intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn:Nghiên cứu phương pháp phát hiện đối tượng chuyển động trong video và ứng dụng

Chia sẻ: Nguyen Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

178
lượt xem
71
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước hết chúng tôi giới thiệu một hệ thống tự động phân đoạn và theo vết có kết hợp nhiều đặc trưng để có các kết quả theo vết chính xác và đáng tin cậy. Sau đó, chúng tôi thảo luận cấu trúc của thư viện đặc trưng trực quan và trình bày các kỹ thuật truy vấn hiệu quả trên các vùng ảnh đã được tự động phân đoạn. Cuối cùng, một số kết quả truy vấn được trình bày. Trong Chương 4, chúng tôi trình bày một sơ đồ kết hợp cho phân đoạn đối tượng ngữ nghĩa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Nghiên cứu phương pháp phát hiện đối tượng chuyển động trong video và ứng dụng

 1. TR NG I H C KHOA H C T NHIÊN KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN B MÔN CÔNG NGH TRI TH C TN CAO CHÁNH NGUYÊN HI N – KH NG TR NG GIANG H K NGHIÊN C U PH NG PHÁP PHÁT HI N I H T NG CHUY N NG TRONG VIDEO VÀ Đ NG D NG – TT LU N V N C NHÂN TIN H C N C A O H K TP. HCM, 2004
 2. TR NG I H C KHOA H C T NHIÊN KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN B MÔN CÔNG NGH TRI TH C TN CAO CHÁNH NGUYÊN HI N - 0012551 KH NG TR NG GIANG - 0012537 H K H Đ NGHIÊN C U PH NG PHÁP PHÁT HI N I T NG CHUY N NG TRONG VIDEO VÀ – NG D NG TT N C LU N V N C NHÂN TIN H C A O GIÁO VIÊN H NG D N H T.S NGUY N ÌNH THÚC Th.s PH M PH M TUY T TRINH K NIÊN KHÓA 2000 - 2004
 3. L IC M N Chúng em xin chân thành cám n khoa Công ngh Thông tin, tr ng i h c Khoa h c T nhiên TP. HCM ã t o i u ki n t t cho chúng em th c hi n TN tài lu n v n t t nghi p này. Chúng em xin chân thành cám n quý Th y Cô trong khoa ã t n tình gi ng H d y, trang b cho chúng em nh ng ki n th c quý báu trong nh ng n m h c v a K qua. Chúng em xin chân thành cám n Th y Nguy n ình Thúc và Cô Ph m H Ph m Tuy t Trinh ã t n tình h ng d n, ch b o và óng góp ý ki n cho chúng Đ em trong su t th i gian th c hi n tài. Chúng con xin nói lên lòng bi t n sâu s c i v i Ông Bà, Cha M ã – ch m sóc, nuôi d y chúng con thành ng i. TT Xin chân thành cám n các anh ch và b n bè ã ng h , giúp và ng viên chúng em trong th i gian h c t p và nghiên c u. M c dù chúng em ã c g ng hoàn thành lu n v n trong ph m vi và kh N n ng cho phép nh ng ch c ch n s không tránh kh i nh ng thi u sót. Chúng em C kính mong nh n !c s c m thông và t n tình ch b o c a quý Th y Cô và các bn A O H Sinh viên Cao Chánh Nguyên Hi"n – Kh ng Tr ng Giang K Tháng 07/ 2004 Trang 1
 4. M CL C CH NG 1. GI I THI U VÀ NG C T H C HI N TÀI. ...........................5 1.2. T ng quan v các nghiên c u tr c ây .......................................................6 1.3. Các v n c n gi i quy!t ..............................................................................9 TN 1.3.1 Phân o n c nh theo tr#c th i gian........................................................... 10 1.3.2 Phân o n i t !ng Video ...................................................................... 11 1.3.3 T o ch m#c và tìm ki m Video................................................................ 12 H 1.4. Phác th o lu"n v#n.......................................................................................12 K CH NG 2. PHÁT HI N CHUY N C NH B$NG T%NG H P &C TR NG..14 2.1. Gi i thi'u......................................................................................................14 H 2.2. M(t s) * t ng h+p nhi u ,c tr ng tr-c quan..........................................17 Đ 2.3. Rút trích ,c tr ng trong mi n nén MPEG................................................19 – 2.4. Phát hi'n ch p sáng .....................................................................................20 TT 2.5. Phát hi'n chuy.n c nh .................................................................................22 2.5.1 T$ng h!p các c tr ng dùng cây quy t nh ........................................... 23 2.5.2 Phát hi n chuy"n c nh tr c ti p ................................................................ 24 2.5.3 Phát hi n chuy"n c nh chuy"n ti p d n .................................................... 28 N CH NG 3. PHÂN O N NH VIDEO. ................................................................31 C 3.1. Gi i thi'u......................................................................................................31 3.1.1 Các k% thu t phân o n nh ...................................................................... 32 A 3.1.2. Phân o n và theo v t các vùng Video ..................................................... 34 O 3.2. Phân vùng và theo v!t b/ng t ng h+p ,c tr ng ........................................36 3.2.1. Khái quát chung ........................................................................................ 36 H 3.2.2. C&u trúc d li u theo không gian và th i gian .......................................... 38 3.2.3. Gán các i"m m#c tiêu.............................................................................. 39 K 3.2.3.1. Phân b 'ng u các m#c tiêu............................................................ 39 3.2.3.2. Các i"m có l !ng Gradient nh nh&t .................................................. 39 3.2.4. Quá trình n( volume ................................................................................. 41 3.2.4.1. N( volume d a vào liên k t h ng tâm............................................ 41 3.2.4.2. Các cách th c n( volume.................................................................. 44 3.2.4.3. Tinh l c l i các volume..................................................................... 46 3.2.5. S phân tích volume ................................................................................. 49 Trang 2
 5. 3.2.5.1. S rút trích qu% o........................................................................... 49 3.2.5.2. Các mô t nh l !ng........................................................................ 51 3.2.6. ) c l !ng chuy"n ng trên c s( c tr ng........................................... 53 3.2.6.1. Các i"m c tr ng ........................................................................... 54 3.2.6.2. ) c l !ng chuy"n ng dùng t ng quan pha................................. 54 3.2.6.4. Áp mô hình lên các vector chuy"n ng........................................... 55 3.3. Xây d-ng th vi'n ,c tr ng.......................................................................56 3.3.1 Quan sát m t s k t qu phân o n .......................................................... 56 TN 3.3.2. Trích ch n c tr ng tr c quan................................................................. 58 3.3.3. Tìm ki m n i dung Video theo không gian và th i gian .......................... 58 3.3.4. Mô hình truy v&n....................................................................................... 59 H CH NG 4. PHÂN TÁCH VÀ TÌM KI M IT NG VIDEO ........................60 K 4.1. Gi i thi'u......................................................................................................60 4.2. Các mô t quan h'........................................................................................62 H 4.3. H' th0ng t- (ng tách 0i t +ng có ngh1a ..................................................64 Đ 4.3.1. M t s khái ni m ...................................................................................... 65 4.3.2. Phân c&p fine-to-coarse............................................................................. 65 4.3.3. Phân c&p Coarse-to-fine............................................................................ 69 – CH NG 5. XÂY D NG NG D NG 2NH V2 M&T NG I............................72 TT 5.1. Gi i thi'u: ....................................................................................................72 N 5.2. Các khái ni'm: .............................................................................................73 5.2.1. *nh d ng tính: ........................................................................................ 73 C 5.3.2. *nh âm tính : ............................................................................................ 73 5.2.3. C+a s$ con: ............................................................................................... 73 5.2.4. c tr ng: ................................................................................................. 73 A 5.2.5. *nh tích h!p: ............................................................................................. 74 O 5.3. Gi i thu"t h3c phân l p:..............................................................................76 H 5.4. Mô hình Phân t ng: .....................................................................................78 5.5. Hu n luy'n b( phân t ng: ...........................................................................79 K 5.6. K!t qu 4nh v4 m,t .....................................................................................82 Trang 3
 6. CH NG 6. K T LU N VÀ H NG PHÁT TRI N . ..........................................83 6.1. K!t lu"n. .......................................................................................................83 6.2. H ng phát tri.n..........................................................................................84 THAM KH O. ............................................................................................................85 TN H K H Đ – TT N C A O H K Trang 4
 7. TN Ch )ng 1. H Gi i thi'u và (ng c) th-c hi'n tài K H Đ 1.1. Vn t5o ch6 m7c và tìm ki!m Video – Ngày nay, v i s phát tri"n c a các k% thu t nén nh Video và truy n thông, ta hoàn toàn có th" g+i tr c tuy n m t l !ng l n nh Video s . R&t nhi u các nhà cung c&p n i dung TT truy n thông ang phân ph i Video theo yêu c u qua m ng Internet. Ng i dùng t i nhà ang có các ng truy n b ng thông r ng ho c k t n i DSL " xem các hình nh Video N ch&t l !ng cao. Trong khi l !ng d li u Video ang t ng lên nhanh chóng, các ng d#ng a truy n thông v n còn b gi i h n trong nh ng kh n ng qu n lý n i dung. Do v y ngày C càng òi h i các k% thu t m i có th" x+ lý hi u qu , mô hình hoá và qu n lý n i dung A Video. M t k ch b n i"n hình trong t o ch m#c và tìm ki m n i dung Video !c bi"u O di n trong hình 1.1. Tr c tiên, các Video và nh u vào !c phân o n thành các n H v theo không gian và th i gian thích h!p. Các c tr ng tr c quan sau ó !c rút ra t các n v này " t o ch m#c và tóm l !c. Và cu i cùng, nh ng Video và nh này !c K a ra và tìm ki m d a trên các c&u trúc và c tr ng ( trên. Trong k ch b n v a nêu, k% thu t trên c s( n i dung là m t thành ph n quan tr ng cung c&p các cách tìm ki m d a vào tính t ng t c tr ng. G n ây, nhi u nghiên c u ãh ng t i l,nh v c này. M t s ví d# bao g'm QBIC, PhotoBook, VisualSeek, MARS Trang 5
 8. và VideoQ [79,85,99,81,21]. M#c tiêu là nh-m cung c&p kh n ng tìm ki m tr c quan h n và t ng hoá quá trình chú gi i nh Video theo l i truy n th ng. Thêm vào ch m#c c tr ng, m t lo i k% thu t khác nh m t i phân tích và khai phá các c&u trúc cú pháp [129,116,104] và các tình hu ng ng ngh,a (semantic even) [83,59] trong x+ lý Video s+ d#ng tri th c c thù và các mô hình. Nh ng k t qu c a các phân tích này có th" !c dùng " sinh ra các tóm l !c ( m c ng ngh,a ho c có c&u trúc. TN H K H Đ – TT Hình 1.1: Quá trình phân o5n và tìm ki!m nh Video N Lu n v n này ch y u trình bày nghiên c u c a chúng tôi v t ng rút ra và t o ch C m#c các c tr ng tr c quan và n i dung ng ngh,a trên d li u Video. C# th" là chúng tôi phát tri"n các công c# và ph ng pháp " gi i quy t các v&n sau. A • Phát hi n chuy"n c nh nhanh và chính xác. O • T ng phân vùng và t o ch m#c cho vi c tìm nh Video. • T ng phát hi n i t !ng chuy"n ng trên nh Video. H K 1.2. T ng quan v các nghiên c u tr c ây Hình nh và Video là nh ng bi"u di n tr c quan c a thông tin. Trong nh ng n m g n ây, nhi u ph ng pháp ã !c phát tri"n nh-m tìm ki m nh và Video trên c s( c tr ng tr c quan c a chúng. Màu s c, vân nh, chuy"n ng và c&u t o không gian- Trang 6
 9. th i gian là các c tr ng ph$ bi n nh&t !c dùng trong so kh p tính t ng t tr c quan [79]. Hai ph ng th c truy v&n ph$ bi n là truy v&n m u và truy v&n b-ng phác th o [21]. M t s nghiên c u ã t p trung vào tìm ki m nh t,nh. S phát tri"n ã lan t i các l,nh v c nh trích ch n c tr ng [20], ot ng t , ch m#c vector [29,31] và h c ng ngh,a [74]. Các nghiên c u v tìm ki m Video trên c s( c tr ng b gi i h n trong Phát hi n chuy"n c nh (scene cut), trích khoá frame, gom nhóm và duy t qua (browsing) TN [69,122]. Khi mà các k% thu t tìm nh có th" !c áp d#ng cho tìm ki m Video, các c tr ng duy nh&t c a d li u Video òi h i nh ng gi i pháp cho nhi u v&n mi y H thách th c. So v i nh t,nh, Video là d li u ng v i tr#c th i gian. *nh Video !c bi"u di n K m t cách liên t#c trên m t t c nh&t nh. M t nh Video có ch&t l !ng t t bao g'm 25 n 30 frame trên m t giây. Bên c nh ó, nh Video c n l !ng l u tr l n và b ng thông H r ng. Kích th c c a m t gi Video MPEG-1 là h n 500 MB. Đ Chính c tính liên t#c và l !ng d li u l n làm cho Video tr( nên thách th c h n khi x+ lý và qu n lý. Nói cách khác, khi nhi u thông tin h n, c bi t là theo th i gian và – chuy"n ng, ta l i có thêm nhi u c h i " phân tích các n i dung tr c quan trong nh Video. H n n a, m c dù Video là ph ng ti n truy n thông liên t#c, n i dung ch a trong TT nó có d ng phân c&p theo t nhiên. M t o n phim Video !c chia thành các câu chuy n, shot, frame và ngay c các i t !ng và hành ng. Nh ng h th ng tìm ki m N Video hi u qu òi h i toàn b ch m#c c a t&t c các n v này. S trích ch n các i C t !ng h!p thành và khám phá c&u trúc bên d i là m t ch c n thi t nh ng ch a gi i quy t !c. Tóm t t các h ng ti p c n !c trình bày d i ây. A Là m t khâu c b n c a t o ch m#c Video, các thu t toán c t c nh ã !c nghiên c u r ng rãi nh-m chia nh Video ban u ra thành các n v c b n (vd. shot ). Các c O tr ng ( m c th&p nh màu s c, c nh, chuy"n ng ã ch ng t !c là úng n cho H phát hi n các thay $i theo th i gian [70,123]. D a trên các phân o n theo th i gian, d li u Video có th" !c bi"u di n m t cách hi u qu theo các d ng tóm t t. Nhi u k% thu t K ã !c phát tri"n " làm ch m#c cho các shot ã !c phân o n. M th ng ti p c n ph$ bi n khác !c dùng trong nhi u h th ng là tr c h t ch n m t hay nhi u khoá frame cho m.i shot, và sau ó dùng các c tr ng nh nh màu s c, hình d ng hay vân nh " t o ch m#c các khoá frame này. Làm sao " ch n và t$ ch c Trang 7
 10. khoá frame là v&n l n ( ây. Ngoài các ph ng pháp l&y m u n gi n, các thu t toán ti n b c/ng !c phát tri"n " dùng các thay $i v màu s c, chuy"n ng c a camera, vnbn !c nhúng và các m t ng i [111] " ch n l a các frame có th" truy n t nhi u thông tin nh&t c a m t shot. Vi c ch dùng khoá frame " t o ch m#c b qua thông tin chuy"n ng trong Video. Tuy nhiên, khi Video !c phân chia thành các shot riêng l0, m i quan h th i gian và TN các tình hu ng gi a các shot liên t#c không !c khai thác. Nh-m có th" tìm ki m tình hu ng và hành ng, m t s ph ng pháp ã !c xu&t " bao hàm c thông tin v H chuy"n ng và th i gian vào các mô hình n i dung Video. Trong [14,23], nhi u mô t hình th c " bi"u di n m i quan h th i gian (vd. tr c, sau,…) và có th" so kh p và truy K v&n nh ng c&u trúc theo th i gian nh v y. ) c l !ng chuy"n ng, các lô gíc theo không gian-th i gian, phân o n i t !ng và theo v t là m t s k% thu t chính ã !c H áp d#ng trong nhi u mô hình x+ lý. Đ Các c tr ng tr c quan ch a ít thông tin ng ngh,a, và trong nhi u tr ng h!p, không thu n l!i và hi u qu cho ng i dùng khi tìm ki m Video mong mu n. Các tóm t t – ( m c cao h n nh câu chuy n, c nh, ho c hành ng cho phép ng i dùng tìm ki m và duy t qua nhi u Video t i m c hi u qu và có tính tr c giác h n. Xem hình 1.2 ta th&y, TT m t câu chuy n tin t c t CNN !c chia phân c&p thành các o n, câu chuy n và các shot riêng l0 [129]. C&u trúc phân c&p này cung c&p m t tóm l !c nhi u t ng giúp ng i N dùng duy t qua h t chi u dài o n Video. Thêm vào các c&u trúc th i gian ã phát hi n, C nhi u s n. l c ã !c th c hi n nh-m rút ra nhi u o n có ngh,a t các shot. Trong [122], m t c&u trúc không gian !c dùng " phát hi n các c nh có nhân v t A quan tr ng. M t ch ng trình dài !c chia thành các câu chuy n d a trên nh ng c nh có nhân v t quan tr ng. Trong [117], m t ' th chuy"n ti p c nh !c dùng " ch n b t O c n i dung và lu'ng th i gian c a Video. Nó ã !c báo cáo là có th" phát hi n các H cu c i tho i, hành ng và các n v câu chuy n. Nói chung, không gi ng nh ng shot có th" !c nh ngh,a theo các c tr ng ( K m c th&p, các th c th" ( m c cao nh c nh hay câu chuy n khó có !c n u ch d a vào các c tr ng ( m c th&p. Nh quan sát trong [117], " gom chính xác ho c phân lo i các shot, nhi u mô hình ph c t p c n !c xây d ng d a vào các bi"u di n trung gian ho c Trang 8
 11. tu1 thu c l,nh v c nh vùng nh và các i t !ng, Trong các nghiên c u g n ây, vài mô hình bi"u di n Video n$i b t nh MPEG-4 ho c MPEG-7 ã !c ch&p nh n. Tóm l i, khi s phát tri"n !c th c hi n trên nhi u l,nh v c t o ch m#c và tóm t t nh Video, nhi u thách th c v n còn là v&n c n gi i quy t. Do ó, nhi u k% thu t h n !c yêu c u khi xây d ng h th ng tìm ki m Video hi u qu . TN H K H Đ – TT N C Hình 1.2: C u trúc phân c p c8a m(t ch )ng trình tin t c 1.3. Các v n c n gi i quy!t A Nh ã th o lu n ( trên, vi c t o ch m#c Video liên quan n các x+ lý phân o n, O phân tích và tóm t t n i dung Video. Phân o n theo th i gian chia lu'ng Video dài thành các n v nh nh shot (thay vì dùng các frame riêng l0). Phân o n theo không gian rút H ra các i t !ng ch a trong Video shot. Nh ng phân o n này làm ta có th" phân tích và K mô hình hoá n i dung Video, xây d ng các c&u trúc nhi u m c mà ng i dùng có th" tìm ki m và duy t qua m t cách hi u qu nh&t, nh trình bày trong hình 1.3. Nhi u v&n thách th c t'n t i khi phân o n các i t !ng và xây d ng bi"u di n d a trên i t !ng này. K ti p, ta s khái quát các ch chính s !c c p trong Trang 9
 12. lu n v n này. Chúng bao g'm phân o n c nh, phân o n i t !ng, t o ch m#c c tr ng. TN H K H Đ – Hình 1.3: Bi.u di9n Video d-a trên 0i t +ng TT 1.3.1 Phân o5n c nh theo tr7c th:i gian M c dù nhi u x+ lý ã !c th c hi n nh-m phát hi n c nh, các h th ng v n còn N thi u nh ng kh n ng sau: 1) phát hi n s chuy"n ti p d n m t cách tin c y; 2) x+ lý c n C th i gian th c; 3) gi i quy t các tình hu ng c bi t nh ch p sáng ho c thay $i ánh sáng t ng t. A " xây d ng m t h th ng phân tích và tóm t t Video ( th i gian th c, chúng tôi O phát tri"n m t s ' sao cho t$ng h!p các c tr ng màu s c, c nh, chuy"n ng dùng các k% thu t máy h c. Trong s ' này, chúng tôi thông qua m t mô hình phát hi n s H chuy"n ti p d n b-ng cách xem xét các c i"m c a nh ng giai o n kh(i u và k t K th c. Chúng tôi c/ng gi i quy t !c v&n ch p sáng và thay $i m( (aperture). Trang 10
 13. 1.3.2 Phân o5n 0i t +ng Video Các i t !ng Video là các thông tin rõ ràng nh&t trong d li u Video, và là tiêu chu2n cho các nh n th c tr c quan c a con ng i. Nó thu c v tr c giác " ng i dùng mô t ho c ghi chú m t c nh quay ho c i t !ng. Các nghiên c u g n ây trên MPEG-4 ã nh&n m nh v&n nén nh trên c s( i t !ng. Có th" hình dung là ta !c phép truy c p và tác ng t i các i t !ng m t cách tr c ti p t chu.i Video ã !c mã hoá. TN i u này ã cung c&p m t ti m n ng r&t l n cho các ng d#ng t ng tác a truy n thông. Chu2n MPEG-7, m t giao di n mô t n i dung a truy n thông, c/ng nh ngh,a m t s ' có th" t ng tác v i các c nh và i t !ng. H C hai chu2n MPEG-4 và MPEG-7 không tiêu chu2n hoá các ph ng pháp và K công c# rút trích i t !ng hay c tr ng [66]. Khi Video !c bi"u di n d i d ng pixel thô nh ng i t !ng và thông tin ch a trong nó ph i !c rút trích tr c khi xây d ng H b&t c mô hình n i dung nào trên c s( i t !ng. Trong khi MPEG-4 và MPEG-7 ang Đ tr( thành nh ng chu2n qu c t , các công c# phân o n i t !ng Video và c tr ng v n còn thi u. – Ngày nay, các thu t toán phân o n t$ng quát và linh ho t !c nghiên c u trong công trình. T ó cho th&y h th ng th giác con ng i không tính các biên trên b&t c t p TT thu c tính nào [63]. M t v&n i"n hình v i các h th ng hi n nay là ch m t t p c nh c tr ng !c dùng. M t ph n t nh ng c tr ng ph$ bi n nh màu s c, c nh và N chuy"n ng, các c&u trúc không gian-th i gian c/ng nh nh ng quy lu t bên d i mà con ng i dùng " nh n d ng i t !ng c/ng r&t quan tr ng. M t v&n khác là n u C không có m t mô hình i t !ng th t t t, s khó khi k t h!p nhi u c tr ng khác nhau A vào quá trình phân o n i t !ng. Nhi u c tr ng khác nhau có th" cho ra các phép n i suy i t !ng khác nhau. " tho mãn nh ng yêu c u này, chúng tôi ã phát tri"n m t O mô hình phân c&p nh-m bi"u di n i t !ng và m t s ' phân o n và theo v t k t h!p H nhi u c tr ng tr c quan. S ' này bao g'm hai ph n có quan h v i nhau. Tr c h t, chúng tôi phát tri"n K m t thu t toán t ng phân o n và theo v t vùng nh d a vào s k t h!p c a màu s c, c nh và chuy"n ng. K t h!p v i quá trình bù tr chuy"n ng toàn c#c, chúng tôi nh n th&y là s t ng rút ra các vùng Video có th" !c dùng " ph#c h'i các i t !ng Video. D a trên ph n u tiên, chúng tôi phát tri"n m t h th ng t ng phân o n i Trang 11
 14. t !ng Video có ngh,a. M t i t !ng có ngh,a th ng t ng ng v i m t i t !ng ( th gi i th c. Nhi u nh ngh,a i t !ng có ngh,a !c a ra b(i ng i dùng ho c d a trên m t s tri th c c thù. Các i t !ng này !c mô hình hoá nh m t c&u trúc nhi u m c và bao g'm t p các vùng v i các c tr ng k t h!p. M t ph ng pháp gom nhóm và ánh x mi !c phát tri"n " thu !c các i t !ng có ngh,a t các vùng nh ã !c t ng theo v t. S ph#c h'i i t !ng t i các m c vùng và ng ngh,a cho ta nhi u c TN tr ng d'i dào và m m d0o nh&t " mô t n i dung Video trong nhi u ng d#ng liên quan. H 1.3.3 T5o ch6 m7c và tìm ki!m Video K Bi"u di n Video d a trên shot và i t !ng cung c&p m t n n t ng linh ho t cho vi c t o ch m#c và tìm ki m Video (video indexing and retrieval). Các k% thu t t o ch H m#c hi n t i ch y u d a vào các c tr ng tr c quan t các khoá frame. Nh ng i t !ng Video cho phép ta mô t n i dung hi u qu h n. Ta d dàng k t h!p chuy"n ng Đ và hành ng vào i t !ng. B-ng cách nh n d ng m i quan h gi a các i t !ng trong các shot khác nhau, ta c/ng có th" nh ngh,a nhi u tình hu ng ngang qua các shot ó. S – phát hi n các c nh có ngh,a, i t !ng và c i"m c a nó giúp ta có th" tóm t t o n TT Video dài t i m c cao h n, ng n g n h n. Trong lu n v n này, chúng tôi nghiên c u các k% thu t t o ch m#c hi u qu và nh ng ph ng pháp tìm ki m dùng t p nhi u c tr ng t i c hai m c i t !ng và vùng N nh. M t mô hình truy v&n i t !ng Video d a trên vùng !c xu&t nh-m k t h!p C các c tr ng toàn c#c và t ng ph n l i, c/ng nh so sánh các c&u trúc không gian-th i gian khác nhau. A O 1.4. Phác th o lu"n v#n H Trong ph n còn l i c a lu n v n, ta nghiên c u các k% thu t phân o n Video t$ng quát (bao g'm c không gian và th i gian), c/ng nh so kh p c tr ng t ng ng và s K ' tìm ki m. Các ch ng k ti p !c t$ ch c nh sau ây. Trong Ch )ng 2, chúng tôi trình bày các thu t toán c t c nh quay. Các công trình tr c ây và các v&n m ( r ng !c xem xét tr c. Sau ó chúng tôi trình bày m t s ' t$ng h!p các c tr ng màu s c, c nh, chuy"n ng cho vi c phát hi n chuy"n c nh ( Trang 12
 15. th i gian th c. Các k% thu t máy h c, c bi t là cây quy t nh c/ng !c c p. Chúng tôi c/ng trình bày các thu t toán phát hi n các c nh thay $i d n, và m t s tình hu ng c bi t nh ch p sáng. Cu i cùng, m t s k t qu !c trình bày. Trong Ch )ng 3, chúng tôi trình bày m t h th ng tìm ki m Video dùng các vùng Video ã !c t ng theo v t. Tr c h t chúng tôi gi i thi u m t h th ng t ng phân o n và theo v t có k t h!p nhi u c tr ng " có các k t qu theo v t chính xác và TN áng tin c y. Sau ó, chúng tôi th o lu n c&u trúc c a th vi n c tr ng tr c quan và trình bày các k% thu t truy v&n hi u qu trên các vùng nh ã !c t ng phân o n. H Cu i cùng, m t s k t qu truy v&n !c trình bày. Trong Ch )ng 4, chúng tôi trình bày m t s ' k t h!p cho phân o n i t !ng K ng ngh,a và tìm ki m i t !ng trên c s( t ng t d a trên mô hình i t !ng nhi u m c. 3 ay, chúng tôi dùng c#m t “ i t !ng ng ngh,a” " ch các i t !ng trong th H gi i th c. Tr c h t, chúng tôi trình bày các k% thu t phát hi n i t !ng chuy"n ng Đ dùng các thông tin v chuy"n ng và vùng nh. Nh ng vùng nh này ã !c rút ra t ng t Ch )ng 3. Sau ó chúng tôi trình bày m t công c# tìm ki m Video d a trên i – t !ng. Cu i cùng, m t s k t qu th c hi n !c trình bày. Trong Ch )ng 5, chúng tôi s trình bày m t k% thu t nh v m t ng i và ng TT d#ng c a nó vào h th ng ch m#c i t !ng chuy"n ng. M t s gi i thu t m i s !c trình bày nh gi i thu t ADABoost…M t s k t qu cung s !c trình bày. N Ch )ng 6 k t lu n v công vi c ã th c hi n và c/ng bàn v các ng d#ng và các C h ng phát tri"n trong t ng lai. A O H K Trang 13
 16. TN H Ch )ng 2. K Phát hi'n chuy.n c nh b/ng t ng h+p nhi u ,c tr ng H Đ – 2.1. Gi i thi'u. TT Các k% thu t t o ch m#c d a trên shot ã !c s+ d#ng r ng rãi " t$ ch c d li u Video. Phát hi n chuy"n c nh là m t trong các ph ng pháp ph$ bi n nh&t " chia N o n Video thành các n v nh nh&t nh-m t o ch m#c. M t shot bao g'm chu.i các frame liên t#c !c ghi t Camera. Thông th ng, m t hành ng liên t#c di n ra bên C trong m t shot v i i u ki n là c nh không thay $i quá l n. Tuy nhiên, v n có nhi u A thay $i trong m t nh Video (vd chuy"n ng c a i t !ng, thay $i ánh sáng, và chuy"n ng c a camera), vi c phát hi n chính xác s chuy"n c nh quay không ph i d O dàng. H n n a, các k% thu t i n nh !c dùng trong c nh nh tan bi n, m d n và co H l i, ã sinh ra các thay $i khó mà phát hi n !c. Các thu t toán c t c nh ã !c nghiên c u t nh ng n m 90. Ph ng pháp c K b n là o s khác bi t i"m nh gi a các frame d i d ng giá tr màu [126]. Trong [126], s l !ng các i"m nh khác nhau !c m và n u nó v !t qua m t giá tr ph n tr m nh&t nh m t c nh !c xu&t ra. Ph ng pháp này không m nh do chuy"n ng c a camera và c a i t !ng có th" gây ra khác bi t giá tr i"m nh qúa l n. Trang 14
 17. Histogram màu ã !c dùng " gi i quy t !c v&n này, nh phân b màu gi a các frame liên t#c không b nh h (ng nhi u b(i chuy"n ng c a camera và c a i t !ng [121]. Gi s+ Hi là m t histogram N-màu !c rút ra t frame th i, khác bi t frame !c nh ngh,a nh sau: n Di = | H i ( j ) − H i +1 ( j ) | j =1 TN n u Di l n h n m t ng !c phát hi n t i frame i+1. M t ng cho tr c, m t c nh o hi u qu h n, χ 2 -test, !c gi i thi u trong [78], và !c trình bày là t t h n khi thí H o khác. Trong χ 2 -test, kho ng cách gi a hai Histogram nghi m so v i các !c cho b(i công th c sau: K ( H i ( j ) − H i +1 ( j )) 2 n H n u H i ( j ) ≠ 0hayH i +1 ( j ) ≠ 0 χ i2 = max( H i ( j ), H i +1 ( j )) n u ng !c l i j =1 Đ 0 – M c dù so sánh tr c ti p màu s c gi a các frame th c hi n r&t t t khi phát hi n c nh, các chuy"n ti p nh nh fade-in và fade-out, tan d n và co l i không !c phát TT hi n chính xác. Nh trình bày trong hình 2.1, s khác bi t màu s c qua các frame trong m t c nh N thay $i d n nh h n so v i c nh quay tr c ti p. Trong lúc ó, chuy"n ti p d n tr h n so v i chuy"n c nh tr c ti p (h n 1 giây). C A O H K Trang 15
 18. TN H K Hình 2.1: So sánh c nh tr-c ti!p và c nh chuy.n ti!p H Đ Do s khác bi t giá tr màu nh c a c nh thay $i ít, m t ng ng n không th" phân bi t gi a chuy"n ng c a camera hay chuy"n ng c a i t !ng. " gi i quy t – v&n này, m t thu t toán so sánh kép !c xu&t trong [121]. Ph ng pháp này òi TT h i hai ng ng ng t, m t l n h n cho chuy"n tr c ti p và m t ng ng nh h n cho chuy"n d n. Ng ng l n h n !c áp d#ng tr c. N u không có c nh quay tr c ti p thì ng ng bé h n !c dùng " phát hi n c nh chuy"n ti p d n. Khi m t c nh chuy"n ti p N ng viên !c phát hi n, khác bi t qua các frame !c tích tr cho các frame liên t#c. C Trong [119], m t h ng ti p c n d a trên c nh !c xu&t " phát hi n các c nh tr c ti p và các c nh chuy"n ti p 'ng th i. Ph n tr m c nh i vào và thoát ra gi a hai frame A !c tính. Biên c a c nh !c phát hi n b-ng cách so sánh hai ph n tr m này. O S phát hi n chuy"n c nh th ng bao g'm trích ch n c tr ng và so sánh cho các c p frame liên t#c. ây là m t quá trình c n nhi u th i gian, và không th" th c hi n ( H th i gian th c trên máy PC. H u h t nh Video u !c nén v i chu2n MPEG, phát hi n K chuy"n c nh tr c ti p t các vùng nén ã !c nghiên c u trong nhi u công trình ã t t i m c thi hành ( th i gian th c. Trong [69], các th ng kê vector chuy"n ng !c dùng " phát hi n chuy"n c nh. Cho m t P-frame, t l gi a các kh i intra-code và s kh i inter-code !c tính. V i B-frame, t l s vector chuy"n ng ng !c l i và s Trang 16
 19. vector chuy"n ng t i !c tính. T l cao ch ra r-ng chuy"n c nh t i B-frame ho c P- frame. Nói cách khác, t l th&p trên B-frame ch ra r-ng có m t c nh t i I-frame tr c nó. Trong ch ng này, chúng tôi s trình bày m t s ' phát hi n chuy"n c nh m i v i s t$ng h!p c a nhi u c tr ng tr c quan trong c mi n nén và không nén. Công vi c th c hi n !c bao g'm các v&n sau ây. • M ts ' hi u qu t$ng h!p chuy"n ng và các c tr ng màu trong c mi n nén TN và không nén. • M t thu t toán m i phát hi n chuy"n ti p d n, nh là ch p sáng, thay $i sáng, H ho c chuy"n ng c a camera. K 2.2. M(t s) * t ng h+p nhi u ,c tr ng tr-c quan M c dù chuy"n c nh t ng t ã !c nghiên c u nhi u trong các công trình hi n H nay, s phát hi n chuy"n ti p d n v n còn là m t v&n thách th c. Trong [143], m t so sánh gi a nhi u thu t toán phát hi n chuy"n c nh ã !c th c hi n. Kho ng 90 ph n Đ tr m chính xác !c báo cáo cho phát hi n chuy"n c nh. V i các chuy"n ti p d n, chính xác v n trong kho ng t 70-80 ph n tr m. Trong khi xây d ng m t mô hình phân – tích Video ( th i gian th c mà có th" áp d#ng cho các Video s ng ng, ta có th" c/ng s TT g p ph i các thách th c khác. Tr c h t, yêu c u c n th i gian th c th ng xung tv i chính xác cao. Thêm vào ó, nhi u c tr ng ph c t p !c dùng " rút ra các c nh N quay chính xác l i khó có th" tính ( th i gian th c. H n th n a, thay $i sáng, vd.., èn ch p th ng xu&t hi n nhi u trong các Video gia ình, a n m t v&n khác có C th" gây ra k t qu phát hi n sai. A O H K Trang 17
 20. TN H K Hình 2.2 Mô hình c;t c nh quay t ng h+p nhi u ,c tr ng H " nh&n m nh n nh ng v&n này và xa h n là t ng chính xác phát hi n Đ chuy"n c nh, chúng tôi phát tri"n m t mô hình phát hi n c nh có t$ng h!p chuy"n ng, màu s c, và thông tin v c nh. Làm sao " t$ng h!p các c tr ng " th c hi n c t c nh – t t v n là m t v&n m(. Chúng tôi dùng máy h c (cây quy t nh) " tìm ki m các o và ng ng. Các c tr ng thu c mi n nén !c áp d#ng tr c mi n không nén " t TT t i th i gian th c. Chúng tôi c/ng thi t k các module c bi t " phát hi n èn ch p và !c trình bày trong hình 2.2. Khái quát thay $i ánh sáng. Bi"u ' cho toàn b mô hình N qua mô hình !c trình bày d i ây. Chi ti t v các thu t toán s !c trình bày trong C các ph n ti p theo. Tr c h t, các c tr ng thu c mi n nén !c rút ra. Th ng kê chuy"n ng !c A tính t các lo i chuy"n ng khác nhau trong B-frame ho c P-frame. khác bi t màu sc !c tính t nh DC c a I ho c P-frame. M t yêu c u là gi i mã t ng ph n mà không O th c hi n phép bi n $i ng !c DCT " rút ra các c tr ng này và do ó x+ lý s nhanh H h n. Module ti p theo phát hi n các ch p sáng n u có. i u này th c hi n !c là nh so sánh khác nhau màu s c gi a các frame và khác bi t màu s c theo th i gian dài. N u m t K ch p sáng !c phát hi n t i m t frame, không th c hi n phát hi n c nh trên frame này và ng !c l i. Do chuy"n c nh tr c ti p có th" !c phát hi n m t cách chính xác, tr c h t ta ki"m tra xem có m t c nh tr c ti p hay không. N u không có c nh tr c ti p, ta s ki"m Trang 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=178

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2