intTypePromotion=3

Luận văn: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của CTCP XD công trình giao thông Bến Tre

Chia sẻ: Bidao13 Bidao13 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:100

0
470
lượt xem
257
download

Luận văn: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của CTCP XD công trình giao thông Bến Tre

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Bến tre ngày càng vươn lên và phát triển trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế thì việc phân tích đánh giá thực trạng môi trường hoạt động SXKD ,môi trường cạnh tranh và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty là hết sức cần thiết . Là người đã công tác nhiều năm trong ngành giao thông vận tải nên bản thân rất hiểu rõ sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp xây dựng để thắng thầu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của CTCP XD công trình giao thông Bến Tre

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ~~~~~~*~~~~~~ NGUYỄN TUẤN MINH NGUY GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH GI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BẾN TRE CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN MÃ SỐ : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ LU NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : NG PGS.TS LÊ THANH HÀ Thành phố Hồ Chí Minh , Năm 2011 Thành
 2. L I CÁM ƠN Tôi chân thành cám ơn Th y PGS.TS Lê Thanh Hà ã t n tình hư ng d n, giúp và truy n t nhi u ý ki n quý báu giúp tôi hoàn thành lu n văn này . Tôi xin có l i cám ơn chân thành nh t n Quý Th y, cô Trư ng i h c Kinh t Tp.HCM ã truy n t nhi u ki n th c r t giá tr c a các môn cơ s trong su t khóa h c, ó là ki n th c n n t n giúp tôi r t nhi u trong quá trình hoàn ch nh lu n văn. Tôi xin chân thành cám ơn Ban Giám c công ty, Trư ng các phòng ban chuyên môn và ng nghi p t i công ty c ph n xây d ng công trình giao thông B n tre ã t o i u ki n thu n l i giúp tôi nghiên c u, thu th p s li u và truy n t nh ng kinh nghi m th c t t i ơn v hoàn thành t t lu n văn này . B n tre, ngày tháng 7 năm 2011 Sinh viên NGUY N TU N MINH
 3. L I CAM OAN Tôi xin cam oan t t c các d li u s d ng trong lu n văn này là công trình nghiên c u c a tôi.Các s li u là trung th c, nh ng k t lu n trong lu n văn chưa ư c công b b t kỳ tài li u nào. TÁC GI LU N VĂN NGUY N TU N MINH
 4. M CL C L i cám ơn L i cam oan M cl c Danh m c các b ng bi u M u 1 CHƯƠNG I : M TS LÝ THUY T V NĂNG L C C NH TRANH C A DOANH NGHI P 1.1 C nh tranh 6 1.1.1 Khái ni m 6 1.1.2 Vai trò c a c nh tranh trong n n kinh t th trư ng 7 1.1.3 Phân lo i c nh tranh 7 1.1.3.1 Căn c vào ch th tham gia 7 1.1.3.2 Căn c vào ph m vi c nh tranh 8 1.2 L i th c nh tranh 9 1.2.1 Khái ni m 9 nh hư ng 1.2.2 Các nhân t n l i th c nh tranh 11 1.3 Năng l c c nh tranh c a doanh nghi p 12 1.3.1 Khái ni m năng l c c nh tranh 12 nh hư ng n năng l c c nh tranh doanh nghi p 1.3.2 Các nhân t 14 1.3.2.1 Nhóm nhân t bên ngoài doanh nghi p : 14
 5. 1.3.2.2 Nhóm nhân t bên trong doanh nghi p : 18 1.3.2.3 Xây d ng ma tr n hình nh c nh tranh 20 1.3.3 Các ch tiêu ánh giá năng l c c nh tranh c a doanh nghi p 22 nh lư ng 1.3.3.1.Nhóm ch tiêu 22 1.3.3.2 Nhóm ch tiêu nh tính 24 1.4.Các bi n pháp nâng cao năng l c c nh tranh c a doanh nghi p 24 1.4.1 V s n ph m 24 1.4.2 V qu n tr doanh nghi p 26 1.4.3 Phát tri n các ngu n l c doanh nghi p 26 1.4.4 Ho t ng nghiên c u phát tri n 27 1.5 c i m kinh t k thu t ch y u c a công ty 28 Tóm t t chương I 30 CHƯƠNG II : TH C TR NG V NĂNG L C C NH TRANH C A CÔNG TY C PH N XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG B N TRE 31 2.1 T ng quan v công ty C ph n xây d ng công trình giao thông B n Tre : 31 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty 31 2.1.2 Ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c b máy công ty 32 2.1.2.1 Ch c năng, nhiêm v c a công ty 32 2.1.2.2 Cơ c u b máy công ty 33 2.1.3 Lĩnh v c kinh doanh và th trư ng ho t ng 34 2.1.4 K t qu s n xu t kinh doanh c a công ty trong nh ng năm qua 35 2.2 Th c tr ng năng l c c nh tranh c a công ty c ph n Xây d ng công trình giao thông B n Tre : 37
 6. 2.2.1 Tác ng c a các nhân t bên ngoài nh hư ng n năng l c c nh tranh c a công ty 37 2.2.1.1 V ngư i cung ng 37 2.2.1.2 V i th c nh tranh hi n t i trong ngành 37 2.2.1.3 V i th c nh tranh ti m n 38 2.2.1.4 Các chính sách kinh t vĩ mô c a nhà nư c 38 2.2.1.5 B i c nh qu c t và s ti n b c a khoa h c k thu t 39 2.2.2 Tác ng c a các nhân t bên trong nh hư ng n năng l c c nh tranh c a công ty 40 2.2.2.1 V ngu n nhân l c 40 2.2.2.2 V ngu n l c tài chính 41 2.2.2.3 V máy móc trang thi t b 47 2.2.2.4 V nguyên v t li u 49 m ch t lư ng công trình 2.2.2.5 V kinh nghi m thi công xây l p và b o c a công ty 51 2.2.2.6 V ho t ng Marketing 52 2.2.2.7 M t s ch tiêu ánh giá năng l c c nh tranh c a công ty : 53 2.2.3 Xây d ng ma tr n hình nh c nh tranh c a công ty 58 2.3 ánh giá ho t ng nâng cao năng l c c nh tranh c a công ty trong th i gian qua : 59 t ưc 2.3.1 Các m t 59 2.3.2 Các m t còn h n ch 60 2.3.3 Nguyên nhân c a nh ng h n ch 62 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan 62 2.3.3.2 Nguyên nhân ch quan 62 Tóm t t chương II 65
 7. CHƯƠNG III : GI I PHÁP NÂNG CAO NĂNG L C C NH TRANH C A CÔNG TY C PH N XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG B N TRE 66 3.1 nh hư ng phát tri n và phương hư ng nâng cao năng l c c nh tranh c a công ty 66 nh hư ng phát tri n c a công ty 3.1.1 66 3.1.1.1 M c tiêu 66 3.1.1.2 Giá tr s n xu t kinh doanh 67 3.1.2 Phương hư ng nâng cao năng l c c nh tranh c a công ty 68 3.2 M t s gi i pháp nh m nâng cao năng l c c nh tranh c a công ty 68 3.2.1 V phía công ty : 69 3.2.1.1 Th c hi n các bi n pháp nâng cao ch t lư ng s n ph m và h t i a giá thành xây l p công trình 69 3.2.1.2 Tăng cư ng công tác thu h i v n k t h p v i vi c l a ch n ngu n v n và huy ng v n cho phù h p 72 3.2.1.3 Th c hi n t ch c, s p x p l i và tăng cư ng giáo d c ào t o, b i dư ng nâng cao ch t lư ng cán b công nhân viên 74 u tư nâng cao năng l c 3.2.1.4 Phát huy các bi n pháp c i ti n k thu t, máy móc thi t b thi công 76 3.2.1.5 Xây d ng và phát tri n văn hoá doanh nghi p 78 3.2.2 V phía Nhà nư c : 78 3.2.2.1 Ti p t c hoàn thi n h th ng pháp lu t, các chính sách kinh t c a Nhà nư c cho phù h p v i yêu c u qu c t , t o môi trư ng kinh doanh n nh 78 3.2.2.2 Nhà nư c c n u tư nhi u hơn n a cho giáo d c ào t o khoa h c k thu t, nghiên c u tri n khai 79
 8. 3.2.2.3 y m nh quá trình c i cách th t c hành chính 81 3.2.2.4 M r ng quan h ngo i giao, thương m i v i các nư c 82 Tóm t t chương III 82 K T LU N 83 TÀI LI U THAM KH O 85 PH L C 86-90
 9. CH VI T T T Doanh nghi p nhà nư c DNNN ư ng t nh T ISO International Standard Organzation : T ch c tiêu chu n qu c t ODA Oversea Develop Assisstance : H tr phát tri n H i ngo i SXKD S n xu t kinh doanh S n lư ng xây l p SLXL UBND y ban nhân dân World Trade Organization : T ch c thương m i th gi i WTO
 10. DANH M C CÁC B NG VÀ HÌNH V Báo cáo k t qu kinh doanh c a Cty t năm 2008 – 2010 B ng 2.1 35 Cơ c u lao ng và thu nh p CBCNV qua các năm B ng 2.2 40 Cơ c u lao B ng 2.3 ng theo c p b c 40 Cơ c u lao B ng 2.4 ng theo trình 41 i k toán c a Cty t năm 2008 – 2010 B ng 2.5 B ng cân 42 M t s ch tiêu tài chính ch y u c a Cty t năm 2008 – 2010 44 B ng 2.6 B ng 2.7 Danh m c các máy móc thi t b chính c a công ty 47 B ng 2.8 Kinh nghi m thi công xây l p công trình 51 B ng 2.9 Ch tiêu th ph n tuy t i c a công ty và m t s i th c nh tranh ch y u . 54 B ng 2.10 Ma tr n hình nh c nh tranh c a Công ty 58 Cơ c u b máy qu n lý công ty Hình 2.1 33 Doanh thu – L i nhu n t năm 2008 – 2010 Hình 2.2 46 Cơ c u xu t x máy móc thi t b c a công ty Hình 2.3 48 Hình 2.4 Doanh thu – L i nhu n t ng ngành hàng c a công ty 55
 11. 1 M U 1.Lý do ch n tài : Ngày 11/01/2007 Vi t Nam chính th c tr thành thành viên th 150 c a T ch c thương m i th gi i WTO. ây chính là bư c ngo t ánh d u s t nư c ta trong ti n trình h i nh p và toàn c u chuy n bi n quan tr ng c a hoá. Chúng ta tham gia vào th trư ng chung th gi i t c là ph i ch p nh n lu t chơi chung và ch u s c ép c nh tranh l n t các công ty và t p oàn nư c ngoài ã, ang và s thâm nh p vào th trư ng Vi t Nam.Vào WTO t c là chúng ta ph i th c hi n nh ng cam k t ã ký trong àm phán như : c t gi m thu quan, gi m và ti n t i lo i b hàng rào phi thu quan, gi m b t các tr u tư qu c t , i u ch nh các chính sách ng i và h n ch i v i d ch v , thương m i khác... ng nghĩa v i vi c xoá b hàng rào b o h , t o i u này m t sân chơi l n, công b ng, bình ng cho m i doanh nghi p trong và ngoài nư c. Các i th nư c ngoài thì có ti m l c r t m nh v m i m t, trong khi ó khó khăn c a các doanh nghi p Vi t Nam là năng l c còn h n ch , quy mô s n xu t, tài chính còn khiêm t n, năng l c qu n lý và hi u qu s d ng v n chưa cao, m i liên k t gi a các doanh nghi p còn y u mang tính hình th c. Do v y n u m i doanh nghi p trong nư c không t nâng cao năng l c c nh i th nư c ngoài s tranh c a mình thì trong tr n u v n không cân s c v i r t d b lo i kh i cu c ua. WTO s là cơ h i t t cho doanh nghi p nào bi t t n d ng nó m t cách h p lý song cũng chính là rào c n l n cho doanh nghi p n u không t nâng cao ư c năng l c c nh tranh c n thi t cho mình. Nâng cao năng l c c nh tranh chính là áp ng yêu c u t t y u khách quan, phù h p v i quy lu t c nh tranh c a thương trư ng và cũng là ph c v l i ích c a chính doanh nghi p. B t kỳ doanh nghi p nào ho t ng trong n n
 12. 2 kinh t th trư ng i m t v i c nh tranh, v i quy luât "m nh ư c u ph i y u thua", n u né tránh thì s m mu n gì doanh nghi p cũng b c nh tranh ào ng v ng trên thương trư ng và th ng ư c th i. Do v y có th t n t i, i th thì t t y u doanh nghi p ph i t nâng cao năng l c c nh tranh c a mình b ng cách không ng ng nâng cao ch t lư ng h giá thành, áp d ng thành t u công ngh tiên ti n vào trong s n xu t, s d ng ki n th c qu n lý hi n i vào ho t ng qu n tr m t cách khoa h c, sáng t o. M t khác nâng cao năng l c c nh tranh cũng chính là nh m áp ng yêu c u òi h i c a th c t . S dĩ như v y là vì: - Do yêu c u ngày càng cao c a ngư i tiêu dùng v hàng hoá, d ch v không ch v m t ch t lư ng, giá c , ki u cách thi t k , tính m thu t s n ph m, các d ch v sau bán mà s ưa chu ng c a khách hàng còn ư c th hi n qua uy tín, kinh nghi m, thương hi u c a chính doanh nghi p. Vì th òi h i m i doanh nghi p ph i có nh ng c i ti n i m i nh t nh nâng cao năng l c c a mình m i có kh năng áp ng nh ng yêu c u này c a khách hàng. - Do cu c bùng n cách m ng công ngh toàn c u, v i nh ng ti n b c a khoa h c ã t o ra nh ng dây truy n máy móc thi t b vô cùng hi n i, ng hoá, làm gi m r t nhi u chi phí cho s n xu t, tăng ti n t hoàn thành s n ph m, và giúp doanh nghi p có th th c hi n ư c nh ng d án có quy mô l n và tính ph c t p cao v k thu t. Trong cu c ch y ua này n u doanh nghi p nào t n d ng ư c s c m nh k thu t thì ch c ch n s v ích nhanh hơn. Mà ti p c n ư c v i nh ng công ngh cao này òi h i m i doanh nghi p ph i t tích lu , nâng cao năng l c c a mình. Vì v y , nâng cao năng l c c nh tranh là c n thi t cho s phát tri n kinh t , xã h i. M i doanh nghi p là m t t bào c a n n kinh t , do v y m i t bào ó cũng có năng l c c nh tranh cao hơn. Ngư c l i "kho " thì c n n kinh t
 13. 3 ó "kho " thì nó l i t o i u ki n môi trư ng thu n l i cho các khi n n kinh t doanh nghi p phát huy ư c l i th c a mình . Ti n thân c a Công ty c ph n xây d ng công trình giao thông B n tre là Công ty xây d ng và Khai Thác công trình giao thông, là m t doanh nghi p 100% v n nhà nư c ,Công ty là ơn v ch l c ư c UBND t nh giao thi công h u h t các công trình giao thông tr ng i m trên a bàn t nh như T.882 , T.888 , c u Sơn T.883 , ông , c u Cây Da …Cty chuy n i t DNNN ng theo mô hình công ty c ph n t 01/01/2006 , công ty c ph n sang ho t là ơn v ho t ng theo Lu t Doanh nghi p, lãnh v c kinh doanh chuyên v thi công các công trình giao thông . Tuy nhiên ,trong i u ki n h i nh p kinh t th gi i ngày càng sâu r ng và Vi t Nam ã gia nh p t ch c WTO , i di n v i th c t v trình công ngh m i , k năng qu n lý trong ho t ng SXKD , năng l c tài chính , i ngũ ngu n nhân l c ph i có ki n th c v công ngh và áp d ng các tiêu chu n qu c t ISO …Công ty c ph n xây d ng công trình giao thông B n tre ã b c l r t nhi u h n ch trong công tác qu n lý , kh năng c nh tranh v i các doanh nghi p khác trong và ngoài t nh khi tham gia u th u xây d ng xây d ng các công trình giao thông . Công ty c ph n xây d ng công trình giao thông B n tre ngày càng vươn lên và phát tri n trong quá trình h i nh p kinh t qu c t thì vi c phân tích ánh giá th c tr ng môi trư ng ho t ng SXKD ,môi trư ng c nh tranh và xu t các gi i pháp nh m nâng cao năng l c c nh tranh c a công ty là h t s c c n thi t . Là ngư i ã công tác nhi u năm trong ngành giao thông v n t i nên b n thân r t hi u rõ s c nh tranh kh c li t gi a các doanh nghi p th ng th u thi công các công trình .Vì v y , giúp công ty phát xây d ng tài nghiên c u : “ Gi i pháp tri n m nh m và b n v ng nên tác gi ch n nâng cao năng l c c nh tranh c a Công ty c ph n Xây d ng Công trình
 14. 4 giao thông B n Tre “ v i hy v ng óng góp m t ph n công s c nh bé vào s nghi p phát tri n c a công ty . 2.Tình hình nghiên c u tài : M c dù v n nâng cao năng l c c nh tranh trong kinh doanh r t quan tr ng , nhưng theo s hi u bi t c a tác gi thì Công ty c ph n xây d ng công trình giao thông B n Tre chưa có báo cáo v v n này , mà ch là nh ng k ho ch kinh doanh , m t s xu t riêng l . Trong lu n văn này , ngoài vi c k th a nh ng k t qu , nh ng xu t ã có thì lu n văn này còn b sung thêm v cơ s lý lu n v nâng cao năng l c c nh tranh , m t s ki n ngh và gi i pháp nh m giúp công ty phát tri n phù h p v i tình hình th c ti n và xu hư ng h i nh p. 3.M c tiêu nghiên c u : Trên c s phân tích, ánh giá th c tr ng môi trư ng ho t ng SXKD c a công ty, qua ó ánh giá năng l c c nh tranh c a công ty trong vi c cung c p d ch v , thi công các công trình giao thông .T xu t m t s gi i ó pháp nh m nâng cao hơn n a năng l c c nh tranh c a công ty. 4. i tư ng và ph m vi nghiên c u : i tư ng và ph m vi nghiên c u c a lu n văn là : Năng l c c nh tranh và nh ng gi i pháp nâng cao năng l c c nh tranh c a công ty trong vi c cung c p các s n ph m , d ch v và thi công các công trình giao thông . 5.Phương pháp nghiên c u : Trong lu n văn này s d ng các phương pháp nghiên c u sau : - Lu n văn ư c s d ng t ng h p các phương pháp nghiên c u , trong ó ch y u là phương pháp thu th p , phân tích , k t h p khái quát hóa . i, l y ý ki n chuyên gia v các y u t ch y u môi trư ng bên - Trao trong , y u t bên ngoài có nh hư ng t i năng l c c nh tranh trong ho t ng SXKD c a công ty .
 15. 5 6. óng góp c a lu n văn : Lu n văn có nh ng óng góp sau : ánh giá th c tr ng năng l c c nh tranh c a công ty v i các i th - trong cùng lãnh v c khi tham gia u th u thi công các công trình . - Giúp Ban lãnh o công ty c ph n xây d ng công trình giao thông nh n di n ư c nh ng i m m nh, y u trong vi c c nh tranh v i các i th , nh ng gi i pháp nâng cao năng l c c nh tranh c a doanh nghi p , t ó có nh úng n t o i u ki n thu n l i cho ho t ng SXKD ngày nh ng quy t càng t t hơn , hi u qu cao hơn … 7.B c c c a tài : Ngoài ph n m u, m c l c, danh m c tài li u tham kh o, lu n văn bao g m 3 chương sau : - Chương I : M t s lý thuy t v năng l c c nh tranh c a doanh nghi p - Chương II : Th c tr ng v năng l c c nh tranh c a công ty c ph n xây d ng công trình giao thông B n tre - Chương III : Gi i pháp nâng cao năng l c c nh tranh c a công ty c ph n xây d ng công trình giao thông B n tre
 16. 6 CHƯƠNG I : M TS LÝ THUY T V NĂNG L C C NH TRANH C A DOANH NGHI P 1.1 C nh tranh : 1.1.1 Khái ni m v c nh tranh : nh nghĩa : C nh tranh là s giành gi t th trư ng Theo kinh t h c nh nghĩa m i ch tiêu th hàng hoá gi a các doanh nghi p. ây, cp n c nh tranh trong khâu tiêu th s n ph m, hàng hoá. Theo nhà kinh t h c Michael Porter c a M thì: C nh tranh (kinh t ) là giành l y th ph n. B n ch t c a c nh tranh là tìm ki m l i nhu n, là kho n l i nhu n cao hơn m c l i nhu n trung bình mà doanh nghi p ang có. K t qu quá trình c nh tranh là s bình quân hóa l i nhu n trong ngành theo chi u hư ng c i thi n sâu d n n h qu giá c có th gi m i. C nh tranh kinh t là s ganh ua gi a các ch th kinh t (nhà s n xu t, nhà phân ph i, bán l , ngư i tiêu dùng, thương nhân…) nh m giành l y nh ng v th t o nên l i th tương i trong s n xu t, tiêu th hàng hóa, d ch v hay các l i ích v kinh t , thương m i khác thu ư c nhi u l i ích nh t cho mình. C nh tranh có th x y ra gi a nh ng nhà s n xu t, phân ph i v i nhau ho c có th x y ra gi a ngư i s n xu t v i ngư i tiêu dùng khi ngư i s n xu t mu n bán hàng hóa, d ch v v i giá cao, ngư i tiêu dùng l i mu n mua ư c v i giá th p. C nh tranh c a m t doanh nghi p là chi n lư c c a m t doanh nghi p v i các i th trong cùng m t ngành… Có nhi u bi n pháp c nh tranh: c nh tranh giá c (gi m giá) ho c c nh tranh phi giá c (Khuy n mãi, qu ng cáo) hay c nh tranh c a m t doanh ó, dư i các i u ki n v th nghi p, m t ngành, m t qu c gia là m c mà
 17. 7 trư ng t do và công b ng có th s n xu t ra các s n ph m hàng hóa và d ch áp ng ư c òi h i c a th trư ng, v ng th i t o ra vi c làm và nâng cao ư c thu nh p th c t . Vì v y, ngày nay h u h t các nư c u th a nh n và coi c nh tranh không ch là môi trư ng mà nó còn là ng l c c a s phát tri n kinh t - xã h i. u vươn lên, không Do v y khái ni m c nh tranh nói chung là : " s ph n u trong m t lĩnh v c ho t ng ng giành l y v trí hàng ng nào ó b ng cách ng d ng nh ng ti n b khoa h c k thu t t o ra nhi u l i th nh t, t o ra s n ph m m i, ta ra năng su t và hi u qu cao nh t " 1.1.2 Vai trò c a c nh tranh trong n n kinh t th trư ng : C nh tranh có vai trò quan tr ng trong n n s n xu t hàng hóa nói riêng, và trong lĩnh v c kinh t nói chung, là ng l c thúc y s n xu t phát tri n, góp ph n vào s phát tri n kinh t . C nh tranh là ti n c a h th ng free-enterprise vì càng nhi u doanh nghi p c nh tranh v i nhau thì s n ph m hay d ch v cung c p cho khách hàng s càng có ch t lư ng t t hơn. Nói cách khác, c nh tranh s em n cho khách hàng giá tr t i ưu nh t i v i nh ng ng ti n m hôi công s cc ah . Vì v y , C nh tranh là m t t t y u mà b t kỳ doanh nghi p, cá nhân nào khi tham gia th trư ng cũng u ph i ch p nh n nó như m t quy lu t sinh t n vì nó óng góp vai trò r t quan tr ng i v i s phát tri n kinh t xã h i. 1.1.3 Phân lo i c nh tranh : 1.1.3.1 Căn c vào ch th tham gia : C nh tranh gi a ngư i bán và ngư i mua : •
 18. 8 B t kỳ doanh nghi p kinh doanh nào cũng u mu n bán s n ph m c a mình v i giá cao nh t có th , nhưng ngư i mua thì ngư c l i u mu n mua ư c s n ph m ch t lư ng v i giá th p nh t có th . K t q a c a cu c c nh tranh này d n t i s "thương lư ng" cân b ng gi a cung và c u t ư c m c giá h p lý mà t i ó ngư i bán ch p nh n bán và ngư i mua ch p t" c a thương trư ng . nh n mua . ây là quy lu t t t y u "mua r bán C nh tranh gi a nh ng ngư i bán : • o trên th trư ng, nó di n ra m t cách ây là cu c c nh tranh ch quy t li t v i nhi u hình th c khác nhau. M i doanh nghi p mu n t n t i và phát tri n ư c thì ngoài vi c không ng ng ph i t i m i, phát huy th m nh c a mình thì còn ph i tìm hi u các thông tin v i th c nh tranh c ó tìm ra ư c i m m nh cũng như i m y u c a hi n t i l n ti m n. T i có cách ng phó k p th i nh m giành ư c th ph n cao hơn th i th . K t qu c a cu c c nh tranh này chính là quy lu t "cá l n nu t cá bé", nh ng doanh nghi p kém năng l c s b lo i kh i thương trư ng ho c b các doanh nghi p l n thôn tính. • C nh tranh gi a nh ng ngư i mua : Trư ng h p c nh tranh này x y ra khi lư ng cung c a m t lo i hàng hóa nào ó tr nên khan hi m hơn so v i lư ng c u. Ngư i tiêu dùng s ph i có th có ư c lư ng hàng hoá mình c n và thư ng là c nh tranh nhau c nh tranh nhau b ng giá t c là h s n sàng tr m c giá cao hơn ngư i khác có ư c s n ph m ó. Và k t qu là m c giá s ơc y lên cao, nhà s n ư c l i. ây chính là quy lu t "cung c u" c a th trư ng và cao trào xu t s này s ch x y ra trong m t th i gian ng n sau ó th trư ng s t i u ti t l i. 1.1.3.2 Căn c vào ph m vi c nh tranh : • C nh tranh trong n i b ngành :
 19. 9 ây là s c nh tranh gi a các Cty , xí nghi p trong cùng m t ngành, cùng s n xu t ra cùng m t lo i hàng hóa, d ch v nh m m c ích tiêu th hàng hoá có l i hơn thu l i nhu n siêu ng ch. Cu c c nh tranh này khó khăn hơn r t nhi u b i các doanh nghi p cùng trên m t chi n tuy n v i m c tiêu s n ph m, th trư ng, khách hàng như nhau , do v y doanh nghi p nào tìm ư c l i th hơn i th dù ch chút xíu cũng có th giành ư c th ph n cao hơn.. Do v y giành ư c ph n th ng trong cu c c nh tranh quy t li t này doanh nghi p c n ph i không ng ng tìm tòi sáng t o, c i ti n công ngh tăng năng su t lao ng t o ra nh ng s n ph m có ch t lư ng cao, không ng ng thu th p thông tin v i th , phân tích và so sánh v i b n thân doanh th y ư c nh ng i m m nh và nh ng b t l i c a mình so v i nghi p i xây d ng nh ng chi n lư c úng th n. • C nh tranh gi a các ngành : ây là s c nh tranh gi a các doanh nghi p thu c các ngành khác nhau nh m giành nơi u t ư c ó l i nh t thu ư c l i nhu n và t su t l i nhu n cao hơn so v i s v n ã b ra. Trong quá trình c nh tranh doanh u tư t ngành có l i nhu n th p sang ngành có l i nhu n nghi p chuy n v n cao hơn. S i u ch nh này sau m t th i gian nh t nh s hình thành lên s phân ph i h p lý gi a các ngành s n xu t và hình thành t su t l i nhu n bình quân gi a các ngành 1.2 L i th c nh tranh : 1.2.1 Khái ni m : L i th c nh tranh là s h u c a nh ng giá tr c thù, có th s d ng ưc “n m b t cơ h i”, kinh doanh có lãi. Khi nói n l i t h c nh tranh, chúng ta nói n l i th mà m t doanh nghi p ang có và có th có, so v i các i th c nh tranh c a h . L i th c nh tranh là m t khái ni m cho doanh nghi p, có tính vi mô ch không ph i có tính vĩ mô c p qu c gia.
 20. 10 Như v y không có cái g i là “l i th Vi t Nam” mà ch có l i th c a doanh nghi p A ho c doanh nghi p B.Nh ng giá tr nào quy t nh l i t h c nh ó là s thôi thúc, am mê, kh năng và b n tranh c a m i doanh nghi p? c thù c a ngư i doanh nhân c ng v i i u ki n hoàn c nh cá nhân, tài ch t nguyên s n có, nhu c u c a th trư ng mà h ti p c n ư c, t o ra nh ng cơ doanh nhân có th n m b t. Như v y m i doanh h i kinh doanh c thù nhân có m i l i th khác nhau. M t công ty ư c xem là có l i th c nh tranh khi t l l i nhu n cao hơn t l bình quân trong nghành. Và m t công ty có l i th c nh tranh b n v ng khi nó có th duy trì t l l i nhu n cao trong m t th i gian dài. Hai y u t cơ b n hình thành t l l i nhu n c a m t công ty, và do ó bi u th nó có l i th c nh tranh hay không, ó là lư ng giá tr mà khách hàng c m nh n ư c v hàng hóa hay d ch v c a công ty, và chi phí s n xu t c a nó. Giá tr c m nh n c a khách hàng là s lưu gi trong tâm trí c a h v nh ng gì mà h c m th y th a mãn t s n ph m hay d ch v c a công ty. Nói chung giá tr mà khách hàng c m nh n và ánh giá v s n ph m c a công ty thư ng cao hơn giá mà công ty có th òi h i v các s n ph m/ d ch v c a mình. Theo các nhà kinh t ph n cao hơn ó chính là th ng dư nhà tiêu dùng mà khách hàng có th dành ư c. C nh tranh giành gi t khách hàng gi a các công ty giúp khách hàng nh n ư c ph n th ng dư này. C nh tranh càng m nh thì th ng dư ngư i tiêu dùng càng l n. Hơn n a công ty không th phân o n th trư ng chi ti t n m c mà có th òi h i m i khách hàng m t m c giá ph n ánh úng n nh ng c m nh n riêng c a h v giá tr s n ph m, hai òi h i mưc giá th p hơn giá tr mà khách hàng c m nh n lí do này ch có th và ánh giá v s n ph m Cách th c mà công ty có ư c các l i th c nh tranh :

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản