intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn: Nghiên cứu xây dựng chương trình đánh giá chất lượng hệ thống cách điện của máy biến áp lực 110KV

Chia sẻ: Nhung Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

154
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: nghiên cứu xây dựng chương trình đánh giá chất lượng hệ thống cách điện của máy biến áp lực 110kv', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Nghiên cứu xây dựng chương trình đánh giá chất lượng hệ thống cách điện của máy biến áp lực 110KV

 1. -1- -2- B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: P G S . TS. ĐINH THÀNH VI T PH M VĂN PHƯƠNG Ph n bi n 1: PGS. TS. Nguy n H ng Anh. NGHIÊN C U XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ CH T LƯ NG H TH NG Ph n bi n 2: PGS.TS Lê Kim Hùng. CÁCH ĐI N C A MÁY BI N ÁP L C 110KV Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ k t h u t h p t i Đ i h c Đà N ng tháng 6 năm Chuyên ngành: M ng và H th ng ñi n 2011 Mã s : 60.52.50 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin -H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng – Năm 2011 - Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng
 2. -3- -4- c a máy bi n áp và có nh ng k t lu n, khuy n cáo c n thi t ph i th c hi n trong th i gian ti p theo ñ nâng cao tu i th MBA là h t M Đ U s c c n thi t. 1. LÝ DO CH N Đ TÀI. 2. Đ I TƯ NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Như chúng ta bi t, máy bi n áp l c là m t c u trúc ph c t p và ñ c bi t quan tr ng trong h th ng ñi n. Chúng ñóng vai trò c u 2. 1 Đ i tư ng nghiên c u. n i và chuy n ti p ñi n năng các c p ñi n áp khác nhau nh m ph c Là vi c ñánh giá các ph n t chính trong c u trúc MBA d a v cho công tác chuy n t i t ngu n cung c p ñ n nơi tiêu th . trên vi c ñánh giá ch t lư ng h th ng cách ñi n, cu n dây c a các Đ có th ñánh giá ñư c kh năng làm vi c cũng như tu i MBA l c 110kV trong v n hành bao g m: th trong v n hành c a các MBA chúng ta c n ph i ñánh giá c th - Nghiên c u v mô hình hư h ng c a các b ph n ch c năng tình tr ng th c t c a chúng. Tình tr ng c a MBA cũng chính là tình c a MBA và cơ ch hư h ng và quá trình lão hóa cách ñi n MBA tr ng c a h th ng cách ñi n t ng th c a MBA. Trong ñó m ch t , trong v n hành. các cu n dây, d u cách ñi n, s ñ u vào và b ñi u áp dư i t i là - Nghiên c u các công c ki m tra, th nghi m và giám sát nh ng ph n t ho t ñ ng c a chu i cách ñi n c a MBA. Sau m t quá hi u qu dùng trong vi c ch n ñoán, ñánh giá tình tr ng các MBA trình v n hành dài, tình tr ng cách ñi n c a MBA thư ng b thay ñ i l c hi n nay và trong tương lai. m t cách ñáng k do nhi u y u t gây thoái hóa ch t lư ng c a cách - Xây d ng phương pháp lu n trong vi c ñánh giá tình tr ng ñi n. S thoái hóa c a các h th ng cách ñi n kèm theo hi n tư ng t ng th c a MBA l c và vi c ñ nh lư ng tình tr ng c a chúng thông thay ñ i các thông s v t lý ho c ho t ñ ng c a các b ph n cách qua các tiêu chí ñánh giá MBA. ñi n. Hơn th n a, s thoái hóa c a các h th ng cách ñi n là m t - Xây d ng thu t toán và chương trình ñánh giá ch t lư ng ti n trình v t lý ph c t p. R t nhi u thông s tác ñ ng t i cùng m t h th ng cách ñi n chính c a các MBA l c. th i ñi m vì v y làm cho s gi i thích và ch n ñoán c c kỳ khó khăn. 2.2. Ph m vi nghiên c u. Hi n t i công tác ñánh giá tình tr ng c a MBA l c t i các Là các lo i MBA l c 110kV hi n ñang v n hành t i các TBA Công ty Thí nghi m ñi n t i Vi t Nam ch y u th c hi n b ng tay do 110kV do Công ty Lư i ñi n Cao th Mi n Trung-T ng Công ty ñó m t nhi u th i gian qua ñó cũng làm tăng th i gian ngh c a Đi n l c Mi n Trung (CPC-CGC) qu n lý. MBA ph c v thí nghi m t i hi n trư ng. Ngoài ra, lu n văn không ñi sâu vào vi c phân tích ñánh giá T th c t trên ñ t ra v n ñ c n nghiên c u là vi c xem xét v m t kinh t cũng như ch t lư ng truy n t i và phân ph i ñi n mà ñánh giá ñúng và k p th i v tình tr ng cách ñi n MBA l c cao áp và ch t p trung v n ñ liên quan ñ n vi c phân tích ñánh giá v phương gi i pháp ñánh giá mang tính ñ nh lư ng ñ i v i tình tr ng t ng th di n c u trúc các MBA l c.
 3. -5- -6- 2.3. Phương pháp nghiên c u. 4. M C TIÊU VÀ N I DUNG NGHIÊN C U - Nghiên c u lý thuy t và phương pháp lu n. 4.1 Các m c tiêu c a ñ tài: - ng d ng ngôn ng Visual Studio xây d ng chương trình - T ng h p cơ s lý thuy t v máy bi n áp l c cao áp. ñánh giá. - Xây d ng cơ s d li u thông s thí nghi m MBA l c 3. Ý NGHĨA KHOA H C VÀ TH C TI N C A Đ TÀI. - Xây d ng các thu t toán, t ng h p các tiêu chu n ñánh giá. 3.1 Ý nghĩa khoa h c. T ng k t v m t lý thuy t nh ng tình tr ng c a MBA l c cao 4.2 Các n i dung nghiên c u: áp trong v n hành, các v n ñ v lão hóa h th ng cách ñi n và - T ng h p cơ s lý thuy t v máy bi n áp l c cao áp. nh ng mô hình hư h ng ch c năng c a các b ph n c u thành MBA - Nghiên c u các phương pháp th nghi m ñánh giá MBA l c cao áp. - ng d ng ngôn ng Visual Studio xây d ng chương trình T ng h p m t cách toàn di n nh ng công c ch n ñoán tiên PTCA. ti n, có hi u qu c n ñư c s d ng trong vi c ñánh giá tình tr ng - Phân tích, nh n xét và ñưa ra ki n ngh . t ng th c a các MBA l c cao áp trong v n hành. 5. B C C LU N VĂN. Xây d ng m t phương pháp lu n thích h p dùng trong vi c C u trúc c a lu n văn chia làm 3 ph n: Ph n m ñ u, n i dung ñánh giá tình tr ng c a các MBA l c 110kV. ñ tài và ph n k t lu n, ki n ngh . 3.2 Tính th c ti n c a ñ tài. N i dung c a ñ tài bao g m 4 chương: M c tiêu nghiên c u c a ñ tài xu t phát t th c t công tác Chương 1: T NG QUAN V MÁY BI N ÁP L C VÀ H qu n lý v n hành, thí nghi m, b o dư ng, ñ i tu các MBA l c TH NG CÁCH ĐI N. 110kV. Vì v y, vi c nghiên c u ñánh giá tình tr ng c a t ng MBA Chương 2: CÁC TH NGHI M TRONG VI C ĐÁNH GIÁ l c 110kV s có ý nghĩa th c ti n và có th ng d ng vào th c t CH T LƯ NG MÁY BI N ÁP L C. nh m giúp công ty gi i quy t nh ng v n ñ sau: Chương 3: XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ CH T Chương trình PTCA như là công c h u hi u giúp vi c ñánh LƯ NG MÁY BI N ÁP L C. giá tình tr ng MBA m t cách t ng quan và h th ng, qua ñó rút ng n Chương 4: CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ MÁY BI N ÁP PTCA th i gian th nghi m MBA. K t qu c a chương trình là cơ s quan VÀ NG D NG ĐÁNH GIÁ M T S MÁY BI N ÁP L C tr ng ñ các ñơn v qu n lý có k ho ch th nghi m, b o dư ng như 110KV THU C PH M VI QU N LÝ C A CÔNG TY LƯ I khuy n cáo t chương trình. ĐI N CAO TH MI N TRUNG (CPC-CGC).
 4. -7- -8- CHƯƠNG 1. T NG QUAN V MÁY BI N ÁP L C 1.3 H TH NG CÁCH ĐI N TRONG MÁY BI N ÁP. VÀ H TH NG CÁCH ĐI N Cách ñi n c a máy bi n áp nh t là khi máy bi n áp có c p 1.1 Đ NH NGHĨA VÀ PHÂN LO I. ñi n áp cao là m t cách ñi n k t c u r t ph c t p. 1.1.1 Đ nh nghĩa. 1.3.1 Cách ñi n r n. Máy bi n áp l c là m t máy ñi n tĩnh, làm vi c trên nguyên lý Đư c s d ng dư i các hình th c l p b c, l p cách và màn c m ng ñi n t , s d ng trong công nghi p ñi n ñ truy n t i ñi n ch n. năng t n s công nghi p t c p ñi n áp này sang c p ñi n áp khác. 1.3.2 D u cách ñi n. 1.1.2 Phân lo i. D u cách ñi n dùng trong máy bi n áp có 03 tác d ng chính. 1.2 C U TRÚC MÁY BI N ÁP L C. Bao g m: Tác d ng cách ñi n, t n nhi t, d p h quang. 1.2.1 Các thi t b chính trong c u trúc MBA. 1.4 S LÃO HÓA CÁCH ĐI N VÀ TU I TH MBA. 1.2.1.1 Các s ñ u vào. 1.4 .1 S lão hóa c a v t li u cách ñi n. Các s cách ñi n ñư c ñ t m t thùng máy bi n áp chính, Tính ch t c a v t li u cách ñi n trong th i gian v n hành m t các s ñ u vào ñ u là lo i r ng có thanh d n tròn xuyên qua. S d n tính cách ñi n ngư i ta g i ñó là s lão hóa. Quá trình lão hóa MBA ñư c ch t o ñ c bi t, ñư c tăng cư ng cách ñi n b ng nhi u th c ch t là k t qu c a nh ng s bi n ñ i ch t x y ra nhanh ho c tán s . S ñ u vào g m có 2 lo i: lo i s ki u t ñi n và ki u không ch m do ñi u ki n v n hành tác ñ ng, t t c nh ng y u t nh hư ng t ñi n ñ n ph n ng hóa h c x y ra trong v t li u cách ñi n ñ u có tác ñ ng 1.2.1.2 B ñi u áp dư i t i (OLTC). ñ n s lão hóa c a v t li u cách ñi n. T t c các máy bi n áp có yêu c u n ñ nh v ñi n áp ñ u 1.4.2 Tu i th máy bi n áp. ph i l p b t ñ ng ñi u ch nh ñi n áp. B ñi u ch nh ñi n áp dư i 1.5 CÁC NGUYÊN NHÂN HƯ H NG MBA NÓI CHUNG VÀ t i thư ng ñư c ñ t phía cu n dây có ñi n áp cao có c u t o ñ c CÁCH ĐI N MBA NÓI RIÊNG TRONG V N HÀNH. bi t cho phép ñi u ch nh ñư c ñi n áp khi máy bi n ñang v n hành 1.5.1 Các nguyên nhân hư h ng máy bi n áp nói chung. và mang t i. 1.5.2 Nguyên nhân hư h ng cách ñi n máy bi n áp. 1.2.1.3 Cu n dây và m ch t . Ch t lư ng c a cách ñi n b suy gi m là do s già c i c a 1.2.1.4 H th ng làm mát. ñi n môi ho c do có khi m khuy t làm cho cách ñi n m t d n các 1.2.2 Các thi t b ph tr khác. tính ch t ban ñ u c a nó. 1.2.2.1 Các thi t b o v . 1.2.2.2 Thi t b ch th nhi t ñ . 1.5.3 Mô hình hư h ng máy bi n áp.
 5. -9- - 10 - 1.6 K T LU N. CHƯƠNG 2. CÁC TH NGHI M TRONG VI C Máy bi n áp là m t thi t b r t quan tr ng trong h th ng ĐÁNH GIÁ CH T LƯ NG MÁY BI N ÁP ñi n, nó quy t ñ nh ñ tin c y cung c p ñi n cho c h th ng. Tuy 2.1 GI I THI U CHUNG. nhiên trong quá trình v n hành MBA có th g p ph i nh ng tr ng 2.2 T M QUAN TR NG C A VI T ĐÁNH GIÁ TÌNH thái làm vi c không bình thư ng, các tr ng thái này tu i th c a nó TR NG MBA. s gi m và có th làm gián ño n s cung c p ñi n. H th ng cách ñi n là thành ph n chính nh hư ng ñ n tu i Qua s li u th ng kê trên ta th y nguyên nhân hư h ng cách th v n hành, có kh năng s d ng t t hơn và ñ tin c y cao hơn c a ñi n MBA là m t trong nh ng nguyên nhân chính d n ñ n hư h ng m t MBA. Chúng ta thư ng không nh n bi t ñư c các hư h ng bên MBA. Vì v y vi c ch n ñoán, ñánh giá tình tr ng cách ñi n MBA là trong MBA qua s theo dõi trong v n hành. Đ phát hi n các hư công vi c h t s c c n thi t hi n nay. h ng ti m n ñ i v i cách ñi n bên trong MBA c n ph i ti n hành các th nghi m ñánh giá và ch n ñoán tình tr ng th c t i c a MBA. 2.3 CÁC TH NGHI M TRONG CH N ĐOÁN TÌNH TR NG CÁCH ĐI N MBA. 2.3.1 T ng quan và phân lo i. 2.3.2 Các th nghi m ch n ñoán off-line. Các th nghi m ch n ñoán off-line có ưu ñi m là vi c ti n hành thí nghi m ch ñư c th c hi n sau khi MBA ñã c t ñi n, do ñó có tính an toàn cao ñ i v i ngư i th nghi m ñ ng th i các s li u ño có ñ chính xác cao hơn do ít b nh hư ng c a các y u t như: s bi n thiên nhi t ñ , nhi u ñi n t trư ng… 2.3.2.1 Đo ñi n tr cách ñi n và ch s phân c c 2.3.2.2 Th nghi m h s t n hao ñi n môi 2.3.2.3 Th nghi m ño t s bi n 2.3.2.4 Th nghi m ño ñi n tr m t chi u 2.3.2.5 Th nghi m dòng t hóa 2.3.3 Các th nghi m ch n ñoán on-line Ưu ñi m c a th nghi m này ngoài vi c không nh hư ng ñ n ho t ñ ng v n hành c a MBA và c a h th ng ñi n, chúng có th
 6. - 11 - - 12 - cung c p các thông tin v các thông s ch n ñoán c n theo dõi m t 2.4.1.1 Các th nghi m v ñi n. cách th c t , có tính ñ ng và giúp cho vi c phân tích khuynh hư ng 2.4.1.2 Các th nghi m v lý. c a các tình tr ng b t thư ng bên trong MBA ñ t ñư c hi u qu 2.4.1.3 Các th nghi m v hóa (thông thư ng). mong mu n, ñ c bi t là kh năng ngăn ng a các s c ti m n và d 2.4.1.4. Các th nghi m ch n ñoán ñánh giá b tr , chuyên sâu ñoán xu th ti n tri n c a chúng trên d u cách ñi n (v hóa). 2.3.3.1 Th nghi m phát hi n phóng ñi n c c b . Các th nghi m sau ñây ñã, ñang ñư c s d ng và phát tri n 2.3.3.2 Th nghi m phân tích ñ rung ñ ng. ñ góp ph n cung c p thêm nhi u thông tin ñáng giá giúp cho vi c 2.3.3.3 Th nghi m phát hi n s c b ng siêu âm và âm thanh. ch n ñoán và ñánh giá tình tr ng c a d u và c a MBA l c ñ t ñư c 2.3.3.4 Vi c ño và phân tích nhi t ñ b ng h ng ngo i. hi u qu cao. 2.3.4 Các th nghi m ch n ñoán b sung chuyên sâu. 2.4.2 Phân tích hàm lư ng khí hòa tan trong d u (DGA). Ngoài nh ng th nghi m ch n ñoán ñã nói trên còn có m t 2.4.2.1 T ng quan v DGA. s th nghi m ch n ñoán mang tính b sung chuyên sâu nh m giúp DGA là m t công c ch n ñoán nh m phát hi n và ñánh giá kh ng ñ nh k t qu c a các th nghi m ch n ñoán khác là ñúng, t các s c b t thư ng và các hư h ng ch m hình thành các MBA ñó giúp các ñơn v qu n lý thi t b ra nh ng quy t ñ nh ñúng (b o d u. DGA ñã ñư c phát tri n trong ngành công nghi p ñi n trên th dư ng, s a ch a, thay th ho c ti p t c duy trì) ñ i v i MBA l c. Có gi i t hơn 30 năm qua. th gi i thi u m t vài k thu t th nghi m sau ñây: 2.4.2.2 S t o thành khí trong v n hành. 2.3.4.1 Th nghi m phân tích ñáp ng t n s (FRA). Các d u cách ñi n khoáng là h n h p ph c t p c a các phân t 2.3.4.2 Th nghi m xác ñ nh m c ñ pôlyme hóa (DP). hyñro cácbon, d ng m ch th ng (ch t paraphin) ho c m ch vòng 2.3.4.3 Th nghi m ñánh giá m c ñ b n c a cách ñi n gi y. (béo ho c thơm), ch a các nhóm hóa h c CH3, CH2 và CH liên k t 2.4 PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CH T LƯ NG D U MBA. v i nhau. Vi c chia c t m t vài liên k t C-H và C-C là do nhi t ho c 2.4.1 Các th nghi m ki m tra ñánh giá ch t lư ng d u cách ñi n nh ng s phóng ñi n s t o ra nh ng ño n cơ b n ho c mang tính thông thư ng. ion như H*,CH3*, CH2*, CH* ho c C*, v n s k t h p l i ñ t o thành Vì d u cách ñi n ngâm t t c các ph n d n ñi n c a m t các phân t khí như là hyñrô (H-H), mêtan (CH3-H), êtan (CH3-CH3), MBA, k t qu phân tích các ñ c tính hóa lý c a d u có th giúp ch n êtylen (CH2=CH2) ho c axêtylen (CH≡CH). ñoán c v s phát tri n ti m tàng các hư h ng v ñi n bên trong l n 2.4.2.3 Phương pháp tam giác Duval trong ch n ñoán d u MBA. s h y ho i v m t v t lý c a d u. Các th nghi m ki m tra v hóa lý Phương pháp tam giác Duval ñã ñư c xây d ng vào năm và v ñi n c a d u s ñ m b o r ng có th v n hành v i ñ c tính cách 1974. Nó ch s d ng ba khí hyñrô cácbon (CH4, C2H4 và C2H2). Ba ñi n t t hay ñã suy gi m cách ñi n, ch a nhi u t p ch t và nhi m m
 7. - 13 - - 14 - lo i khí này tương ng v i các m c ñ tăng lên c a năng lư ng c n CHƯƠNG 3. CƠ S VÀ THU T TOÁN CHƯƠNG ñ sinh ra các khí trong MBA khi v n hành. Phương pháp tam giác TRÌNH ĐÁNH GIÁ CH T LƯ NG MÁY BI N ÁP Duval ñư c cho hình 2.10. Ngoài 6 vùng s c riêng r ñã ñ c p: 3.1 Đ T V N Đ . (PD, D1, D2, T1, T2 ho c T3), m t vùng trung gian DT ñã ñư c qui Vi c ñánh giá tình tr ng các MBA l c m t cách có h th ng cho s pha tr n c a các s c ñi n và nhi t trong MBA. và ñ nh lư ng tình tr ng c a chúng thông qua m t ch s tình tr ng, B ng 2.1 Gi i h n ph n trăm các khí trong tam giác Duval xác ñ nh ñư c th i gian th nghi m l n sau s giúp cho các ñơn v Gi i h n c a các vùng qu n lý v n hành có cơ s ñ lên k ho ch v n hành, b o dư ng, s a ch a, thay th ho c ti n hành m t s phân tích ñánh giá khác m t PD 98 % CH4 cách h p lý nh t và gi m thi u chi phí v n hành. Đây cũng chính là D1 23 % C2H2 13 % C2H4 m c ñích mà tác gi mong mu n khi xây d ng m t chương trình D2 23 % C2H2 13 % C2H4 38 % C2H4 29 % C2H2 ñánh giá t ng th tình tr ng c a các MBA l c 110kV. 3.2 CƠ S XÂY D NG CHƯƠNG TÌNH ĐÁNH GIÁ. T1 4 % C2H2 10 % C2H4 3.2.1 Cơ s và nh ng qui ư c khi xây d ng qui trình ñánh giá. T2 4 % C2H2 10 % C2H4 50 % C2H4 Vi c ñánh giá tình tr ng c a các MBA l c 110kV ñư c xây T3 14 % C2H2 50 % C2H4 d ng d a trên nh ng cơ s và qui ư c sau: Chương trình ñánh giá ñư c xây d ng trên s phân chia 2.4.2.4 S d ng tiêu chu n IEC60599 trong ch n ñoán d u. c u trúc MBA thành nh ng thành ph n sau: N i dung c a phương pháp phân tích theo tiêu chu n • D u thùng MBA. IEC60599 có th tóm t t như sau: • B ñi u áp dư i t i (OLTC). Phương pháp gi i thích s d ng k thu t t s v i 5 lo i khí • Các s ñ u vào. và 3 t s khí: CH4/H2, C2H4/C2H6, C2H2/C2H4. • Các thi t b ph tr . 2.5 K T LU N. • Ph n ru t MBA (cu n dây và m ch t ). Như v y, ñ ñánh giá toàn di n tình tr ng c a các MBA l c 3.2.2 Các phép ki m tra, th nghi m và ño lư ng. c n s d ng ph i h p nhi u công c ch n ñoán khác nhau như: vi c Các phép ki m tra, th nghi m, ño lư ng ñư c ti n hành ñ xem xét l i thi t k và quá trình v n hành, th c hi n các phép ki m xác ñ nh tình tr ng c a MBA. Các phép th nghi m này xu t phát t tra bên ngoài và bên trong, giám sát tình tr ng và th c hi n các th vi c phân tích các mô hình hư h ng, nguyên nhân hư h ng và vi c nghi m ch n ñoán. ñánh giá m c ñ hi u qu c a chúng trong vi c phát hi n hư h ng.
 8. - 15 - - 16 - 3.2.3 Vi c xác ñ nh th i gian ph i th nghi m ti p theo và cho • Ch p sóng ñ th vòng. ñi m c a t ng h ng m c th nghi m. 3.3.1.3 Đánh giá tình tr ng ph n d u MBA V i các thu th p d li u ñ u vào t các Công ty Thí Nghi m Đánh giá b ñi u áp dư i t i, ta s d ng k t qu c a các Đi n và các Đơn v qu n lý v n hành, cùng v i vi c áp d ng các tiêu h ng m c th nghi m sau: chu n th nghi m [1], [7], [8], [11], [12], [13] ta ñánh giá và ñưa ra • Phân tích hàm lư ng khí hòa tan trong d u (DGA). k t lu n cho t ng h ng m c cho t ng h ng m c c th . Thang ñi m • Đánh giá th nghi m tính hóa lý c a d u cách ñi n. ñánh giá c a các h ng m c ñư c quy ñ nh 4 m c: 0, 1, 2, 3. Tùy theo 3.3.1.4 Đánh giá các thi t b ph tr . các giá tr th nghi m mà ta bi t ñư c m c ñ tình tr ng c a thi t b Các thi t b ph tr ñóng vai trò quan tr ng trong tr ng thái s như th nào (tham kh o thêm trong ph n ñánh giá chi ti t). v n hành c a MBA. Trong lu n văn này vi c ñánh giá các thi t b 3.3 CÁC THU T TOÁN ĐÁNH GIÁ TÌNH TR NG MÁY ph tr và ch ñ v n hành b ng nh ng ñánh giá các thành ph n chi BI N ÁP L C. ti t sau: • Phân tích ñánh giá các thi t b làm mát. 3.3.1 Thu t toán và h ng m c th nghi m c p 1 ñ ñánh giá • Phân tích ñánh giá các thi t b b o v . các b ph n c a máy bi n áp l c. • Đánh giá theo s năm v n hành. 3.3.1.1 Đánh giá ph n s ñ u vào MBA. 3.3.1.5 Đánh giá ph n thân MBA Đánh giá các s ñ u vào, ta s d ng k t qu c a các h ng Đánh giá ph n thân máy bi n áp, ta s d ng k t qu c a các m c th nghi m sau: h ng m c th nghi m sau: • Ki m tra tình tr ng bên ngoài. • Đi n tr cách ñi n. • Giá tr ñi n tr cách ñi n (ñi n tr cách ñi n gi a ñ u • Đo t n hao ñi n môi. c c-r n ño và gi a r n ño và ñ t). • Th cao th và xác ñ nh dòng rò. • Đi n dung gi a ñ u c c-r n ño. • Ki m tra dòng ñi n không t i. • T n hao ñi n môi (ñi n tr cách ñi n gi a ñ u c c-r n • Ki m tra ñi n áp ng n m ch. ño và gi a r n ño và ñ t). 3.3.2 Các h ng m c th nghi m trong ñánh giá c p 2. 3.3.1.2 Đánh giá b ñi u áp dư i t i. 3.3.2.1 Th nghi m t s bi n áp. Đánh giá b ñi u áp dư i t i, ta s d ng k t qu c a các h ng m c th nghi m sau: 3.3.2.2 Th nghi m ñi n kháng rò ho c t ng tr ng n m ch. • Phân tích hàm lư ng khí hòa tan trong d u (DGA). 3.3.2.3 Th nghi m ño ñi n tr m t chi u. • Đánh giá th nghi m tính hóa lý c a d u cách ñi n.
 9. - 17 - - 18 - 3.3.2.4 Th nghi m ño ñi n tr cách ñi n lõi t và v i v . CHƯƠNG 4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ MÁY BI N ÁP PTCA VÀ NG D NG ĐÁNH GIÁ M T S MÁY 3.3 K T LU N. BI N ÁP L C 110KV THU C PH M VI QU N LÝ Chương này trình bày phương pháp lu n ñánh giá tình tr ng CÔNG TY LƯ I ĐI N CAO TH MI N TRUNG MBA d a trên các h ng m c th nghi m, các tiêu chu n ñánh giá hi n hành. Đ ng th i s d ng các b ng báo cáo [10], [11] c a Công 4.1 NG D NG NGÔN NG VISUAL STUDIO XÂY D NG ty Thí nghi m ñi n Mi n Trung, tác gi ñ xu t các kho ng th i gian CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ MBA L C (PTCA). t i thi u ph i th nghi m l i theo k t qu ñánh giá t ng h ng m c. 4.1.1 Đ t v n ñ . Qua ñó giúp cho ñơn v qu n lý và cán b thí nghi m có cơ s ñ l p Vi c ñánh giá tình tr ng các MBA l c 110kV ñòi h i ph i k ho ch th nghi m, b o dư ng hay ñ i tu l i máy bi n áp. qu n lý, x lý m t kh i lư ng l n thông tin và s li u liên quan vì th c n có m t chương trình h tr phù h p. Trong ph m vi nghiên c u này, tác gi ng d ng ph n m m Visual Studio k t h p v i Microsoft Office Access ñ x lý tính toán và phân tích d li u. Do ñó dây là nh ng công c phù h p ñ h tr xây d ng chương trình ñánh giá tình tr ng MBA PTCA (Power Transformer Condition Assessment). 4.1.2 Gi i thi u chương trình. Chương trình chính (xem hình 4.1) g m 6 modun ñư c s p x p theo th t ưu tiên ñ thu n ti n cho vi c ñánh giá: Hình 4.1 Giao di n chính c a chương trình PTCA
 10. - 19 - - 20 - 4.1.3 Cách s d ng chương trình PTCA. 4.2.1 Hi n tr ng MBA ñang v n hành thu c ph m vi qu n lý c a CPC-CGC. Đ kh i ñ ng chương trình, ta ch y file PTCA.exe M t s MBA 110kV mi n B c ñã có th i gian v n hành Giao di n chính c a chương trình hi n ra như hình 4.1. T giao di n trên 30 năm, ñ i v i các lư i mi n Trung và mi n Nam th i gian v n chính ta có th ch n các ch c năng trên thanh công c như hình 4.2: hành m t s MBA cũng g n 20 năm, do ñó vi c lão hóa c a m t s MBA cũng c n ñư c xem xét ñ ñánh giá ñư c tình tr ng th c t c a chúng V i ñi u ki n tr i dài c a h th ng ñi n Vi t Nam, ñ c bi t là t i khu v c mi n Trung là nơi ch u nhi u nh hư ng tr c ti p c a các Hình 4.2 Các ch c năng trên giao di n chương trình PTCA y u t , môi trư ng, th i ti t ph c t p nóng gay g t, mưa bão, lũ l t, 4.1.3.1 Bư c 1:Nh p thông s k thu t. các tác nhân ăn mòn c a khí h u vùng bi n, t n su t sét cao... khi n 4.1.3.2 Bư c 2- Đánh giá ch t lư ng d u MBA. ch t lư ng cách ñi n c a các thi t b ñi n làm vi c ngoài tr i trong 4.1.3.3 Bư c 3-Đánh giá b ñi u áp dư i t i. ñó có MBA l c ch n ch n s ch u nh ng tác ñ ng không nh . 4.1.3.4 Bư c 4- Đánh giá s ñ u vào MBA. 4.2.2 Đ c ñi m chung c a các MBA l c 110kV. 4.1.3.5 Bư c 5-Đánh giá các thi t b ph tr . 4.2.3 Các k t qu ñánh giá và nh n xét. 4.1.3.6 Bư c 6-Đánh giá ph n ru t MBA. 4.2.3.1. Đánh giá tình tr ng MBA T 1 thu c tr m 110kV Đi n 4.1.3.7 Xu t biên b n ñánh giá tình tr ng t ng th MBA. Nam-Đi n Ng c. a. Nh p thông s k thu t MBA T1-E153. Sau khi ñánh giá các thành ph n c a MBA qua sáu bư c ñã b. Đánh giá ph n d u thùng MBA T1-E153. miêu t như trên. Ngư i làm công tác ñánh giá MBA mu n t ng h p Qua k t qu ñánh giá hình 4.10 và hình 4.11, ta nh n th y h ng các k t qu ñánh giá trên ñ ñưa ra k t lu n chính th c v tình tr ng m c ño hàm lư ng m không ñ t tiêu chu n k thu t, h ng m c t n MBA hi n t i. hao ñi n môi suy gi m. Đi u này cho chúng ta bi t d u cách ñi n 4.2 NG D NG CHƯƠNG TRÌNH PTCA ĐÁNH GIÁ M T thùng MBA b nhi m m cao. C n ph i x lý ngay b ng các bi n S MBA 110kV THU C PH M VI QU N LÝ C A CPC – pháp: l p k ho ch cô l p MBA và l c tu n hoàn d u và hút chân CGC. không d u MBA. c. Đánh giá b ñi u áp dư i t i MBA T1-E153. Nh n xét: Qua k t qu ñánh giá, ta nh n th y r ng các h ng m c ñ u ñ t tiêu chu n k thu t trong v n hành. Ph n truy n ñ ng b
 11. - 21 - - 22 - OLTC t t. Tuy nhiên h ng m c ño t n hao 900C tăng cao, ch ng t tr ng. D u cách ñi n ñã b nhi m m n ng d n ñ n ñi n tr cách ñi n d u cách ñi n trong b OLTC nhi m b n. C n chú ý k t qu h ng gi m th p và t n hao ñi n môi tăng. Các giá tr g n biên gi i không m c th nghi m này trong nh ng l n th nghi m sau (6 tháng sau). ñat tiêu chu n k thu t. Do ñó ph i có k ho ch cô l p MBA ñ x lý d. Đánh giá các s ñ u vào MBA T1-E153. ph n d u MBA. Đ ng th i ti n hành ño hàm lư ng m trong cách Nh n xét: K t qu ñánh giá các s ñ u vào cho th y tình tr ng cách ñi n cu n dây, n u không ñ t tiêu chu n k thu t thì k t h p ti n ñi n c a chúng r t t t. Ch s tình tr ng cao, các h ng m c ñ u n m hành hút chân không và l c d u MBA. Th i gian l n th nghi m sau: trong tiêu chu n cho phép. S ñ u vào MBA v n hành an toàn. c n x lý ngay. e. Đánh giá ph n các thi t b ph tr MBA T1-E153. 4.2.3.2. Đánh giá tình tr ng MBA T1 tr m 110kV Áng Sơn (T1- f. Đánh giá ph n thân MBA T1-E153 (cu n dây và m ch t ). AS). Ta nh n th y r ng: ñi n tr cách ñi n gi m th p g n tiêu chu n k thu t (R >500 M) và t n hao ñi n môi tăng cao (theo IEC: tgδ≤0,5%, theo TCVN tgδ≤1%). C n ph i tăng t n su t th nghi m. Ti n hành thêm các h ng m c ki m tra hàm lư ng m trong cách ñi n r n ñ phân tích. Hình 4.32 K t qu ñánh giá c a t ng h ng m c th nghi m các s ñ u vào MBA T1 AS ñư c th hi n d ng bi u ñ K t qu ñánh giá t ng quan MBA T1-110kV Áng Sơn: T nh ng ñánh giá các b ph n trên c u trúc MBA, ta nh n th y r ng tình tr ng chung MBA có d u hi u suy gi m cách ñi n, d u Hình 4.22 K t qu ñánh giá c a t ng h ng m c th nghi m cách ñi n thùng MBA chính và b OLTC có hàm lư ng m tăng cao, thân MBA T1-E153ñư c th hi n d ng bi u ñ t n hao ñi n môi c a d u ño nhi t ñ 900C cũng khá cao. Nên d u K t qu ñánh giá t ng quan MBA T1-E153: ñã b nhi m b n và nhi m m nhi u c n ph i x lý. Hơn n a cách T các k t qu trên, ta nh n th y r ng ph n cu n dây, ñi n cu n dây MBA gi m th p ñư c th hi n qua 2 thông s : ñi n tr m ch t và ph n d n dòng t t không có d u hi u b t thư ng nào. cách ñi n và dòng rò trong th cao th DC (hình 4.34). Trong ñi u Ph n h th ng cách ñi n cho th y có d u hi u suy gi m nghiêm ki n v n hành cung c p ñi n cho nhà máy xi măng có công su t l n,
 12. - 23 - - 24 - MBA s v n hành thư ng xuyên ch ñ ñ y t i thì s r t nguy K T LU N VÀ KI N NGH hi m. Và ñ t bi t các s ñ u vào c a MBA có d u hi u suy gi m, 1. NH NG ĐÓNG GÓP C A LU N VĂN. trong ñó s pha C suy gi m nghiêm tr ng. T n hao ñi n môi vư t Lu n văn t p trung nghiên c u MBA nói chung và h th ng quá tiêu chu n cho phép và ñi n tr gi m th p. C n ph i tăng t n cách ñi n nói riêng. Nghiên c u các công c th nghi m hi n nay và su t th nghi m, theo khuy n cáo t chương trình: th i gian l n th ñưa ra m t quy chu n ñ ñánh giá t ng th máy bi n áp. T ñó xây nghi m ti p theo là sau 3 tháng, ñ ng th i lên k ho ch l c d u và d ng các lưu ñ thu t toán ñ vi t m t chương trình ñánh giá tình hút m thân máy. M c ñích ñ xác ñ nh khuynh hư ng, m c ñ suy tr ng t ng th MBA. K t qu ñã ñ t ñư c như sau: gi m cách ñi n c a MBA như th nào ñ có quy t ñ nh ti p theo. Đã cho th y ñư c các y u t nh hư ng chính ñ n s lão hóa Trên th c t , Công ty Lư i ñi n Cao th Mi n Trung ñã ti n hành và thoái hóa c a cách ñi n r n (xenlulô) và d u cách ñi n các MBA thay s ñ u vào c a MBA và ñã yêu c u Công ty Thí nghi m ñi n l c cao áp trong v n hành. Trong ñó nư c, ôxy là nh ng tác nhân Mi n Trung th nghi m l i MBA sau 6 tháng sau. Như v y k t qu ph bi n nh t có th h n ch và ngăn ng a ñư c b ng nh ng bi n phân tích t chương trình là khá chính xác như trong th c t . pháp thông thư ng trong quá trình s n xu t, l p ñ t và v n hành. 4.3 K T LU N. Đã phân tích, t ng h p ñư c các cơ ch hư h ng và phân tích Chương này gi i thi u các thành ph n c a chương trình ñánh mô hình hư h ng c a các b ph n ch c năng chính c a MBA l c cao giá MBA PTCA. Đây là m t công c vô cùng h u ích và giao di n áp trong ñó có quan tâm chú tr ng ñ n các s ñ u vào và các b ñi u r t thân thi n ph c v cho vi c ñánh giá tình tr ng các MBA l c d a áp dư i t i là nh ng b ph n có cư ng ñ hư h ng cao MBA l c trên các h ng m c th nghi m hi n nay mà các Công ty Thí nghi m c n ñư c quan tâm nhi u hơn trong v n hành. ñi n th c hi n. Qua chương trình này, tác gi s d ng chương trình Đã ñ xu t s d ng phương pháp lu n ñánh giá tình tr ng d a PTCA ñ ñánh giá MBA c a 2 tr m bi n áp thu c s qu n lý c a trên ch c năng làm vi c cùng v i vi c xem xét MBA d a vào phân CPC-CGC. K t qu ñ t ñư c t chương trình là phù h p v i th c t , tích ñánh giá tình tr ng c a các b ph n ch c năng giúp nh n bi t rõ như v y chương trình này s giúp các ñơn v qu n lý có k ho ch th hơn tình tr ng th c t c a MBA m t cách toàn di n. nghi m, b o dư ng, s a ch a, ñ i tu MBA; giúp các chuyên viên thí Đã xây d ng quy trình ñánh giá tình tr ng MBA d a trên các nghi m trong vi c phân tích, ñánh giá và ra quy t ñ nh v tình tr ng thành ph n c a c u trúc MBA như ñã trình bày chương 3. Hi n t i máy bi n áp. vi c xác ñ nh th i gian t i thi u ph i th nghi m l i còn mang tính ch quan (vì ch d a vào các tài li u [10], [11] c a Công ty Thí nghi m ñi n Mi n trung). Tuy nhiên, tác gi xây d ng chương trình có tính m , các kho ng th i gian này s ñư c hi u ch nh l i khi T p ñoàn ñi n l c Vi t Nam ban hành quy chu n th nghi m máy bi n áp
 13. - 25 - - 26 - d ki n cu i năm 2011 (EVN ñang ph i h p các T ng công ty Đi n thông tin trên các lư i ñi n 110kV do các ñơn v khác qu n lý trong l c Mi n, T ng công ty Truy n t i, Công ty Thí nghi m ñi n th i gian ñ n. Mi n,…). Như v y, trong quá trình th c hi n tác gi ñã gi i quy t tr n Xây d ng ñư c chương trình PTCA ñ ph c v công tác ñánh v n ñư c v n ñ ñã ñ t ra. Tuy nhiên, do th i gian nghiên c u h n giá tình tr ng MBA. K t qu c a chương trình ñã ñư c ki m ch ng ch và do ph m vi gi i h n c a v n ñ ñ t ra nên lu n văn chưa ñ t i Công ty Thí nghi m ñi n Mi n Trung do ñó có kh năng ng c p chi ti t v các k thu t ch n ñoán tiên ti n, kh năng nâng cao ñ d ng vào th c t r t cao. Chương trình s giúp các cán b thí nghi m chính xác trong vi c ch n ñoán s c qua th nghi m DGA cũng như rút ng n ñư c th i gian trong công tác th nghi m MBA t i hi n vi c xây d ng h th ng qu n lý các d li u giúp ñánh giá nhanh tình trư ng, qua ñó gi m thi u th i gian m t ñi n c a MBA. K t qu tr ng các MBA l c d a trên n n t ng công ngh thông tin tiên ti n ñánh giá giúp ñơn v qu n lý MBA lên k ho ch b o dư ng, s a hi n nay ch a, ñ i tu MBA k p th i; tránh ñư c nh ng thi t h i có th x y ra. 2. NH NG KI N NGH VÀ HƯ NG NGHIÊN C U TI P Chương trình PTCA có th ch y ñ c l p trên b t kỳ máy tính THEO nào, giao di n ti ng Vi t thân thi n nên d dàng s d ng. K t qu c a Xây d ng chương trình có kh năng lưu tr các k t qu ñánh chương trình r t tr c quan: th hi n trên d ng ñ h a và d ng văn giá c a m t MBA nhi u th i ñi m khác nhau. Qua ñó chúng ta có b n. Qua ñó ngư i s d ng chương trình có th bao quát toàn b v th giám sát ñư c tình tr ng c a máy; phân tích khuynh hư ng s lão tình tr ng MBA. hóa cách ñi n trong máy bi n áp. Ngoài vi c cho th y ưu ñi m c a chi n lư c b o dư ng d a Nghiên c u ñánh giá tình tr ng và x p h ng các MBA l c có trên tình tr ng, lu n văn cũng ñã cho th y các công c th nghi m có xét ñ n vi c phân tích r i ro - kinh t giúp vi c ra quy t ñ nh s a hi u qu trong ch n ñoán, vai trò c a các vi c giám sát và th ch a, ñ i tu và thay th mang tính ch n l c và ñ t hi u qu cao v nghi m “on-line” có th giúp phát hi n nh ng khi m khuy t và hư kinh t . h ng ch m hình thành. Trong ñó các th nghi m phân tích ch t M r ng nghiên c u ñánh giá tình tr ng ñ i v i các MBA l c lư ng d u cách ñi n và ñ c bi t là th nghi m DGA c n ñư c chú c p truy n t i 220-500kV v n mang nh ng ñ c trưng riêng v các tr ng nhi u hơn và s d ng m t cách hi u qu hơn trong quá trình khi m khuy t, hư h ng cũng như các công c ch n ñoán thu c lĩnh v n hành c a MBA v c siêu cao áp. Tuy nhiên do ph m vi ñánh giá ch gi i h n m t s lư ng không l n l m nên ñ có ñánh giá ñ y ñ v tình tr ng các MBA l c 110kV do các nhà s n xu t trong nư c ch t o c n thu th p thêm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2