intTypePromotion=3

Luận văn kế toán:Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình

Chia sẻ: Nguyễn Phú Tiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:106

0
107
lượt xem
34
download

Luận văn kế toán:Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn kế toán với đề tài "Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình" có kết cấu nội dung gồm 3 chương: chương 1 lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp, chương 2 thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình, chương 3 một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn kế toán:Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình

 1. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1 Lêi nãi ®Çu Mét ®iÓm kh¸c nhau c¨n b¶n gi÷a kinh tÕ thÞ tr­êng vµ kinh tÕ tËp trung bao cÊp lµ vÊn ®Ò xem xÐt gi¸ trÞ, gi¸ trÞ sö dông vµ mèi quan hÖ gi÷a chóng. NÒn kinh tÕ tËp trung khi s¶n xuÊt s¶n phÈm thiªn vÒ gi¸ trÞ sö dông ®¸p øng c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt vµ sè l­îng ®Ò ra theo kÕ ho¹ch nh­ng khi chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng th× c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vËn ®éng theo qui luËt gi¸ trÞ: s¶n phÈm muèn c¹nh tranh th× hao phÝ lao ®éng c¸ biÖt cµng thÊp cµng tèt. Lý do nµy khiÕn viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lu«n lµ ®Ò tµi cÇn quan t©m cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. Muèn gi¸ thµnh h¹ th× chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i gi¶m. Trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp, ®ßi hái ph¶i ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c c¸c mÆt hiÖu n¨ng, hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh. Th«ng tin do kÕ to¸n cung cÊp lµm c¬ së cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ doanh nghiÖp nªn yªu cÇu ph¶i kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. §iÒu nµy cµng qu¸n triÖt h¬n trong h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. Thùc tiÔn lu«n biÕn ®æi, ®Æt ra yªu cÇu vÒ lý luËn còng nh­ chÕ ®é kÕ to¸n lu«n ph¶i söa ®æi, bæ sung cho phï hîp víi thùc tiÔn vµ th«ng lÖ kÕ to¸n quèc tÕ. Ngay trong thùc tiÔn, do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan, viÖc ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n t¹i c¸c doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®óng, ®ñ theo yªu cÇu nhÊt lµ viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. NhËn thøc ®­îc tÝnh cÊp thiÕt vµ tÇm quan träng ®ã, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty GiÇy Th­îng §×nh” cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò gåm ba phÇn chÝnh: Ch­¬ng I: Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty GiÇy Th­îng §×nh. Ch­¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty GiÇy Th­îng §×nh. §Ó hoµn thµnh ®Ò tµi nµy, em ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o – TS. NguyÔn N¨ng Phóc cïng sù gióp ®ì, chØ b¶o cña c¸c c¸n bé Phßng KÕ to¸n - Tµi chÝnh cña C«ng ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì quý b¸u ®ã. MÆc dï ®· cè g¾ng rÊt nhiÒu song do thêi gian thùc tËp ng¾n, tr×nh ®é h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, kÝnh mong sù c¶m th«ng vµ ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«, b¹n bÌ vµ c¸c anh chÞ trong Phßng KÕ to¸n – Tµi chÝnh ®Ó chuyªn ®Ò hoµn thiÖn h¬n. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 2. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2 Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng I : Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp c«ng nghiÖp 5 I. Chi phÝ s¶n xuÊt 5 1. Kh¸i niÖm 5 2 .Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 6 2.1. C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ cña chi phÝ 6 2.2.C¨n cø vµo môc ®Ých vµ c«ng dông cña chi phÝ 7 2.3. C¨n cø vµo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt víi khèi l­îng 8 c«ng viÖc, s¶n phÈm hoµn thµnh 2.4. C¨n cø vµo ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ mèi quan hÖ 8 víi ®èi t­îng chÞu chi phÝ II. Gi¸ thµnh s¶n phÈm 10 1. Kh¸i niÖm 10 2. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm 11 3. C¸c lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm 12 3.1. Theo thêi ®iÓm vµ nguån sè liÖu h×nh thµnh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh 12 3.2. Theo ph¹m vi ph¸t sinh chi phÝ 12 III. NhiÖm vô cña kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ 13 thµnh s¶n phÈm IV. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt - tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm víi c«ng 13 t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp V. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p h¹nh to¸n chi phÝ s¶n xuÊt 14 1. §èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt 14 1.1. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm 14 1.2. C¨n cø vµo lo¹i h×nh s¶n xuÊt 15 1.3. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt 15 1.4. C¨n cø vµo c¸c yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp 15 2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt 15 2.1. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo c«ng viÖc 15 2.2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n theo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt 16 2.3. Ph­¬ng ph¸p liªn hîp h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt 16 2.4. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ®Þnh møc 16 3. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 16 VI. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 17 1. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 17 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 3. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 3 2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 17 2.1. Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp 18 2.2. Ph­¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ 18 2.3. Ph­¬ng ph¸p hÖ sè 18 2.4. Ph­¬ng ph¸p tû lÖ 19 2.5. Ph­¬ng ph¸p lo¹i trõ gi¸ trÞ s¶n phÈm phô 20 2.6. Ph­¬ng ph¸p liªn hîp 20 3. Ph­¬ng ¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong mét sè lo¹i h×nh doanh nghiÖp 20 3.1. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt gi¶n ®¬n 20 3.2. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng 20 3.3. Doanh nghiÖp ¸p dông hÖ thèng h¹ch to¸n ®Þnh møc 21 3.4. Doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p, kiÓu chÕ biÕn liªn tôc 21 VII. H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn 22 1. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 22 2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 24 3. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung 25 4. H¹ch to¸n chi phÝ tr¶ tr­íc 27 5. H¹ch to¸n chi phÝ ph¶i tr¶ 28 6. H¹ch to¸n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt 29 6.1. H¹ch to¸n thiÖt h¹i vÒ s¶n phÈm háng 29 6.2. H¹ch to¸n thiÖt h¹i ngõng s¶n xuÊt 30 7. H¹ch to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt phô 31 7.1. Ph­¬ng ph¸p ph©n bæ gi¶n ®¬n 32 7.2. Ph­¬ng ph¸p ph©n bæ lÉn nhau mét lÇn 33 7.3. Ph­¬ng ph¸p ®¹i sè 34 8. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt 34 8.1. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt 35 8.2. KiÓm kª vµ tÝnh gi¸ s¶n phÈm dë dang 35 VIII. H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 37 1. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 37 2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 38 3. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung 38 4. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kiÓm kª vµ tÝnh gi¸ s¶n phÈm dë dang 38 IX. Chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n 39 1. Chøng tõ 39 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 4. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 4 2. Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt 40 3. Sæ kÕ to¸n tæng hîp 40 42 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty GiÇy Th­îng §×nh I. Mét sè nÐt kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty 42 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 42 2. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ 43 3. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 44 4. §Æc ®iÓm c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý 47 5. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n 50 5.1. Tæ chøc vÒ mÆt nh©n sù 50 5.2. Tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch vµ h¹ch to¸n 52 II. Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty GiÇy Th­îng 54 §×nh 1. §Æc ®iÓm vµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 54 2. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt 55 3. HÖ thèng tµi kho¶n, sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ 55 s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh 4. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty GiÇy Th­îng §×nh 57 4.1. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 57 4.2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 62 4.3. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung 67 4.4. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kiÓm kª vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 73 dë dang III. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty GiÇy Th­îng §×nh 75 1. C«ng t¸c qu¶n lý gi¸ thµnh 75 2. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh 75 Ch­¬ng III: Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt 77 vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty GiÇy Th­îng §×nh I. NhËn xÐt chung vÒ tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ 77 thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty GiÇy Th­îng §×nh 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i h¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh ®óng, 77 tÝnh ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm 2. Nguyªn t¾c hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh 78 s¶n phÈm 3. NhËn xÐt chung vÒ tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ 79 thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty GiÇy Th­îng §×nh more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 5. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 5 II. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt 81 vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty GiÇy Th­îng §×nh KÕt luËn 90 Ch­¬ng I Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp c«ng nghiÖp I. Chi phÝ s¶n xuÊt 1. Kh¸i niÖm §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp cÇn cã ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè: lao ®éng, ®èi t­îng lao ®éng vµ t­ liÖu lao ®éng. Sù tham gia cña c¸c yÕu tè vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (c¸c yÕu tè ®Çu vµo) h×nh thµnh c¸c kho¶n chi phÝ t­¬ng øng. Gi¸ trÞ s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô gåm 3 bé phËn C, V, m. C: lµ toµn bé gi¸ trÞ t­ liÖu s¶n xuÊt ®· tiªu hao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô, nh­ : khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ nguyªn vËt liÖu... Bé phËn nµy gäi lµ lao ®éng qu¸ khø (lao ®éng vËt ho¸). V: lµ chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô. Bé phËn nµy gäi lµ lao ®éng sèng. m: lµ gi¸ trÞ lao ®éng sèng t¹o ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô. ë gãc ®é doanh nghiÖp, ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm doanh nghiÖp ph¶i bá ra 2 bé phËn chi phÝ lµ C vµ V. Nh­ vËy, chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c kho¶n hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· chi ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét kú kinh doanh nhÊt ®Þnh (th¸ng, quý, n¨m ). VÒ b¶n chÊt chi phÝ s¶n xuÊt d­íi tõng gãc ®é nghiªn cøu nh­ sau:  §èi víi c¸c nhµ kinh tÕ häc: Chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¸c phÝ tæn ph¶i chÞu khi s¶n xuÊt s¶n phÈm trong k×. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 6. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 6  §èi víi c¸c nhµ qu¶n lý tµi chÝnh, thuÕ, ng©n hµng: Chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¸c kho¶n chi liªn quan tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.  §èi víi nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp: Chi phÝ s¶n xuÊt lµ kho¶n ph¶i bá ra ®Ó mua c¸c yÕu tè cÇn thiÕt phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt cho doanh nghiÖp trong giíi h¹n ®Çu t­ kh«ng ®æi.  §èi víi c¸c nhµ kÕ to¸n: Chi phÝ s¶n xuÊt lµ kho¶n ph¶i hy sinh hay trõ ra ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých nhÊt ®Þnh, nã ®­îc xem xÐt nh­ mét l­îng tiÒn ph¶i tr¶ cho c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong viÖc t¹o ra s¶n phÈm. Theo quan ®iÓm cña kÕ to¸n Ph¸p, chi phÝ s¶n xuÊt lµ tÊt c¶ tiÒn mµ doanh nghiÖp ®· bá ra ®Ó mua c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, gåm: tiÒn mua vËt t­, dÞch vô phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, thï lao cho ng­êi lao ®éng vµ c¸c kho¶n chi kh¸c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt hÑp h¬n kh¸i niÖm chi phÝ. Chi phÝ tÝnh cho tÊt c¶ c¸c yÕu tè ®Çu vµo trong kú kinh doanh gåm c¶ chi phÝ s¶n xuÊt vµ chi phÝ ngoµi s¶n xuÊt. MÆt kh¸c, chi phÝ kh¸c víi chi tiªu: chØ ®­îc tÝnh lµ chi phÝ cña kú h¹ch to¸n nh÷ng hao phÝ vÒ tµi s¶n vµ lao ®éng cã liªn quan ®Õn khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú chø kh«ng ph¶i mäi kho¶n chi ra trong kú h¹ch to¸n. Ng­îc l¹i, chi tiªu lµ sù gi¶m ®i ®¬n thuÇn c¸c lo¹i tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vèn cña doanh nghiÖp, bÊt kÓ nã dïng vµo môc ®Ých g×. Tæng sè chi tiªu trong kú cña doanh nghiÖp bao gåm chi tiªu cho qu¸ tr×nh cung cÊp (chi mua vËt t­, hµng ho¸ ), chi tiªu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh (chi cho s¶n xuÊt s¶n phÈm, c«ng t¸c qu¶n lÝ ) vµ chi tiªu cho qu¸ tr×nh tiªu thô (chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, qu¶ng c¸o ). Chi tiªu lµ c¬ së ph¸t sinh cña chi phÝ, kh«ng cã chi tiªu th× kh«ng cã chi phÝ. Tæng chi phÝ trong kú cña doanh nghiÖp bao gåm toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n hao phÝ hoÆc tiªu dïng hÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tÝnh vµo kú nµy. Chi phÝ vµ chi tiªu kh¸c nhau c¶ vÒ mÆt l­îng vµ thêi gian:  Chi phÝ ®­îc cÊu thµnh tõ kho¶n chi tiªu trong kú (th­êng ph¸t huy t¸c dông mét lÇn).  Chi phÝ ®­îc cÊu thµnh tõ c¸c kho¶n chi tiªu cña kú tr­íc ph©n bæ chi phÝ cña kú nµy.  Chi phÝ ®­îc cÊu thµnh tõ c¸c kho¶n chi tiªu cña kú sau nh­ng liªn quan ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh cña kú nµy (chi phÝ ph¶i tr¶). Sù kh¸c biÖt gi÷a chi tiªu vµ chi phÝ trong c¸c doanh nghiÖp lµ do ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt vËn ®éng vµ ph­¬ng thøc dÞch chuyÓn gi¸ trÞ cña tõng lo¹i tµi s¶n vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ yªu cÇu kü thuËt h¹ch to¸n cña chóng. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 7. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 7 2.Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt lµ viÖc s¾p xÕp chi phÝ s¶n xuÊt vµo tõng lo¹i, tõng nhãm theo nh÷ng ®Æc ®iÓm ®Æc tr­ng nhÊt ®Þnh. Ng­êi ta th­êng sö dông mét sè tiªu thøc sau: 2.1. C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ cña chi phÝ Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, chi phÝ ®­îc chia thµnh c¸c yÕu tè kh¸c nhau mµ mçi yÕu tè chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ cã cïng mét néi dung kinh tÕ, kh«ng ph©n biÖt chi phÝ ®ã ph¸t sinh ë ®©u vµ môc ®Ých, c«ng dông cña chi phÝ ®ã nh­ thÕ nµo. Toµn bé c¸c chi phÝ ®­îc chia thµnh c¸c yÕu tè sau:  Chi phÝ nguyªn vËt liÖu gåm c¸c chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ, céng cô, dông cô mµ doanh nghiÖp ®· sö dông cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú (lo¹i trõ gi¸ trÞ dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho vµ phÕ liÖu thu håi cïng víi nhiªn liÖu, ®éng lùc).  Chi phÝ nh©n c«ng bao gåm toµn bé sè tiÒn c«ng ph¶i tr¶, tiÒn trÝch b¶o hiÓm x· héi (BHXH), b¶o hiÓm y tÕ (BHYT), kinh phÝ c«ng ®oµn (KPC§) mµ doanh nghiÖp ph¶i chÞu.  Chi phÝ vÒ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh gåm toµn bé sè khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i trÝch cña tÊt c¶ c¸c tµi s¶n sö dông vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú.  Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi gåm toµn bé sè tiÒn mµ doanh nghiÖp ®· chi tr¶ cho c¸c lo¹i dÞch vô mua ngoµi nh­ tiÒn ®iÖn, n­íc, b­u phÝ phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.  Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ kh¸c dïng vµo s¶n xuÊt, ngoµi bèn yÕu tè trªn. C¸ch ph©n lo¹i nµy cho biÕt kÕt cÊu, tû träng cña tõng yÕu tè chi phÝ ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. Ngoµi ra, nã cßn gióp cho viÖc lËp b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè ë B¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh, cung cÊp tµi liÖu tham kh¶o ®Ó lËp dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch cung øng vËt t­, kÕ ho¹ch quü l­¬ng vµ tÝnh to¸n nhu cÇu vèn l­u ®éng cho kú sau ®ång thêi cung cÊp tµi liÖu ®Ó tÝnh to¸n thu nhËp quèc d©n. 2.2. C¨n cø vµo môc ®Ých vµ c«ng dông cña chi phÝ Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, ý nghÜa c¸c bé phËn chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm kh¸c nhau th× ®­îc xÕp riªng theo ba kho¶n môc sau:  Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: PhÇn nµy bao gåm gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh, nguyªn vËt liÖu phô, nhiªn liÖu tiªu hao trùc tiÕp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm.  Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 8. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 8 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp gåm chi phÝ vÒ tiÒn c«ng, phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: BHXH, BHYT, KPC§.  Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ chi phÝ ph¸t sinh ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt cã chøc n¨ng phôc vô chung cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. C¸ch ph©n lo¹i c¨n cø vµo môc ®Ých vµ c«ng dông phôc vô tèt cho c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt: cung cÊp sè liÖu cho kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, lµm tµi liÖu tham kh¶o ®Ó lËp ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt vµ lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm cho kú sau ®ång thêi cßn gióp cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ mçi kho¶n môc chi phÝ chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ cã cïng môc ®Ých, c«ng dông mµ kh«ng ph©n biÖt chi phÝ ®ã cã néi dung nh­ thÕ nµo. 2.3 . C¨n cø vµo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt víi khèi l­îng c«ng viÖc, s¶n phÈm hoµn thµnh Theo c¸ch nµy, chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc ph©n thµnh c¸c lo¹i:  Chi phÝ kh¶ biÕn (biÕn phÝ): BiÕn phÝ lµ nh÷ng chi phÝ mµ tæng sè hoÆc tû lÖ so víi khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh thay ®æi (khèi l­îng c«ng viÖc, s¶n phÈm hoµn thµnh t¨ng th× tæng chi phÝ t¨ng vµ ng­îc l¹i) nh­ng nÕu tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm th× kh«ng ®æi. Ch¼ng h¹n, nh­: chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, nh©n c«ng trùc tiÕp.  Chi phÝ bÊt biÕn (®Þnh phÝ): §Þnh phÝ lµ nh÷ng chi phÝ kh«ng thay ®æi vÒ tæng sè so víi khèi l­îng, c«ng viÖc hoµn thµnh nh­ng nÕu tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, c«ng viÖc hoµn thµnh th× l¹i thay ®æi. Ch¼ng h¹n: chi phÝ vÒ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ thuª mÆt b»ng Trong chi phÝ s¶n xuÊt chung phÇn lín lµ ®Þnh phÝ. C¸ch ph©n lo¹i nµy cã ý nghÜa rÊt lín trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp, gióp cho viÖc xem xÐt c¸ch øng xö tõng lo¹i chi phÝ, ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn, phôc vô viÖc ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý cÇn thiÕt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. MÆt kh¸c, gióp viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ trong c¸c b¸o c¸o bé phËn ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý. 2.4. C¨n cø vµo ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ mèi quan hÖ víi ®èi t­îng chÞu chi phÝ Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc chia ra lµm hai lo¹i: more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 9. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 9  Chi phÝ trùc tiÕp: Lµ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt cã quan hÖ trùc tiÕp víi viÖc s¶n xuÊt ra mét lo¹i s¶n phÈm, mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh. Nh÷ng chi phÝ nµy kÕ to¸n cã thÓ c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ®Ó ghi trùc tiÕp cho ®èi t­îng chÞu chi phÝ.  Chi phÝ gi¸n tiÕp: Lµ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt cã liªn quan ®Õn s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm, nhiÒu c«ng viÖc. Nh÷ng chi phÝ nµy kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng cã liªn quan theo mét tiªu chuÈn thÝch hîp C¸ch ph©n lo¹i nµy cã ý nghÜa ®èi víi viÖc x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ®èi t­îng mét c¸ch ®óng ®¾n, hîp lý. Ngoµi c¸c c¸ch ph©n lo¹i trªn, cßn mét sè c¸ch kh¸c nh­ : ph©n lo¹i theo c¸ch thøc kÕt chuyÓn chi phÝ ë Ph¸p coi chi phÝ lµ gi¸ phÝ ph¶i tr¶ khi sö dông ®å vËt vµ dÞch vô nh»m môc ®Ých kiÕm lêi, chi phÝ lµ kho¶n chi lµm gi¶m vèn cña C«ng ty nh­ng vÉn ph¶i thùc hiÖn theo hy väng sè thu nhËp mang l¹i sÏ lµm t¨ng thªm vèn. Quan niÖm nµy chia chi phÝ theo c¸c yÕu tè:  Chi phÝ vÒ nh©n viªn: gåm tiÒn l­¬ng, phô cÊp, th­ëng.  Chi phÝ vÒ thuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c nép ng©n s¸ch.  Chi phÝ vÒ dÞch vô mua ngoµi.  Chi phÝ vÒ qu¶ng c¸o, quµ tÆng, vËn chuyÓn, b­u ®iÖn, ng©n hµng.  Chi phÝ qu¶n lý th«ng th­êng.  Chi phÝ vÒ tµi chÝnh, vay ph¶i tr¶, chiÕt khÊu ph¶i tr¶.  Chi phÝ ®Æc biÖt. Còng theo kh¸i niÖm trªn, nÕu hiÓu chi phÝ lµ sè tiÒn bá ra ®Ó mua c¸c yÕu tè cÇn thiÕt cho chÕ t¹o s¶n phÈm th× chi phÝ gåm hai bé phËn:  Chi phÝ mua hµng, vËt t­, c¸c lo¹i dù tr÷ s¶n xuÊt.  C¸c phÝ tæn ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. ë Mü quan niÖm: Chi phÝ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm tÊt c¶ c¸c chi phÝ vµ nguån ®­îc sö dông ®Ó mang l¹i doanh thu. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt dùa vµo hai c¨n cø :  C¨n cø vµo mèi quan hÖ víi khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt th× gåm cã chi phÝ bÊt biÕn vµ chi phÝ kh¶ biÕn.  Chi phÝ bÊt biÕn lµ phÇn chi phÝ hÇu nh­ gi÷ nguyªn tæng sè tiÒn víi mäi khèi l­îng s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ra.  Chi phÝ kh¶ biÕn lµ phÇn chi phÝ cã xu h­íng gia t¨ng theo sù gia t¨ng cña khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ cã xu h­íng gi¶m so víi sù gi¶m sót cña sè l­îng s¶n phÈm. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 10. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 10  C¨n cø vµo mèi quan hÖ víi b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc chia thµnh chi phÝ ®Þnh møc vµ chi phÝ lÞch sö.  Chi phÝ ®Þnh møc lµ chi phÝ ph¶i g¸nh chÞu ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc .  Chi phÝ lÞch sö lµ chi phÝ thùc tÕ ph¶i g¸nh chÞu. Qua c¸ch ph©n lo¹i cña c¸c n­íc th× kÕ to¸n ph¸p khã x¸c ®Þnh chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm, mµ ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ thµnh toµn bé. KÕ to¸n Mü vµ ViÖt Nam ph©n lo¹i râ rµng h¬n, thuËn lîi cho viÖc x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh x¸c. II. Gi¸ thµnh s¶n phÈm 1. Kh¸i niÖm Trong s¶n xuÊt, chi phÝ s¶n xuÊt chØ lµ mét mÆt thÓ hiÖn sù hao phÝ. §Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng kinh doanh cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i ®­îc xem xÐt trong mèi quan hÖ víi mÆt thø hai còng lµ mÆt c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®ã lµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt thu ®­îc. Quan hÖ so s¸nh ®ã h×nh thµnh nªn kh¸i niÖm gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c kho¶n hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cã liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét khèi l­îng s¶n phÈm, dÞch vô nhÊt ®Þnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét ph¹m trï cña s¶n xuÊt hµng ho¸. Nh÷ng chi phÝ ®­a vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i ph¶n ¸nh ®­îc gi¸ trÞ thùc cña c¸c t­ liÖu s¶n xuÊt ®· tiªu dïng vµ c¸c chi tiªu kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc bï ®¾p gi¶n ®¬n hao phÝ lao ®éng sèng. Mäi c¸ch tÝnh to¸n chñ quan, kh«ng ph¶n ¸nh ®óng c¸c yÕu tè gi¸ trÞ trong gi¸ thµnh ®Òu cã thÓ dÉn ®Õn viÖc ph¸ vì c¸c quan hÖ hµng ho¸ - tiÒn tÖ, kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh vµ kh«ng thùc hiÖn ®­îc t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n vµ t¸i s¶n xuÊt më réng. Nh­ vËy, ®i chi tiÕt h¬n ta thÊy:  VÒ kh¸ch quan: Gi¸ thµnh lµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ t­ liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng kÕt tinh trong mét ®¬n vÞ s¶n phÈm.  VÒ chñ quan: Trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh ra gi¸ thµnh s¶n phÈm trong kú, nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm phô thuéc vµo ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n vµ c¸c biÖn ph¸p ®¸nh gi¸ kh¸c nhau vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng. Gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc x¸c ®Þnh cho tõng lo¹i s¶n phÈm cô thÓ vµ chØ tÝnh to¸n víi sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh, kÕt thóc toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (thµnh phÈm) hay hoµn thµnh mét, hoÆc mét sè c«ng ®o¹n s¶n xuÊt (b¸n thµnh phÈm) mµ kh«ng tÝnh cho s¶n phÈm ®ang n»m trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 11. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 11  Liªn hÖ víi kÕ to¸n quèc tÕ cho thÊy: a. KÕ to¸n Ph¸p coi gi¸ thµnh s¶n phÈm bao gåm:  Gi¸ mua c¸c vËt liÖu tiªu hao: c¸c chi phÝ ®Ó mua c¸c vËt liÖu chÕ t¹o s¶n phÈm.  Chi phÝ trùc tiÕp s¶n xuÊt: c¸c chi phÝ chi ra ®Ó tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm.  Chi phÝ gi¸n tiÕp: cã thÓ ph©n bæ hîp lý vµo ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. C¸c chi phÝ kh«ng ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm:  Chi phÝ qu¶n lý chung: chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp  Chi phÝ tµi chÝnh: chi phÝ chi ra trong c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh  Chi phÝ s­u tÇm ph¸t triÓn: chi phÝ doanh nghiÖp ®· ®Çu t­ vµo lÜnh vùc s­u tÇm, ph¸t triÓn phôc vô lîi Ých cho doanh nghiÖp b. KÕ to¸n Mü: ChØ cho phÐp tÝnh vµo gi¸ thµnh c¸c chi phÝ trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tøc lµ c¸c kho¶n chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, tiÒn l­¬ng nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt, chi phÝ qu¶n lý ph©n x­ëng míi ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh. C¸c chi phÝ kh¸c ngoµi s¶n xuÊt, nh­ : chi phÝ vÒ tµi chÝnh, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp chØ dïng ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu qu¶, kh«ng tÝnh vµo gi¸ thµnh. 2. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm Nh­ trªn ®· nãi, chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai mÆt trong cïng mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh kÕt qu¶ sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm còng nh­ c¸c gi¶i ph¸p mµ doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn nh»m môc ®Ých chi phÝ bá ra Ýt nhÊt nh­ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt thu ®­îc nhiÒu nhÊt. Gi¸ thµnh s¶n phÈm cßn lµ c¬ së tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm gièng nhau vÒ chÊt v× ®Òu lµ c¸c chi phÝ nh­ng kh¸c nhau vÒ mÆt l­îng vµ kú h¹ch to¸n, thÓ hiÖn:  Chi phÝ lu«n g¾n víi mét thêi kú nhÊt ®Þnh cßn gi¸ thµnh g¾n víi khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh.  Chi phÝ liªn quan tíi tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau cña doanh nghiÖp, nh­ng gi¸ thµnh s¶n phÈm chØ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm.  Chi phÝ trong kú bao gåm chi phÝ ®· tr¶ cho kú tr­íc nh­ng ch­a ph©n bæ cho kú nµy vµ chi phÝ ph¶i tr¶ kú tr­íc nh­ng kú nµy míi thùc tÕ ph¸t sinh, nh­ng kh«ng gåm phÇn chi phÝ ph¶i tr¶ kú tr­íc ph©n bæ cho kú nµy vµ nh÷ng chi phÝ ph¶i tr¶ kú nµy nh­ng ch­a thùc tÕ ph¸t sinh. Gi¸ more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 12. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 12 thµnh s¶n phÈm chØ liªn quan ®Õn chi phÝ ph¶i tr¶ kú nµy vµ chi phÝ ph¶i tr¶ tr­íc ®­îc ph©n bæ trong kú.  Chi phÝ kh«ng chØ liªn quan ®Õn s¶n phÈm hoµn thµnh mµ cßn liªn quan ®Õn c¶ s¶n phÈm dë dang cuèi kú vµ s¶n phÈm háng. Cßn gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng liªn quan ®Õn 2 vÊn ®Ò ®ã nh­ng liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt cña s¶n phÈm dë dang kú tr­íc chuyÓn sang. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú 3. C¸c lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm §Ó ®¸p øng yªu cÇu cña qu¶n lý, h¹ch to¸n vµ kÕ ho¹ch ho¸ gi¸ thµnh còng nh­ yªu cÇu x©y dùng gi¸ c¶ hµng ho¸, gi¸ thµnh ®­îc xem xÐt d­íi nhiÒu gãc ®é, ph¹m vi tÝnh to¸n kh¸c nhau. 3.1. Theo thêi ®iÓm vµ nguån sè liÖu ®Ó tÝnh gi¸ thµnh Theo c¸ch nµy, gi¸ thµnh gåm c¸c lo¹i:  Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc tÝnh trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt kÕ ho¹ch vµ s¶n l­îng kÕ ho¹ch. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh kÕ ho¹ch do bé phËn kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp thùc hiÖn vµ ®­îc tiÕn hµnh tr­íc khi b¾t ®Çu qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch cña s¶n phÈm lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp, lµ c¨n cø ®Ó so s¸nh, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp.  Gi¸ thµnh ®Þnh møc Gi¸ thµnh ®Þnh møc lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së ®Þnh møc chi phÝ hiÖn hµnh vµ chØ tÝnh cho ®¬n vÞ s¶n phÈm. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh ®Þnh møc thùc hiÖn tr­íc khi chÕ t¹o s¶n phÈm. Gi¸ thµnh ®Þnh møc lµ c«ng cô qu¶n lý ®Þnh møc cña doanh nghiÖp, lµ th­íc ®o ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ sö dông tµi s¶n, vËt t­, lao ®éng trong s¶n xuÊt, gióp cho doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ, kÜ thuËt ®· thùc hiÖn, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh.  Gi¸ thµnh thùc tÕ Gi¸ thµnh thùc tÕ lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc tÝnh trªn c¬ së sè liÖu chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ®· ph¸t sinh, tËp hîp ®­îc trong k× vµ s¶n l­îng s¶n phÈm thùc tÕ ®· s¶n xuÊt ra trong k×. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 13. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 13 Gi¸ thµnh thùc tÕ chØ cã thÓ tÝnh to¸n ®­îc sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm thùc tÕ lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh kÕt qu¶ phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp trong viÖc tæ chøc vµ sö dông c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ-tæ chøc-kÜ thuËt ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3.2. Theo ph¹m vi ph¸t sinh chi phÝ Trªn gãc ®é nµy, gi¸ thµnh s¶n phÈm gåm hai lo¹i: gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh toµn bé.  Gi¸ thµnh s¶n xuÊt Gi¸ thµnh s¶n xuÊt lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh tÊt c¶ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm g¾n víi qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n = Chi phÝ nguyªn vËt + Chi phÝ nh©n + Chi phÝ s¶n xuÊt liÖu trùc tiÕp c«ng trùc tiÕp xuÊt chung  Gi¸ thµnh toµn bé Gi¸ thµnh toµn bé lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm. VÒ mÆt kÕ to¸n kh«ng bao giê thÓ hiÖn gi¸ thµnh toµn bé. Gi¸ thµnh toµn bé = Gi¸ thµnh s¶n xuÊt + Chi phÝ ngoµi s¶n xuÊt III. NhiÖm vô cña kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm KÕ to¸n lµm nhiÖm vô cung cÊp th«ng tin cho c¸c cÊp qu¶n trÞ doanh nghiÖp, cho nhµ n­íc (c¬ quan thuÕ), cho ng©n hµng, chñ ®Çu t­ ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i ®¸p øng ®­îc yªu cÇu tÝnh ®óng, ®ñ, hîp lÝ c¸c kho¶n chi phÝ ®Ó phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh ®­îc chÝnh x¸c. Yªu cÇu ®ã ®­îc cô thÓ ho¸ thµnh c¸c nhiÖm vô sau:  X¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp.  TËp hîp vµ ph©n bæ tõng lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng ®èi t­îng chÞu chi phÝ s¶n xuÊt.  X¸c ®Þnh ®óng ®¾n gi¸ trÞ cña s¶n phÈm dë dang cuèi k×. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 14. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 14  Cuèi k×, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ thµnh vµ kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph¸t hiÖn kÞp thêi kh¶ n¨ng tiÒm tµng ®Ó ®Ò xuÊt biÖn ph¸p thÝch hîp cho l·nh ®¹o doanh nghiÖp. IV. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt - tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm víi c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp ChÞu t¸c ®éng cña qui luËt gi¸ trÞ trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp coi lîi nhuËn lµ môc tiªu c¬ b¶n nhÊt. §Ó lîi nhuËn ®¹t tèi ®a th× hoÆc ph¶i t¨ng doanh thu, hoÆc gi¶m chi phÝ, hoÆc c¶ hai. Trong tæng chi phÝ th× chi phÝ s¶n xuÊt lµ phÇn c¬ b¶n ë nh÷ng doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. TiÕt kiÖm chi phÝ ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕt hîp víi viÖc kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, c¶i tiÕn mÉu m·, bao b× sÏ t¹o vÞ thÕ tèt trong c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. §Ó lµm ®­îc nh­ vËy, doanh nghiÖp ph¶i sö dông hµng lo¹t c¸c biÖn ph¸p: ®æi míi qui tr×nh c«ng nghÖ, t×m nguån nguyªn liÖu tèt, rÎ, ®µo t¹o c«ng nh©n tay nghÒ cao C¸c nhµ qu¶n trÞ cÇn theo dâi th­êng xuyªn, kÞp thêi mäi sù biÕn ®éng cña chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm; ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®Ó tiªu thô s¶n phÈm nhanh, lµm t¨ng tèc ®é chu chuyÓn vèn, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. C¸c b¸o c¸o s¶n xuÊt cÇn ®­îc lËp ®Çy ®ñ, tu©n theo c¸c thñ tôc ®· qui ®Þnh. HiÖn nay, nhiÒu doanh nghiÖp nhµ n­íc trong t×nh tr¹ng l·i gi¶, lç thËt do kh«ng h¹ch to¸n ®óng, ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt. Ch¼ng h¹n, chi phÝ vÒ quyÒn sö dông ®Êt hÇu nh­ kh«ng tÝnh ®ñ ë tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc: kh«ng tÝnh hoÆc tÝnh víi møc rÊt thÊp. V. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt 1. §èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt X¸c ®Þnh ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn, quan träng cña viÖc tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. Tæ chøc h¹ch to¸n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bao gåm hai giai ®o¹n kÕ tiÕp nhau vµ cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. §ã lµ giai ®o¹n h¹ch to¸n chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt vµ giai ®o¹n tÝnh gi¸ thµnh. ViÖc ph©n chia nµy do sù kh¸c nhau vÒ ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. §èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh vÒ ®Þa ®iÓm ph¸t sinh hoÆc ®èi t­îng g¸nh chÞu chi phÝ mµ c¸c chi phÝ ®­îc tËp hîp theo ®ã. Chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cã thÓ ph¸t sinh ë nhiÒu ®Þa ®iÓm (ph©n x­ëng, tæ, ®éi) kh¸c nhau vµ cã thÓ liªn quan more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 15. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 15 ®Õn nhiÒu lo¹i s¶n phÈm hay thùc hiÖn c¸c lo¹i dÞch vô kh¸c nhau. X¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt phï hîp víi t×nh h×nh ho¹t ®éng, ®Æc ®iÓm qui tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lÝ chi phÝ cña doanh nghiÖp míi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 1.1. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm §Æc ®iÓm qui tr×nh c«ng nghÖ ®­îc xem xÐt ë hai møc ®é: gi¶n ®¬n hay phøc t¹p. Víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ lµ s¶n phÈm hoÆc toµn bé qui tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p, ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ lµ bé phËn, chi tiÕt s¶n phÈm, c¸c giai ®o¹n chÕ biÕn, qui tr×nh c«ng nghÖ, ®¬n vÞ s¶n xuÊt 1.2. C¨n cø vµo lo¹i h×nh s¶n xuÊt Víi lo¹i h×nh s¶n xuÊt ®¬n chiÕc, ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng bé phËn, tõng s¶n phÈm. Víi lo¹i h×nh s¶n xuÊt hµng lo¹t cì nhá, ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¸c ®¬n ®Æt hµng riªng biÖt. Víi lo¹i h×nh s¶n xuÊt hµng lo¹t cã khèi l­îng lín, ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo toµn bé khèi l­îng s¶n phÈm. 1.3. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt Tuú theo c¸ch thøc tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý cña doanh nghiÖp, cã ph©n x­ëng th× cã thÓ coi ph©n x­ëng lµ ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. SÏ cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n ®Ó ®èi chiÕu vµ kiÓm tra, ph©n tÝch quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c ®Õn tõng ph©n x­ëng trong qu¶n lÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 1.4. C¨n cø vµo yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp Doanh nghiÖp cã h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé mét c¸ch réng r·i ®ßi hái ph¶i kiÓm tra, ph©n tÝch vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tõng ph©n x­ëng, tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt th× ®èi t­îng h¹ch to¸n cã thÓ lµ ph©n x­ëng, c«ng ®o¹n s¶n xuÊt. Ngoµi bèn c¨n cø trªn, thùc tÕ cßn mét sè c¨n cø kh¸c nh­ c¨n cø vµo tÝnh chÊt s¶n phÈm tuú theo ®iÒu kiÖn mµ doanh nghiÖp ¸p dông cho thÝch hîp. 2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ hÖ thèng c¸c c¸ch thøc, biÖn ph¸p sö dông ®Ó tËp hîp vµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 16. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 16 2.1. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo c«ng viÖc Theo ph­¬ng ph¸p nµy, ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc x¸c ®Þnh theo lo¹i s¶n phÈm, tõng lo¹i c«ng viÖc, tõng ®¬n ®Æt hµng. Trªn c¬ së ®ã, kÕ to¸n më sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng ®èi t­îng. Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh kh«ng kÓ ë ®©u, bé phËn nµo ®Òu ®­îc ph©n lo¹i theo s¶n phÈm, c«ng viÖc, ®¬n ®Æt hµng. Tr­êng hîp chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt th× kÕ to¸n dùa vµo mét tiªu chuÈn ph©n bæ thÝch hîp cho tõng ®èi t­îng vµ ghi vµo sæ t­¬ng øng. Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông khi doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn sau:  S¶n phÈm cã tÝnh ®¬n chiÕc, gi¸ trÞ lín, kÕt cÊu phøc t¹p.  S¶n phÈm s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng.  Chu k× s¶n xuÊt s¶n phÈm kÐo dµi. Tµi kho¶n sö dông ®­îc chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Ph­¬ng ph¸p nµy cã ­u ®iÓm lµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tÝnh to¸n chÝnh x¸c, kÞp thêi gi¸ thµnh s¶n phÈm, tõ ®ã gióp kiÓm tra, ®¸nh gi¸ th­êng xuyªn t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. Tuy nhiªn, h¹n chÕ cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ khi doanh nghiÖp cã nhiÒu ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh th× c«ng t¸c h¹ch to¸n ban ®Çu trë nªn phøc t¹p. 2.2.Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n theo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Theo ph­¬ng ph¸p nµy, chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc tËp hîp theo tõng c«ng ®o¹n hoÆc tõng bé phËn, tõng ph©n x­ëng kh¸c nhau cña doanh nghiÖp. C¸c tµi kho¶n ®­îc chi tiÕt theo tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt. Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông khi doanh nghiÖp cã c¸c ®iÒu kiÖn sau:  S¶n phÈm cã tÝnh ®ång nhÊt, s¶n xuÊt ®¹i trµ.  S¶n phÈm cã gi¸ trÞ nhá.  S¶n phÈm ®­îc ®Æt mua sau qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . 2.3.Ph­¬ng ph¸p liªn hîp h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt Víi doanh nghiÖp cã qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p mµ võa cã ®iÒu kiÖn vËn dông ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n theo s¶n phÈm, võa cã ®iÒu kiÖn vËn dông ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n theo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th× cã thÓ sö dông c¶ hai ph­¬ng ph¸p nµy. Ch¼ng h¹n, doanh nghiÖp võa s¶n xuÊt ®¹i trµ, võa s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng th× chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc tËp hîp theo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt víi s¶n phÈm s¶n xuÊt ®¹i trµ vµ tËp hîp theo c«ng viÖc víi c¸c ®¬n ®Æt hµng. Trong thùc tÕ, nh÷ng doanh nghiÖp cã qui tr×nh s¶n xuÊt gi¶n ®¬n th× hai ph­¬ng ph¸p trªn trïng nhau. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 17. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 17 2.4. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ®Þnh møc §èi víi doanh nghiÖp ®· x©y dùng ®­îc hÖ thèng ®Þnh møc tiªu hao cña tõng yÕu tè chi phÝ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm th× cã thÓ tËp hîp chi phÝ theo tõng yÕu tè ®· ®­îc ®Þnh møc. Thùc chÊt cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ viÖc x¸c ®Þnh møc hao phÝ thùc tÕ cña tõng yÕu tè chi phÝ trong mét ®¬n vÞ s¶n phÈm nªn tËp hîp chi phÝ theo ®Þnh møc lµ mét d¹ng ®Æc biÖt cña ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ theo c«ng viÖc. 3.Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm §Ó tÝnh chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm, chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i ®­îc tËp hîp theo mét tr×nh tù hîp lÝ, khoa häc. Tr×nh tù nµy phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt tõng doanh nghiÖp, tr×nh ®é qu¶n lÝ vµ h¹ch to¸n nh­ng tr×nh tù chung qua c¸c b­íc: B­íc 1: TËp hîp c¸c chi phÝ c¬ b¶n, trùc tiÕp liªn quan ®Õn tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ. B­íc 2: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô cña ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh phôc vô cho c¸c ®èi t­îng trong doanh nghiÖp. B­íc 3: TËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. B­íc 4: KiÓm kª x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. B­íc 5: TÝnh ra tæng gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm, dÞch vô. VI. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc tËp hîp lµ c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm, ®Þnh vô ®ßi hái kÕ to¸n ph¶i tÝnh ®­îc gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. X¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, quy tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. §ång thêi, ph¶i x¸c ®Þnh ®¬n vÞ tÝnh cña s¶n phÈm, dÞch vô ®· ®­îc x· héi thõa nhËn, phï hîp víi ®¬n vÞ tÝnh s¶n l­îng ghi trong kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. NÕu quy tr×nh s¶n xuÊt gi¶n ®¬n th× s¶n phÈm hoµn thµnh ë cuèi quy tr×nh s¶n xuÊt lµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. NÕu quy tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p, kiÓu liªn tôc th× ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ thµnh phÈm ë giai ®o¹n chÕ biÕn cuèi cïng hoÆc b¸n thµnh phÈm ë tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 18. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 18 NÕu quy tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p kiÓu song song (l¾p r¸p) th× s¶n phÈm ®­îc l¾p r¸p hoµn chØnh, tõng bé phËn, chi tiÕt s¶n phÈm lµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. NÕu tæ chøc s¶n xuÊt ®¬n chiÕc th× tõng s¶n phÈm, tõng c«ng viÖc s¶n xuÊt lµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. Kú tÝnh gi¸ thµnh lµ thêi kú mµ bé phËn kÕ to¸n gi¸ thµnh cÇn thiÕt tiÕn hµnh c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. X¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh cho tõng ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp sÏ gióp cho tæ chøc c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm khoa häc, hîp lý, ®¶m b¶o cung cÊp sè liÖu th«ng tin vÒ gi¸ thµnh thùc tÕ ®­îc kÞp thêi, ®Çy ®ñ, ph¸t huy ®­îc vai trß kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý néi bé cña doanh nghiÖp. Kú tÝnh gi¸ thµnh cã thÓ lµ th¸ng, chu kú s¶n xuÊt hay n¨m tuú thuéc ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ chu kú s¶n xuÊt ®Ó x¸c ®Þnh cho thÝch hîp. 2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hÖ thèng c¸c c¸ch thøc, biÖn ph¸p sö dông ®Ó tÝnh gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña s¶n phÈm. Nã mang thuÇn tóy tÝnh kü thuËt sö dông sè liÖu chi phÝ s¶n xuÊt ®· ®­îc tËp hîp trong kú ®Ó tÝnh tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. Sau ®©y lµ mét sè ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh: 2.1. Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp ë nh÷ng doanh nghiÖp mµ mét sè ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh thÝch øng víi mét ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, ®ã lµ c¸c doanh nghiÖp ®iÖn, n­íc... cã quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn, chØ s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm hoÆc doanh nghiÖp in, may mÆc... s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm nh­ng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc x¸c ®Þnh cho tõng lo¹i s¶n phÈm. Chi phÝ s¶n xuÊt tËp hîp theo ph­¬ng ph¸p nµy lµ trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp. Tæng gi¸ Gi¸ trÞ s¶n Chi phÝ s¶n C¸c ph¸t sinh Gi¸ trÞ s¶n thµnh s¶n = phÈm dë dang + xuÊt thùc tÕ - gi¶m chi phÝ - phÈm dë dang phÈm ®Çu kú ph¸t sinh s¶n xuÊt cuèi kú trong kú §ång thêi, dùa vµo s¶n l­îng thùc tÕ do bé phËn thèng kª cung cÊp, x¸c ®Þnh gi¸ thµnh ®¬n vÞ: Gi¸ thµnh ®¬n Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh = more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 19. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 19 vÞ s¶n phÈm Sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh 2.2 Ph­¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc sö dông khi mét ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh øng víi nhiÒu ®èi tuîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: mét lo¹i s¶n phÈm ph¶i tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n chÕ biÕn, mçi giai ®o¹n lµ mét ph©n x­ëng, tæ ®éi. Ch¼ng h¹n, nh­: doanh nghiÖp s¶n xuÊt giÇy, dÖt, giÊy... Tæng gi¸ thµnh Chi phÝ ph©n x­ëng 1 Chi phÝ ph©n x­ëng n s¶n phÈm = ph©n bæ cho s¶n phÈm + ... + ph©n bæ cho s¶n phÈm hoµn thµnh hoµn thµnh 2.3. Ph­¬ng ph¸p hÖ sè Ph­¬ng ph¸p hÖ sè ®­îc ¸p dông khi mét ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt øng víi nhiÒu ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh vµ doanh nghiÖp ®· x¸c ®Þnh ®­îc hÖ sè cña tõng lo¹i s¶n phÈm dùa trªn mét tiªu thøc thÝch hîp: träng l­îng, kÝch th­íc s¶n phÈm ...§ã lµ c¸c doanh nghiÖp ngµnh ho¸ chÊt, ho¸ dÇu... §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng lo¹i s¶n phÈm vµ ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ. Tæng gi¸ Gi¸ trÞ s¶n Chi phÝ s¶n C¸c ph¸t sinh Gi¸ trÞ s¶n thµnh c¸c lo¹i = phÈm dë dang + xuÊt thùc tÕ - gi¶m chi phÝ - phÈm dë dang s¶n phÈm ®Çu k× ph¸t sinh s¶n xuÊt cuèi k× hoµn thµnh trong k× ViÖc tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña tõng ®èi t­îng ph¶i c¨n cø vµo hÖ sè chi phÝ cña tõng lo¹i s¶n phÈm. Dùa vµo hÖ sè chi phÝ, kÕ to¸n quy ®èi tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau vÒ mét lo¹i s¶n phÈm chuÈn, sau ®ã tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm chuÈn vµ x¸c ®Þnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña c¸c lo¹i s¶n phÈm. S¶n l­îng qui ®æi S¶n l­îng thùc HÖ sè chi phÝ cña tõng lo¹i s¶n =  tÕ tõng lo¹i s¶n  tõng lo¹i s¶n  phÈm phÈm phÈm Gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña Tæng gi¸ thµnh c¸c lo¹i s¶n phÈm = s¶n phÈm tiªu chuÈn Sè l­îng s¶n phÈm tiªu chuÈn more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 20. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 20 Gi¸ thµnh ®¬n vÞ thùc tÕ Gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña HÖ sè chi phÝ tõng =  tõng lo¹i s¶n phÈm s¶n phÈm tiªu chuÈn lo¹i s¶n phÈm 2.4.Ph­¬ng ph¸p tû lÖ §iÒu kiÖn vËn dông ph­¬ng ph¸p tû lÖ : lµ doanh nghiÖp ®· x©y dùng ®­îc chØ tiªu gi¸ thµnh kÕ ho¹ch cho tõng ®èi t­îng. C¨n cø vµo tæng gi¸ thµnh thùc tÕ vµ tæng gi¸ thµnh kÕ ho¹ch cña c¸c lo¹i s¶n phÈm tÝnh theo s¶n l­îng thùc tÕ, kÕ to¸n tÝnh tû lÖ ®iÒu chØnh gi¸ thµnh. Tû lÖ ®iÒu chØnh Tæng gi¸ thµnh thùc tÕ c¸c lo¹i s¶n phÈm  100  gi¸ thµnh s¶n phÈm (%) Tæng gi¸ thµnh kÕ ho¹ch c¸c lo¹i s¶n phÈm Gi¸ thµnh s¶n Gi¸ thµnh kÕ S¶n l­îng thùc Tû lÖ ®iÒu chØnh =   xuÊt thùc tÕ cña ho¹ch ®¬n vÞ cña lo¹i s¶n phÈm i lo¹i s¶n phÈm i tÕ s¶n phÈm i gi¸ s¶n phÈm 2.5.Ph­¬ng ph¸p lo¹i trõ gi¸ trÞ s¶n phÈm phô ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy trong c¸c doanh nghiÖp cã quy tr×nh s¶n xuÊt mµ ngoµi viÖc t¹o ra s¶n phÈm chÝnh cßn cã s¶n phÈm phô. §ã lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®­êng, xay x¸t g¹o, r­îu, bia... §èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ, nh­ng ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm chÝnh. Do vËy, ph¶i lo¹i trõ gi¸ trÞ s¶n phÈm phô khi tÝnh gi¸ thµnh. Tæng gi¸ Tæng chi phÝ Gi¸ trÞ s¶n Gi¸ trÞ s¶n Gi¸ trÞ thµnh s¶n = s¶n xuÊt thùc + phÈm dë dang - phÈm dë dang - S¶n phÈm phÈm chÝnh tÕ ph¸t sinh ®Çu kú cuèi kú phô Gi¸ trÞ s¶n phÈm phô tÝnh theo gi¸ b¸n cña nã trªn thÞ tr­êng hoÆc theo gi¸ kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản