intTypePromotion=3

Luận văn kế toán: Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty điện tử Viễn thông Quân đội

Chia sẻ: Nguyễn Phú Tiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

0
74
lượt xem
21
download

Luận văn kế toán: Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty điện tử Viễn thông Quân đội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn kế toán với đề tài "Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty điện tử Viễn thông Quân đội" có kết cấu nội dung gồm 3 phần: phần 1 những lý luận cơ bản về hạch toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại, phần 2 thực trạng công tác kế toán hạch toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty điện tử Viễn thông Quân đội, phần 3 hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty điện tử Viễn thông Quân đội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn kế toán: Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty điện tử Viễn thông Quân đội

 1. LuËn v¨n tèt nghiÖp -1- Sinh viªn: NguyÔn V¨n B¾c Lêi nãi ®Çu Tõ n¨m 1980, ViÖt Nam b¾t ®Çu b­íc vµo c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ theo ®Þnh h­íng cña §¶ng vµ Nhµ N­íc. Sù ®æi míi vµ chÝnh s¸ch më cöa ®· khiÕn nÒn kinh tÕ cã nh÷ng b­íc thay ®æi lín tõ nÒn kÝnh tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ N­íc theo h­íng ®a d¹ng ho¸, ®a ph­¬ng ho¸, më réng c¸c lÜnh vùc kinh doanh vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. C¸c doanh nghiÖp nµy víi ý nghÜa lµ tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng nh»m cung cÊp c¸c hµng hãa, dÞch vô ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu sinh ho¹t cña con ng­êi vµ nhu cÇu s¶n suÊt kinh doanh cña toµn x· héi. §èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy, tiªu thô lµ giai ®o¹n cùc k× quan träng trong mçi chu k× kinh doanh v× nã cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, tiªu thô lµ nghiÖp vô kinh doanh c¬ b¶n nhÊt chi phèi mäi lo¹i nghiÖp vô kh¸c. C¸c chu k× kinh doanh cã thÓ diÔn ra liªn tôc, nhÞp nhµng khi c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt kh©u tiªu thô, ®ã còng lµ c¬ së t¹o ra lîi nhuËn cho doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. NhËn thøc ®­îc tÇm quan trä0ng cña tæ chøc tiªu thô hµng ho¸ nãi chung vµ h¹ch to¸n tiªu thô nãi riªng. Víi mong muèn tiÕp tôc cñng cè vµ n©ng cao hiÓu biÕt vÒ h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô. §­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña TiÕn sü NguyÔn ThÞ Lêi cïng Phßng tµi chÝnh c«ng ty §iÖn Tö ViÔn Th«ng Qu©n §éi, em ®· chän ®Ò tµi Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty §iÖn tö ViÔn th«ng Qu©n ®éi . LuËn v¨n tèt nghiÖp cña em ®­îc tr×nh bµy theo ba phÇn c¬ b¶n sau: PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ trong c¸c doanh nghiÖp kinh doanh th­¬ng m¹i. PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty §iÖn Tö ViÔn Th«ng Qu©n §éi. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 2. LuËn v¨n tèt nghiÖp -2- Sinh viªn: NguyÔn V¨n B¾c PhÇn III: Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty §iÖn Tö ViÔn Th«ng Qu©n §éi (VIETEL). more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 3. LuËn v¨n tèt nghiÖp -3- Sinh viªn: NguyÔn V¨n B¾c PhÇn I: c¬ së lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô trong c¸c ®¬n vÞ kinh doanh th­¬ng m¹i. I. §Æc ®iÓm vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n nghiÖp vô l­u chuyÓn hµng ho¸ trong c¸c ®¬n vÞ kinh doanh th­¬ng m¹i 1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i Th­¬ng m¹i lµ kh©u trung gian nèi liÒn gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. Th­¬ng m¹i bao gåm ph©n phèi vµ l­u th«ng hµng ho¸ §Æc ®iÓm kh¸c biÖt c¬ b¶n gi÷a doanh nghÖp kinh doanh th­¬ng m¹i vµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i kh«ng trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm, nã ®ãng vai trß trung gian m«i giíi cho ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ doanh nghiÖp trùc tiÕp t¹o ra cña c¶i vËt chÊt phôc vô cho nhu cÇu cña x· héi. Doanh ngiÖp th­¬ng m¹i thõa h­ëng kÕt qu¶ cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt, v× thÕ chi phÝ mµ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i bá ra chØ bao gåm: gi¸ ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n vµ c¸c phÝ bá ra ®Ó qu¸ tr×nh b¸n hµng diÔn ra thuËn tiÖn, ®¹t hiÖu qu¶ cao. §Æc ®iÓm vÒ ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng kinh tÕ chñ yÕu cña doanh nghiÖp th­¬ng m¹i lµ l­u chuyÓn hµng ho¸. Qu¸ tr×nh l­u chuyÓn hµng ho¸ thùc chÊt lµ qu¸ tr×nh ®­a hµng ho¸ tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïng th«ng qua ho¹t ®éng mua b¸n, trao ®æi s¶n phÈm hµng ho¸ nh»m tho¶ m·n nhu cÇu hµng ho¸ cña ng­êi tiªu dïng. §Æc ®iÓm vÒ hµng ho¸: Hµng ho¸ trong kinh doanh th­¬ng m¹i gåm c¸c lo¹i vËt t­, s¶n phÈm cã h×nh th¸i vËt chÊt hay kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt mµ doanh nghiÖp mua vÒ ®Ó b¸n. §Æc ®iÓm vÒ ph­¬ng thøc l­u chuyÓn hµng ho¸: Qu¸ tr×nh l­u chuyÓn hµng ho¸ ®­îc thùc hiÖn theo hai ph­¬ng thøc: b¸n bu«n vµ b¸n lÎ. Trong ®ã b¸n bu«n lµ ph­¬ng thøc b¸n hµng cho c¸c ®¬n vÞ th­¬ng m¹i, doanh nghiÖp s¶n more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 4. LuËn v¨n tèt nghiÖp -4- Sinh viªn: NguyÔn V¨n B¾c xuÊt...®Ó thùc hiÖn b¸n ra, ho¨c gia c«ng, chÕ biÕn b¸n ra. §Æc ®iÓm cña hµng ho¸ b¸n bu«n lµ hµng ho¸ vÉn n»m trong l­u th«ng, ch­a ®i vµo lÜnh vùc tiªu dïng, do ®ã, gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông hµng ho¸ ch­a ®­îc thùc hiÖn. Cßn b¸n lÎ lµ ph­¬ng thøc b¸n hµn trùc tiÕp cho ng­êi tiªu dïng hoÆc c¸c tæ chøc ®¬n vÞ kinh tÕ mua vÒ mang tÝnh chÊt tiªu dïng néi bé. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc kinh doanh: Tæ chøc kinh doanh th­¬ng m¹i cã thÓ theo nhiÒu m« h×nh kh¸c nhau nh­ tæ chøc b¸n bu«n, b¸n lÎ, c«ng ty kinh doanh tæng hîp c«ng ty m«i giíi... Ngoµi nhiÖm vô kinh doanh chñ yÕu lµ mua, b¸n hµng ho¸ th× c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cßn thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt, gia c«ng chÕ biÕn t¹o thªm nguån hµng vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. §Æc ®iÓm vÒ sù vËn ®éng hµng ho¸: Sù vËn ®éng hµng ho¸ trong kinh doanh th­¬ng m¹i kh«ng gièng nhau, tuú thuéc vµo nguån hµng vµ ngµnh hµng kh¸c nhau cã sù vËn ®éng kh¸c nhau. Do ®ã, chi phÝ thu mua vµ thêi gian l­u chuyÓn hµng ho¸ còng kh¸c nhau gi÷a c¸c lo¹i hµng. 2. Kh¸i niÖm, yªu cÇu qu¶n lý hµng ho¸ vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸: 2.1. Kh¸i niÖm: L­u chuyÓn hµng ho¸ lµ qu¸ tr×nh ®­a hµng ho¸ tõ lÜnh vùc s¶n xuÊt ®Õn lÜnh vùc tiªu dïng th«ng qua c¸c ph­¬ng thøc mua b¸n. §èi víi doanh nghiÖp kinh doanh th­¬ng m¹i, ho¹t ®éng l­u chuyÓn hµng ho¸ lµ ho¹t ®éng chñ yÕu cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng nµy bao gåm hai qu¸ tr×nh mua hµng vµ b¸n hµng kh«ng qua kh©u s¶n xuÊt chÕ biÕn lµm thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt cña hµng ho¸. Tµi s¶n trong kinh doanh th­¬ng m¹i ®­îc vËn ®éng theo c«ng thøc TiÒn – Hµng – TiÒn. Qu¸ tr×nh mua hµng (T-H) lµ qu¸ tr×nh vËn ®éng cña vèn kinh doanh tõ h×nh th¸i vèn b»ng tiÒn sang h×nh th¸i vèn b»ng hµng ho¸. Qu¸ tr×nh mua hµng ë doanh nghiÖp ®­îc coi lµ hoµn tÊt khi hµng ho¸ ®· ®­îc kiÓm nhËn nhËp kho more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 5. LuËn v¨n tèt nghiÖp -5- Sinh viªn: NguyÔn V¨n B¾c hoÆc chuyÓn b¸n th¼ng, doanh nghiÖp ®· thanh to¸n tiÒn hµng hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. Qu¸ tr×nh b¸n hµng (H-T) lµ qu¸ tr×nh vËn ®éng cña vèn kinh doanh tõ vèn b»ng hµng ho¸ sang vèn b»ng tiÒn tÖ vµ h×nh thµnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Qu¸ tr×nh b¸n hµng ®­îc hoµn tÊt khi hµng ho¸ ®· giao cho ng­êi mua vµ ®· thu tiÒn hµng hoÆc ®­îc chÊp nhËn thanh to¸n. Ngoµi nhiÖm vô kinh doanh chñ yÕu lµ mua b¸n hµng ho¸ ra th× c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cã thÓ thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt, gia c«ng, chÕ biÕn kÌm theo ®Ó t¹o ra c¸c nguån hµng vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô kh¸c. §èi víi c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i th× l­u chuyÓn hµng ho¸ chiÕm tû träng rÊt lín trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. C«ng t¸c qu¶n lý hµng ho¸ vµ c«ng t¸c kÕ to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ cã vai trß rÊt quan träng trong ho¹t ®éng l­u chuyÓn hµng ho¸ vµ cã ¶nh h­ëng lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2.2. Yªu cÇu qu¶n lý hµng ho¸: Qu¶n lý hµng ho¸ ®ãng vai trß rÊt quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i. Qu¶n lý tèt hµng ho¸ th× cã thÓ tr¸nh rñi ro ¶nh h­ëng ®Õn viÖc tiªu thô hµng ho¸ còng nh­ thu nhËp cña toµn doanh nghiÖp. §Ó qu¶n lý hµng ho¸ tèt th× doanh nghiÖp cÇn ®¶m b¶o qu¶n lý tèt vÒ c¸c mÆt sè l­¬ng, chÊt l­îng, gi¸ trÞ. Qu¶n lý vÒ mÆt sè l­îng: ®ã lµ viÖc ph¶n ¸nh th­êng xuyªn t×nh h×nh nhËp xuÊt hµng ho¸ vÒ mÆt hiÖn vËt ®Ó qua ®ã thÊy ®­îc viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua vµ tiªu thô hµng ho¸, qua ®ã còng ph¸t hiÖn ra nh÷ng hµng ho¸ tån ®äng l©u ngµy tiªu thô chËm hoÆc kh«ng tiªu thô ®­îc ®Ó cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt, tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng vèn. Qu¶n lý vÒ mÆt chÊt l­îng: ®Ó cã thÓ c¹nh tranh ®­îc trªn thÞ tr­êng hiÖn nay th× hµng ho¸ lóc nµo còng ®¸p øng ®­îc chÊt l­îng tho· m·n nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. §ã lµ mét yªu cÇu rÊt cÇn thiÕt cña ho¹t ®éng kinh doanh more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 6. LuËn v¨n tèt nghiÖp -6- Sinh viªn: NguyÔn V¨n B¾c th­¬ng m¹i, do ®ã, khi mua hµng th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i lùa chän nguån hµng cã tiªu chuÈn cao vµ ph¶i kiÓm nghiÖm chÊt l­îng khi mua hµng vÒ nhËp kho. Hµng ho¸ dù tr÷ trong kho lu«n ph¶i kiÓm tra b¶o qu¶n tèt tr¸nh t×nh tr¹ng h­ háng, gi¶m chÊt l­îng lµm mÊt uy tÝn cña doanh nghiÖp. Qu¶n lý vÒ mÆt gi¸ trÞ: ®¬n vÞ lu«n ph¶i theo dâi gi¸ trÞ hµng ho¸ trong kho, vµ theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng ®Ó biÕt ®­îc hµng ho¸ cã gi¸ trÞ t¨ng gi¶m nh­ thÕ nµo ®Ó ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ gi¸ trÞ hµng ho¸ tån kho. 2.3. NhiÖm vô h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c ®¬n vÞ kinh doanh cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc th× lu«n ph¶i b¸m s¸t t×nh h×nh thÞ tr­êng ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh cã hiÖu qu¶. §Ó cung cÊp th«ng tin h÷u hiÖu cho nhµ qu¶n trÞ ra quyÕt ®Þnh th× c«ng t¸c kÕ to¸n lu«n ph¶i ®­îc cËp nhËt nhanh chãng, chÝnh x¸c. Trong doanh nghiÖp th­¬ng m¹i th× c«ng t¸c kÕ to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ ®ãng vai trß rÊt quan träng ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. §Ó cung cÊp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi th× c«ng t¸c kÕ to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ trong doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau:  Ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c t×nh h×nh nhËp- xuÊt- tån kho hµng ho¸ c¶ vÒ sè l­îng, gi¸ c¶, chÊt l­îng, t×nh h×nh b¶o qu¶n hµng ho¸ dù tr÷. Ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ nghiÖp vô mua, b¸n hµng ho¸.  Qu¶n lý chÆt chÏ t×nh h×nh biÕn ®éng vµ dù tr÷ hµng ho¸, ph¸t hiÖn xö lý kÞp thêi nh÷ng hµng ho¸ gi¶m chÊt l­îng, gi¸ c¶ vµ khã tiªu thô.  Tæ chøc tèt nghiÖp vô h¹ch to¸n chi tiÕt hµng ho¸, lu«n lu«n kiÓm tra t×nh h×nh ghi chÐp ë c¸c kho, quÇy hµng. Thùc hiÖn tèt chÕ ®é kiÓm tra, ®èi chiÕu sæ s¸ch ghi chÐp vµ kÕt qu¶ kiÓm kª hµng ho¸ ë c¸c kho vµ quÇy hµng.  Lùa chän ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng ho¸ xuÊt b¸n cho phï hîp víi t×nh h×nh ®Æc ®iÓm kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh ®Ó ®¶m bo¶ ®óng chØ tiªu l·i gép hµng ho¸. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 7. LuËn v¨n tèt nghiÖp -7- Sinh viªn: NguyÔn V¨n B¾c  Ghi nhËn doanh thu b¸n hµng ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi ph¶n ¸nh kÕt qu¶ mua b¸n hµng ho¸, tham gia kiÓm kª ®¸nh gi¸ l¹i hµng ho¸.  TÝnh to¸n chÝnh x¸c c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh mua b¸n hµng ho¸, c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu, c¸c kho¶n thanh to¸n c«ng nî víi nhµ cung cÊp vµ víi kh¸ch hµng.  X¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô vµ lªn b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. iI. H¹ch to¸n nghiÖp vô l­u chuyÓn hµng ho¸: 1. Qu¸ tr×nh mua hµng: 1.1. C¸c ph­¬ng thøc mua hµng, thanh to¸n vµ thñ tôc chøng tõ: Doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cã thÓ mua hµng theo c¸c ph­¬ng thøc sau: Mua hµng theo ph­¬ng thøc trùc tiÕp: Theo ph­¬ng thøc nµy, c¨n cø vµo hîp ®ång ®· ký kÕt, doanh nghiÖp cö nh©n viªn thu mua hµng ho¸ mang giÊy uû nhiÖm nhËn hµng ®Õn ®¬n vÞ b¸n hµng ®Ó nhËn hµng theo quy ®Þnh cña hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸, hoÆc cã thÓ doanh nghiÖp mua trùc tiÕp t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh, t¹i thÞ tr­êng. Sau khi hoµn thµnh thñ tôc chøng tõ giao nhËn hµng ho¸, nh©n viªn thu mua sÏ vËn chuyÓn hµng ho¸ b»ng ph­¬ng tiÖn tù cã hoÆc thuª ngoµi, mäi chi phÝ vËn chuyÓn th× do doanh nghiÖp chÞu. Mua hµng theo ph­¬ng thøc chuyÓn hµng: C¨n cø vµo hîp ®ång ®· ký kÕt hoÆc ®¬n ®Æt hµng, bªn b¸n chuyÓn hµng tíi cho bªn mua theo ®Þa ®iÓm quy ®Þnh tr­íc vµ bªn mua sÏ cö nh©n viªn thu mua ®Õn nhËn hµng. Tr­êng hîp nµy th× chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸ cã thÓ do bªn b¸n hoÆc bªn mua chÞu theo tho¶ thuËn cña hai bªn. Chøng tõ mua hµng ho¸ cã thÓ kÌm theo qu¸ tr×nh mua hµng ®ã lµ:  Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng (bªn b¸n lËp)  Ho¸ ®¬n b¸n hµng (bªn b¸n lËp)  B¶ng kª mua hµng ho¸  PhiÕu nhËp kho more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 8. LuËn v¨n tèt nghiÖp -8- Sinh viªn: NguyÔn V¨n B¾c  Biªn b¶n kiÓm nhËn hµng ho¸  PhiÕu chi, giÊy b¸o nî, phiÕu thanh to¸n t¹m øng 1.2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng ho¸ nhËp kho: Theo quy ®Þnh, ®èi víi hµng ho¸ nhËp mua trong ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ nh»m ®¶m b¶o nguyªn t¾c gi¸ phÝ. TÝnh gi¸ hµng mua lµ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ ghi sæ cña hµng ho¸ mua vµo. Gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸ mua vµo ®­îc x¸c ®Þnh: Gi¸ thùc tÕ Gi¸ mua ThuÕ nhËp khÈu, Gi¶m Chi phÝ thu mua cña hµng = cña hµng + thuÕ TT§B ph¶i - gi¸ hµng + ph¸t sinh trong qu¸ ho¸ mua vµo ho¸ nép (nÕu cã) mua tr×nh mua hµng Gi¸ mua hµng ho¸ lµ sè tiÒn mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n theo ho¸ ®¬n: §èi víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ th× gi¸ mua cña hµng ho¸ lµ mua ch­a cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo. §èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ gi¸ trÞ gia tang theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp vµ ®èi víi nh÷ng hµng ho¸ kh«ng thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× gi¸ mua hµng ho¸ bao gåm c¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo. Ngoµi ra, ®èi víi tr­êng hîp hµng ho¸ mua vµo tr­íc khi b¸n cÇn ph¶i gia c«ng chÕ biÕn th× gi¸ mua hµng ho¸ bao gåm toµn bé cho phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ®ã. Gi¶m gi¸ hµng b¸n lµ sè tiÒn mµ ng­êi b¸n gi¶m cho ng­êi mua. Kho¶n nµy sÏ ghi gi¶m gi¸ mua hµng ho¸. Gi¶m gi¸ hµng mua bao gåm: gi¶m gi¸ ®Æc biÖt, bít gi¸ vµ håi khÊu. Chi phÝ thu mua hµng ho¸ lµ chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc thu mua hµng ho¸ nh­ chi phÝ vËn chuyÓn, b«c dì, hao hôt trong ®Þnh møc... 1.3. KÕ to¸n chi tiÕt hµng ho¸: KÕ to¸n chi tiÕt hµng ho¸ ®­îc thùc hiÖn chi tiÕt ®èi víi c¸c lo¹i hµng ho¸ l­u chuyÓn qua kho c¶ vÒ chØ tiªu gi¸ trÞ lÉn hiÖn vËt. §©y lµ c«ng t¸c qu¶n lý hµng ho¸ cÇn cã ë c¸c doanh nghiÖp. H¹ch to¸n nhËp- xuÊt- tån hµng ho¸ ph¶i ®­îc ph¶n ¸nh theo gi¸ thùc tÕ. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 9. LuËn v¨n tèt nghiÖp -9- Sinh viªn: NguyÔn V¨n B¾c ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt hµng tån kho ph¶i ®­îc thùc hiÖn hµng ngµy ë tõng kho vµ tõng lo¹i vËt t­, hµng ho¸. Cuèi th¸ng, ph¶i tæng hîp sè liÖu ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vèn cña hµng tiªu thô. HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän mét trong ba ph­¬ng ph¸p ghi chi tiÕt hµng ho¸ ®ã lµ: ph­¬ng ph¸p thÎ song song, ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn, ph­¬ng ph¸p sæ sè d­. 1.3.1. Ph­¬ng ph¸p thÎ song song: ë kho: Thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp hµng ho¸ nhËp- xuÊt- tån vÒ mÆt sè l­îng. Hµng ngay, c¨n cø vµo chøng tõ nhËp- xuÊt kho thñ kho ghi chÐp sè l­îng thùc nhËp, thùc xuÊt vµo c¸c thÎ kho cã liªn quan vµ sau mçi nghiÖp vô nhËp, xuÊt hoÆc cuèi ngµy thñ kho tÝnh ra sè tån kho cña tõng lo¹i hµng ho¸ trªn thÎ kho. ë phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n sö dông sæ chi tiÕt vËt liÖu ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp- xuÊt- tån tõng lo¹i hµng ho¸ c¶ vÒ mÆt sè l­îng lÉn gi¸ trÞ. §Þnh kú 3 ®Õn 5 ngµy, khi nhËn ®­îc chøng tõ nhËp, xuÊt hµng ho¸ do thñ kho göi lªn, nh©n viªn kÕ to¸n tiÕn hµnh kiÓm tra vµ ghi vµo sæ chi tiÕt hµng ho¸. Hµng th¸ng, c¨n cø vµo sæ chi tiÕt hµng ho¸, kÕ to¸n vµo b¶ng tæng hîp nhËp- xuÊt- tån hµng ho¸. Sè tån trªn sæ chi tiÕt ph¶i khíp víi sè tån trªn thÎ kho.  ¦u ®iÓm:  §¬n gi¶n, dÔ hiÓu, dÔ lµm vµ dÔ ®èi chiÕu  Cung cÊp th«ng tin th­êng xuyªn, kÞp thêi cho nhµ qu¶n lý c¶ vÒ hiÖn vËt lÉn gi¸ trÞ.  VËn dông vµo m¸y vi tÝnh viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt hµng ho¸.  Nh­îc ®iÓm:  Ghi chÐp trïng l¾p gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n, kh«ng thÝch hîp víi doanh nghiÖp sö dông nhiÒu lo¹i hµng ho¸.  NÕu sö dông qu¸ nhiÒu hµng ho¸ kh«ng ghi chÐp b»ng tay mµ ph¶i sö dông b»ng m¸y. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 10. LuËn v¨n tèt nghiÖp - 10 - Sinh viªn: NguyÔn V¨n B¾c Chøng tõ nhËp Sæ chi tiÕt B¶ng tæng ThÎ kho hîp nhËp - hµng ho¸ xuÊt- tån PhiÕu xuÊt kho S¬ ®å 1: S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt hµng ho¸ theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song. 1.3.2. Ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn: ë kho: thñ kho vÉn më ThÎ kho ®Ó theo dâi sè l­îng hµng ho¸ nhËp, xuÊt gièng nh­ ë ph­¬ng ph¸p thÎ song song. ë phßng kÕ to¸n: c¨n cø vµo chøng tõ nhËp, xuÊt hµng ho¸ kÕ to¸n ghi vµo B¶ng kª nhËp, B¶ng kª xuÊt sau ®ã tËp hîp sè liÖu trªn c¸c b¶ng nµy kÕ to¸n ghi vµo sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n ®èi chiÕu sè l­îng trªn sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn víi thÎ kho vµ thñ kho lÊy sè tiÒn cña tõng lo¹i hµng ho¸ ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp.  ¦u ®iÓm:  Tr¸nh ®­îc viÖc ghi trïng l¾p gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n  Cung cÊp ®­îc th«ng tin c¶ vÒ hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ cho ng­êi qu¶n lý  Nh­îc ®iÓm: C«ng viÖc kÕ to¸n th­êng dån vµo cuèi th¸ng nªn viÖc lªn b¸o c¸o kÕ to¸n chËm. Chøng tõ nhËp B¶ng kª nhËp ThÎ Sæ ®èi kho chiÕu lu©n chuyÓn Chøng tõ xuÊt B¶ng kª xuÊt S¬ ®å 2: S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt hµng ho¸ theo ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 11. LuËn v¨n tèt nghiÖp - 11 - Sinh viªn: NguyÔn V¨n B¾c 1.3.3. Ph­¬ng ph¸p sæ sè d­: Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho doanh nghiÖp dïng tû gi¸ h¹ch to¸n ®Ó h¹ch to¸n gi¸ trÞ hµng ho¸ nhËp, xuÊt, tån. ë kho: Thñ kho vÉn sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp hµng ho¸ nhËp, xuÊt, tån vÒ sè l­îng. Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo sè l­îng hµng ho¸ tån ghi trªn thÎ kho thñ kho tiÕn hµnh vµo sæ sè d­. Sæ sè d­ do phßng kÕ to¸n lËp vµ cuèi th¸ng göi cho thñ kho ®Ó ghi sæ. §Þnh kú, thñ kho ph©n lo¹i chøng tõ nhËp, xuÊt hµng ho¸ ®Ó lËp phiÕu giao nhËn chøng tõ vµ chuyÓn giao cho phßng kÕ to¸n kÌm theo c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt. ë phßng kÕ to¸n: Nh©n viªn kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm theo ®Þnh kú tõ 3 ®Õn 5 ngµy xuèng kho ®Ó kiÓm tra, h­íng dÉn thñ kho ghi chÐp vµ xem xÐt viÖc ph©n lo¹i chøng tõ. KÕ to¸n thu nhËn phiÕu giao nhËn chøng tõ vµ c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt kho cã liªn quan. C¨n cø vµo chøng tõ nhËp, xuÊt kÕ to¸n ph¶i ®èi chiÕu vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan sau ®ã c¨n cø vµo gi¸ h¹ch to¸n mµ c«ng ty ®ang sö dông ®Ó ghi sè tiÒn vµo phiÕu giao nhËn chøng tõ. Tõ phiÕu giao nhËn chøng tõ, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo b¶ng luü kÕ nhËp, xuÊt, tån hµng ho¸. B¶ng nµy ®­îc më riªng cho tõng kho mçi danh ®iÓm hµng ho¸ ®­îc ghi trªn mét dßng riªng. Cuèi thµng, kÕ to¸n ph¶i tæng hîp sè tiÒn nhËp, xuÊt trong th¸ng vµ tÝnh ra sè d­ cuèi th¸ng cho tõng lo¹i hµng ho¸ trªn b¶ng luü kÕ. Sè d­ trªn b¶ng luü kÕ sÏ ®­îc ®èi chiÕu víi sæ sè d­ cña thÎ kho.  ¦u ®iÓm:  Tr¸nh ®­îc viÖc ghi chÐp trïng l¾p gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n  Cung cÊp th«ng tin th­êng xuyÕn gi¸ trÞ hµng ho¸ nhËp, xuÊt, tån  Nh­îc ®iÓm: NÕu cã nhÇm lÉn, sai sãt khã ph¸t hiÖn ra. C«ng t¸c nµy ®ßi hái nh©n viªn kÕ to¸n vµ thñ kho ph¶i cã tr×nh ®é chuyÓn m«n cao. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 12. LuËn v¨n tèt nghiÖp - 12 - Sinh viªn: NguyÔn V¨n B¾c PhiÕu nhËp kho PhiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp ThÎ kho Sæ sè d­ B¶ng luü kÕ N- X- T PhiÕu xuÊt kho PhiÕu giao nhËn chøng tõ xuÊt S¬ ®å 3: H¹ch to¸n chi tiÕt hµng ho¸ theo ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ 1.4. H¹ch to¸n tæng hîp mét sè nghiÖp vô mua hµng chñ yÕu: 1.4. Theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn  Tµi kho¶n sö dông: TK 156 “Hµng ho¸”: tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng, gi¶m theo gi¸ thùc tÕ cña c¸c lo¹i hµng ho¸ cña doanh nghiÖp, bao gåm hµng ho¸ t¹i c¸c kho hµng, quÇy hµng. TK 156 chi tiÕt thµnh 2 tµi kho¶n cÊp 2: TK 1561 “Gi¸ mua hµng ho¸”: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ mua thùc tÕ cña hµng ho¸ t¹i kho. TK 1562 “Chi phÝ thu mua hµng ho¸”: ph¶n ¸nh chi phÝ thu mua hµng ho¸. TK 151 “Hµng mua ®ang ®i ®­êng”: ph¶n ¸nh hµng ho¸, vËt t­ cña doanh nghiÖp cuèi kú vÉn ®ang trªn ®­êng ®i. Ngoµi c¸c tµi kho¶n trªn, trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ë giai ®o¹n mua hµng kÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n cã liªn quan nh­: TK 111, 112, 133, 331...  Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n nghiÖp vô mua hµng trong c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ: Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nghiÖp vô mua hµng trong c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ ®­îc kh¸i qu¸t ë s¬ ®å sau: more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 13. LuËn v¨n tèt nghiÖp - 13 - Sinh viªn: NguyÔn V¨n B¾c TK 111, 112, 141, 331 TK 156, 157, 632 TK 111,112, 331 Mua hµng ho¸ nhËp kho göi b¸n Gi¶m gi¸ hµng mua Tr¶ l¹i hµng, chiÕt khÊu TK 151 th­¬ng m¹i NhËp TK 133 HH mua ®i ®­êng hµng ThuÕ GTGT ThuÕ GTGT hµng mua S¬ ®å 4: h¹ch to¸n nghiÖp vô mua hµng trong c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ:  Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n nghiÖp vô mua hµng trong c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp hay ®èi víi mÆt hµng kh«ng chÞu thuÕ GTGT: H¹ch to¸n mua hµng trong c¸c doanh nghiÖp nµy, vÒ nguyªn t¾c còng t­¬ng tù nh­ c¸c doanh nghiÖp chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ, chØ kh¸c, trong gi¸ mua hµng ho¸ cßn bao gåm c¶ thuÕ GTGT 1.4. H¹ch to¸n nghiÖp vô mua hµng theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú: Ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú lµ ph­¬ng ph¸p c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª thùc tÕ ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tån kho cuèi kú cña vËt t­, hµng ho¸ trªn sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ tõ ®ã tÝnh ra gi¸ trÞ hµng ho¸, vËt t­ xuÊt dïng trong kú theo c«ng thøc: TrÞ gi¸ vèn TrÞ gi¸ vèn TrÞ gi¸ vèn TrÞ gi¸ vèn thùc thùc tÕ cña thùc tÕ cña thùc tÕ cña hµng ho¸ xuÊt = hµng ho¸ cßn + hµng ho¸ t¨ng - tÕ cña hµng ho¸ cßn l¹i cuèi kú trong kú l¹i ®Çu kú thªm trong kú  Tµi kho¶n sö dông:  TK 611 “Mua hµng” more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 14. LuËn v¨n tèt nghiÖp - 14 - Sinh viªn: NguyÔn V¨n B¾c Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n kh¸c nh­: 156, 157, 151, 111, 112, 331, 133...  Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n mua hµng ho¸ trong c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ: Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nghiÖp vô mua hµng trong c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i sö dông ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú vµ tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ ®­îc kh¸i qu¸t ë s¬ ®å sau: TK 111,112, 141, 331 TK 133 TK 632 ThuÕ GTGT TK 6112 Hµng ho¸ mua trong kú KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n TK 111,112,331 TK 156,157, 632 C¸c kho¶n gi¶m gi¸, tr¶ l¹i KÕt chuyÓn hµng ho¸ tån ®Çu kú hµng mua, chiÕt khÊu Hµng ho¸ tån cuèi kú kÕt chuyÓn S¬ ®å 5: H¹ch to¸n mét sè nghiÖp vô chñ yÕu qu¸ tr×nh mua hµng ë c¸c doanh nghiÖp sö dông ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú vµ tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ.  Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n nghiÖp vô mua hµng trong c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp hay ®èi víi mÆt hµng kh«ng chÞu thuÕ GTGT: H¹ch to¸n mua hµng trong c¸c doanh nghiÖp nµy, vÒ nguyªn t¾c còng t­¬ng tù nh­ c¸c doanh nghiÖp chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ, chØ kh¸c, trong gi¸ mua hµng ho¸ cßn bao gåm c¶ thuÕ GTGT. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 15. LuËn v¨n tèt nghiÖp - 15 - Sinh viªn: NguyÔn V¨n B¾c 2. Qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸: 2.1. C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô hµng ho¸, ph­¬ng thøc thanh to¸n vµ thñ tôc chøng tõ: B¸n hµng lµ kh©u cuèi cïng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. Th«ng qua b¸n hµng gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ ®­îc thùc hiÖn, vèn cña doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ®­îc chuyÓn tõ h×nh th¸i hiÖn vËt sang h×nh th¸i gi¸ trÞ. Doanh nghiÖp thu håi ®­îc vèn bá ra bï ®¾p chi phÝ vµ cã nguån tÝch luü ®Ó më réng ho¹t ®éng kinh doanh. C¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cã thÓ sö dông c¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng sau:  Ph­¬ng thøc b¸n bu«n: lµ ph­¬ng thøc b¸n hµng cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, c¸c ®¬n vÞ th­¬ng m¹i... ®Ó tiÕp tôc b¸n ra hoÆc ®­a vµo s¶n xuÊt, gia c«ng, chÕ biÕn t¹o ra s¶n phÈm ®Ó b¸n ra. §Æc ®iÓm cña ph­¬ng thøc b¸n hµng nµy lµ hµng ho¸ vÉn n»m trong lÜnh vùc l­u th«ng chø ch­a ®­a vµo tr¹ng th¸i tiªu dïng. Hµng ho¸ b¸n ra th­êng víi khèi l­îng lín vµ cã nhiÒu h×nh thøc thanh to¸n. Trong b¸n bu«n th­êng bao gåm 2 kiÓu:  B¸n bu«n qua kho: lµ ph­¬ng thøc b¸n bu«n hµng ho¸ trong ®ã hµng ho¸ ®­îc xuÊt kho b¶o qu¶n cña doanh nghiÖp. B¸n bu«n qua kho ®­îc thÓ hiÖn d­íi hai h×nh thøc:  B¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc giao trùc tiÕp: theo h×nh thøc nµy, bªn mua cö nh©n viªn mua hµng ®Õn kho cña doanh nghiÖp ®Ó nhËn hµng. Sau khi tiÕn hµnh xong thñ tôc xuÊt kho, bªn mua ký nhËn vµo chøng tõ vµ coi nh­ hµng ho¸ ®­îc tiªu thô.  B¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc chuyÓn hµng: dùa vµo hîp ®ång ®· ký kÕt bªn b¸n hµng sÏ ®­a hµng tíi ®Þa ®iÓm giao hµng theo quy ®Þnh, bªn mua sÏ cö nh©n viªn tíi ®Þa ®iÓm giao hµng ®Ó nhËn hµng. Khi bªn mua ký vµo chøng tõ giao nhËn hµng ho¸ th× coi nh­ hµng ho¸ ®· ®­îc tiªu thô. Chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸ cã thÓ do bªn b¸n hoÆc bªn mua chÞu tuú theo sù tho¶ thuËn cña hai bªn. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 16. LuËn v¨n tèt nghiÖp - 16 - Sinh viªn: NguyÔn V¨n B¾c  B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng: lµ ph­¬ng thøc mµ hµng ho¸ mua vÒ kh«ng nhËp kho mµ doanh nghiÖp chuyÓn th¼ng ®Õn cho bªn mua. §©y lµ ph­¬ng thøc b¸n hµng tiÕt kiÖm v× nã gi¶m ®­îc chi phÝ l­u th«ng vµ t¨ng nhanh sù vËn ®éng cña hµng ho¸. B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng cã 2 h×nh thøc:  B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng cã tham gia thanh to¸n: theo h×nh thøc nµy, doanh nghiÖp võa tiÕn hµnh thanh to¸n víi bªn cung cÊp hµng ho¸ vµ bªn mua hµng. NghÜa lµ ®ång thêi ph¸t sinh 2 nghiÖp vô mua hµng vµ b¸n hµng. B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng cã tham gia thanh to¸n cã 2 kiÓu: Giao tay ba: nghÜa lµ bªn mua cö ng­êi ®Õn nhËn hµng trùc tiÕp t¹i n¬i cung cÊp. Sau khi ký nhËn ®· giao hµng ho¸ th× hµng ho¸ ®­îc coi nh­ ®· tiªu thô. Göi hµng: doanh nghiÖp sÏ chuyÓn hµng ®Õn n¬i quy ®Þnh cho bªn mua, vµ hµng ho¸ ®­îc coi lµ tiªu thô khi bªn mua chÊp nhËn thanh to¸n  B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng kh«ng tham gia thanh to¸n: doanh nghiÖp chØ lµ bªn trung gian gi÷a bªn cung cÊp vµ bªn mua. Trong tr­êng hîp nµy t¹i ®¬n vÞ kh«ng ph¸t sinh nghiÖp vô mua b¸n hµng ho¸. Tuú theo ®iÒu kiÖn ký kÕt hîp ®ång mµ ®¬n vÞ ®­îc h­ëng kho¶n tiÒn hoa hång do bªn cung cÊp hoÆc bªn mua tr¶.  Ph­¬ng thøc b¸n lÎ: lµ h×nh thøc b¸n hµng trùc tiÕp cho ng­êi tiªu dïng hoÆc c¸c tæ chøc kinh tÕ mua ®Ó tiªu dïng n«Þ bé kh«ng mang tÝnh chÊt hinh doanh. B¸n lÎ hµng ho¸ lµ giai ®o¹n vËn ®éng cuèi cïng cña hµng tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïng. B¸n lÎ hµng ho¸ th­êng b¸n ®¬n chiÕc hoÆc khèi l­îng nhá, gi¸ b¸n th­ëng æn ®Þnh vµ th­êng thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt. B¸n lÎ th­êng cã c¸c h×nh thøc sau:  B¸n lÎ thu tiÒn tËp trung: lµ h×nh thøc b¸n hµng mµ nghiÖp vô thu tiÒn vµ giao hµng t¸ch rêi nhau. Mçi quÇy hµng cã mét nh©n viªn thu tiÒn riªng lamg nhiÖm vô thu tiÒn cña kh¸ch, viÕt ho¸ ®¬n cho kh¸ch hµng ®Õn nhËn hµng ë quÇy hµng do nh©n viªn giao hµng. Cuèi ca, nh©n viªn thu tiÒn sÏ lµm more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 17. LuËn v¨n tèt nghiÖp - 17 - Sinh viªn: NguyÔn V¨n B¾c giÊy nép tiÒn vµ nép tiÒn hµng cho thñ quü. Cßn nh©n viªn giao hµng x¸c ®Þnh sè l­îng hµng b¸n trong ca ®Ó lËp b¸o c¸o b¸n hµng.  H×nh thøc b¸n lÎ thu tiÒn trùc tiÕp: nh©n viªn b¸n hµng sÏ thu tiÒn trùc tiÕp vµ giao cho kh¸ch hµng. HÕt ca, nh©n viªn b¸n hµng sÏ nép tiÒn b¸n hµng cho thñ quü vµ kiÓm kª hµng ho¸ vµ lªn b¸o c¸o b¸n hµng.  H×nh thøc b¸n lÎ tù phôc vô: lµ h×nh thøc mµ kh¸ch hµng tù chän lÊy hµng ho¸ vµ mang ®Õn bµn tÝnh tiÒn ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng. Nh©n viªn b¸n hµng sÏ kiÓm hµng vµ tÝnh tiÒn cho kh¸ch hµng.  H×nh thøc b¸n tr¶ gãp: lµ h×nh thøc mµ ng­êi mua cã thÓ thanh to¸n tiÒn hµng nhiÒu lÇn. Ngoµi sè tiÒn b¸n hµng mµ doanh nghiÖp thu ®­îc theo gi¸ b¸n th«ng th­êng th× doanh nghiÖp cßn thu ®­îc mét kho¶n l·i do tr¶ chËm.  B¸n hµng tù ®éng: lµ h×nh thøc b¸n lÎ hµng ho¸ mµ trong ®ã c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i sö dông c¸c m¸y b¸n hµng tù ®éng chuyªn dïng cho mét hoÆc vµi lo¹i hµng ho¸ nµo ®ã ®Æt ë c¸c n¬i c«ng céng. Kh¸ch hµng sau khi mua hµng bá tiÒn vµo m¸y, m¸y sÏ tù ®éng ®Èy hµng ra cho kh¸ch hµng.  Ph­¬ng thøc b¸n hµng ®¹i lý hay ký göi hµng ho¸: lµ ph­¬ng thøc b¸n hµng mµ trong ®ã doanh nghiÖp giao hµng cho c¬ së ®¹i lý, ký göi sÏ trùc tiÕp b¸n hµng. Bªn nhËn ®¹i lý sÏ trùc tiÕp b¸n hµng, thanh to¸n tiÒn hµng vµ ®­îc h­ëng hoa hång ®¹i lý b¸n. Sè hµng göi ®¹i lý, ký göi vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. Sè hµng nµy ®­îc coi lµ tiªu thô khi doanh nghiÖp nhËn ®­îc th«ng b¸o chÊp nhËn thanh to¸n. 2.2. Ph¹m vi vµ thêi ®iÓm x¸c ®Þnh hµng b¸n: Ph¹m vi b¸n hµng ho¸: ®èi víi doanh nghiÖp th­¬ng m¹i th× hµng ho¸ ®­îc coi lµ tiªu thô vµ ®­îc ghi nhËn doanh thu b¸n hµng ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau: Hµng ho¸ ph¶i th«ng qua qu¸ tr×nh mua, b¸n vµ thanh to¸n theo mét ph­¬ng thøc nhÊt ®Þnh. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 18. LuËn v¨n tèt nghiÖp - 18 - Sinh viªn: NguyÔn V¨n B¾c Doanh nghiÖp sÏ mÊt quyÒn së h÷u hµng ho¸ vµ thu ®­îc tiÒn hµng hay mét lo¹i hµng ho¸ kh¸c hoÆc ®­îc ng­êi mua chÊp nhËn thanh to¸n. Hµng ho¸ b¸n ra ph¶i lµ hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp mua vµo víi môc ®Ých b¸n ra hoÆc gia c«ng chÕ biÕn ®Ó b¸n. Ngoµi ra, hµng ho¸ vÉn cã thÓ ®­îc coi lµ b¸n trong tr­êng hîp hµng xuÊt ®Ó ®æi lÊy hµng, xuÊt ®Ó tr¶ l­¬ng th­ëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, xuÊt lµm quµ tÆng, chµo hµng, qu¶ng c¸o, xuÊt tiªu dïng néi bé, phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, hµng ho¸ hao hôt tæn thÊt trong kh©u b¸n... Thêi ®iÓm x¸c ®Þnh hµng b¸n chÝnh lµ thêi ®iÓm ®­îc ghi nhËn doanh thu: B¸n bu«n qua kho, b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc giao hµng trùc tiÕp th× thêi ®iÓm ®­îc ghi nhËn doanh thu chÝnh lµ thêi ®iÓm ®¹i diÖn bªn mua ký nhËn hµng ho¸ vµ thanh to¸n tiÒn hµng hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. B¸n bu«n qua kho, b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc chuyÓn hµng: thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu lµ thêi ®iÓm nh©n viªn bªn mua ký nhËn ®ñ hµng vµ chÊp nhËn thanh to¸n. B¸n lÎ hµng ho¸: lµ thêi ®iÓm nhËn b¸o c¸o b¸n hµng cña nh©n viªn. B¸n hµng göi ®¹i lý, ký göi: lµ thêi ®iÓm c¸c c¬ së nhËn ®¹i lý, ký göi thanh to¸n tiÒn hµng hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n hoÆc göi th«ng b¸o hµng ®· b¸n ®­îc. 2.3. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ vèn: §Ó h¹ch to¸n, còng nh­ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ kÕ to¸n cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng ho¸ tiªu thô trong kú.ViÖc x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng ho¸ tiªu thô ë doanh nghiÖp ph¶i t«n träng nguyªn t¾c nhÊt qu¸n trong kÕ to¸n, tøc lµ ph¶i sö dông ph­¬ng ph¸p thèng nhÊt trong niªn ®é kÕ to¸n. Gi¸ mua cña hµng ho¸ tiªu thô xuÊt kho ®­îc tÝnh theo mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p sau ®©y: more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 19. LuËn v¨n tèt nghiÖp - 19 - Sinh viªn: NguyÔn V¨n B¾c  Ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh: khi ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy th× gi¸ mua hµng ho¸ ph¶i ®­îc theo dâi tõng l«, tõng lo¹i hµng vµ theo dâi tõ kh©u mua ®Õn kh©u b¸n, do ®ã hµng ho¸ xuÊt b¸n thuéc l« nµo th× gi¸ vèn hµng b¸n chÝnh lµ gi¸ mua cña hµng ho¸ ®ã.  Ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn:  Ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷: lµ ph­¬ng ph¸p tÝnh ®­îc gi¸ vèn cña hµng ho¸ xuÊt b¸n ngµy cuèi kú nªn c¬ së tÝnh gi¸ b×nh qu©n c¶ kú kinh doanh: Gi¸ b×nh Gi¸ thùc tÕ cña hµng tån Gi¸ thùc tÕ cña hµng nhËp qu©n gia ®Çu kú + trong kú quyÒn = Sè l­îng hµng tån ®Çu kú + Sè l­îng hµng nhËp trong kú  Ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp: theo ph­¬ng ph¸p nµy, trÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸ xuÊt tÝnh theo gi¸ b×nh qu©n cña lÇn nhËp tr­íc ®ã víi nghiÖp vô xuÊt. Nh­ vËy sau mçi lÇn nhËp kho ph¶i tÝnh l¹i gi¸ b×nh qu©n cña ®¬n vÞ hµng ho¸ trong kho lµm c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ hµng ho¸ xuÊt kho cho lÇn nhËp sau ®ã.  Ph­¬ng ph¸p gi¸ b×nh qu©n kú tr­íc: ®Ó tÝnh gi¸ vèn hµng ho¸ xuÊt trong kú ta lÊy sè l­îng hµng ho¸ thùc tÕ xuÊt b¸n trong kú nh©n víi ®¬n gi¸ b×nh qu©n cuèi kú tr­íc.  Ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc: lµ ph­¬ng ph¸p ®­îc dùa trªn gi¶ ®Þnh lµ hµng ho¸ ®­îc nhËp tr­íc th× sÏ tiªu thô tr­íc. Do ®ã hµng tån cuèi kú lµ nh÷ng hµng ho¸ nhËp sau. V× vËy, gi¸ vèn hµng ho¸ xuÊt kho trong kú ®­îc tÝnh theo gi¸ cña hµng ho¸ nhËp tr­íc.  Ph­¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tr­íc: ph­¬ng ph¸p nµy dùa trªn gi¶ ®Þnh lµ hµng ho¸ nhËp sau sÏ ®­îc tiªu thô tr­íc. Do ®ã, hµng ho¸ tån kho trong kú sÏ lµ hµng ho¸ mua tr­íc.  Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh theo trÞ gi¸ hµng tån kho cuèi kú: tÝnh trªn c¬ së gi¸ trÞ mua thùc tÕ lÇn cuèi: theo ph­¬ng ph¸p nµy th× trÞ gi¸ vèn hµng b¸n more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 20. LuËn v¨n tèt nghiÖp - 20 - Sinh viªn: NguyÔn V¨n B¾c sÏ ®­îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ hµng cßn l¹i ch­a b¸n t¹i ngµy x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kú kinh doanh.  Ph­¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n: ®¬n vÞ sÏ sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó tÝnh gi¸ hµng xuÊt vµ h¹ch to¸n hµng ngµy. Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo gi¸ trÞ mua thùc tÕ vµ gi¸ trÞ h¹ch to¸n cña toµn bé hµng ho¸ lu©n chuyÓn trong th¸ng ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè gi÷a gi¸ trÞ hµng mua thùc tÕ víi gi¸ h¹ch to¸n theo c«ng thøc sau: TrÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng TrÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸ ho¸ tån ®Çu kú + nhËp kho trong kú HÖ sè gi¸ = hµng ho¸ TrÞ gi¸ h¹ch to¸n cña hµng TrÞ gi¸ h¹ch to¸n cña hµng ho¸ ho¸ tån kho ®Çu kú + nhËp kho trong kú TrÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸ TrÞ gi¸ h¹ch to¸n cña hµng HÖ sè gi¸ hµng = x xuÊt kho trong kú ho¸ xuÊt kho trong kú ho¸ 2.4. H¹ch to¸n tæng hîp nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ chñ yÕu: 2.4.1. Tµi kho¶n sö dông:  TK 511 “Doanh thu b¸n hµng ho¸ vµ cung cÊp dÞch vô”: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña doanh nghiÖp trong mét kú kÕ to¸n cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tõ c¸c giao dÞch vµ c¸c nghiÖp vô sau: B¸n hµng: B¸n s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra vµ b¸n hµng ho¸ mua vµo. Cung cÊp dÞch vô: Thùc hiÖn c«ng viÖc ®· tho¶ thuËn theo hîp ®ång trong mét kú, hoÆc nhiÒu kú kÕ to¸n, nh­ cung cÊp dÞch vô vËn t¶i, du lÞch, cho thuª TSC§ theo ph­¬ng thøc cho thuª ho¹t ®éng.... TK 511 cã c¸c TK cÊp 2 nh­ sau: - TK 5111 “Doanh thu b¸n hµng ho¸” - TK 5112 “Doanh thu b¸n thµnh phÈm” - TK 5113 “Doanh thu cung cÊp dÞch vô” - TK 5114 “Doanh thu trî cÊp, trî gi¸” more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản