intTypePromotion=3

Luận văn:Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Sài Gòn thương tín chi nhánh Đà Nẵng

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
103
lượt xem
42
download

Luận văn:Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Sài Gòn thương tín chi nhánh Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng sài gòn thương tín chi nhánh đà nẵng', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Sài Gòn thương tín chi nhánh Đà Nẵng

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N H U ANH KHOA GI I PHÁP M R NG CHO VAY Đ I V I DOANH NGHI P NH VÀ V A T I NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH ĐÀ N NG Chuyên ngành : Tài chính và Ngân hàng Mã s : 60.34.20 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng - Năm 2010
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c : TS. NGUY N HÒA NHÂN Ph n bi n 1 : ………………………………………………… Ph n bi n 1 : ………………………………………………… Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày …. tháng… năm 2011 Có th tìm hi u lu n văn t i : - Trung tâm Thông tin-H c li u, Đ i H c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng.
 3. 3 M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài: Trong công cu c ñ i m i, n n kinh t nư c ta v i vi c chuy n sang n n kinh t th trư ng theo ñ nh hư ng xã h i ch nghĩa và th c hi n nh t quán chính sách kinh t nhi u thành ph n, các doanh nghi p nh và v a t i Vi t Nam không ng ng phát tri n, s lư ng doanh nghi p tăng lên ñáng k . Các doanh nghi p này ngày càng có nhi u ñóng góp quan tr ng vào vi c thúc ñ y n n kinh t tăng trư ng, gi i quy t công ăn vi c làm, c i thi n cán cân thanh toán, góp ph n nâng cao thu nh p và c i thi n ñ i s ng nhân dân. Xác ñ nh ñư c t m quan tr ng c a doanh nghi p nh và v a ñ i v i n n kinh t cũng như nh ng ñóng góp c a doanh nghi p nh và v a cho xã h i nói chung và cho ñ a phương nói riêng, xu t phát t nh ng khó khăn, vư ng m c c a doanh nghi p v a và nh , ñ c bi t là kh năng ti p c n các ngu n v n ñ ph c v cho phát tri n, trong ñó có ngu n v n t các NHTM là kênh không th thi u, v i nh ng ki n th c ñư c trang b t i Trư ng Đ i h c Kinh t Đà N ng tôi m nh d n ch n ñ tài “Gi i pháp m r ng cho vay ñ i v i doanh nghi p nh và v a t i Ngân hàng thương m i c ph n Sài gòn thương tín chi nhánh thành ph Đà N ng” cho lu n văn Th c s . 2. M c tiêu nghiên c u: - Nghiên c u, h th ng hóa lý lu n cho vay doanh nghi p nh và v a c a ngân hàng thương m i - Phân tích th c tr ng cho vay c a ngân hàng thương m i c ph n Sài gòn thương tín chi nhánh thành ph Đà N ng ñ i v i doanh nghi p nh và v a, ñánh giá nh ng khó khăn vư ng m c trong cho vay
 4. 4 - Đ xu t các gi i pháp nh m m r ng cho vay ñ i v i doanh nghi p nh và v a t i ngân hàng thương m i c ph n Sài gòn Thương tín . 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u a. Đ i tư ng: Đ i tư ng nghiên c u c a ñ tài là nh ng v n ñ lý lu n và th c ti n liên quan vi c cho vay ñ i v i các doanh nghi p nh và v a t i ngân hàng thương m i c ph n Sài gòn thương tín . b. Ph m vi nghiên c u : - V n i dung : Đ tài xem xét vi c m r ng cho vay ñ i v i doanh nghi p nh và v a . - V không gian : Th c t cho vay ñ i v i các doanh nghi p nh và v a t i ngân hàng Sài gòn thương tin chi nhánh thành ph Đà N ng . - V th i gian : Th c ti n nghiên c u ñư c xác ñ nh trong kho ng th i gian t năm 2007 ñ n năm 2009 . 4. Phương pháp nghiên c u Phương pháp nghiên c u : phương pháp th ng kê, phân tích, t ng h p .Th c hi n so sánh tương ñ i và tuy t ñ i, phân tích s li u ñ ñưa ra nh ng ñánh giá v tình hình th c t , nh ng khó khăn t n t i và gi i pháp c n kh c ph c trong quá trình cho vay ñ i v i các doanh nghi p nh và v a 5. Ý nghĩa khoa h c c a ñ tài - Nghiên c u và h th ng hóa lý lu n v doanh nghi p nh và v a , ho t ñ ng cho vay và m r ng cho vay ñ i v i ñ i v i doanh nghi p nh và v a . - Sau khi nghiên c u lý lu n ti n hành phân tích ñánh giá th c ti n cho vay ñ i v i doanh nghi p nh và v a ñ tìm ra nh ng h n ch c n kh c ph c.
 5. 5 - T ñó ñ xu t các gi i pháp ñ m r ng cho vay ñ i v i doanh nghi p nh và v a . 6. K t c u ñ tài : Chương 1 : Lý lu n v m r ng cho vay ñ i v i doanh nghi p nh và v a Chương 2 : Phân tích th c tr ng m r ng cho vay ñ i v i doanh nghi p nh và v a t i ngân hàng thương m i c ph n Sài gòn thương tín thành ph Đà N ng. Chương 3 : Gi i pháp m r ng cho vay ñ i v i doanh nghi p nh và v a t i ngân hàng thương m i c ph n Sài gòn Thương tín .
 6. 6 CHƯƠNG 1: LÝ LU N V M R NG CHO VAY Đ I V I DOANH NGHI P NH VÀ V A C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.1 TÍN D NG NGÂN HÀNG VÀ CÁC HÌNH TH C TÍN D NG NGÂN HÀNG. 1.1.1 Tín d ng ngân hàng và ñ c ñi m tín d ng ngân hàng 1.1.1.1 Khái ni m Tín d ng ngân hàng là quan h chuy n như ng quy n s d ng v n t ngân hàng t i khách hàng theo nh ng ñi u ki n ràng bu c nh t ñ nh. Cũng như quan h tín d ng khác, tín d ng ngân hàng ch a ñ ng ba n i dung: - Có s chuy n như ng quy n s d ng v n t ngư i s h u sang cho ngư i s d ng. - S chuy n như ng này có th i h n c th . - S chuy n như ng này có kèm theo chi phí. 1.1.1.2 Đ c ñi m T khái ni m trên, b n ch t c a tín d ng là m t giao d ch v tài s n trên cơ s hoàn tr và có các ñ c ñi m sau: Tài s n giao d ch trong quan h tín d ng ngân hàng bao g m hai hình th c là cho vay( b ng ti n) và cho thuê( b t ñ ng s n và ñ ng s n). Xu t phát t nguyên t c hoàn tr , vì v y ngư i cho vay khi chuy n giao tài s n cho ngư i ñi vay s d ng ph i có cơ s ñ tin r ng ngư i ñi vay s tr ñúng h n. Đây là y u t h t s c cơ b n trong ho t ñ ng tín d ng ñ th c hi n ñư c nguyên t c này ph i xác ñ nh lãi su t danh nghĩa l n hơn t l l m phát, hay nói cách khác ph i xác ñ nh lãi su t th c dương( Lãi su t th c = Lãi su t danh nghĩa - T l l m phát).
 7. 7 1.1.2 Phân lo i tín d ng ngân hàng Ngân hàng cung c p r t nhi u lo i tín d ng cho nhi u ñ i tư ng khách hàng v i nh ng m c ñích s d ng khác nhau. Trong ph m vi lu n văn này, tác gi ch phân lo i tín d ng theo m t s tiêu chí sau: 1.1.2.1. Căn c vào m c ñích tín d ng + Cho vay ph c v s n xu t kinh doanh: + Cho vay tiêu dùng: + Cho vay h nông dân : 1.1.2.2. Căn c vào th i h n tín d ng + Cho vay ng n h n + Cho vay trung h n + Cho vay dài h n 1.1.2.3. Căn c vào m c ñ tín nhi m c a khách hàng + Cho vay b o ñ m b ng tài s n + Cho vay b o ñ m không b ng tài s n 1.1.2.4 Căn c vào các phương th c cho vay + Cho vay t ng l n + Cho vay theo h n m c tín d ng: + Cho vay theo d án ñ u tư + Cho vay h p v n + Cho vay tr góp + Cho vay theo h n m c tín d ng d phòng + Cho vay thông qua nghi p v phát hành và s d ng th tín d ng + Cho vay theo h n m c th u chi:
 8. 8 + Các phương th c cho vay khác mà pháp lu t không c m, phù h p v i ñi u ki n ho t ñ ng kinh doanh c a t ch c tín d ng và ñ c ñi m c a khách hàng vay. 1.2 M R NG CHO VAY DOANH NGHI P NH VÀ V A 1.2.1 Doanh nghi p nh và v a và ñ c ñi m cho vay doanh nghi p nh và v a 1.2.1.1 Doanh nghi p nh và v a và ñ c ñi m c a doanh nghi p nh và v a: a. Khái ni m Doanh nghi p nh và v a (Small and medium enterprises) là nh ng doanh nghi p có quy mô nh bé v m t v n, lao ñ ng hay doanh thu. Theo ñi u 3 ngh ñ nh s 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 v vi c tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a ñã ñ nh nghĩa doanh nghi p nh và v a t i Vi t Nam như sau :Doanh nghi p nh và v a là cơ s kinh doanh ñã ñăng ký kinh doanh theo quy ñ nh pháp lu t, ñư c chia thành ba c p: siêu nh , nh , v a theo quy mô t ng ngu n v n (t ng ngu n v n tương ñương t ng tài s n ñư c xác ñ nh trong b ng cân ñ i k toán c a doanh nghi p) ho c s lao ñ ng bình quân năm (t ng ngu n v n là tiêu chí ưu tiên), b.Đ c ñi m Doanh nghi p nh và v a Xu t phát t chính quy mô c a mình, doanh nghi p nh và v a Vi t Nam bên c nh nh ng ñ c ñi m riêng do ñ c trưng c a n n kinh t , nó cũng có nh ng ñ c ñi m chung tương t như nh ng doanh nghi p nh và v a Vi t Nam các quôc gia khác. Nh ng ñ c ñi m c a các doanh nghi p nh và v a Vi t Nam có th k ñ n như:
 9. 9 - D dàng kh i nghi p, ña d ng v lĩnh v c ho t ñ ng, qui mô nh nên r t năng ñ ng và nh y bén . - Trình ñ lao ñ ng và qu n lý còn th p - Thi u thông tin th trư ng - H n ch v v n - Năng ñ ng trong kinh doanh, có nhi u sáng ki n c i ti n công ngh , dây chuy n s n xu t 1.2.1.2 Đ c ñi m cho vay Doanh nghi p nh và v a - Ch th kinh t vay v n r t phong phú v lo i hình t ch c, v trình ñ phát tri n, ho t ñ ng m i ngành ngh . - V i s lư ng món vay nhi u nên ñã t o ra ngu n thu khá l n cho ngân hàng, ñ ng th i qua ñó cũng phân tán ñư c r i ro. Tuy nhiên, do s lư ng món vay nhi u nên ngân hàng ph i t ch c t t vi c qu n lý, ki m tra, giám sát quá trình s d ng v n vay ñ i v i khách hàng. - S lư ng khách hàng là DNNVV quan h vay v n nhi u . - Nhu c u c a DNNVV r t ña d ng - Ho t ñ ng tín d ng ngân hàng ñ i v i DNNVV thư ng g p khó 1.2.2 M r ng cho vay doanh ngi p nh và v a . 1.2.2.1 Quan ni m v m r ng cho vay doanh nghi p nh và v a M r ng cho vay là ñáp ng các yêu c u ngày càng tăng c a khách hàng v quy mô tín d ng hay nói cách khác ñó là vi c làm tăng t tr ng tín d ng trong tài s n có c a các NHTM trên cơ s ki m soát ñư c ch t lư ng tín d ng nh m mang l i ngu n thu nh p cho ngân hàng 1.2.2.2 Các tiêu chí ñánh giá m r ng cho vay doanh nghi p nh và v a Vi c m r ng quy mô tín d ng ngân hàng th hi n qua các tiêu chí sau: - Gia tăng dư n tín d ng cung c p cho doanh nghi p nh và v a:
 10. 10 - Gia tăng s lư ng doanh nghi p nh và v a vay v n - Đa d ng hóa các s n ph m và phương th c cho vay ñ i v i doanh nghi p nh và v a 1.2.2.3 Ý nghĩa c a vi c m r ng cho vay doanh nghi p nh và v a. a. Đ i v i doanh nghi p b. Đ i v i ngân hàng 1.2.2.4 Các nhân t nh hư ng ñ n m r ng cho vay DNNVV a. Các nhân t thu c v doanh nghi p nh và v a - Nhu c u vay v n - Tình hình tài chính - Kh năng và thi n chí tr n c a khách hàng b. Các nhân t thu c v phía ngân hàng - Lãi su t cho vay - M c tiêu ho t ñ ng c a ngân hàng - Năng l c tài chính - Cơ ch tín d ng c a ngân hàng - Đ i ngũ cán b tín d ng - M ng lư i ñi m giao d ch c. Nhân t t môi trư ng kinh t xã h i - Nguyên nhân kinh t - Nguyên nhân xã h i - Nhân t thu c v môi trư ng pháp lý .
 11. 11 CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH TH C TR NG M R NG CHO VAY Đ I V I DOANH NGHI P NH VÀ V A T I NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH THÀNH PH ĐÀ N NG 2.1 KHÁI QUÁT HO T Đ NG KINH DOANH C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH ĐÀ N NG. 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c a ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín chi nhánh Đà N ng . 2.1.2 Ch c năng nhi m v và t ch c qu n lý c a ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín chi nhánh Đà N ng . 2.1.3 Khái quát tình hình kinh doanh c a ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín chi nhánh Đà N ng giai ño n 2007-2009 . 2.1.3.1 Ho t ñ ng huy ñ ng v n và th thanh toán. 2.1.3.2 Ho t d ng cho vay . Trong t ng dư n trên toàn ñ a bàn, thì dư n tín d ng t i ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín chi nhánh Đà N ng v n gi ñư c v th c a mình, t tr ng cho vay ñ t 11,20% năm 2007,11,22% năm 2008 và 11,23% năm 2009 .T ng dư n cho vay ñ n 2009 th c hi n 3.970 t ñ ng, tăng 31,02 % so năm 2008, tăng 61,38 % so v i năm 2007. T c ñ tăng trư ng tín d ng ti p t c xu hư ng tăng và ch y u là s tăng trư ng tín d ng ng n h n. Dư n cho vay ng n h n th c hi n 3.080 t ñ ng, tăng 32.19% so năm 2008 và tăng 69,23 % so năm 2007; trong khi ñó dư n tín d ng trung, dài h n năm 2009 là 890 t , tăng 27,14% so v i 2008 và tăng
 12. 12 39,06% so v i 2007. Dư n ng n h n v n chi m t tr ng l n trên t ng dư n cho vay. 2.1.3.3 K t qu ho t ñ ng s n xu t kinh doanh . 2.2 PHÂN TÍCH TH C TR NG M R NG CHO VAY Đ I V I DOANH NGHI P NH VÀ V A T I NGÂN HÀNG THƯƠNG M IC PH N SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH ĐÀ N NG . 2.2.1 Phân tích th c tr ng m r ng dư n cho vay ñ i v i doanh nghi p nh và v a t i ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín . B ng 2.3: T tr ng dư n DNNVV trong t ng dư n . Ch tiêu 2007 2008 2009 T ng dư n : 2.460 3.030 3.970 - D n DNNVV 1.710 2.280 3.150 T c ñ tăng rư ng 33,33% 38,16% - % dư n DNNVV 69,51 75,25 79,35 (Ngu n : H th ng TTBC T24 t i Ngân hàng SGTT Đà N ng ) Không ch tăng trư ng v dư n mà cơ c u ñ u tư cũng d n d n ñư c thay ñ i, t tr ng dư n ñ i v i doanh nghi p nh và v a ngày càng tăng lên, năm 2007 ch chi m 69,51%, ñ n năm 2009 t l này ñã ñ t 79,35% T c ñ tăng trư ng dư n tín d ng t i ngân hàng Sài gòn thương tín chi nhánh Đà N ng cũng tăng d n trong nh ng năm v a qua. Cho th y chi nhánh ñã h t s c chú tr ng ñ n ho t ñ ng ñ u tư cho doanh nghi p nh và v a, và xem ñây là ñ i tư ng khách hàng doanh nghi p ph c v cho mình. Năm 2009 chi nhánh ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín th c hi n cho vay ñ i v i doanh nghi p nh và v a là 3.150 t ñ ng chi m 79,35% dư n cho vay c a ngân hàng.
 13. 13 B ng 2.4: Dư n DNNVV phân theo lo i hình doanh nghi p Đơn v tính : T ñ ng 2007 2008 2009 T T T Lo i hình S S S tr ng tr ng tr ng ti n ti n ti n (%) (%) (%) 1.Doanh nghi p nhà nư c 230 13,45 250 10,96 340 10,79 2.DNTN,CTCP,Cty TNHH 790 46,19 1.300 57,62 1.930 61,27 3.Công ty có v n ñ u tư 0 0 0 0 0 0 nư c ngoài 4. H s n xu t KD cá th 690 50,36 420 32,02 880 27,94 T ng c ng 1.710 100 2.280 100 3.150 100 (Ngu n : H th ng TTBC T24 t i Ngân hàng SGTT Đà N ng) Dư n tín d ng ñ i v i lo i hình kinh t tư nhân có s tăng trư ng n ñ nh qua các năm, chi m m t t tr ng tương ñ i v i trong cơ c u dư n . Tuy nhiên, so v i t c ñ gia tăng ñáng k c a lo i hình kinh t này nh ng năm g n ñây (trên 10.000 doanh nghi p ñư c ñăng ký ho t ñ ng) thì v n còn r t nhi u doanh nghi p chưa ti p c n ñư c ngu n v n tín d ng ngân hàng . Th t v y, so v i m c tăng t c ñ nhanh c a các doanh nghi p nh và v a trên ñ a bàn thì s dư n trên chưa ñáp ng ñư c h t nhu c u vay v n c a doanh nghi p nh và v a, th c t v n còn nhi u khó khăn khi các doanh nghi p mu n ti p c n ngu n v n tín d ng ngân hàng. Chi nhánh ch v n t p trung m t s doanh nghi p ñã có m i quan h h u h o, lâu năm v i ngân hàng. Đây cũng là d u hi u ñáng m ng ñ i v i doanh nghi p nh và v a b i ho t ñ ng tín d ng ngân hàng ñã có s chú tr ng hơn trong vi c ñ u tư, tài tr vào ho t ñ ng kinh doanh c a doanh nghi p nh và v a. Và ñi u d nh n th y là chi nhánh ñã có s chuy n d ch ñ u tư sang khu v c
 14. 14 kinh t tư nhân theo ñ nh hư ng chung c a ngành. T tr ng cho vay khu v c kinh t tư nhân tăng d n trong t ng dư n . 2.2.2 Phân tích th c tr ng m r ng khách hàng doanh nghi p nh và v a vay v n t i ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín chi nhánh Đà N ng giai ño n 2007- 2009 . 2.2.2.1 Cơ c u lo i hình khách hàng doanh nghi p nh và v a vay v n t i ngân hàngTMCP Sài gòn thương tín chi nhánh Đà N ng B ng 2.5 : S lư ng DNNVV theo cơ c u khách hàng Đơn v tính : doanh nghi p 2007 2008 2009 T T T Lo i hình S S S tr ng tr ng tr ng lư ng lư ng lư ng (%) (%) (%) 1.Doanh nghi p nhà nư c 206 19,69 180 10,52 170 6,76 2.DNTN,CTCP,Cty 428 40,91 980 57,30 1.773 70,56 TNHH 3.Công ty có v n ñ u tư 0 0 0 nư c ngoài 4. H s n xu t KD cá th 412 39,40 550 32.18 570 22,68 T ng c ng 1.046 100 1.710 100 2.513 100 (Ngu n : H th ng TTBC T24 t i Ngân hàng SGTT Đà N ng) Cùng v i s gia tăng v dư n c a lo i hình DNTN,CTCP,CTY TNHH là s gia tăng v s lư ng doanh nghi p t 428 doanh nghi p chi m t tr ng 40,91% ñ n 1.773 doanh nghi p chi m t tr ng 70,56% . M c dù h s n xu t kinh doanh cá th có s gia tăng v s lư ng các h kinh doanh cá th vay v n, nhưng t tr ng gi m t 39,40% năm 2007, 32,18% năm 2008 và 22,68% năm 2009 . 2.2.2.2 Cơ c u ngành ngh khách hàng doanh nghi p nh và v a vay v n t i ngân hàng thương m i c ph n Sài gòn thương tín chi nhánh thành ph Đà N ng
 15. 15 B ng2.6 : S lư ng DNNVV theo ngành ngh Đơn v tính : doanh nghi p Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Ngành kinh t S TT S TT S TT lư ng (%) lư ng (%) lư ng (%) - Nông nghi p 24 2.3 45 2.63 40 1.59 - Công nghi p 165 15.79 413 24.14 479 19.06 - Thương nghi p 122 11.67 435 25.42 590 23.48 - Xây d ng 251 24.02 173 10.11 263 10.47 -V nt i 24 2.3 45 2.63 88 3.5 - Ngành khác 459 43.92 600 35.07 1053 41.9 T ng c ng 1.045 100 1.711 100 2.513 100 (Ngu n : H th ng TTBC T24 t i Ngân hàng SGTT Đà N ng) Dư n cho vay c a ngân hàng t p trung ch y u vào các ngành thương m i, d ch v và công nghi p là ñi u ñương nhiên b i ñây là l c lư ng doanh nghi p chi m t tr ng cao trong cơ c u các lĩnh v c ho t ñ ng c a DNNVV trên ñ a bàn thành ph . Thành ph Đà N ng ñã t o ñi u ki n r t l n cho các doanh nghi p này phát tri n ñ th c hi n ch trương bi n Đà N ng thành Thành ph thương m i và d ch v . Tuy nhiên, so v i s lư ng và ti m năng phát tri n c a các DNNVV ho t ñ ng trong lĩnh v c này thì ngu n v n tín d ng ngân hàng v n chưa th ñáp ng h t ñư c nhu c u c a h . 2.2.3 Phân tích th c tr ng m r ng các phương th c cho vay t i ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín chi nhánh Đà N ng giai ño n 2007- 2009
 16. 16 B ng 2.7 : Dư n cho vay ñ i v i DNNVV theo lo i hình cho vay Đơn v tính : T ñ ng 2007 2008 2009 T T T Lo i hình S tr ng S ti n tr ng S ti n tr ng ti n (%) (%) (%) 1.Cho vay t ng l n 821 48,01 1.084 47,54 1.497 47,53 2.Cho vay theo h n m c tín 555 32,46 748 32,81 1.037 32,92 d ng 3.Cho vay theo d án ñ u 92 5,38 105 4,61 135 4,29 tư 4.Cho vay theo h n m c 142 8,3 203 8,9 290 9,20 th u chi 5. Nghi p v cho vay khác 100 5,85 140 6,14 191 6,06 T ng c ng 1.710 100 2.280 100 3.150 100 (Ngu n : H th ng TTBC T24 t i Ngân hàng SGTT Đà N ng) Trong các phương th c cho vay trên thì cho vay t ng l n và cho vay theo h n m c tín d ng chi m t tr ng cao nh t và tăng d n qua các năm . Năm 2007 dư n cho vay t ng l n ñ i v i doanh nghi p nh và v a ñ t 821 t ñ ng ñ n năm 2009 ñã ñ t 1.497 t ñ ng . Cho vay theo d án ñ u tư có tăng v s tuy t ñ i, tuy nhiên t tr ng trong t ng dư n l i gi m, nguyên nhân vì trong giai ño n t năm 2008, và năm 2009, n n kinh k th gi i g p nhi u khó khăn các d án ñ u tư g p nhi u r i ro hơn nên chi nhánh ñư c s ch ñ o c a H i s Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín ñã h n ch cho vay ñ i v i phương th c này . 2.2.4 Phân tích th c tr ng n x u c a Doanh nghi p nh và v a t i ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín chi nhánh Đà N ng giai ño n 2007-2009.
 17. 17 B ng 2.8 :N x u c a các DNNVV Đơn v tính : T ñ ng Ch tiêu 2007 2008 2009 Doanh nghi p nhà nư c N x u 9,52 9,48 11,19 Dư n 230 250 340 T l n x u 4,14% 3,79% 3,29% DNTN,CTCP,CTY TNHH N x u 11,14 24,96 40,34 Dư n 790 1.300 1.930 T l n x u 1.40% 1.92% 2.09% H s n xu t kinh doanh cá th N x u 10,83 8,65 24,29 Dư n 690 420 880 T l n x u 1.57% 2.06% 2.76% (Ngu n : H th ng TTBC T24 t i Ngân hàng SGTT Đà N ng) - Các năm qua t l n x u c a các lo i hình DN ñ u tăng do s gia tăng dư n cho vay, nhưng v n dư i m c cho phép khá nhi u. T l n x u cao nh t thu c v lo i hình DNTN, Cty CP, TNHH do lo i hình này có s lư ng DN quan h vay v n ñông nh t và có dư n l n nh t. k ñ n là các h SXKD cá th . - Phân tích nguyên nhân n x u c a t ng la i hình doanh nghi p 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG TH C TR NG M R NG CHO VAY Đ I V I DOANH NGHI P NH VÀ V A T I NGÂN HÀNG THƯƠNG M IC PH N SÀI GÒN THƯƠNG TÍN . 2.3.1 Nh ng k t qu ñ t ñư c . a. Đ i v i các doanh nghi p nh và v a
 18. 18 - T o ñi u ki n thu n l i ñ lo i hình kinh t ñư c xem là năng ñ ng b c nh t này ti p c n ñư c ngu n tài chính t NHTM. - V n tín d ng ngân hàng ñã t o ñi u ki n cho doanh nghi p nh và v a m r ng kinh doanh trong các lĩnh v c thương m i- d ch v - Ngu n v n tín d ng ngân hàng ñã góp ph n thúc ñ y doanh nghi p nh và v a ngày càng phát tri n. - Ngu n v n tín d ng ng n h n ñã k p th i ñáp ng nh ng nhu c u v n lưu ñ ng c a các doanh nghi p - Ngu n v n tín d ng trung và dài h n tuy không nhi u nhưng nó là ngu n v n b sung ngu n v n thi u h t cho nhu c u v n dài h n c a ho t ñ ng s n xu t kinh doanh . - Thông qua vi c ñ u tư v n dài h n c a các NHTM trình ñ k thu t công ngh c a nhi u doanh nghi p nh và v a ñư c nâng cao. - Thông qua d ch v tư v n cho doanh nghi p nh và v a, nhi u doanh nghi p ñã xây d ng ñư c phương án s n xu t t i ưu, k p th i ñi u ch nh v i s thay ñ i c a môi trư ng kinh doanh. Trình ñ qu n lý c a các ch doanh nghi p ñư c nâng cao, trình ñ l p các báo cáo tài chính và trình ñ l p d án ñ u tư cũng ñư c nâng cao. - V n tín d ng ngân hàng ñã t o ñi u ki n thu n l i giúp cho các doanh nghi p nh và v a s n xu t kinh doanh có hi u qu . b. Đ i v i các NHTM: - Phát tri n tín d ng ngân hàng ñ i v i doanh nghi p nh và v a góp ph n t o ñi u ki n ñ ngân hàng tăng trư ng tín d ng có hi u qu . - Rèn luy n cán b ngân hàng có thêm nhi u kinh nghi m v qu n lý ñi u hành.
 19. 19 - S phát tri n c a n n kinh t nói chung, doanh nghi p nh và v a nói riêng là cơ s ñ ho t ñ ng ngân hàng ngày càng phát tri n. 2.3.2 H n ch và nguyên nhân c n tr m r ng cho vay ñ i v i doanh nghi p nh và v a t i ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín 2.3.2.1 Kh o sát các nguyên nhân c n tr m r ng cho vay ñ i v i các doanh nghi p nh và v a trên ñ a bàn Đà N ng . Vi c phân tích th c tr ng vay v n c a doanh nghi p nh và v a m t cách chi ti t trên ñây chưa cho phép ta nh n d ng ñ y ñ nh ng h n ch , nh ng vư ng m c trong quá trình vay v n tín d ng ngân hàng c a các doanh nghi p nh và v a trên ñ a bàn thành ph Đà N ng . Do v y, m c tiêu nghiên c u ti p theo là ti n hành kh o sát nguyên nhân gây c n tr kh năng vay v n c a doanh nghi p nh và v a có nhu c u vay v n t i ngân hàng thương m i c ph n Sài gòn thương tín chi nhánh Đà N ng . a. M c ñích c th : b.Cách kh o sát : - M u ch n : Ti n hành kh o sát 120 doanh nghi p có nhu c u vay v n t i ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín. - Phi u kh o sát ñư c chuy n ñ n doanh nghi p trên ñ a bàn và ti p c n tr c ti p . - Phương pháp phân tích: th ng kê mô t , phân tích k t h p v k t qu nghiên c u. c. N i dung kh o sát : Kh o sát nguyên nhân gây c n tr kh năng vay v n c a doanh nghi p nh và v a có nhu c u vay v n t i ngân hàng thương m i c ph n Sài gòn thương tín chi nhánh Đà N ng . Phi u kh o sát ñưa ra 14 nguyên
 20. 20 nhân v i 3 nhóm nguyên nhân chính thu c v ñi u ki n vay v n,liên quan ñ n h p ñ ng tín d ng và nguyên nhân khác Trong ñó m i nguyên nhân s l y ý ki n c a ngư i ñư c kh o sát thông qua vi c ñánh giá tính ph bi n c a nguyên nhân theo th t : 1. Không x y ra; 2. Ít x y ra; 3. Thư ng x y ra; 4. R t ph bi n. Ngư i ñư c kh o sát l a ch n m t trong các phương án theo quan ñi m ch quan c a mình. d. K t qu kh o sát S lư ng phi u tác gi thu v là 120 phi u, trong ñó có 110 phi u h p l . Đ x p th t m c ñ ph bi n c a các nguyên nhân, m i m t nguyên nhân ñư c tính ñi m theo nguyên t c: Tính ph bi n c a nguyên nhân theo 4 m c khác nhau( t m c 1 ñ n m c 4) ñư c nhân v i h s tương ng 1,3,5,7. T ng s ñi m c a m i nguyên nhân cao nh t ph n ánh tính ph bi n( hay quan tr ng) c a nguyên nhân ñó, s ñi m trung bình ph n ánh tính ph bi n( hay ch p nh n) c a ña s ngư i kh o sát ñ i v i m t nguyên nhân là 440 . Theo k t qu thu th p thông tin cho th y : trong s 120 doanh nghi p ñư c ñi u tra thì s lư ng công ty c ph n,công ty TNHH và doanh nghi p tư nhân chi m t l cao nh t và chi m ph n l n trong cơ c u DNNVV (55,3%), k ñ n là H cá th (24,3%), DN nhà nư c là 20,4%. Lo i hình như trên ph n nh m i quan h gia ñình, b n bè thân c n trong vi c hình thành và qu n lý các DNNVV. - Lĩnh v c ho t ñ ng c a các DNNVV Theo k t qu kh o sát thì lĩnh v c khác (d ch v , du lich) chi m t l cao 33,45 % trong các ngành ñư c kh o sát, ngành nông nghi p và vân t i có t tr ng tương ñương 4%.Các ngành công nghi p và thương nghi p có t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản