intTypePromotion=1

luận văn:“Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH TM Tin học và Thiết bị Văn phòng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

0
126
lượt xem
31
download

luận văn:“Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH TM Tin học và Thiết bị Văn phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:“hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tm tin học và thiết bị văn phòng', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn:“Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH TM Tin học và Thiết bị Văn phòng

 1. Chuyên báo cáo th c t p LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “Hoàn thi n k toán bán hàng và xác nh k t qu bán hàng t i Công ty TNHH TM Tin h c và Thi t b Văn phòng.” Ph m Thu H ng – K Toán K36 1
 2. Chuyên báo cáo th c t p L I NÓI U Trong giai o n hi n nay, v i ư ng l i chính sách c a ng và Nhà nư c, duy trì cơ ch kinh t th trư ng, nh m thúc y t n d ng t i a các ngu n l c trong nư c, nư c ngoài m b o nhu c u tiêu dùng, i s ng nhân dân tích lu trong nư c và xu t kh u, tăng thu nh p qu c dân kích thích phát tri n kinh t xã h i. c bi t ngay t khi lu t doanh nghi p i vào ho t ng có hi u l c (tháng 1/2000) ã kh ng nh m t bư c i m i trong h th ng pháp lý t o ra môi trư ng thu n l i cho cá doanh nghi p ho t ng, nh m phát huy s c m nh n n kinh t . T th c t cho ta th y s lư ng doanh nghi p ăng ký kinh doanh ngày càng tăng, bên c nh ó vi c bán hàng s n ph m hàng hoá là v n quy t nh s t n t i và phát tri n c a doanh nghi p. B i v y t n t i và phát tri n doanh nghi p không nh ng có nhi m v thu mua gia công ch bi n, s n xu t s n ph m, mà ph i t ch c t t khâu bán hàng s n ph m hàng hoá. M c tiêu c a vi c kinh doanh là l i nhu n, bên c nh ó cũng không ít r i ro, có ư c thành công òi h i các nhà doanh nghi p ph i tìm tòi nghiên c u th trư ng, trên cơ s ó ra quy t nh ưa ra m t hàng gì. ph n ánh và cung c p thông tin k p th i, chính xác cho Giám c nh m ưa ra quy t nh úng n, k p th i, phù h p v i tình hình th c t òi h i ph i t ch c t t công tác k toán nói chung và công tác k toán bán hàng hàng hoá và xác nh k t qu bán hàng nói riêng m t cách khoa h c, h p lý. Trong i u ki n n n kinh t th trư ng, v i s c nh tranh gay g t, Công ty TNHH TM Tin h c và Thi t b Văn phòng ã t n t i và phát tri n, Công ty liên t c nh p các lo i linh ki n máy vi tính , các thi t b máy văn phòng m i, ch ng trong vi c bán hàng hoá. Song song v i nh ng i u ó b ph n k toán Công ty cũng t ng bư c hoàn thi n và phát tri n. Ph m Thu H ng – K Toán K36 2
 3. Chuyên báo cáo th c t p Qua qúa trình th c t p t ng h p và i sâu tìm hi u Công ty em ã l a ch n tài nghiên c u: “ Hoàn thi n k toán bán hàng và xác nh k t qu bán hàng t i Công ty TNHH TM Tin h c và Thi t b Văn phòng”. M c tiêu c a chuyên này v n d ng nh ng ki n th c ã h c trư ng vào nhu c u th c ti n v k toán bán hàng và xác nh k t qu bán hàng t i Công ty, t ó phân tích nh ng i u còn t n t i, nh m góp m t ph n nh vào công vi c hoàn hi n công tác k toán ơn v . Trong chuyên này t p trung ánh giá tình hình chung ơn v v qu n lý và k toán, phân tích quy trình k toán bán hàng và xác nh k t qu bán hàng ơn v và phương hư ng, bi n pháp gi i quy t các v n th c t còn t n t i. Chuyên ngoài ph n m u và ph n k t lu n ư c chia làm 3 ph n chính: Ph n I T ng quan v Công ty TNHH TM Tin h c và Thi t b Văn . Ph n II : Th c tr ng k toán bán hàng và xác nh k t qu bán hàng t i Công ty TNHH TM Tin h c và Thi t b Văn phòng . Ph n III : M t nh n xét và ki n ngh nh m hoàn thi n công tác k toán bán hàng và xác nh k t qu bán hàng t i Công ty TNHH TM Tin h c và Thi t bi Văn phòng . Do nh ng h n ch v trình và th i gian nên chuyên không tránh kh i nh ng khi m khuy t nh t nh, nên em mong ư c các th y cô cùng các cán b c a Công ty nơi em th c t p thông c m. Ph m Thu H ng – K Toán K36 3
 4. Chuyên báo cáo th c t p PH N I T NG QUAN V CÔNG TY TNHH TM TIN H C VÀ THI T B VĂN PHÒNG 1.1 L ch s hình thành và phát tri n c a Công ty Trong công cu c i m i cơ ch qu n lý kinh t nư c ta, ng và Nhà nư c th c hi n chuy n n n kinh t t p trung bao c p sang phát tri n n n kinh t th trư ng có s i u ti t c a Nhà nư c theo nh hư ng xã h i ch nghĩa. i u này òi h i tính c l p t ch trong s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p cao. M i doanh nghi p ph i năng ng, sáng t o trong kinh doanh, ph i t ch u trách nhi m và b o toàn ư c v n kinh doanh và quan tr ng hơn là ph i kinh doanh có lãi. Công ty TNHH TM Tin h c và Thi t b Văn phòng ( tên giao d ch là TIC ) ư c thành l p t năm 2004, hi n nay m t hàng chính c a Công ty là kinh doanh máy photocopy, linh ki n máy, ph n m m, k thu t m ng máy tính và các lo i máy văn phòng . Công ty t tr s chính t i 117 Lê Thanh Ngh – Hai Bà Trưng – Hà N i . Công ty TNHH TM Tin h c và Thi t b Văn phòng là m t lo i hình doanh nghi p tư nhân, h ch toán kinh t c l p. Có th khái quát các giai o n phát tri n c a Công ty như sau: * T năm 2004 n năm 2005 Công ty m i i vào ho t ng nên ch ti n hành các ho t ng tìm ki m th trư ng tiêu th . Giai o n này mang tính ch t thăm dò, l i nhu n em l i chưa cao * T năm 2005 n 2006 ây là giai o n y m nh kinh doanh, ban u s n ph m ch y u ư c tiêu th t i Hà N i. Trong th i gian này công ty không ng ng y m nh quá Ph m Thu H ng – K Toán K36 4
 5. Chuyên báo cáo th c t p trình qu ng bá hình nh s n ph m, xây d ng i ngũ nhân viên ti p th gi i thi u s n ph m t i t ng khách hàng, doanh nghi p, t o cho khách hàng ni m tin vào ch t lư ng s n ph m mà Công ty kinh doanh * T năm 2006 n nay Là th i kỳ phát tri n m nh m v i doanh thu tăng nhanh. Công vi c kinh doanh i d n vào n nh và ưa l i m c l i nhu n ngày m t cao cho Công ty. V i ý th c không ng ng vươn lên , sau 4 năm phát tri n n nay Công ty ã xây d ng ư c m ng lư i tiêu th t i nhi u t nh thành , xây d ng các i lý phân ph i s n ph m c a Công ty t i các cơ quan ơn v có nhu c u m i t nh . Công ty vinh d ư c khách hành ánh giá là m t trong các a ch áng tin c y trong lĩnh v c công ngh thông tin . Khách hàng n v i Công ty là thư ng , là nh ng ngư i b n ng hành trong su t th i gian s d ng thi t b công ngh thông tin và các thi t b văn phòng Hi n nay th trư ng truy n th ng là Hà N i v n chi m t l cao v tiêu th s m ph m . L y phương châm luôn luôn m b o ch t lư ng s n ph m l y ch tín v i khách hàng , g n li n v i tiêu th nên s lư ng s n ph m bán ra ngày càng tăng , năm sau cao hơn năm trư c . Phương th c bán hàng c a Công ty là bán buôn và bán l . 1.2. c i m ho t ng kinh doanh c a Công ty : * Ch c năng c a Công ty: Công ty TMHH TM Tin h c và Thi t b Văn phòng có ch c năng kinh doanh phân ph i các s n ph m công ngh thông tin , máy photocopy, linh ki n máy, ph n m m, k thu t m ng máy tính và các lo i máy văn phòng Là m t doanh nghi p tư nhân h ch toán kinh t c l p, Công ty ph i m b o có k ho ch kinh doanh cho phù h p v i th trư ng th c t , em l i hi u qu cao, góp ph n tích lu v n cho doanh nghi p và óng góp ngày càng cao cho xã h i ng th i t o ra vi c làm và thu nh p ngày càng n nh cho doanh nghi p. Ph m Thu H ng – K Toán K36 5
 6. Chuyên báo cáo th c t p * Nhi m v ch y u c a Công ty: - T ch c ho t ng kinh doanh theo úng pháp lu t và úng ngành ngh theo ăng ký kinh doanh do Nhà nư c c p. - Th c hi n các ch tiêu n p ngân sách, b o hi m xã h i, t ng doanh thu s bán ra. - Qu n lý và s d ng hi u qu tài s n, ti n v n, i ngũ lao ng và b o toàn, tăng trư ng v n kinh doanh. - Th c hi n phân ph i lao ng h p lý, mb o i s ng v t ch t tinh th n cho i ngũ nhân viên. m b o s d ng 100% nhân viên có trình , năng l c làm vi c. K t qu s n xu t kinh doanh nh ng năm g n ây VT: ng Ch tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Ngu n v n kinh doanh 890.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 Doanh thu 2.498.000.000 3.190.860.000 4.589.760.000 L i nhu n 59.869.000 96.854.368 120.968.532 Lương tháng/ ngư i 780.000 1.000.000 1.200.000 Ph m Thu H ng – K Toán K36 6
 7. Chuyên báo cáo th c t p Nhìn vào b ng ta th y rõ s tăng trư ng c a Công ty trong 3 năm qua ( 2005 , 2006 , 2007 ) Doanh thu c a năm 2006 so v i năm 2005 là 692.869.000 VN tương ng v i t l tăng là 27,73 % . L i nhu n t ư c năm 2006 so v i 2005 tăng 36.985.368 VN , tương ưng v i t l tăng là 61,78 % . Chính vì v y thu nh p c a m t ngư i trong tháng ã tăng lên 220.000VN , tương ng v i t l tăng 28,20 %. Doanh thu năm 2007 tăng so v i năm 2006 là 1.398.900 VN , tương ng t l tăng là 43,89 % L i nhu n năm 2007 so v i năm 2006 tăng 24.114.164 VN , tương ương v i t l tăng là 24,89 % Ti n lương tháng c a ngư i công nhân c a năm 2007 so v i năm 2006 tăng 20% . 1.3. c i m t ch c b máy qu n lý c a Công ty : Hi n nay Công ty TNHH TM Tin h c và Thi t b Văn phòng là m t công ty phát tri n. V n t ch c qu n lý luôn ư c quan tâm , chú tr ng c a lãnh o và toàn th cán b công nhân viên nh m d n u hoàn thi n m t cơ c u qu n lý thích h p hi u qu nh t . Mô hình t ch c qu n lý ư c miêu t như sau : Ph m Thu H ng – K Toán K36 7
 8. Chuyên báo cáo th c t p CƠ C U B MÁY QU N LÝ C A CÔNG TY C PH N TNHH TM TIN H C VÀ THI T B VĂN PHÒNG GI M Đ C Phó giám đ c Nhìn và Phòng Trung Phòng t Phòng Phòng Phòng Phòng chăm tâm b o ch c k thu t thi t k k toán bán sóc h nh h nh web t i h ng khách chính h ng chính Nhìn cơ c u b máy qu n lý c a Công ty ta th y cơ c u này ư c xây d ng theo ki u tr c tuy n – ch c năng , ây là ki u cơ c u ư c áp d ng ph bi n trong các doanh nghi p nư c ta hi n nay . Các b ph n c a cơ c u bao g m : Ban giám c , 7 phòng ch c năng . Ph m Thu H ng – K Toán K36 8
 9. Chuyên báo cáo th c t p * B trí lao ng c a các b ph n trong b máy qu n lý c a Công ty : T ng s lao ng hi n có c a Công ty là 49 ngư i , b ph n bán hàng có 9 ngư i và các b ph n khác có 40 ngư i . - V trình : Do coi tr ng công tác ào t o và tuy n ch n lao ng nên Công ty có m t i ngũ k thu t và công nhân t trình cao . Có 5 ngư i trình i h c , ch y u t p trung các phòng ban , trung c p có 31 ngư i . T i các phân xư ng , s lao ông có trình i h c còn ít , ch y u là công nhân k thu t b c 3/7 tr lên ( có 14 ngư i ) . * S phân chia các ch c năng qu n tr giũa các b ph n : - S phân chia ch c năng qu n tr theo chi u d c : Là s phân chia ch c năng qu n tr giũa ban giám c , b ph n ch c năng và b ph n qu n lý phân xư ng . + Ban giám c bao g m nh ng ngư i ng u Công ty , ban giám c th c hi n y các ch c năng qu n tr nhưng c p cao nh t và có tính quy t nh i v i toàn Công ty . + B ph n ch c năng th c hi n y các ch c năng qu n tr c p th p hơn , có tính tham mưu và th c hi n i v i toàn Công ty . S phân chia ch c năng theo chi u d c là phù h p v i ki u cơ c u s n xu t hi n nay c a Công ty - S phân chia ch c năng theo qu n tr theo chi u ngang . S phân chia ch c năng qu n tr theo chi u ngang th hi n rõ nh t s phân chia các ch c năng qu n tr giũa các b ph n ch c năng . Chúng ta có th mô ta s phân chia này như sau : Ph m Thu H ng – K Toán K36 9
 10. Chuyên báo cáo th c t p SƠ PHÂN CHIA CH C NĂNG QU N LÝ GI A CÁC B PH N T i chính Phòng k toán t i chính H ch toán Phòng bán h ng Qu n lý v tiêu Trung tâm b o h nh th s n ph m s n ph m Tư v n ki m tra nhu Chăm sóc khách h ng c u c a khách h nh K thu t Phòng k thu t T ch c đ i s ng Nhân s Phòng t ch c h nh chính T ch c lao đ ng v thuê lao đ ng H nh chính pháp ch v b o v Ph m Thu H ng – K Toán K36 10
 11. Chuyên báo cáo th c t p Ch c năng c a t ng b ph n : Công ty t ch c theo mô hình Công ty TNHH, b máy qu n lý c a Công ty ư c t ch c theo ki u tr c tuy n và ư c t ch c như sau: * Ban giám c: - Giám c : là ngư i i di n cho cán b công nhân viên t i Công ty, có quy n quy t nh i u hành ho t ng c a Công ty. Giám c là ngư i ch u trách nhi m m i ho t ng kinh doanh c a Công ty trư c pháp lu t. Giám c có nhi m v lãnh o chung và ph trách công tác t ch c cán b , h p tác trong nư c , l p k ho ch kinh doanh , u tư phát tri n - Phó giám c : Là ngư i giúp vi c cho Giám c , ph trác công tác qu n lý k thu t , nguyên c u c i ti n , thi t k k thu t và công tác b o hành s n ph m , k ho ch hoá và i u s n xu t . Ngoài ra phó giám c ư c phép thay m t giám c gi quy t các công vi c chung khi giám c i v ng . * Các phòng ban ch c năng : ây là m t ban tham mưu giúp vi c cho Giám c, ch u s i u hành c a Giám c. Ngoài vi c th c hi n ch c năng c a mình, các phòng ban còn ph i có m i quan h ch t ch v i nhau nh m ki m tra, i chi u s li u và giúp nhau hoàn thành công vi c ư c giao. + Phòng t ch c hành chính : Th c hi n ch c năng v nhân s như tuy n d ng , b trí , ào t o , khen thư ng , k lu t i v i công nhân c a Công ty . Bên c nh ó phòng còn th c hi n ch c năng như nh m c lao ng , tr lương , tr thư ng , t ch c i s ng và các ho t ng xã h i như các ho t ng văn hoá , văn ngh , th thao … cho công nhân viên c a Công ty . + Phòng KCS : Có ch c năng ki m tra ch t lư ng s n ph m v trong ó bao g m c m t ph n ch c năng k thu t ó là xây d ng tiêu chu n k thu t cho s n ph m . Ph m Thu H ng – K Toán K36 11
 12. Chuyên báo cáo th c t p + Trung tâm b o hành : Có ch c năng kèm d ch v b o hành s n ph m , s a ch a , i s n ph m sau khi bán cho khách hàng . + Phòng bán hàng : Th c hi n ch c năng tiêu th s n ph m bao g m nguyên c u th trư ng , qu ng cáo … + Phòng k toán tài chính : - T ch c h ch toán k toán toàn b ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty, l p k ho ch chi tiêu, mua s m, thi t b ph c v công tác kinh doanh... trình giám c. - Thi t l p các văn b n, bi u m u báo cáo k toán tài chính, quy nh th ng nh t các ghi chép k toán. - Tham mưu cho ban Giám c xây d ng các k ho ch tài chính, các chi n lư c kinh doanh. + Phòng k thu t : Phòng k thu t c a công ty ư c chia ra làm các t k thu t v i nhi m v s a ch a và l p t máy móc cho các ơn t hàng c a công ty. 1.4. c i m t ch c b máy k toán c A Công Ty TNHH TM Tin h c và Thi t b Văn phòng : 1.4.1/ T ch c b máy k toán : B máy k toán c Công ty TNHH TM Tin h c và Thi t b Văn phòng ư c t ch c theo hình th c t p trung. M i công vi c u ư c th c hi n phòng k toán, không t ch c các b ph n k toán riêng mà ch phân công công vi c cho k toán viên t o i u ki n ki m tra, ki m soát ch o nghi p v , m b o s lãnh o t p trung th ng nh t c a k toán trư ng cũng như s ch o c a lãnh o Công ty: Ph m Thu H ng – K Toán K36 12
 13. Chuyên báo cáo th c t p Sơ t ch c b máy k toán c a Công ty. K toán trư ng K toán K toán K toán h ng hoá Th qu công n t ng h p ng u b máy là k toán trư ng. K toán trư ng có nhi m v qu n lý i u hành phòng k toán, ch o th c hi n tri n khai công tác tài chính k toán c a Công ty, t ch c thi t l p các văn b n, bi u m u báo cáo tài chính, tham mưu cho Giám c xây d ng các k ho ch tài chính, chi n lư c kinh doanh, k ho ch chi phí kinh doanh, ch u s lãnh o tr c ti p c a Giám c. - K toán hàng hoá: Có nhi m v theo dõi tình hình nh p xu t t n, hàng hoá, tình hình bán trong công ty. Ph n ánh k p th i kh i lư ng hàng bán, qu n lý ch t ch tình hình bi n ng và d tr hàng hoá, phát hi n x lý k p th i hàng hoá ng. Theo dõi thanh toán các kho n thu n p khâu tiêu th , thu giá tr gia tăng . - Th qu : Có nhi m v gi ti n m t căn c vào ch ng t g c h p l thu ho c chi ti n m t. Th qu ph n thu, chi ti n m t vào cu i ngày i chi u v i s li u k toán thanh toán ti n m t. - K toán công n : Có nhi m v theo dõi công n và cung c p thông tin v tình hình Công ty m t cách nhanh chóng và chính xác. Ph m Thu H ng – K Toán K36 13
 14. Chuyên báo cáo th c t p 1.4.2. T ch c vân d ng h th ng ch c t Công ty g m : *H p ng kinh t . * Phi u thu, phi u chi. * Gi y báo n , có c a ngân hàng. * Hoá ơn giá tr gia tăng. *Hoá ơn bán hàng. *B ng kê hoá dơn bán l hàng hóa, d ch v . *B ng ch ng t liên quan n nghi p v bán hàng. 1.4.3. T ch c v n d ng h th ng tài kho n Công ty áp d ng th ng nh t h th ng tài kho n k toán doanh nghi p như ban hành c a B tài chính , tai kho n c a Công ty bao g m các tài kho n : TK 111 – Ti n m t TK 112 – Ti n g i ngân hàng TK 131 – Ph i thu khách hàng TK 141 – T m ng TK 142 – Chi phí tr trư c ngăn h n TK 153 – Công c d ng c TK 156 – Hoàng hoá TK 1561 – Giá mua hàng TK 1562 – Chi phí thu mua hàng hoá TK 211 – Tài s n c nh TK 2111 – Tài s n c nh h u hình TK 214 – Hao mòn tài s n c nh TK 2141 – Hao mòn tài s n c nh h u hình TK 242 – Chi phí tr trư c dài h n TK 331 – Ph i tr ngư i bán TK 333 – Thu và các kho n thu ph i n p nhà nư c Ph m Thu H ng – K Toán K36 14
 15. Chuyên báo cáo th c t p TK 3331 – Thu giá tr gia tăng phái n p TK 3338 – Các lo i thu khác TK 334 – Ph i tr ngư i lao ng TK 335 – Chi phí ph i tr TK 338 – Ph i tr ph i n p khác TK 3383 – B o hi m xã h i TK 3384 – B o hi m y t TK 411 – Ngu n v n kinh doanh TK 4111 – V n u tư c a ch s h u TK 421 – L i nhu n chưa phân ph i TK 4211 – L i nh n chưa phân ph i năm trư c TK 4212 – L i nh n chưa phân ph i năm nay TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v TK 5111 – Doanh thu bán hàng hoá TK 5113 – Doanh thu cung c p d ch v TK 515 – Doanh thu ho t ng tài chính TK 632 – Giá v n hàng bán TK 635 – Chi phí tài chính TK 642 – Chi phí qu n lý doanh nghi p TK 6421 – Chi phí bán hàng TK 6422 – Chi phí qu n lý doanh nghi p TK 821 – Chi phí thu thu nh p doanh nghi p TK 911 – Xác nh k t qu kinh doanh . Ph m Thu H ng – K Toán K36 15
 16. Chuyên báo cáo th c t p 1.4.4. Hình th c s k toán phù h p quy mô cũng như i u ki n th c t , hi n nay Công ty TNHH TM Tin h c và Thi t b Văn phòng áp d ng hình th c “Ch ng t ghi s “ c trưng cơ b n c a “Ch ng t ghi s ” là căn c tr c ti p ghi s k toán t ng h p. Vi c ghi s k toán t ng h p là ghi theo trình t th i gian trên s ăng ký ch ng t ghi s , ghi theo n i dung kinh t trên s cái. * Trình t ghi s : Hàng ngày căn c vào ch ng t g c ho c b ng t ng h p ch ng t g c, k toán l p ch ng t ghi s , căn c vào ch ng t ghi s ghi vào s ăng ký ch ng t ghi s , sau ó dùng ghi s cái, ch ng t g c sau ó dùng ghi vào các s , th k toán chi ti t. Cu i tháng khoá s tính ra t ng s ti n phát sinh trong tháng nên s ăng ký ch ng t ghi s , tính ra t ng s phát sinh n , phát sinh có c a t ng tài kho n s cái, l p b ng cân i phát sinh. Sau khi i chi u úng s li u ghi trên s cái và b ng t ng h p chi ti t, l p báo cáo tài chính : Ph m Thu H ng – K Toán K36 16
 17. Chuyên báo cáo th c t p Sơ t ch c ghi s c a Công ty Ch ng t g c S , th chi ti t S qu theo đ i tư ng B ng kê Ch ng t g c Ch ng t ghi s S đăng ký CT- S cái B ng t ng h p chi GS ti t theo đ i tư ng B ng cân đ i s phát sinh BÁO CÁO TÀI CH NH Ghi h ng ng y Ghi cu i tháng Đ i chi u, ki m tra Ph m Thu H ng – K Toán K36 17
 18. Chuyên báo cáo th c t p 1.4.5. T ch c h th ng báo cáo k toán t i công ty: - Công ty TNHH TM Tin h c và Thi t b Văn phòng s d ng h th ng báo cáo k toán theo úng ch và quy nh c a Nhà Nư c và th c hi n t t các báo cáo v các ho t ng tài chính c a Công ty. H th ng báo cáo k toán c a Công ty bao g m : - Báo cáo k t qu kinh doanh: theo m u s B02 - B ng cân i k toán : theo m u s B01 - Báo cáo thuy t minh báo cáo tài chính - B ng cân i phát sinh các tài kho n Công ty TM Tin hoc và Thi t b Văn phòng là Công ty TNHH có trách nhi m n p báo cáo Tài Chính lên chi c c thu trong th i h n < 20 ngày i v i báo cáo quý , và < 90 ngày i v i báo cáo năm . N p lên c p trên và lưu t i phòng k toán c a Công ty mình . PH N II Ph m Thu H ng – K Toán K36 18
 19. Chuyên báo cáo th c t p TH C TR NG K TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC NH K T QU BÁN HÀNG T I CÔNG TY THNN TM TIN H C VÀ THI T B VĂN PHÒNG ----------------- 2. 1. C I M HO T NG BÁN HÀNG T I CÔNG TY 2.1.1 . Các m t hàng kinh doanh c a công ty Theo ch trương c a UBND thành ph Hà N i c n thi t ph i cho ra i nh ng Công ty kinh doanh ph c v nhu c u i m i áp ng nhu c u v công ngh thông tin. Công ty TNHH TM Tin h c và Thi t b Văn phòng ư c thành l p áp ng nhu c u c p bách này. Nhi m v chính c a Công ty khi ti n hành ho t ng kinh doanh bao g m 2 lĩnh v c c th : * Kinh doanh d ch v : Cung c p các thi t b cho các Công ty Vi t Nam, cho các khách hàng có nhu c u c n thi t v thi t b văn phòng. * Ho t ng kinh doanh: Công ty ư c phép kinh doanh các lo i hình sau: + T ch c các d ch v l p t b o hành, s a ch a máy văn phòng, thi t b vi n thông, m ng máy tính. + T ch c kinh doanh máy photocopy, các linh ki n máy và các lo i máy văn phòng khác. Do c thù kinh doanh máy văn phòng nên i tư ng khách hàng c a Công ty là t t c các doanh nghi p trên lãnh th Vi t Nam , các i lý và cá nhân ngư i tiêu dùng. a s s n ph m ư c tiêu th ch y u t i Hà N i . Các phương th c bán hàng c a Công ty : Phương th c bán hàng ch y u c a Công ty là : Bán buôn, bán l . Ph m Thu H ng – K Toán K36 19
 20. Chuyên báo cáo th c t p Bán buôn : Khi nghi p v bán buôn phát sinh t c là khi h p ng kinh t ã ư c ký k t, k toán c a Công ty l p hoá ơn (GTGT) . Hoá ơn ư c thành l p ba liên, liên 1 lưu t i g c, liên 2 giao cho ngư i mua, liên 3 dùng thanh toán. Phòng k toán cũng l p phi u xu t kho, phi u xu t kho cũng ư c l p thành 3 liên. N u vi c bán hàng thu ư c ti n ngay thì liên th 3 trong hoá ơn (GTGT) ư c dùng làm căn c thu ti n hàng k toán và th qu d a vào ó vi t phi u thu và cũng d a vào ó th qu nh n s ti n hàng. Khi ki m tra s ti n theo hoá ơn GTGT mà ngư i mua thanh toán k toán thu chi ti n m t và th qu s ký tên vào phi u thu, n u khách hàng yêu c u cho 1 liên, phi u thu thì tuỳ yêu c u k toán thu ti n m t s vi t ba liên phi u thu sau ó xé m t liên óng d u và giao cho khách hàng th hi n vi c thanh toán hàng hoá ã hoàn t t: Liên 1 lưu t i cu ng, liên 2 giao cho th kho gi , liên 3 dùng lưu hành n i b không có giá tr thanh toán và i ư ng. Trong phương th c bán buôn có 2 hình th c: Bán buôn qua kho: Theo hình th c này, Công ty xu t hàng tr c ti p t kho giao cho ngư i mua. Ngư i mua c m hoá ơn GTGT và phi u xu t kho do phòng k toán l p n kho nh n hàng. Hàng hoá ư c coi là bán hàng khi ngư i mua ã nh n và ký xác nh n hoá ơn kiêm phi u xu t kho. Ph m Thu H ng – K Toán K36 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2