intTypePromotion=1

Luận văn: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

0
208
lượt xem
101
download

Luận văn: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần vật tư tổng hợp xuân trường', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường

 1. ---------- Luận văn Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường
 2. Lu n văn t t nghi p L I NÓI U Trong n n kinh t th trư ng, m c tiêu hàng u c a các doanh nghi p là t i a hoá l i nhu n, mang l i hi u qu kinh t cao nh t. t ưc iu ó òi h i các nhà qu n lý ph i có nh ng bi n pháp thi t th c trong chi n lư c kinh doanh c a mình. M t trong nh ng chi n lư c mũi nh n c a các doanh nghi p là t p trung vào khâu bán hàng. ây là giai o n cu i cùng c a quá trình luân chuy n hàng hoá trong doanh nghi p, giúp doanh nghi p t o ngu n thu bù p nh ng chi phí b ra, t ó t o ra l i nhu n ph c v cho quá trình tái s n xu t kinh doanh. V n t ra là làm sao t ch c t t khâu bán hàng, rút ng n ư c quá trình luân chuy n hàng hoá, nâng cao hi u qu s d ng v n kinh doanh. Trong ó bi n pháp quan tr ng nh t, hi u qu nh t ph i k n là th c hi n t t công tác k toán bán hàng và xác nh k t qu bán hàng. K toán bán hàng và xác nh k t qu bán hàng gi vai trò h t s c quan tr ng, là ph n hành k toán ch y u trong công tác k toán c a doanh nghi p. Góp ph n ph c v c l c ho t ng bán hàng c a m i doanh nghi p, giúp doanh nghi p tăng nhanh kh năng thu h i v n, k p th i t ch c quá trình kinh doanh ti p theo, cung c p thông tin nhanh chóng t ó doanh nghi p phân tích, ánh giá l a ch n các phương án u tư có hi u qu . Sau m t th i gian ng n th c t p Công ty c ph n v t tư t ng h p Xuân Trư ng, ư c s quan tâm giúp c a các cán b Phòng K toán t i Công ty và nh ng ki n th c ã ư c h c trư ng em nh n th c ư c vai trò quan tr ng c a công tác k toán bán hàng và xác nh k t qu bán hàng i v i s ho t ng và phát tri n c a doanh nghi p. Vì v y em ã ch n tài: “Hoàn thi n k toán bán hàng và xác nh k t qu bán hàng t i Công ty c ph n v t tư t ng h p Xuân Trư ng” làm tài cho lu n văn t t nghi p. Cùng v i s c g ng c a b n thân, ng th i ư c s hu ng d n nhi t tình c a cô giáo Th.S Th Phương em ã hoàn thành lu n văn này. Nhưng do th i gian và trình còn h n ch nên lu n văn không tránh kh i nh ng 1
 3. Lu n văn t t nghi p thi u sót. Em r t mong nh n ư c s góp ý b sung c ng c ki n th c c a b n thân và lu n văn c a em hoàn thi n hơn. Ngoài ph n m u và k t lu n, n i dung c a lu n văn g m 3 chương: Chương I: Lý lu n chung v k toán bán hàng và xác nh k t qu bán hàng trong doanh nghi p thương m i. Chương II: Tình hình th c t v công tác k toán bán hàng và xác nh k t qu bán hàng t i Công ty c ph n v t tư t ng h p Xuân Trư ng. Chương III: M t s ý ki n xu t nh m hoàn thi n công tác k toán bán hàng và xác nh k t qu bán hàng t i Công ty c ph n v t tư t ng h p Xuân trư ng. 2
 4. Lu n văn t t nghi p CHƯƠNG I LÝ LU N CHUNG V K TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC NH K T QU BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHI P THƯƠNG M I 1.1. KHÁI QUÁT V BÁN HÀNG VÀ XÁC NH K T QU BÁN HÀNG 1.1.1. Khái ni m bán hàng Bán hàng là khâu cu i cùng trong ho t ng kinh doanh, là quá trình th c hi n giá tr c a hàng hoá. Nói khác i, bán hàng lá quá trình doanh nghi p chuy n giao hàng hoá c a mình cho khách hàng và khách hàng tr ti n hay ch p nh n tr ti n cho doanh nghi p. Trong quá trình kinh doanh c a doanh nghi p, hàng hoá bán ư c là y u t quan tr ng cho s t n t i và phát tri n c a doanh nghi p. Hàng hoá t tiêu chu n ch t lư ng cao, giá thành h thì hàng hoá c a doanh nghi p tiêu th nhanh mang l i l i nhu n cho doanh nghi p, m b o cho doanh nghi p m t v trí v ng ch c trên th trư ng. 1.1.2. Vai trò và ý nghĩa c a bán hàng. Quá trình bán hàng có th chia thành nhi u giai o n, song t p trung ch y u vào khâu chi phí và bán hàng. Chi phí chi ra có ư c s hàng em ra bán. Ph n chênh l ch gi a doanh thu và chi phí là k t qu bán hàng ư c bi u hi n qua l i nhu n. K t qu bán hàng là b ph n quan tr ng nh t trong k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. Hàng hoá ư c bán nhanh chóng s làm tăng vòng quay c a v n, m b o thu h i v n nhanh, trang tr i ư c chi phí, m b o ư c l i nhu n. K t qu bán hàng và quá trình bán hàng có m i quan h nhân qu v i nhau. Vì v y t ch c quá trình bán hàng t t là cơ s có k t qu bán hàng cao, giúp doanh nghi p tăng vòng quay v n lưu ng, tăng luân chuy n hàng hoá trong kỳ, em l i k t qu cao trong kinh doanh. K t qu tiêu th ư c phân ph i cho các ch s h u, nâng cao i s ng ngư i lao ng và th c hi n t t nghĩa v v i Nhà nư c. Bên c nh ó k t qu bán hàng còn là ch tiêu tài chính quan tr ng th hi n rõ nét ho t ng kinh doanh 3
 5. Lu n văn t t nghi p và tình hình tài chính c a doanh nghi p. N u tình hình tài chính t t, doanh nghi p s có i u ki n tham gia th trư ng v n, nâng cao năng l c tài chính. Hơn n a, thông qua quá trình bán hàng m b o cho các ơn v khác có m i quan h mua bán v i doanh nghi p, th c hi n k ho ch s n xu t và m r ng s n xu t kinh doanh góp ph n áp ng nhu c u tiêu dùng c a xã h i, gi v ng quan h cân i ti n hàng, làm cho n n kinh t n nh và phát tri n. 1.2. NHI M V C AK TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC N H K T QU BÁN HÀNG Trong các doanh nghi p thương m i hi n nay, k toán nói chung và k toán bán hàng nói riêng ã giúp cho doanh nghi p và cơ quan Nhà nư c ánh giá m c hoàn thành k ho ch v giá v n hàng hoá, chi phí và l i nhu n, t ó kh c ph c ư c nh ng thi u sót và h n ch trong công tác qu n lý. Vi c t ch c, s p x p h p lý gi a các khâu trong quá trình bán hàng s t o i u ki n thu n l i cho công tác k toán bán hàng và xác nh k t qu bán hàng, ng th i t o nên s th ng nh t trong h th ng k toán chung c a doanh nghi p. Nh m phát huy vai trò c a k toán trong công tác qu n lý ho t ng s n xu t kinh doanh, k toán bán hàng c n th c hi n t t nh ng nhi m v sau: - Ph n ánh và giám c k p th i, chi ti t kh i lư ng hàng hoá d ch v mua vào, bán ra, t n kho c v s lư ng, ch t lư ng và giá tr . Tính toán úng n giá v n c a hàng hoá và d ch v ã cung c p, chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p và các chi phí khác nh m xác nh k t qu bán hàng. - Ki m tra giám sát tình hình th c hi n ch tiêu k ho ch bán hàng, doanh thu bán hàng c a ơn v , tình hình thanh toán ti n hàng, n p thu v i Nhà nư c. - Ph n ánh k p th i doanh thu bán hàng xác nh k t qu bán hàng, ôn c, ki m tra, m b o thu và k p th i ti n bán hàng, tránh b chi m d ng v n b t h p lý. 4
 6. Lu n văn t t nghi p - Cung c p thông tin chính xác trung th c, l p quy t toán y kp th i ánh giá úng hi u qu kinh doanh cũng như tình hình th c hi n nghĩa v v i Nhà nư c. Th c hi n t t các nhi m v trên có ý nghĩa r t quan tr ng i v i vi c qu n lý ch t ch hàng hoá và k t qu bán hàng. th c hi n t t các nhi m v ó, k toán c n n m v ng n i dung c a vi c t ch c công tác k toán ng th i c n m b o m t s yêu c u sau: + Xác nh th i i m hàng hoá ư c coi là tiêu th k p th i l p báo cáo bán hàng và xác nh k t qu bán hàng. Báo cáo thư ng xuyên, k p th i tình hình bán hàng và thanh toán v i khách hàng nh m giám sát ch t ch hàng hoá bán ra v s lư ng và ch ng lo i. + T ch c h th ng ch ng t ban u và tình hình luân chuy n ch ng t khoa h c h p lý, tránh trùng l p hay b sót, không quá ph c t p mà v n m b o yêu c u qu n lý, nâng cao hi u qu công tác k toán. ơn v l a ch n hình th c s sách k toán phát huy ư c ưu i m và phù h p v i c i m kinh doanh c a mình. + Xác nh và t p h p y chi phí phát sinh các khâu. 1.3. N I DUNG K TOÁN BÁN HÀNG HOÁ VÀ CUNG C P D CH V 1.3.1. Khái ni m và n i dung c a doanh thu bán hàng hoá và cung c p d ch v . Doanh thu bán hàng hoá và cung c p dich v là t ng s ti n thu ư c, ho c s thu ư c t các giao d ch và nghi p v phát sinh doanh thu như bán hàng hoá, cung c p d ch v cho khách hàng bao g m c các kho n ph thu và phí thu thêm ngoài giá bán (n u có). T ng doanh thu bán hàng là s ti n ghi trên hoá ơn bán hàng, trên h p ng cung c p d ch v . Căn c vào phương pháp tính thu giá tr gia tăng (GTGT) mà doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ư c xác nh c th như sau: 5
 7. Lu n văn t t nghi p - i v i hàng hoá d ch v thu c i tư ng ch u thu GTGT theo phương pháp kh u tr thì doanh thu bán hàng và cung c p d ch v là giá bán chưa có thu GTGT. - i v i hàng hoá d ch v không thu c i tư ng ch u thu GTGT ho c ch u thu GTGT theo phương pháp tr c ti p thì doanh thu bán hàng và cung c p d ch v là t ng giá thanh toán (bao g m c thu GTGT). - i v i hàng hoá d ch v thu c i tư ng ch u thu tiêu th c bi t, ho c thu xu t kh u thì doanh thu bán hàng và cung c p d ch v là t ng giá thanh toán bao g m c thu tiêu th c bi t ho c thu xu t kh u. 1.3.2. Phương pháp xác nh doanh thu bán hàng và cung c p d ch v. Trong doanh nghi p thương m i doanh thu bán hàng và cung c p d ch v thư ng ư c th c hi n cho riêng t ng lo i ó là: - Doanh thu bán s n ph m hàng hoá (DTBH). - Doanh thu cung c p d ch v (DTCCDV). DTBH và; CCDV Kh i lư ng; hàng hoá tiêu th = x Giá bán ư c; xác nh là tiêu th Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v là s chênh l ch gi a t ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v v i các kho n gi m tr . DTT v BH; và CCDV DTBH; và CCDV = – Các kho n gi m; tr doanh thu 1.3.3. Các kho n gi m tr doanh thu. Các kho n gi m tr doanh thu bao g m: chi t kh u thương m i, gi m giá hàng bán, hàng bán b tr l i, thu tiêu th c bi t, thu xu t nh p kh u và thu GTGT ph i n p theo phuơng pháp tr c ti p. - Chi t kh u thương m i: Là s ti n mà doanh nghi p ã gi m tr , ho c ã thanh toán cho khách hàng do vi c khách hàng ã mua hàng hoá, d ch v 6
 8. Lu n văn t t nghi p v i kh i lư ng l n theo tho thu n v chi t kh u thương m i ã ghi trên h p ng mua bán. - Gi m giá hàng bán: Là s ti n gi m tr cho khách hàng ngoài hoá ơn bán hàng hay h p ng cung c p d ch v do các nguyên nhân c bi t như: hàng kém ph m ch t, không úng quy cách, giao hàng không úng th i h n, không úng a i m trong h p ng. - Hàng bán b tr l i: Là s hàng hoá ư c coi là tiêu th nhưng b ngư i mua tr l i và t ch i thanh toán do không phù h p v i yêu c u, tiêu chu n, quy cách k thu t, hàng kém ph m ch t, không úng ch ng lo i như ã ký k t trong h p ng. 1.3.4. N i dung k toán doanh thu bán hàng. a. Ch ng t s d ng. - Hoá ơn bán hàng: Dùng trong doanh nghi p áp d ng tính thu GTGT theo phương pháp tr c ti p, ho c nh ng m t hàng không ph i ch u thu GTGT. - Phi u thu ti n, gi y báo Có c a ngân hàng. - Hoá ơn kiêm phi u xu t kho. - Hoá ơn GTGT (dùng trong doanh nghi p tính thu GTGT theo phương pháp kh u tr ), hoá ơn GTGT c n ph i ghi rõ 3 ch tiêu: Giá bán chưa tính thu GTGT, thu GTGT và t ng giá thanh toán. M i hoá ơn ư c l p cho nh ng s n ph m, d ch v có cùng thu su t. + i v i các doanh nghi p bán hàng hoá d ch v v i s lư ng l n thì s d ng hoá ơn GTGT ký hi u: “ 01GTKT – 3LL”. + i v i các doanh nghi p bán hàng hoá d ch v v i s lư ng nh thì s d ng hoá ơn GTGT ký hi u: “ 01 GTKT – 2LL”. b. Tài kho n s d ng. ph n ánh các kho n liên quan n gá bán và doanh thu, k toán s d ng các tài kho n sau ây: 7
 9. Lu n văn t t nghi p - TK 511: “ Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ” ph n ánh doanh thu bán hàng c a doanh nghi p th c hi n trong m t kỳ ho t ng s n xu t kinh doanh. Trong doanh nghi p thương m i, tài kho n này có 3 tài kho n c p 2 là: + TK511.1: “ Doanh thu bán hàng hoá” + TK 511.3: “ Doanh thu cung c p d ch v ” + TK 511.4: “ Doanh thu tr c p tr giá” - TK 512: “ Doanh thu nôi b ”, tài kho n này có 2 tài kho n c p 2: + TK 512.1: “ Doanh thu bán hàng hoá” + TK 512.2: “ Doanh thu cung c p d ch v ”. 1.3.5. N i dung k toán các kho n gi m tr doanh thu. - TK 521: “ Chi t kh u thương m i” - TK 531: “ Hàng bán b tr l i” - TK 532: “ Gi m giá hàng bán” - TK 333.1: “ Thu GTGT ph i n p” 1.3.6. Trình t k toán bán hàng. Trong m i phương th c bán hàng khác nhau thì trình t k toán bán hàng cũng khác nhau. a. Phương th c bán hàng tr c ti p. Là phương th c giao hàng tr c ti p cho khách hàng t kho c a doanh nghi p. S n ph m khi bàn giao cho khách hàng ư c coi là tiêu th khi ngư i mua thanh toán ho c ch p nh n thanh toán. k toán bán hàng theo phương th c tr c ti p (xem trang bên). Sơ b. Phương th c giao hàng cho i lý. Là phương th c doanh nghi p giao hàng cho các i lý ký g i các i lý này tr c ti p bán hàng. Bên nh n i lý s tr c ti p bán, thanh toán ti n hàng và hư ng hoa h ng ho c chênh l ch giá. S hàng chuy n giao cho các i lý ký g i v n thu c quy n s h u c a doanh nghi p. Khi các i lý ký g i 8
 10. Lu n văn t t nghi p thanh toán ti n hàng ho c ch p nh n thanh toán ho c g i thông báo v s hàng ã bán ư c thì s hàng ó ư c coi là tiêu th . i lý (xem Sơ k toán bán hàng theo phương th c giao hàng cho trang bên). c. Phương th c bán hàng tr góp. Bán hàng tr góp là phương th c bán hàng thu ti n nhi u l n. Ngư i mua thanh toán l n u t i th i i m mua hàng, s ti n còn l i ngư i mua ch p nh n tr d n các kỳ ti p theo và ph i ch u m t t l lãi su t nh t nh. Thông thư ng s ti n tr các kỳ ti p theo b ng nhau, trong ó g m m t ph n doanh thu g c và m t ph n lãi tr ch m. V th c ch t, ngư i bán ch m t quy n s h u khi ngư i mua thanh toán h t ti n hàng. Tuy nhiên, v m t h ch toán, khi giao hàng cho khách và ư c khách hàng ch p nh n thanh toán, hàng hoá bán tr góp ư c coi là tiêu th . k toán bán hàng theo phương th c bán hàng tr góp (xem trang Sơ bên). d. Phương th c hàng i hàng. Theo phương th c hàng i hàng, ngư i bán em s n ph m, hàng hoá c a mình i l y s n ph m, hàng hoá c a ngư i mua. Giá trao i là giá bán s n ph m, hàng hoá ó trên th trư ng. i hàng (xem trang Sơ k toán bán hàng theo phương th c hàng bên). 9
 11. Lu n văn t t nghi p 1.4. K TOÁN GIÁ V N HÀNG BÁN 1.4.1. Khái ni m v giá v n hàng bán. Tr giá v n hàng xu t bán c a doanh nghi p thương m i chính là tr giá mua c a hàng hoá c ng v i chi phí mua hàng phân b cho hàng xu t kho trong kỳ. 1.4.2. Phương pháp tính giá v n hàng xu t kho. Hàng hoá mà doanh nghi p mua v nh p kho, xu t bán ngay ho c g i bán… ư c s n xu t và mua t nhi u ngu n, nh u nơi khác nhau, nên giá tr th c t c a chúng nh ng th i i m khác nhau thư ng là khác nhau. Do ó khi xu t kho c n tính giá th c t theo m t trong các phương pháp sau: - Phương pháp bình quân gia quy n. - Phương pháp tính theo giá ích danh. - Phương pháp nh p trư c – xu t trư c (FIFO). - Phương pháp nh p sau – xu t trư c (LIFO). - Phương pháp tính theo ơn giá mua l n cu i. Ngoài ra trong trư ng h p n u doanh nghi p dùng giá h ch toán h ch toán tình hình nh p – xu t s n ph m, hàng hoá thì cu i kỳ h ch toán ph i i u ch nh giá h ch toán theo giá th c t ph n ánh trên các tài kho n. 1.4.3. Tài kho n s d ng và trình t k toán giá v n hàng bán. K toán s d ng TK 632: “ Giá v n hàng bán” theo dõi tr giá v n c a hàng hoá, s n ph m, lao v d ch v xu t bán trong kỳ. 10
 12. Lu n văn t t nghi p SƠ K TOÁN GIÁ V N HÀNG BÁN (THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯ NG XUYÊN). TK156 TK 632 TK 911 Bán hàng hoá qua nh p kho K/c giá v n hàng bán xác n h k t qu TK 157 G i bán ho c giao Giá v n hàng bán, i lý g i bán 1.5. K TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QU N LÝ DOANH NGHI P 1.5.1. K toán chi phí bán hàng. a. Khái ni m v chi phí bán hàng. Chi phí bán hàng là nh ng kho n chi phí phát sinh có liên quan n ho t ng tiêu th s n ph m, hàng hoá d ch v , lao v trong kỳ theo quy nh c a ch tài chính, bao g m: ti n lương nhân viên bán hàng, chi phí kh u hao tài s n c nh, chi phí d ch v mua ngoài, chi phí qu ng cáo, ti p th , chi phí b o hành s n ph m, chi phí v t li u bao bì, d ng c … b. Tài kho n s d ng. TK 641: “ Chi phí bán hàng” dùng t p h p và k t chuy n các kho n chi phí th c t trong kỳ liên quan n quá trình tiêu th s n ph m, hàng hoá c a doanh nghi p. Tài kho n này có 7 tài kho n c p 2: - TK 641.1: “ Chi phí nhân viên” - TK 641.2: “ Chi phí v t li u bao bì” - TK 641.3: “ Chi phí d ng c , dùng” - TK 641.4: “ Chi phí kh u hao TSC ” - TK 641.5: “ Chi phí b o hành” - TK 641.7: “ Chi phí d ch v mua ngoài” - TK 641.8: “ Chi phí b ng ti n khác” 11
 13. Lu n văn t t nghi p c. Trình t k toán chi phí bán hàng 12
 14. Lu n văn t t nghi p 1.5.2. K toán chi phí qu n lý doanh nghi p. a. Khái ni m v chi phí qu n lý doanh nghi p. Là nh ng kho n chi phí có liên quan chung n toàn b ho t ng c a c doanh nghi p mà không tách riêng ư c cho b t kỳ ho t ng nào. Chi phí qu n lý doanh nghi p bao g m: chi phí nhân viên qu n lý, chi phí v t li u, công c d ng c , chi phí kh u hao TSC , chi phí d ch v mua ngoài và các chi phí b ng ti n khác. b. Tài kho n s d ng. TK 642: “ Chi phí qu n lý doanh nghi p” dùng t p h p và k t chuy n các chi phí qu n lý kinh doanh, qu n lý hành chính và các chi phí khác liên quan n ho t ng chung c a toàn doanh nghi p. TK 642 cu i kỳ không có s dư và ư c chi ti t thành các ti u kho n: - TK 642.1: “ Chi phí nhân viên qu n lý” - TK 642.2: “ Chi phí v t li u qu n lý” - TK 642.3: “ Chi phí dùng văn phòng” - TK 642.4: “ Chi phí kh u hao TSC ” - TK 642.5: “ Thu , phí và l phí” - TK 642.6: “ Chi phí d phòng” - TK 642.7: “ Chi phí d ch v mua ngoài” - TK 642.8: “ Chi phí b ng ti n khác” Tuỳ theo yêu c u qu n lý c a t ng ngành, t ng ơn v , có th m thêm m t s ti u kho n khác theo dõi các n i dung, y u t chi phí thu c qu n lý doanh nghi p. c. Trình t k toán chi phí qu n lý doanh nghi p. 13
 15. Lu n văn t t nghi p 1.6. K TOÁN XÁC NH K T QU BÁN HÀNG 1.6.1. Khái ni m và phương pháp xác nh k t qu bán hàng. K t qu bán hàng là ch tiêu ph n ánh k t qu cu i cùng v tiêu th hàng hoá, d ch v th hi n lãi hay l v tiêu th hàng hoá và ư c xác nh c th như sau: K t qu ;tiêu th = T ng DTT v ; BH và CCDV - T ng giá v n; hàng bán - Chi phí; bán hàng – Chi phí qu n lý; doanh nghi p N u k t qu dương (+) thì có lãi và ngư c l i, n u âm (-) thì doanh nghi p b l . 1.6.2. Tài kho n s d ng. xác nh k t qu bán hàng, k toán s d ng TK 911: “Xác nh k t qu kinh doanh”, dùng xác nh toàn b k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh và các ho t ng khác c a doanh nghi p. Ngoài ra k toán còn s d ng các tài kho n sau: - TK 511: “ Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ” - TK 632: “ Giá v n hàng bán” - TK 641: “ Chi phí bán hàng” - TK 642: “ Chi phí qu n lý doanh nghi p” - TK 421: “ L i nhu n chưa phân ph i” 1.6.3. Trình t k toán xác nh k t qu bán hàng. 14
 16. Lu n văn t t nghi p CHƯƠNG II TÌNH HÌNH TH C T V CÔNG TÁC K TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC NH K T QU BÁN HÀNG T I CÔNG TY C PH N V T TƯ T NG H P XUÂN TRƯ NG 2.1. GI I THI U T NG QUAN V CÔNG TY. 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n Công ty c ph n v t tư t ng h p Xuân Trư ng trư c ây có tên g i là Công ty cung ng v t tư Huy n Xuân Thu . Công ty ư c thành l p năm 1979 và có tr s t i xã Hoành Sơn - huy n Xuân Thu - t nh Nam nh. Khi ó h th ng kho hàng, c a hàng c a công ty g m: - C a hàng v t tư C n Nh t. - C a hàng v t tư Bùi Chu. - C a hàng v t li u ch t t Ngô ng. - C a hàng xăng d u L c Qu n. - C a hàng v t tư Giao Y n. Năm 1992 Công ty ư c thành l p l i Doanh nghi p Nhà nư c và l y tên là Công ty v t tư Xuân Thu . Năm 1997 do chia tách huy n Xuân Thu thành huy n Giao thu và Xuân Trư ng nên Công ty ã chuy n tr s v xã Xuân Ng c – huy n Xuân Trư ng. ng th i chuy n giao các c a hàng và tr s huy n Giao Thu cho các doanh nghi p, các ơn v c a huy n Giao Thu . Hi n t i Công ty ch còn hai a i m kinh doanh chính là c m kho c a hàng Bùi Chu và c m kho c a hàng Xuân Phú thu c huy n Xuân Trư ng. Ngoài ra Công ty còn có m t c a hàng trưng bày, gi i thi u và bán l các m t hàng. 15
 17. Lu n văn t t nghi p Năm 2004 th c hi n ngh nh 103 c a Chính Ph v vi c giao, bán, khoán, cho thuê Doanh nghi p Nhà nư c, Công ty ã chuy n i thành Công ty c ph n v t tư t ng h p Xuân Trư ng. 16
 18. Lu n văn t t nghi p 2.1.2. Ch c năng và nhi m v c a Công ty. Nhi m v c a Công ty hi n nay là cung c p các lo i v t tư ph c v s n xu t nông nghi p như: m, lân, thóc gi ng, thu c b o v th c v t… cho các H p tác xã trong toàn huy n Xuân Trư ng, các huy n, t nh lân c n như: H i H u, Giao Thu , Tr c Ninh, Nam Tr c, Thái Bình, Ninh Bình… 2.1.3. c i m t ch c b máy qu n lý Công ty. a. Cơ c u t ch c b máy qu n lý c a Công ty. - Ban giám c g m: Giám c và Phó giám c. - Các phòng ban ch c năng: ư c t ch c phù h p v i tình hình th c ti n c a công ty. * Sơ cơ c u t ch c b máy qu n lý c a Công ty. Ban Giám c Phòng Phòng Phòng Phòng k kinh k hành doanh toán thu t chính Ca Ca Cửa hàng hàng hàng Xuân bán l Bùi Phú Chu b. Ch c năng, nhi m v c a các b ph n. 17
 19. Lu n văn t t nghi p - Ban giám c: Tr c ti p lãnh o, i u hành toàn b m i ho t ng c a Công ty. Ký các h p ng, các văn b n liên quan n các h p ng. Ký duy t các ch ng t ban u phát sinh v ti n, hàng… - Phòng k toán: H ch toán m i ho t ng c a Công ty theo ch hi n hành, theo yêu c u c a Ban giám c và Quy ch t ch c c a Công ty. L p báo cáo ho t ng c a Công ty theo bi u m u quy nh vào cu i tháng, quý, năm trình Ban giám c và các ngành ch c năng. - Phòng kinh doanh: Ti p nh n và tiêu th hàng hoá, i chi u thu ti n bán hàng trên a bàn c a các c a hàng tr c thu c. Làm các công vi c khác theo s phân công c a Ban giám c Công ty. - Phòng k thu t: Tham mưu v lĩnh v c k thu t nông nghi p cho Ban giám c, thư ng xuyên n m b t nh ng thông tin m i nh m góp ph n vào vi c kinh doanh v t tư nông nghi p úng hư ng, có hi u qu . Th c hi n các h p ng kinh t k thu t gi a Công ty v i các h p tác xã, cùng h p tác xã ch o th c hi n vi c áp d ng các ti n b k thu t trong nông nghi p. Ti n hành th c nghi m, kh o nghi m i v i các m t hàng c a Công ty. - Phòng hành chính: Ph c v m i vi c hành chính s v cho Công ty. 2.1.4. c i m t ch c k toán c a Công ty. a. T ch c b máy k toán. Hình th c kinh doanh ch y u c a Công ty là mua bán v t tư ph c v s n xu t nông nghi p, mà s n xu t nông nghi p l i mang tính ch t mùa v . Do v y kh i lư ng công vi c không nhi u nên b máy k toán c a Công ty h t s c ơn gi n, g n nh và ư c t ch c theo hình th c t p trung. Theo hình th c này toàn b công tác k toán ư c th c hi n hoàn t t trong phòng k toán c a Công ty. * Sơ t ch c b máy k toán c a Công ty c ph n v t tư t ng h p Xuân Trư ng. K toán trư ng 18
 20. Lu n văn t t nghi p K K Th toán toán qu t ng thanh hp toán * Nhi m v c th c a t ng ngư i. - K toán trư ng: i u hành chung ho t ng c a phòng. Ch o th c hi n toàn b công tác k toán. Ký duy t các ch ng t ban u, ch ng t ghi s theo quy nh. Cùng v i giám c phân tích tình hình ho t ng kinh t , ánh giá k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh. - K toán t ng h p: L p các ch ng t ban u, các ch ng t ghi s chi ti t. C p nh t ch ng t vào các s chi ti t theo quy nh. Theo dõi, ki m kê kho, c a hàng và ký s chi ti t hàng hoá, s qu cu i m i tháng. - K toán thanh toán: Theo dõi v n b ng ti n các lo i. Theo dõi và i chi u thanh toán ti n hàng v i t ng i tư ng mua bán hàng hoá c a Công ty. Hàng ngày báo cáo s dư ti n g i và l p k ho ch vay, tr n ngân hàng cũng như khách hàng. - Th qu : Qu n lý qu ti n m t, th c hi n các nhi m v thu chi theo ch quy nh. L p s và báo cáo qu hàng tháng, ki m kê và i chi u s qu v i k toán chi ti t vào cu i m i tháng. b. c i m ch y u c a công tác k toán t i Công ty c ph n v t tư t ng h p Xuân Trư ng. * Ch k toán áp d ng t i Công ty: - Niên k toán b t u t ngày 01/01 và k t thúc vào ngày 31/12. - ơn v ti n t s d ng là ng Vi t Nam. - Hình th c ghi s áp d ng: Ch ng t ghi s . - Doanh nghi p k toán hàng t n kho theo phương pháp kê khai trư ng xuyên. Tính giá v n hàng xu t kho theo phương pháp bình quân gia quy n và n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr . 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2