J 8 iu[q _ J: x 3 ; $i 2 5Q $ J: #$ () ! k 8 Mhu [h _ 9 * 8 ixx 3 6 5 J #2 " #$ # " 6 #a 6Z J D i $ #Q 9 (? q http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
 16. 2 .c ; Q $ ; q5Q ! ; * , 86 , / + ; !# ; PJ 6 ; $q 5 & A - G $ J $ [ LiiN = P *$ X 9 ; () • J ; [hh[ ! !9 $ #a P] ^DU J .G ‚G +5 d ;G UTqxqiyM J: 4 (: ihq 39 d 6* [Mg 3 d 6 OO 3 L xN • & ., ) 8# ( 6 a !# (? .C . + 4 9 +. .C c (` Q ; !# ; J " 6 #a .w !# .+ 4 4 J: 6 % @ % ; !# ; .C / + .Z ; Ya J 9 ! ! ; l ` ;Z J Q / 8 ;P 4 z ; #, I + x http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
 17. 7 @ 5 H 18E D `;ab : `;c` 5 H 18E 5 % d e !% nk 37 g G 3 F# Q / J ! 6 #- ~u Y (` PJ P !B ,! J Q / 1A - % 6 G () #a . # .8 [ 9 :; 7/ < %& ' ( ) = > :; < = ! "# * +, - . /01 20 59 ? @ 8 A $ 3 4. - 56 3 B5 7/ 8 5 CD E F? ! FG H % I J K L $ 7/3 M ; $ @ N 7O 5 > @ (= 35 % P Y Z :; %20 3 J+ U + >( J J K ' G O $Q = * >P ? @ ) P HV> # W ?> ; R O
 18. CD E J J K I+ SU‰ i M I FG S A 5 5 ;fC 7; D ;8g hV 55 ;K nk 37 6 6 , % 6 (: J 6 d c + (\ F "u ! # ; 9 } •• # S ^9 A! * A % 6 d ‡J# 9 ‰_FU9 n_n9 F# ; % 1/ 9 . ‚‡U " m ‰# 9. 6 !; 3 ‚‡U !# ! n! f !# ! % d ‚‡U 555 Pi u k u f6 3 _DU u f6 u f6 S ^ n ; yghh u} , u f6 v u 2 J ;5 g http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
 19. u }- c u F% ;, u F% uf ;G 6 + .C I + 6 5 = `;ab : `;c` :;89 7< 5= ` @ # #( \ K( = Q C R+ 5 16 6 80 C ! (` ! 6! % Q F#I }a J ; yyO L N @ ~ () J # 6 #* / 6J ; n 5i 6 9+ .l 6 (: (: + b9# " 6 #a (: ( 5 -J 4 9 ? - + 4 () P J < ] 6 y+ 6 C • i6 .v I b9 + 3• / b % # J2 i9 x9 g9 y9 -] 4 .v I 5 b9R !7 *; i9 x9 g9 y9 6 RQ! 4 *\ u F„ b u F„ !7 * u R ;G C (` G •8 0 C (` G% () . - .l * C# 3 9 * 6 #7 9 .9 9 39 9 9 9 9 9 9 J 6 #C ;G (` / .9 3 9 9 9 9 9 9 99 J R ;G C (` G () 4 .l * C# 3 9 /\ n {‘; ’ . …. … 3 …3 … … … … … … J ’{ iMhWM … Mhh m5 ’ () .Z [ #7 #C ;G I O http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
 20. n\ R ;G C (` G \j 6 G Q / 6 RQ 3• *\ \† b; i .\ † !7 *; i \† b; x 3\ † !7 *; x \† b; g \† !7 *; g \† b; y \† !7 *; y \† b; \† !7 *; R ;G C : a 80 C = QR .12 .! S $0 r6 C () ! 3 3P #Q Q v % !3 # 3 ! 3 Z qh 9 > ` 3I 8!# # F6 + Z ghh [hhh J2 W! E fe d ! 3 () ;, + G () c@ () !3 4 .l ;G G () e #(: J ; + !I #0 G () Œ hh † † F# 5\ \ G () e #(: + .\ G () e; + y http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2