intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Hưng Yên

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
19
lượt xem
4
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn được chia 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại. Chương 2 - Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Hưng yên. Chương 3 - Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Hưng Yên. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Hưng Yên

i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO<br /> VAY CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠIError! Bookma<br /> 1.1 Tổng quan về Ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1<br /> Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mạiError! Bookmark not de<br /> 1.1.2<br /> Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defin<br /> 1.2 Cho vay đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thƣơng mạiError! Bookm<br /> 1.2.1<br /> Khái niệm, đặc điểm cho vay khách hàng cá nhânError! Bookmark not de<br /> 1.2.2<br /> Vị thế của khách hàng cá nhân đối với hoạt động kinh doanh<br /> của ngân hàng thương mại ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.3<br /> Phân loại các khoản cho vay khách hàng cá nhânError! Bookmark not de<br /> 1.3 Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân của NHTMError! Bookmark not define<br /> 1.3.1<br /> Quan niệm về mở rộng cho vay KHCNError! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá mở rộng cho vay KHCN của NHTMError! Bookmar<br /> 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng tới mở rộng cho vay KHCN của NHTMError! Bookm<br /> 1.4.1<br /> Nhóm nhân tố chủ quan thuô ̣c về phiá Ngân hàngError! Bookmark not de<br /> 1.4.2 Nhóm nhân tố khách quan .......... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN<br /> TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁ T<br /> TRIỂN TỈ NH HƢNG YÊN.. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1 Giới thiệu đôi nét về Chi nhánh Ngân hàng Đầ u tƣ và Phát triể n<br /> tỉnh Hƣng yên ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1<br /> Sơ lươ ̣c quá triǹ h hiǹ h thành và phát triể n của Chi nhánh<br /> Ngân hàng Đầ u tư và Phát triể n tin̉ h Hưng yênError! Bookmark not defin<br /> 2.1.2<br /> Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Hưng yênError! Bookmark no<br /> 2.2 Thực trạng mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV<br /> Hƣng yên .................................................................................... 37<br /> 2.2.1<br /> Chức năng, nhiệm vụ của phòng quan hệ khách hàng cá nhânError! Bookm<br /> <br /> ii<br /> <br /> 2.2.2<br /> Quy trình cho vay đối với KHCN tại BIDV Hưng yênError! Bookmark no<br /> 2.2.3<br /> Chính sách cho vay KHCN tại BIDV Hưng yênError! Bookmark not defi<br /> 2.2.3<br /> Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân BIDV đang áp dụng:Error! Bookmar<br /> 2.2.4<br /> Dư nợ cho vay KHCN tại BIDV Hưng yênError! Bookmark not defined.<br /> 2.2.5<br /> Số lượng khách hàng cá nhân tại BIDV Hưng yênError! Bookmark not de<br /> 2.2.6<br /> Cơ cấu cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV Hưng yênError! Bookmark<br /> 2.2.7<br /> Chất lượng tín dụng cho vay KHCN tại BIDV Hưng yênError! Bookmark<br /> 2.2.8<br /> Hiệu quả cho vay KHCN tại BIDV Hưng yênError! Bookmark not define<br /> 2.3 Đánh giá thực trạng mở rộng cho vay KHCN tại BIDV Hƣng yênError! Bookmar<br /> 2.3.1<br /> Kết quả đạt được ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2<br /> Khó khăn vướng mắc và nguyên nhânError! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ<br /> NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦ U TƢ VÀ<br /> PHÁT TRIỂN TỈNH HƢNG YÊNError! Bookmark not defined.<br /> 3.1 Định hƣớng hoạt động cho vay đối với KHCNError! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1 Định hướng phát triển lâu dài của BIDVError! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2<br /> Định hướng cho vay KHCN của BIDV Hưng yênError! Bookmark not de<br /> 3.2 Giải pháp mở rộng cho vay KHCN tại BIDV Hƣng yênError! Bookmark not<br /> 3.2.1 Hoàn thiện chiến lược cho vay KHCNError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2 Đa dạng hoá các sản phẩm cho vay KHCNError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3 Nâng cao trình độ cán bộ quan hệ khách hàngError! Bookmark not define<br /> 3.2.4 Đầu tư và khai thác tính tiện ích của công nghệ ngân hàngError! Bookmar<br /> 3.2.5 Nâng cấp cơ sở vật chất và mở rộng mạng lưới hoạt động<br /> của chi nhánh ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.6 Đẩy mạnh hoạt động marketing của ngân hàngError! Bookmark not defin<br /> 3.2.7 Nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhânError! Bookmark not de<br /> 3.3 Kiến nghị............................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1 Kiến nghị với các cơ quan nhà nước và Chính phủError! Bookmark not de<br /> 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nướcError! Bookmark not defined.<br /> 3.3.3<br /> Kiến nghị đối với Ngân hàng Đầ u tư và phát triể n Viê ̣t namError! Bookma<br /> KẾT LUẬN .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> iii<br /> <br /> PHẦN TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Việt nam vẫn còn khá nhỏ<br /> bé so với tiềm năng của nó và chưa được các ngân hàng thương mại khai thác triệt<br /> để, chỉ tính con số 86 triệu dân, trong đó 2/3 là dân số trong độ tuổi lao động và chỉ<br /> mới khoảng 17% dân số có tài khoản và sử dụng các dịch vụ ngân hàng. Trước đây,<br /> hoạt động cho vay khách hàng cá nhân còn hạn chế xuất phát từ nhiều nguyên nhân,<br /> như công nghệ kém không đáp ứng các yêu cầu của sản phẩm; nhận thức của ngân<br /> hàng đối với các khoản vay cá nhân còn hạn chế được nhìn dưới góc độ rủi<br /> ro…dẫn đến các sản phẩm chưa đa dạng. Các ngân hàng vẫn chỉ tập trung tới<br /> cho vay các doanh nghiệp, thị phần cho vay cá nhân rất thấp. Nhận thức được lợi<br /> ích mở rộng cho vay khách hàng cá nhân, và qua quá trình công tác tại Ngân<br /> hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Hưng yên đề tài: “Giải pháp mở rộng cho vay<br /> khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Hưng<br /> yên” được chọn nghiên cứu.<br /> Bố cục luận văn<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn đƣợc chia 3 chƣơng:<br /> Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay khách hàng cá<br /> nhân của Ngân hàng thƣơng mại.<br /> Chương 2: Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân<br /> hàng Đầu tƣ và Phát triển tỉnh Hƣng yên.<br /> Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Chi<br /> nhánh Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển tỉnh Hƣng yên<br /> <br /> iv<br /> <br /> CHƢƠNG 1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> 1.1 Tổng quan về Ngân hàng thƣơng mại<br /> 1.1.1 Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại<br /> NHTM là một tổ chức kinh doanh tiền tệ với rất nhiều hoạt động đa dạng<br /> trong đó có ba hoạt động chính đó là: hoạt động nguồn vốn, hoạt động sử dụng vốn<br /> và hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính.<br /> <br />  Hoạt động nguồn vốn: Bao gồm các hoạt động liên quan tới Vốn chủ sở<br /> hữu, vốn huy động và nguồn vốn đi vay….<br />  Hoạt động sử dụng vốn:Bao gồm: Dự trữ, tín dụng (cho vay) và đầu tư…<br />  Hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính: dịch vụ thanh toán thu, chi, bảo<br /> quản tài sản quý giá…<br /> 1.1.2 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại<br /> Cho vay là việc ngân hàng đưa tiền cho khách hàng vay với cam kết khách<br /> hàng phải hoàn trả cả gốc và lãi trong khoảng thời gian xác định.<br /> 1.2 Cho vay đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thƣơng mại<br /> 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân<br /> Cho vay khách hàng cá nhân là một hình thức tài trợ của ngân hàng cho các<br /> khách hàng cá nhân với những điều kiện nhất định được thoả thuận trong hợp đồng<br /> tín dụng nhằm phục vụ mục đích của khách hàng.<br /> Đặc điểm cho vay KHCN: cho vay KHCN có những đặc điểm riêng thể hiện<br /> sự khác biệt với các loại hình cho vay khác như sau:<br /> 1.2.2 Vị thế của khách hàng cá nhân đối với hoạt động kinh doanh của ngân<br /> hàng thương mại<br /> Hoạt động trước kia của các ngân hàng thương mại chủ yếu chỉ tập trung vào<br /> đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp lớn, các tổ chức kinh tế có những khoản<br /> vay lớn. Mà ít chú trọng đến đối tượng khách hàng là các cá nhân, dẫn đến những<br /> lãng phí trong khai thác tiềm năng cũng như lợi ích từ nhóm đối tượng khách hàng<br /> này. Tuy nhiên trong những năm trở lại đây, các NHTM cũng đã có những điều chỉnh<br /> <br /> v<br /> <br /> trong hoạt động của mình, chú trọng nhiều hơn đến đôí tượng khách hàng là các cá<br /> nhân, hộ gia đình…. các sản phầm cho đối tượng khách hàng cá nhân ngày một đa<br /> dạng, phong phú, đáp ứng được phần nào nhu cầu của từng đối tượng khách hàng..<br /> 1.2.3 Phân loại các khoản cho vay khách hàng cá nhân<br />  Căn cứ vào mục đích vay<br /> Cho vay KHCN nhằm phục vụ mục đích cư trú: cho vay nhằm phục vụ nhu<br /> cầu xây dựng, mua sắm hoặc cải tạo nhà ở của cá nhân, hộ gia đình.<br /> Cho vay KHCN nhằm phục vụ mục đích tiêu dùng: cho vay phục vụ nhu cầu<br /> cải thiện đời sống như mua sắm phương tiện, đồ dùng sinh hoạt, du lịch, học hành,<br /> giải trí, chữa bệnh,…<br /> Cho vay KHCN nhằm phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh: cho vay để thực<br /> hiện các phương án sản xuất kinh doanh nhỏ ở từng cá nhân, hộ gia đình, vay để<br /> buôn bán sản xuất kinh doanh,…<br />  Căn cứ vào phƣơng thức hoàn trả<br /> Cho vay KHCN trả một lần khi đáo hạn: Là các khoản vay ngắn hạn của cá<br /> nhân và hộ gia đình để đáp ứng nhu cầu tiền mặt tức thời và được thanh toán một<br /> lần khi khoản vay đáo hạn.<br /> Cho vay trả góp: Là khoản cho vay ngắn hạn hoặc trung hạn được thanh toán<br /> làm hai hoặc nhiều lần liên tiếp (thường theo tháng hoặc quý). Khoản cho vay được trả<br /> làm nhiều lần theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng, phương thức này được<br /> dùng để tài trợ cho việc mua sắm các vật dụng đắt tiền như mua ô tô, mua nhà,…<br /> Cho vay theo thẻ tín dụng: thẻ tín dụng cung cấp một dòng tín dụng thường<br /> xuyên và quay vòng mà khách hàng có thể sử dụng bất cứ khi nào họ có nhu cầu.<br /> Cho vay thấu chi tài khoản tiền gửi: Khi khách hàng có một tài khoản tiền gửi<br /> ở ngân hàng, khách hàng có thể chi vượt một giới hạn nhất định so với số tiền có<br /> trên tài khoản của mình trong một khoản thời gian xác định.<br />  Căn cứ vào hình thức cho vay<br /> Cho vay gián tiếp: Là hình thức cho vay trong đó ngân hàng mua các khoản<br /> nợ phát sinh của các doanh nghiệp đã bán chịu hàng hoá hoặc đã cung cấp các dịch<br /> vụ cho KHCN của họ, theo hình thức này ngân hàng cho vay thông qua các doanh<br /> nghiệp bán hàng hoặc làm các dịch vụ mà không trực tiếp tiếp xúc với khách hàng.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản