intTypePromotion=3

Luận văn: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại Công ty xây dựng Sông Đà II

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

1
101
lượt xem
45
download

Luận văn: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại Công ty xây dựng Sông Đà II

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong một vài năm gần đây hoạt động đấu thầu xây lắp đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, các công trình trọng điểm của Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình xây dựng với quy mô lớn trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại Công ty xây dựng Sông Đà II

 1. ------ Luận văn Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại Công ty xây dựng Sông Đà II
 2. Nguy n M nh Cư ng QLKT 39B LU N VĂN T T NGHI P L I NÓI Đ U Trong m t vài năm g n ây ho t ng u th u xây l p i v i các d án có v n u tư nư c ngoài, các công trình tr ng i m c a Nhà nư c trong lĩnh v c xây d ng cơ s h t ng, các công trình xây d ng v i quy mô l n tr nên sôi ng hơn bao gi h t. Cùng v i quá trình ó, các doanh nghi p xây d ng Vi t Nam ang t ng bư c ti p c n d n v i các hình th c kinh nghi m m i, v i th c ti n v k thu t kinh doanh qu c t và nhi u v n có liên quan n ho t ng u th u. Tuy nhiên, Vi t Nam ho t ng u th u còn là v n m i m ch ti n hành m t vài năm tr l i ây và chưa hoàn ch nh v nhi u m t. Cùng v i i u này, nhi u doanh nghi p xây d ng cũng ang ph i t i u ch nh ti n t i thích ng hoàn toàn v i phương th c c nh tranh m i. Vì th , ho t ng u th u t i các doanh nghi p này không tránh kh i b t c p và g p nh ng khó khăn d n n hi u qu ho t ng u th u xây l p chưa cao, nh hư ng tr c ti p t i i s ng, vi c làm c a ngư i lao ng cũng như tình hình s n xu t kinh doanh c a ơn v . Là m t ơn v ho t ng trong lĩnh v c kinh doanh xây l p Công ty xây d ng Sông à II cũng không tránh kh i nh ng khó khăn vư ng m c như trên. Qua th i gian th c t p t i Công ty Sông à II k t h p v i nh ng ki n th c ã h c trên gh nhà trư ng em m nh d n i sâu tìm hi u và nghiên c u tài “M t s gi i pháp và ki n ngh nh m nâng cao hi u qu công tác u th u” v i mong mu n góp ph n gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c trên. V m t k t c u, ngoài ph n m u và k t lu n, lu n văn ư c chia thành 3 chương chính sau: Chương I: Nh ng v n cơ b n v ho t ng u th u Chương II: Tình hình th c hi n công tác u th u t i Công ty xây d ng Sông à II 1
 3. Nguy n M nh Cư ng QLKT 39B LU N VĂN T T NGHI P Chương III: M t s gi i pháp và ki n ngh nh m nâng cao hi u qu công tác u th u t i Công ty xây d ng Sông à II Vì trình và th i gian có h n, lu n văn này khó có th tránh ư c nh ng thi u sót em r t mong nh n ư c nh ng ý ki n óng góp c a th y cô giáo cũng như các cán b Công ty xây d ng Sông à II tài ư c hoàn thi n t t hơn. Qua bài vi t này cho phép em g i l i c m ơn t i các cô chú trong phòng KTKH - Công ty xây d ng Sông à II - T ng công ty xây d ng Sông à, chú Nguy n Văn Sinh Th c s - Phó giám c công ty xây d ng Sông à II, chú Nguy n Tr ng Hi n trư ng phòng KTKH và c bi t là cô giáo T.S oàn Th Thu Hà -Khoa khoa h c qu n lý-Trư ng HKTQD ã t n tình hư ng d n, ch b o và giúp em trong quá trình nghiên c u hoàn thành lu n văn t t nghi p. 2
 4. Nguy n M nh Cư ng QLKT 39B LU N VĂN T T NGHI P CHƯƠNG I NH NG V N CƠ B N V HO T NG U TH U I. M T S KHÁI NI M CHUNG 1. Khái ni m u th u nói chung u th u là quá trình l a ch n nhà th u áp ng ư c các yêu c u c a bên m i th u trên cơ s c nh tranh gi a các nhà th u.  "Bên m i th u" là ch d án, ch u tư ho c pháp nhân i di n h p pháp c a ch d án, ch u tư ư c giao trách nhi m th c hi n công vi c u th u.  "Nhà th u" là t ch c kinh t có tư cách pháp nhân tham gia u th u. Trong trư ng h p u th u tuy n ch n tư v n, nhà th u có th là cá nhân. Nhà th u là nhà xây d ng trong u th u xây l p; là nhà cung c p trong u th u mua s m hàng hoá; là nhà tư v n trong u th u tuy n ch n tư v n; là nhà u tư trong u th u l a ch n i tác u tư. Nhà th u trong nư c là nhà th u có tư cách pháp nhân Vi t Nam và ho t ng h p pháp t i Vi t Nam. 2. Khái ni m v u th u xây d ng u th u xây d ng là quá trình l a ch n các nhà th u áp ng ư c các yêu c u v xây d ng, l p t thi t b các công trình, h ng m c công trình, c a bên m i th u trên cơ s c nh tranh gi a các nhà th u xây d ng. 3. Ý nghĩa c a công tác u th u Trong s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá n n kinh t nư c nhà, ngày càng có nhi u các d án u tư và xây d ng trong nư c cũng như u tư nư c ngoài. Các công trình òi h i ngày càng cao v ch t lư ng, k thu t, ti n và giá c . Vì v y, câu h i t ra v i các ch u tư là làm th nào la ch n ư c các t ch c và cá nhân có kh năng th c hi n t t nh t nh ng công vi c trong chu trình c a d án ? L ch s phát tri n và qu n lý d án trong nư c và qu c t ã kh ng nh, u th u là phương pháp có hi u qu cao nh t th c hi n m c tiêu này, m b o cho s thành công c a ch u tư. u th u ư c xem như m t phương pháp qu n lý d án có hi u qu nh t hi n nay trên cơ s ch ng c quy n, tăng cư ng kh năng c nh tranh gi a các nhà th u. 3
 5. Nguy n M nh Cư ng QLKT 39B LU N VĂN T T NGHI P 4. Vai trò c a u th u trong xây d ng 4.1. i v i các nhà th u - i v i nhà th u xây d ng, th ng th u ng nghĩa v i vi c mang l i công ăn vi c làm cho cán b công nhân viên, nâng cao uy tín c a nhà th u trên thương trư ng, thu ư c l i nhu n, tích lu thêm ư c nhi u kinh nghi m trong thi công và qu n lý, ào t o ư c i ngũ cán b , công nhân k thu t v ng tay ngh , máy móc thi t b thi công ư c tăng cư ng. - Ho t ng u th u ư c t ch c theo nguyên t c công khai và bình ng, nh ó các nhà th u s có i u ki n phát huy n m c cao nh t cơ h i tìm ki m công trình và kh năng c a mình trúng th u. 4.2. i v i ch u tư - Thông qua u th u, ch u tư s l a ch n ư c các nhà th u có kh năng áp ng ư c t t nh t các yêu c u kinh t , k thu t, ti n t ra c a công trình. Trên cơ s ó giúp cho ch u tư v a s d ng hi u qu , ti t ki m v n u tư, ng th i v n m b o ư c ch t lư ng cũng như ti n công trình. - Thông qua u th u, ch u tư cũng s n m b t ư c quy n ch ng, qu n lý có hi u qu và gi m thi u ư c các r i ro phát sinh trong quá trình th c hi n d án u tư do toàn b quá trình t ch c u th u và th c hi n k t qu u th u ư c tuân th ch t ch theo quy nh c a pháp lu t và sau khi ch u tư ã có s chu n b k lư ng, y v m i m t. - ánh giá úng các h sơ d th u òi h i i ngũ cán b th c hi n công tác u th u c a ch u tư ph i t nâng cao trình ca mình v các m t nên vi c áp d ng phương th c u th u còn giúp cho ch u tư nâng cao trình và năng l c c a cán b công nhân viên. 4.3. i v i Nhà nư c - u th u góp ph n nâng cao hi u qu c a công tác qu n lý Nhà nư c v u tư và xây d ng, qu n lý s d ng v n m t cách có hi u qu , h n ch và lo i tr ư c các tình tr ng như: th t thoát lãng phí 4
 6. Nguy n M nh Cư ng QLKT 39B LU N VĂN T T NGHI P v n u tư c bi t là v n ngân sách, các hi n tư ng tiêu c c phát sinh trong xây d ng cơ b n. - u th u t o nên s c nh tranh m i và lành m nh trong lĩnh v c xây d ng cơ b n, thúc y s phát tri n c a n n kinh t hàng hoá trong ngành cũng như trong n n kinh t qu c dân. II. M T S VN V QUY CH U TH U 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng 1. 1. Ph m vi áp d ng Quy ch u th u áp d ng l a ch n nhà th u cho các d án u tư t i Vi t Nam ph i ư c t ch c u th u và th c hi n t i Vi t Nam. 1. 2. i tư ng áp d ng  Các d án u tư th c hi n theo Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng có quy nh ph i th c hi n Quy ch u th u là các d án có s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng do nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a nhà nư c, v n u tư phát tri n, bao g m: a. Các d án u tư xây d ng m i, c i t o, s a ch a l n, nâng c p các d án ã u tư xây d ng. b. Các d án u tư mua s m tài s n k c thi t b , máy móc không c n l p t và s n ph m công ngh khoa h c m i. c. Các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c quy ho ch vùng, lãnh th , quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch xây d ng ô th nông thôn.  Các d án liên doanh, h p ng h p tác kinh doanh ho c c ph n có s tham gia c a các t ch c kinh t nhà nư c (các doanh nghi p nhà nư c) t 30% tr lên vào v n pháp nh, v n kinh doanh ho c v n c ph n.  Các d án s d ng ngu n v n tài tr c a các t ch c qu c t ho c c a t ch c nư c ngoài ư c th c hi n trên cơ s n i dung i u ư c ư c các bên ký k t (các bên tài tr và các bên Vi t Nam). Trư ng h p có nh ng n i dung trong d th o i u ư c khác v i Quy ch này 5
 7. Nguy n M nh Cư ng QLKT 39B LU N VĂN T T NGHI P thì cơ quan ư c giao trách nhi m àm phán ký k t i u ư c ph i trình Th tư ng chính ph xem xét, quy t nh trư c khi ký k t.  Các d án c n l a ch n i tác u tư th c hi n: a. i v i d án u tư trong nư c, ch th c hi n khi có t hai nhà u tư tr lên cùng mu n tham gia m t d án. b. i v i d án có v n u tư nư c ngoài, ch t ch c u th u theo quy ch này khi có t hai nhà u tư tr lên cùng mu n tham gia m t d án ho c Th tư ng Chính ph có yêu c u ph i u th u l a ch n i tác u tư th c hi n d án. u th u khi có t hai nhà u tư tr lên cùng mu n tham gia bao g m: + Các d án liên doanh + Các d án th c hi n theo hình th c h p ng h p tác kinh doanh + Các d án BOT, BT, BTO. + Các d án khác c n l a ch n i tác u tư. 2. Nguyên t c u th u Nh m m b o tính úng n, khách quan, công b ng và hi u qu trong u th u, ch th qu n lý d án ph i m b o nghiêm túc các nguyên t c sau: 2. 1. Nguyên t c c nh tranh v i i u ki n ngang nhau M i cu c u t h u u ph i dư c th c hi n v i s tham gia c a m t s nhà th u có năng l c hình thành m t cu c c nh tranh m nh m . i u ki n t ra v i các ơn v ng th u và thông tin cung c p cho h ph i ngang nhau, nh t thi t không có s phân bi t i x . 2. 2. Nguyên t c d li u y Các nhà th u ph i nh n ư c y tài li u u th u v i các thông tin chi ti t, rõ ràng và có h th ng v quy mô, kh i lư ng, quy cách, yêu c u ch t lư ng c a công trình hay hàng hoá d ch v c n cung ng, v ti n và i u k i n t h c hi n. m b o nguyên t c này, ch th qu n lý d án ph i nghiên c u, tính toán, cân nh c th u áo tiên li u r t k và r t ch c ch n v m i y u t có liên quan, ph i c g ng tránh tình tr ng chu n b sơ sài, t c trách. 2. 3. Nguyên t c ánh giá công b ng Các h sơ ph i ư c ánh giá m t cách không thiên v theo cùng m t chu n m c và ư c ánh giá b i m t h i ng xét th u có năng l c và 6
 8. Nguy n M nh Cư ng QLKT 39B LU N VĂN T T NGHI P ph m ch t. Lý do '' ư c ch n " hay 'b lo i " ph i dư c gi i thích y tránh ng v c. 2. 4. Nguyên t c trách nhi m phân minh Theo nguyên t c này không ch nghĩa v , quy n l i c a các bên liên quan ư c c p và chi ti t hoá trong h p ng, mà ph m vi trách nhi m c a m i bên t ng ph n vi c u ư c phân nh rõ ràng không m t sai sót nào không có ngư i ch u trách nhi m. M i bên có liên quan u ph i bi t rõ mình ph i gánh ch u nh ng h u qu gì n u có sơ xu t và do ó m i bên u ph i n l c t i a trong vi c ki m soát b t tr c và phòng ng a r i ro. 2. 5. Nguyên t c "ba ch th " Trong quá trình th c hi n d án luôn luôn có sư hi n di n ng th i c a ba ch th ; ch công trình, nhà th u và k sư tư v n. Trong ó, "k sư tư v n " hi n di n như m t nhân t m b o cho h p ng luôn ư c th c hi n m t cách nghiêm túc n t ng chi ti t, m i s b t c p v k thu t ho c v ti n ư c phát hi n k p th i, nh ng bi n pháp i u ch nh thích h p ư c ưa ra úng lúc. ng th i, "k sư tư v n" cũng là nhân t h n ch t i a v i nh ng mưu toan, thông ng ho c tho hi p, "châm chư c" gây thi t h i cho nh ng ch ích th c s c a d án (Nhi u i u kho n ư c thi hành bu c "k sư tư v n" ph i là chuyên gia có trình , năng l c ph m ch t và ph i làm úng vai trò c a ngư i tr ng tài công minh, m n c m, ư c c ra b i m t công ty tư v n chuyên ngành, công ty này cũng ph i ư c l a ch n thông qua u th u theo m t quy trình ch t ch ) 2. 6. Nguyên t c tuân th nghiêm ng t s qu n lý th ng nh t c a nhà nư c Theo nguyên t c này m i ho t ng trong quá trình u th u các bên liên quan nh t thi t ph i tuân theo Quy ch qu n lý u th u do Chính ph ban hành nh m m b o tính úng n, khách quan, công b ng và có tính c nh tranh trong u t h u. 2. 7. Nguyên t c b o lãnh, b o hành và b o hi m thích áng Các kho n v b o lãnh, b o hành và b o hi m ph i ư c c p trong túi h sơ d th u c a các nhà th u và ph i ư c s ch p nh n c a ch d án. 7
 9. Nguy n M nh Cư ng QLKT 39B LU N VĂN T T NGHI P V i các d án s d ng v n Ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c ph i mua b o hi m công trình xây d ng ng phó v i thi t h i do nh ng r i ro b t ng và không lư ng trư c. i tư ng b o hi m b t bu c cũng bao g m c các s n ph m tư v n, v t tư thi t b , nhà xư ng ph c v thi công và ngư i lao ng c a các t ch c tư v n và nhà th u xây l p trong quá trình th c hi n d án. Như v y, chính s tuân th các nguyên t c nói trên ã kích thích s c g ng nghiêm túc c a các bên và thúc y s h p tác gi a các bên nh m vào m c tiêu áp ng t t nh t các yêu c u v ch t lư ng, k thu t, tài chính, ti n c a d án và do ó m b o l i ích thích áng c a c ch d án và nhà th u, góp ph n ti t ki m các ngu n l c xã h i. i v i các ơn v d th u, vi c làm quen v i ho t ng u th u là cách h u hi u giúp h tích lu ki n th c và kinh nghi m, tăng cư ng năng l c c nh tranh trong u th u. 3. Hình th c l a ch n nhà th u và phương th c áp d ng 3. 1. Hình th c l a ch n nhà th u a. u th u r ng rãi u th u r ng rãi là hình th c u th u không h n ch s lư ng các nhà th u tham gia. Bên m i th u ph i thông báo công khai v các i u ki n, th i gian d th u trên các phương ti n thông tin i chúng t i thi u 10 ngày trư c khi phát hành h sơ m i th u. u th u r ng rãi là hình th c ch y u ư c áp d ng trong u th u. b . u t h u h n ch u th u h n ch là hình th c u th u mà bên m i th u m i m t s nhà th u (t i thi u là 5) có năng l c tham d . Danh sách nhà th u tham d ph i ư c ngư i có th m quy n ho c c p có th m quy n ch p thu n. Hình th c này ch ư c xem xét áp d ng khi có m t trong các i u ki n sau : + Ch có m t s nhà th u có kh năng áp ng ư c yêu c u c a gói th u. + Các ngu n v n s d ng yêu c u ph i ti n hành u th u h n ch . + Do tình hình c th c a gói th u mà vi c u th u h n ch có l i th . c. Ch nh th u 8
 10. Nguy n M nh Cư ng QLKT 39B LU N VĂN T T NGHI P Ch nh th u là hình th c ch n tr c ti p nhà th u áp ng yêu c u c a gói th u thương th o hoàn thi n h p ng. Hình th c này ch ư c áp d ng trong các trư ng h p c bi t sau : +Trư ng h p b t kh kháng do thiên tai, ch ho , s c c n kh c ph c ngay thì ch d án (ngư i ư c ngư i có th m quy n giao trách nhi m qu n lý và th c hi n d án) ư c phép ch nh ngay ơn v có năng l c th c hi n công vi c k p th i. Trong th i gian 10 ngày k t ngày quy t nh ch nh th u, ch d án ph i báo cáo ngư i có th m quy n ho c c p có th m quy n v n i dung ch nh th u, ngư i có th m quy n ho c c p có th m quy n n u phát hi n ch nh th u sai v i quy nh ph i k p th i x lý. + Gói th u có tính ch t nghiên c u th nghi m, bí m t qu c gia, bí m t an ninh, bí m t qu c phòng do Th tư ng chính ph quy t nh. + Gói th u có giá tr dư i 1 t ng i v i mua s m hàng hoá, xây l p; dư i 500 tri u ng i v i tư v n. B tài chính quy nh c th v ch nh th u mua s m dùng, v t tư, trang thi t b , phương ti n làm vi c thư ng xuyên c a cơ quan Nhà nư c, oàn th , doanh nghi p Nhà nư c; dùng, v t tư, trang thi t b phương ti n làm vi c thông thư ng c a l c lư ng vũ trang. + Gói th u có tính ch t c bi t khác do yêu c u c a cơ quan tài tr v n, do tính ch t ph c t p v k thu t và công ngh ho c do yêu c u t xu t c a d án, do ngư i có th m quy n quy t nh u tư ch nh th u trên cơ s báo cáo th m nh c a B k ho ch và u tư, ý ki n b ng văn b n c a cơ quan tài tr v n và các cơ quan liên quan khác. + Ph n v n Ngân sách dành cho d án c a các cơ quan s nghi p th c hi n nhi m v nghiên c u v quy ho ch phát tri n kinh t , quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch chung xây d ng ô th và nông thôn, ã ư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n giao nhi m v th c hi n thì không ph i u th u, nhưng ph i có h p ng c th và giao n p s n ph m theo úng quy nh. +Gói th u tư v n l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, kh thi c a d án u tư thì không ph i u th u, nhưng ch u tư ph i ch n nhà tư v n phù h p v i yêu c u c a d án. Khi áp d ng hình th c ch nh th u thì ph i xác nh rõ 3 n i dung sau: - Lý do ch nh th u 9
 11. Nguy n M nh Cư ng QLKT 39B LU N VĂN T T NGHI P - Kinh nghi m và năng l c v m t k thu t, tài chính c a nhà th u ư c ngh ch nh th u. - Giá tr và kh i lư ng ã ư c ngư i có th m quy n phê duy t làm căn c cho ch nh th u (riêng gói th u xây l p ph i có thi t k và d toán ư c phê duy t theo quy nh) d. Chào hàng c nh tranh Hình th c này áp d ng cho nh ng gói th u mua s m hàng hoá có giá tr dư i 2 t ng. M i gói th u ph i có ít nh t 3 chào hàng c a 3 nhà th u khác nhau trên cơ s chào hàng c a bên m i th u. Vi c chào hàng có th ư c th c hi n b ng cách g i tr c ti p, b ng Fax, b ng ư ng bưu i n ho c b ng các phương ti n khác. e. Mua s m tr c ti p Hình th c mua s m c bi t ư c áp d ng trong trư ng h p b xung h p ng cũ ã th c hi n xong (dư i 1 năm) ho c h p ng ang th c hi n v i i u ki n ch u tư có nhu c u tăng thêm s lư ng hàng hoá ho c kh i lư ng công vi c mà trư c ó ã ư c ti n hành u th u, nhưng ph i m b o không ư c vư t m c giá ho c ơn giá trong h p ng ã ký trư c ó. Trư c khi ký h p ng, nhà th u ph i ch ng minh có năng l c v k thu t và tài chính th c hi n gói th u. g. Mua s m c bi t Hình th c này ư c áp d ng v i các ngành h t s c c bi t mà n u không có nh ng quy nh riêng thì không th u th u ư c. Cơ quan qu n lý ngành ph i xây d ng quy trình th c hi n m b o các m c tiêu c a quy ch u th u và có ý ki n tho thu n c a B k ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 3. 2 Phương th c u th u a. u th u m t túi h sơ Là phương th c mà nhà th u n p h sơ d th u trong m t túi h sơ. Phương th c này ư c áp d ng i v i u th u mua s m hàng hoá và xây l p. b. u th u 2 túi h sơ Là phương th c mà nhà th u n p xu t v m t k thu t và xu t v giá trong t ng túi h sơ riêng vào cùng m t th i i m. Túi h sơ xu t k thu t s ư c xem xét trư c ánh giá. Các nhà th u t s i m k thu t t 10
 12. Nguy n M nh Cư ng QLKT 39B LU N VĂN T T NGHI P 70% tr lên s ư c m ti p túi h sơ xu t v giá ánh giá. Phương th c n y ch ư c áp d ng i v i u th u tuy n ch n tư v n c. u th u hai giai o n Phương th c này áp d ng cho nh ng trư ng h p sau : + Các gói th u mua s m hàng hoá và xây l p có giá tr t 500 t ng tr lên + Các gói th u mua s m hàng hoá có tính ch t l a ch n công ngh thi t b toàn b , ph c t p v công ngh và k thu t ho c gói th u xây l p c bi t p h c t p. +D án th c hi n h p ng chìa khoá trao tay ( là h p ng bao g m toàn b các công vi c, thi t k , cung c p thi t b và xây l p c a m t gói th u ư c th c hi n thông qua m t nhà th u. Ch u tư có trách nhi m tham gia giám sát quá trình th c hi n, nghi m thu và nh n bàn giao khi nhà th u hoàn thành toàn b công trình theo h p ng ã ký) Quá trình th c hi n phương th c này như sau : Giai o n th nh t :Các nhà th u n p h sơ d th u sơ b g m xu t v k thu t và phương án tài chính (chưa có giá) bên m i th u xem xét và th o lu n c th v i t ng nhà th u nh m th ng nh t v yêu c u và tiêu chu n k thu t nhà th u chu n b n p h sơ d th u chính th c c a mình Giai o n th hai : Bên m i th u m i các nhà th u tham gia trong giai o n th nh t n p h sơ d th u chính th c v i xu t v k thu t ã ư c b xung hoàn ch nh trên cùng m t m t b ng k thu t và xu t chi ti t v tài chính v i y n i dung v ti n th c hi n, i u ki n th c hi n h p ng, giá d th u. III. TRÌNH T T CH C U TH U XÂY L P 1. i u ki n th c hi n u th u 1. 1. i u ki n m i th u cu c u th u t k t qu t t, bên m i th u c n chu n b các h sơ sau : + Văn b n quy t nh u tư ho c gi y u quy n cho phép u tư c a c p có th m quy n (Trư ng h p c n u th u tuy n ch n tư v n l p báo cáo 11
 13. Nguy n M nh Cư ng QLKT 39B LU N VĂN T T NGHI P nghiên c u kh thi ph i có văn b n ch p thu n c a "Ngư i có th m quy n quy t nh u tư " + K ho ch u th u ư c phê duy t + H sơ m i th u (Trư ng h p sơ tuy n ph i có h sơ sơ tuy n ) 1. 2. i u ki n d th u ư c tham gia d th u, nhà th u c n có nh ng i u ki n sau: + Có gi y ăng ký kinh doanh. + Có năng l c v k thu t và tài chính áp ng yêu c u c a gói th u. +Ch ư c tham gia m t ơn d th u trong m t gói th u, dù là ơn phương hay liên doanh d th u. Trư ng h p T ng công ty ng tên d th u thì các ơn v tr c thu c nhưng h ch toán ph thu c không ư c phép tham d v i tư cách là nhà th u c l p trong cùng m t gói th u dư i hình th c là nhà th u chính (liên danh ho c ơn phương) 1. 3. Bên m i th u không ư c tham gia v i tư cách là nhà th u iv i gói th u do mình t ch c. 2. i u ki n u th u qu c t và ưu ãi nhà th u  Ch ư c t ch c u th u qu c t trong các trư ng h p sau: a. i v i các gói th u mà không có nhà th u nào trong nư c có kh năng áp ng yêu c u c a gói th u. b. i v i các d án s d ng ngu n v n tài tr c a các t ch c qu c t ho c c a ngư i nư c ngoài có quy nh trong i u ư c là ph i u th u qu c t.  Nhà th u nư c ngoài khi tham d u th u qu c t t i Vi t Nam v xây l p ph i liên danh v i nhà th u Vi t Nam ho c ph i cam k t s d ng th u ph Vi t Nam, nhưng ph i nêu rõ s phân chia gi a các bên v ph m vi, kh i lư ng và ơn giá tương ng.  Nhà th u nư c ngoài trúng th u ph i th c hi n cam k t v t l % kh i lư ng công vi c cùng v i ơn giá tương ng dành cho phía Vi t Nam là liên doanh ho c th u ph như ã nêu trong h sơ d th u. Trong khi thương th o hoàn thi n h p ng, n u nhà th u nư c ngoài trúng th u không th c hi n các cam k t nêu trong h sơ d th u thì k t q a u th u s b hu b .  Các nhà th u nư c ngoài tham gia u th u Vi t Nam ph i cam k t mua s m và s d ng các v t tư thi t b phù h p v ch t lư ng và giá c 12
 14. Nguy n M nh Cư ng QLKT 39B LU N VĂN T T NGHI P ang s n xu t, gia công và hi n có t i Vi t Nam. N u trong nư c không có ho c không có kh năng s n xu t, gia công thì nhà th u ư c chào t ngu n ngo i nh p trên cơ s m b o ch t lư ng và giá c h p lý.  Trong trư ng h p hai h sơ d th u c a nhà th u nư c ngoài ư c ánh giá ngang nhau, h sơ d th u có t l công vi c dành cho phía Vi t Nam (là liên danh ho c th u ph ) cao hơn s ư c ch p nh n.  Nhà th u trong nư c tham d u th u qu c t ( ơn phương ho c liên danh) ư c xét ưu tiên khi h sơ d th u ư c ánh giá tương ương v i các h sơ d th u c a nhà th u nư c ngoài.  Trư ng h p hai h sơ d th u ư c ánh giá ngang nhau, s ưu tiên h sơ d th u có t l nhân công nhi u hơn.  Nhà th u trong nư c tham gia u th u qu c t s ư c hư ng ch ưu ãi theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trình t t ch c u th u xây l p Vi c t ch c u th u xây l p ư c th c hi n theo trình t sau: Bư c 1: Sơ tuy n nhà th u (n u có) Vi c sơ tuy n nhà th u ph i ư c ti n hành i v i các gói th u có giá tr t 200 t ng tr lên nh m l a ch n các nhà th u có năng l c và kinh nghi m th c hi n, áp ng yêu c u c a h sơ m i th u. Sơ tuy n nhà th u ư c th c hi n theo các bư c sau a. L p h sơ sơ tuy n, bao g m: + Thư m i sơ tuy n. + Ch d n sơ tuy n. + Tiêu chu n ánh giá. + Ph l c kèm theo. b. Thông báo m i sơ tuy n c. Nh n và qu n lý h sơ d sơ tuy n d. ánh giá h sơ d sơ tuy n e. Trình duy t k t qu sơ tuy n f. Thông báo k t qu sơ tuy n Bư c 2 : L p h sơ m i th u H sơ m i th u bao g m: 13
 15. Nguy n M nh Cư ng QLKT 39B LU N VĂN T T NGHI P a. Thư m i th u b. M u ơn d th u c. Ch d n i v i nhà th u d. Các i u ki n ưu ãi (n u có) e. Các lo i thu theo quy nh c a pháp lu t f. H sơ thi t k k thu t kèm theo b n tiên lư ng và ch d n k thu t g. Ti n thi công h. Tiêu chu n ánh giá ( bao g m c phương pháp và cách th c quy i v cùng m t b ng xác nh giá ánh giá ) i. i u ki n chung và i u ki n c th c a h p ng j. M u b o lãnh d th u k. M u tho thu n h p ng l. M u b o lãnh th c hi n h p ng Bư c 3: G i thư m i th u ho c thông báo m i th u G i thư m i th u ư c th c hi n i v i các gói th u th c hi n hình th c u th u h n ch , i v i các gói th u ã qua sơ tuy n, các gói th u tư v n ã có danh sách ng n ư c ch n. Thông báo m i th u áp d ng trong trư ng h p u th u r ng rãi. N i dung thư ho c thông báo m i th u bao g m : a. Tên và a ch bên m i th u b. Khái quát d án, a i m, th i gian xây d ng và các n i dung khác c. Ch d n vi c tìm hi u h sơ m i th u d. Các i u ki n tham gia d th u e. Th i gian, a i m nh n h sơ d th u Bư c 4 : Nh n và qu n lý h sơ d th u a. Nh n h sơ d th u Bên m i th u ti p nh n h sơ d th u c a nhà th u n p tr c ti p ho c g i qua ư ng bưu i n theo a ch và th i gian quy nh trong h sơ m i th u. Bên m i th u không nh n h sơ d th u ho c tài li u b sung nào, k c thư gi m giá sau th i i m óng th u. Các h sơ d th u n p sau th i i m óng th u ư c xem là không h p l và ư c g i tr l i cho nhà th u theo nguyên tr ng. b. Qu n lý h sơ d th u 14
 16. Nguy n M nh Cư ng QLKT 39B LU N VĂN T T NGHI P Vi c qu n lý h sơ d th u ư c qu n lý theo ch qu n lý h sơ ‘M t’. B ư c 5 : M th u Vi c m th u ư c ti n hành theo trình t sau: 1. Chu n b m th u Bên m i th u m i i di n c a t ng nhà th u và có th m i i di n c a các cơ quan qu n lý có liên quan n tham d m th u ch ng ki n. Vi c m th u ư c ti n hành theo a i m, th i gian ghi trong h sơ m i th u, không ph thu c vào s có m t hay v ng m t c a nhà th u ư c m i. 2. Trình t m th u a. Thông báo thành ph n tham d b. Thông báo s lư ng và tên nhà th u n p h sơ d th u. c. Ki m tra niêm phong các h sơ d th u d. M l n lư t các túi h sơ d th u, c và ghi l i thông tin ch y u (Tên nhà th u, s lư ng b n chính, b n ch p h sơ d th u, giá tr th u trong ó gi m giá, b o lãnh d th u ( n u có) và nh ng v n khác). . Thông qua biên b n m th u. e. i di n bên m i th u, i di n nhà th u và i diên c a các cơ quan qu n lý có liên quan ( n u có m t) ký xác nh n vào biên b n m th u. f. T chuyên gia ho c bên m i th u ký xác nh n vào b n chính h sơ d th u trư c khi ti n hành ánh giá h sơ d th u. B n chính h sơ d th u ư c b o qu n theo ch b o m t và vi c ánh giá ư c ti n hành theo b n c h p. Bư c 6: ánh giá x p h ng nhà th u A. Vi c ánh giá h sơ d th u xây l p th c hi n theo trình t sau 1. ánh giá sơ b h sơ d th u Vi c ánh giá sơ b là nh m lo i b các h sơ d th u không áp ng yêu c u,bao g m: a. Ki m tra tính h p l và s áp ng cơ b n c a h sơ d th u. b. Xem xét s áp ng cơ b n c a h sơ d th u i v i h sơ m i th u. c. Làm rõ h sơ d th u 15
 17. Nguy n M nh Cư ng QLKT 39B LU N VĂN T T NGHI P 2 ánh giá chi ti t h sơ d th u. Vi c ánh giá chi ti t h sơ d th u ư c th c hi n theo phương pháp ánh giá g m hai bư c sau : Bư c1. ánh giá v m t k thu t ch n danh sách ng n Vi c ánh giá v m t k thu t ch n danh sách ng n ư c d a trên các yêu c u và tiêu chu n ánh giá ã quy nh trong h sơ m i th u và tiêu chu n ánh giá chi ti t ư c ngư i có th m quy n ho c c p có th m quy n phê duy t trư c th i i m m th u.Các nhà th u t s i m t i thi u t 70% t ng s i m v k thu t tr lên s ư c ch n vào danh sách ng n. Bư c 2. ánh giá v tài chính, thương m i xác nh giá Ti n hành ánh giá tài chính, thương m i các nhà th u thu c danh sách ng n trên cùng m t m t b ng theo tiêu chu n ánh giá ư c phê duy t . Vi c ánh giá v m t tài chính, thương m i nh m xác nh giá ánh giá bao g m các n i dung sau: -S al i S a l i là vi c s a ch a nh ng sai sót bao g m l i s h c, l i ánh máy, l i nh m ơn v . N u có sai l ch gi a ơn giá và t ng giá do vi c nhân ơn giá v i s lư ng thì ơn giá d th u s là cơ s pháp lý. - Hi u ch nh các sai l ch H sơ d th u có t ng giá tr các sai l ch vư t quá10% (tính theo giá tr tuy t i, không ph thu c vào vi c làm tăng hay gi m giá d th u khi xác nh giá ánh giá) so v i giá d th u s b lo i không xem xét ti p. - Chuy n i giá tr d th u sang m t ng ti n chung. ng ti n d th u do bên m i th u quy nh trong h sơ m i th u theo nguyên t c m t ng ti n cho m t kh i lư ng chào hàng. - ưa v m t m t hàng xác nh giá ánh giá. 16
 18. Nguy n M nh Cư ng QLKT 39B LU N VĂN T T NGHI P - Xác nh giá ánh giá c a các h sơ d th u B. X p h ng nhà th u X p h ng h sơ d th u thu c danh sách ng n theo giá ánh giá. Nhà th u có giá ánh giá th p nh t s ư c x p th nh t và ư c ki n ngh trúng th u. Bư c 7:Trình duy t k t qu u th u 1. Trách nhi m trình duy t k t qu u th u Ch u tư ho c ch d án có trách nhi m trình k t qu u th u lên ngư i có th m quy n ho c c p có th m quy n xem xét xin phê duy t. 2. H sơ trình duy t k t qu u t h u. a. Văn b n trình duy t k t qu u th u. Trong thành ph n này c n nêu ư c các n i dung sau. - N i dung gói th u và cơ s pháp lý c a vi c t ch c u th u. - Quá trình t ch c u th u. - K t qu ánh giá h sơ d th u. - ngh phê duy t k t qu u th u. b. Tài li u kèm theo văn b n trình duy t Tài li u kèm theo văn b n trình duy t k t qu u th u bao g m b n ch p các tài li u sau ây: - Báo cáo ánh giá h sơ d th u c a t chuyên gia tư v n. - Quy t nh u tư ho c văn b n pháp lý tương ương, i u ư c qu c t và tài tr (n u có) - Văn b n phê duy t các n i dung cơ b n c a quá trình u th u bao g m: - K ho nh u th u c a d án. - Danh sách các nhà th u tham gia h n ch - Danh sách ng n tư v n tham gia d th u. - H sơ m i sơ tuy n, ánh giá sơ tuy n và k t qu sơ tuy n nhà th u. 17
 19. Nguy n M nh Cư ng QLKT 39B LU N VĂN T T NGHI P - H sơ m i th u. - Tiêu chu n ánh giá h sơ d th u. - Quy t nh thành l p t chuyên gia tư v n. - Biên b n m th u, các văn b n liên quan n vi c bên m i th u yêu c u nhà th u làm rõ h sơ d th u (n u có). - D th o h p ng (n u có). - H sơ m i th u và h sơ d th u c a các nhà th u. - Ý ki n s ơ b v k t qu u th u c a t ch c tài tr nư c ngoài (n u có). - Các tài li u có liên quan khác. Bư c 8: Công b k t qu u th u, thương th o hoàn thi n và ký h p ng 1. Công b k t qu u th u a. Nguyên t c chung Ngay sau khi có quy t nh c a ngư i có th m quy n ho c c p có th m quy n, bên m i th u ti n hành công b k t qu u th u qua vi c thông báo b ng văn b n cho các nhà th u tham d , bao g m nhà th u trúng th u và nhà th u không trúng th u v k t qu u th u. Trong trư ng h p không có nhà th u nào trúng th u ho c hu u th u bên m i th u ph i ti n hành thông báo cho các nhà th u bi t. b. C p nh t thông tin v năng l c nhà th u Trư c khi ký h p ng chính th c, bên m i th u c n c p nh t nh ng thay i v năng l c c a nhà th u cũng như nh ng thông tin thay i làm nh hư ng t i kh năng th c hi n h p ng cũng như năng l c tài chính suy gi m, nguy cơ phá s n, bên m i th u ph i k p th i báo cáo ngư i có th m quy n ho c c p có th m quy n xem xét quy t nh. c. Yêu c u i v i thông báo trúng th u 18
 20. Nguy n M nh Cư ng QLKT 39B LU N VĂN T T NGHI P Bên m i th u ph i g i thư thông báo trúng th u b ng văn b n t i nhà th u kèm theo d th o h p ng và nh ng i m lưu ý c n trao i khi thương th o hoàn thi n h p ng. ng th i bên m i th u cũng ph i thông báo cho nhà th u l ch bi u nêu rõ yêu c u v th i gian thương th o hoàn thi n h p ng, n p b o lãnh th c hi n h p ng và ký h p ng. 2. Thương th o hoàn thi n và ký k t h p ng a. Khi nh n ư c thông báo trúng th u nhà th u ph i g i cho bên m i th u thư ch p thu n thương th o, hoàn thi n h p ng. b. Theo l ch bi u ã ư c th ng nh t, hai bên s ti n hành thương th o hoàn thi n h p ng ti n t i ký h p ng chính th c. Thương th o hoàn thi n h p ng bao g m nh ng n i dung c n gi i quy t các v n còn t n t i chưa hoàn ch nh ư c h p ng v i các nhà th u trúng th u, c bi t là duy t áp giá i v i nh ng sai l ch so v i yêu c u c a h sơ m i th u trên nguyên t c giá tr h p ng không vư t giá trúng th u c n duy t. Vi c thương th o hoàn thi n h p ng cũng bao g m c vi c nghiên c u các sáng ki n, gi i pháp ưu vi t do nhà th u xu t. c. Bên m i th u nh n b o lãnh th c hi n h p ng c a nhà th u trúng th u trư c khi ký h p ng. Trư ng h p nhà th u ã ký h p ng và n p b o lãnh th c hi n h p ng nhưng không th c hi n h p ng thì bên m i th u có quy n không hoàn tr l i b o lãnh th c hi n h p ng cho nhà th u. d. Bên m i th u ch hoàn tr l i b o lãnh d th u (n u có) Khi nh n ư c b o lãnh th c hi n h p ng c a nhà th u trúng th u. i v i các nhà th u không trúng th u, nhưng không vi ph m quy ch u th u k c khi không có k t qu u th u, bên m i th u hoàn tr b o lãnh d th u cho nhà th u trong th i gian không qúa 30 ngày k t ngày công b k t qu u th u. 4. Trình t d th u xây l p c a các doanh nghi p xây d ng Cùng v i quá trình u th u do ch u tư t ch c thì các nhà th u (các ơn v xây l p) cũng ph i ti n hành các công vi c c n thi t khi tham gia u th u. Trình t d th u xây l p các doanh nghi p xây d ng ư c ti n hành theo các bư c sau: 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản