intTypePromotion=3

Luận văn: Nghiên cứu xây dựng chương trình đánh giá chất lượng hệ thống cách điện của máy biến áp lực 110KV

Chia sẻ: Nhung Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
97
lượt xem
23
download

Luận văn: Nghiên cứu xây dựng chương trình đánh giá chất lượng hệ thống cách điện của máy biến áp lực 110KV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: nghiên cứu xây dựng chương trình đánh giá chất lượng hệ thống cách điện của máy biến áp lực 110kv', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Nghiên cứu xây dựng chương trình đánh giá chất lượng hệ thống cách điện của máy biến áp lực 110KV

 1. -1- -2- B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: P G S . TS. ĐINH THÀNH VI T PH M VĂN PHƯƠNG Ph n bi n 1: PGS. TS. Nguy n H ng Anh. NGHIÊN C U XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ CH T LƯ NG H TH NG Ph n bi n 2: PGS.TS Lê Kim Hùng. CÁCH ĐI N C A MÁY BI N ÁP L C 110KV Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ k t h u t h p t i Đ i h c Đà N ng tháng 6 năm Chuyên ngành: M ng và H th ng ñi n 2011 Mã s : 60.52.50 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin -H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng – Năm 2011 - Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng
 2. -3- -4- c a máy bi n áp và có nh ng k t lu n, khuy n cáo c n thi t ph i th c hi n trong th i gian ti p theo ñ nâng cao tu i th MBA là h t M Đ U s c c n thi t. 1. LÝ DO CH N Đ TÀI. 2. Đ I TƯ NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Như chúng ta bi t, máy bi n áp l c là m t c u trúc ph c t p và ñ c bi t quan tr ng trong h th ng ñi n. Chúng ñóng vai trò c u 2. 1 Đ i tư ng nghiên c u. n i và chuy n ti p ñi n năng các c p ñi n áp khác nhau nh m ph c Là vi c ñánh giá các ph n t chính trong c u trúc MBA d a v cho công tác chuy n t i t ngu n cung c p ñ n nơi tiêu th . trên vi c ñánh giá ch t lư ng h th ng cách ñi n, cu n dây c a các Đ có th ñánh giá ñư c kh năng làm vi c cũng như tu i MBA l c 110kV trong v n hành bao g m: th trong v n hành c a các MBA chúng ta c n ph i ñánh giá c th - Nghiên c u v mô hình hư h ng c a các b ph n ch c năng tình tr ng th c t c a chúng. Tình tr ng c a MBA cũng chính là tình c a MBA và cơ ch hư h ng và quá trình lão hóa cách ñi n MBA tr ng c a h th ng cách ñi n t ng th c a MBA. Trong ñó m ch t , trong v n hành. các cu n dây, d u cách ñi n, s ñ u vào và b ñi u áp dư i t i là - Nghiên c u các công c ki m tra, th nghi m và giám sát nh ng ph n t ho t ñ ng c a chu i cách ñi n c a MBA. Sau m t quá hi u qu dùng trong vi c ch n ñoán, ñánh giá tình tr ng các MBA trình v n hành dài, tình tr ng cách ñi n c a MBA thư ng b thay ñ i l c hi n nay và trong tương lai. m t cách ñáng k do nhi u y u t gây thoái hóa ch t lư ng c a cách - Xây d ng phương pháp lu n trong vi c ñánh giá tình tr ng ñi n. S thoái hóa c a các h th ng cách ñi n kèm theo hi n tư ng t ng th c a MBA l c và vi c ñ nh lư ng tình tr ng c a chúng thông thay ñ i các thông s v t lý ho c ho t ñ ng c a các b ph n cách qua các tiêu chí ñánh giá MBA. ñi n. Hơn th n a, s thoái hóa c a các h th ng cách ñi n là m t - Xây d ng thu t toán và chương trình ñánh giá ch t lư ng ti n trình v t lý ph c t p. R t nhi u thông s tác ñ ng t i cùng m t h th ng cách ñi n chính c a các MBA l c. th i ñi m vì v y làm cho s gi i thích và ch n ñoán c c kỳ khó khăn. 2.2. Ph m vi nghiên c u. Hi n t i công tác ñánh giá tình tr ng c a MBA l c t i các Là các lo i MBA l c 110kV hi n ñang v n hành t i các TBA Công ty Thí nghi m ñi n t i Vi t Nam ch y u th c hi n b ng tay do 110kV do Công ty Lư i ñi n Cao th Mi n Trung-T ng Công ty ñó m t nhi u th i gian qua ñó cũng làm tăng th i gian ngh c a Đi n l c Mi n Trung (CPC-CGC) qu n lý. MBA ph c v thí nghi m t i hi n trư ng. Ngoài ra, lu n văn không ñi sâu vào vi c phân tích ñánh giá T th c t trên ñ t ra v n ñ c n nghiên c u là vi c xem xét v m t kinh t cũng như ch t lư ng truy n t i và phân ph i ñi n mà ñánh giá ñúng và k p th i v tình tr ng cách ñi n MBA l c cao áp và ch t p trung v n ñ liên quan ñ n vi c phân tích ñánh giá v phương gi i pháp ñánh giá mang tính ñ nh lư ng ñ i v i tình tr ng t ng th di n c u trúc các MBA l c.
 3. -5- -6- 2.3. Phương pháp nghiên c u. 4. M C TIÊU VÀ N I DUNG NGHIÊN C U - Nghiên c u lý thuy t và phương pháp lu n. 4.1 Các m c tiêu c a ñ tài: - ng d ng ngôn ng Visual Studio xây d ng chương trình - T ng h p cơ s lý thuy t v máy bi n áp l c cao áp. ñánh giá. - Xây d ng cơ s d li u thông s thí nghi m MBA l c 3. Ý NGHĨA KHOA H C VÀ TH C TI N C A Đ TÀI. - Xây d ng các thu t toán, t ng h p các tiêu chu n ñánh giá. 3.1 Ý nghĩa khoa h c. T ng k t v m t lý thuy t nh ng tình tr ng c a MBA l c cao 4.2 Các n i dung nghiên c u: áp trong v n hành, các v n ñ v lão hóa h th ng cách ñi n và - T ng h p cơ s lý thuy t v máy bi n áp l c cao áp. nh ng mô hình hư h ng ch c năng c a các b ph n c u thành MBA - Nghiên c u các phương pháp th nghi m ñánh giá MBA l c cao áp. - ng d ng ngôn ng Visual Studio xây d ng chương trình T ng h p m t cách toàn di n nh ng công c ch n ñoán tiên PTCA. ti n, có hi u qu c n ñư c s d ng trong vi c ñánh giá tình tr ng - Phân tích, nh n xét và ñưa ra ki n ngh . t ng th c a các MBA l c cao áp trong v n hành. 5. B C C LU N VĂN. Xây d ng m t phương pháp lu n thích h p dùng trong vi c C u trúc c a lu n văn chia làm 3 ph n: Ph n m ñ u, n i dung ñánh giá tình tr ng c a các MBA l c 110kV. ñ tài và ph n k t lu n, ki n ngh . 3.2 Tính th c ti n c a ñ tài. N i dung c a ñ tài bao g m 4 chương: M c tiêu nghiên c u c a ñ tài xu t phát t th c t công tác Chương 1: T NG QUAN V MÁY BI N ÁP L C VÀ H qu n lý v n hành, thí nghi m, b o dư ng, ñ i tu các MBA l c TH NG CÁCH ĐI N. 110kV. Vì v y, vi c nghiên c u ñánh giá tình tr ng c a t ng MBA Chương 2: CÁC TH NGHI M TRONG VI C ĐÁNH GIÁ l c 110kV s có ý nghĩa th c ti n và có th ng d ng vào th c t CH T LƯ NG MÁY BI N ÁP L C. nh m giúp công ty gi i quy t nh ng v n ñ sau: Chương 3: XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ CH T Chương trình PTCA như là công c h u hi u giúp vi c ñánh LƯ NG MÁY BI N ÁP L C. giá tình tr ng MBA m t cách t ng quan và h th ng, qua ñó rút ng n Chương 4: CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ MÁY BI N ÁP PTCA th i gian th nghi m MBA. K t qu c a chương trình là cơ s quan VÀ NG D NG ĐÁNH GIÁ M T S MÁY BI N ÁP L C tr ng ñ các ñơn v qu n lý có k ho ch th nghi m, b o dư ng như 110KV THU C PH M VI QU N LÝ C A CÔNG TY LƯ I khuy n cáo t chương trình. ĐI N CAO TH MI N TRUNG (CPC-CGC).
 4. -7- -8- CHƯƠNG 1. T NG QUAN V MÁY BI N ÁP L C 1.3 H TH NG CÁCH ĐI N TRONG MÁY BI N ÁP. VÀ H TH NG CÁCH ĐI N Cách ñi n c a máy bi n áp nh t là khi máy bi n áp có c p 1.1 Đ NH NGHĨA VÀ PHÂN LO I. ñi n áp cao là m t cách ñi n k t c u r t ph c t p. 1.1.1 Đ nh nghĩa. 1.3.1 Cách ñi n r n. Máy bi n áp l c là m t máy ñi n tĩnh, làm vi c trên nguyên lý Đư c s d ng dư i các hình th c l p b c, l p cách và màn c m ng ñi n t , s d ng trong công nghi p ñi n ñ truy n t i ñi n ch n. năng t n s công nghi p t c p ñi n áp này sang c p ñi n áp khác. 1.3.2 D u cách ñi n. 1.1.2 Phân lo i. D u cách ñi n dùng trong máy bi n áp có 03 tác d ng chính. 1.2 C U TRÚC MÁY BI N ÁP L C. Bao g m: Tác d ng cách ñi n, t n nhi t, d p h quang. 1.2.1 Các thi t b chính trong c u trúc MBA. 1.4 S LÃO HÓA CÁCH ĐI N VÀ TU I TH MBA. 1.2.1.1 Các s ñ u vào. 1.4 .1 S lão hóa c a v t li u cách ñi n. Các s cách ñi n ñư c ñ t m t thùng máy bi n áp chính, Tính ch t c a v t li u cách ñi n trong th i gian v n hành m t các s ñ u vào ñ u là lo i r ng có thanh d n tròn xuyên qua. S d n tính cách ñi n ngư i ta g i ñó là s lão hóa. Quá trình lão hóa MBA ñư c ch t o ñ c bi t, ñư c tăng cư ng cách ñi n b ng nhi u th c ch t là k t qu c a nh ng s bi n ñ i ch t x y ra nhanh ho c tán s . S ñ u vào g m có 2 lo i: lo i s ki u t ñi n và ki u không ch m do ñi u ki n v n hành tác ñ ng, t t c nh ng y u t nh hư ng t ñi n ñ n ph n ng hóa h c x y ra trong v t li u cách ñi n ñ u có tác ñ ng 1.2.1.2 B ñi u áp dư i t i (OLTC). ñ n s lão hóa c a v t li u cách ñi n. T t c các máy bi n áp có yêu c u n ñ nh v ñi n áp ñ u 1.4.2 Tu i th máy bi n áp. ph i l p b t ñ ng ñi u ch nh ñi n áp. B ñi u ch nh ñi n áp dư i 1.5 CÁC NGUYÊN NHÂN HƯ H NG MBA NÓI CHUNG VÀ t i thư ng ñư c ñ t phía cu n dây có ñi n áp cao có c u t o ñ c CÁCH ĐI N MBA NÓI RIÊNG TRONG V N HÀNH. bi t cho phép ñi u ch nh ñư c ñi n áp khi máy bi n ñang v n hành 1.5.1 Các nguyên nhân hư h ng máy bi n áp nói chung. và mang t i. 1.5.2 Nguyên nhân hư h ng cách ñi n máy bi n áp. 1.2.1.3 Cu n dây và m ch t . Ch t lư ng c a cách ñi n b suy gi m là do s già c i c a 1.2.1.4 H th ng làm mát. ñi n môi ho c do có khi m khuy t làm cho cách ñi n m t d n các 1.2.2 Các thi t b ph tr khác. tính ch t ban ñ u c a nó. 1.2.2.1 Các thi t b o v . 1.2.2.2 Thi t b ch th nhi t ñ . 1.5.3 Mô hình hư h ng máy bi n áp.
 5. -9- - 10 - 1.6 K T LU N. CHƯƠNG 2. CÁC TH NGHI M TRONG VI C Máy bi n áp là m t thi t b r t quan tr ng trong h th ng ĐÁNH GIÁ CH T LƯ NG MÁY BI N ÁP ñi n, nó quy t ñ nh ñ tin c y cung c p ñi n cho c h th ng. Tuy 2.1 GI I THI U CHUNG. nhiên trong quá trình v n hành MBA có th g p ph i nh ng tr ng 2.2 T M QUAN TR NG C A VI T ĐÁNH GIÁ TÌNH thái làm vi c không bình thư ng, các tr ng thái này tu i th c a nó TR NG MBA. s gi m và có th làm gián ño n s cung c p ñi n. H th ng cách ñi n là thành ph n chính nh hư ng ñ n tu i Qua s li u th ng kê trên ta th y nguyên nhân hư h ng cách th v n hành, có kh năng s d ng t t hơn và ñ tin c y cao hơn c a ñi n MBA là m t trong nh ng nguyên nhân chính d n ñ n hư h ng m t MBA. Chúng ta thư ng không nh n bi t ñư c các hư h ng bên MBA. Vì v y vi c ch n ñoán, ñánh giá tình tr ng cách ñi n MBA là trong MBA qua s theo dõi trong v n hành. Đ phát hi n các hư công vi c h t s c c n thi t hi n nay. h ng ti m n ñ i v i cách ñi n bên trong MBA c n ph i ti n hành các th nghi m ñánh giá và ch n ñoán tình tr ng th c t i c a MBA. 2.3 CÁC TH NGHI M TRONG CH N ĐOÁN TÌNH TR NG CÁCH ĐI N MBA. 2.3.1 T ng quan và phân lo i. 2.3.2 Các th nghi m ch n ñoán off-line. Các th nghi m ch n ñoán off-line có ưu ñi m là vi c ti n hành thí nghi m ch ñư c th c hi n sau khi MBA ñã c t ñi n, do ñó có tính an toàn cao ñ i v i ngư i th nghi m ñ ng th i các s li u ño có ñ chính xác cao hơn do ít b nh hư ng c a các y u t như: s bi n thiên nhi t ñ , nhi u ñi n t trư ng… 2.3.2.1 Đo ñi n tr cách ñi n và ch s phân c c 2.3.2.2 Th nghi m h s t n hao ñi n môi 2.3.2.3 Th nghi m ño t s bi n 2.3.2.4 Th nghi m ño ñi n tr m t chi u 2.3.2.5 Th nghi m dòng t hóa 2.3.3 Các th nghi m ch n ñoán on-line Ưu ñi m c a th nghi m này ngoài vi c không nh hư ng ñ n ho t ñ ng v n hành c a MBA và c a h th ng ñi n, chúng có th
 6. - 11 - - 12 - cung c p các thông tin v các thông s ch n ñoán c n theo dõi m t 2.4.1.1 Các th nghi m v ñi n. cách th c t , có tính ñ ng và giúp cho vi c phân tích khuynh hư ng 2.4.1.2 Các th nghi m v lý. c a các tình tr ng b t thư ng bên trong MBA ñ t ñư c hi u qu 2.4.1.3 Các th nghi m v hóa (thông thư ng). mong mu n, ñ c bi t là kh năng ngăn ng a các s c ti m n và d 2.4.1.4. Các th nghi m ch n ñoán ñánh giá b tr , chuyên sâu ñoán xu th ti n tri n c a chúng trên d u cách ñi n (v hóa). 2.3.3.1 Th nghi m phát hi n phóng ñi n c c b . Các th nghi m sau ñây ñã, ñang ñư c s d ng và phát tri n 2.3.3.2 Th nghi m phân tích ñ rung ñ ng. ñ góp ph n cung c p thêm nhi u thông tin ñáng giá giúp cho vi c 2.3.3.3 Th nghi m phát hi n s c b ng siêu âm và âm thanh. ch n ñoán và ñánh giá tình tr ng c a d u và c a MBA l c ñ t ñư c 2.3.3.4 Vi c ño và phân tích nhi t ñ b ng h ng ngo i. hi u qu cao. 2.3.4 Các th nghi m ch n ñoán b sung chuyên sâu. 2.4.2 Phân tích hàm lư ng khí hòa tan trong d u (DGA). Ngoài nh ng th nghi m ch n ñoán ñã nói trên còn có m t 2.4.2.1 T ng quan v DGA. s th nghi m ch n ñoán mang tính b sung chuyên sâu nh m giúp DGA là m t công c ch n ñoán nh m phát hi n và ñánh giá kh ng ñ nh k t qu c a các th nghi m ch n ñoán khác là ñúng, t các s c b t thư ng và các hư h ng ch m hình thành các MBA ñó giúp các ñơn v qu n lý thi t b ra nh ng quy t ñ nh ñúng (b o d u. DGA ñã ñư c phát tri n trong ngành công nghi p ñi n trên th dư ng, s a ch a, thay th ho c ti p t c duy trì) ñ i v i MBA l c. Có gi i t hơn 30 năm qua. th gi i thi u m t vài k thu t th nghi m sau ñây: 2.4.2.2 S t o thành khí trong v n hành. 2.3.4.1 Th nghi m phân tích ñáp ng t n s (FRA). Các d u cách ñi n khoáng là h n h p ph c t p c a các phân t 2.3.4.2 Th nghi m xác ñ nh m c ñ pôlyme hóa (DP). hyñro cácbon, d ng m ch th ng (ch t paraphin) ho c m ch vòng 2.3.4.3 Th nghi m ñánh giá m c ñ b n c a cách ñi n gi y. (béo ho c thơm), ch a các nhóm hóa h c CH3, CH2 và CH liên k t 2.4 PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CH T LƯ NG D U MBA. v i nhau. Vi c chia c t m t vài liên k t C-H và C-C là do nhi t ho c 2.4.1 Các th nghi m ki m tra ñánh giá ch t lư ng d u cách ñi n nh ng s phóng ñi n s t o ra nh ng ño n cơ b n ho c mang tính thông thư ng. ion như H*,CH3*, CH2*, CH* ho c C*, v n s k t h p l i ñ t o thành Vì d u cách ñi n ngâm t t c các ph n d n ñi n c a m t các phân t khí như là hyñrô (H-H), mêtan (CH3-H), êtan (CH3-CH3), MBA, k t qu phân tích các ñ c tính hóa lý c a d u có th giúp ch n êtylen (CH2=CH2) ho c axêtylen (CH≡CH). ñoán c v s phát tri n ti m tàng các hư h ng v ñi n bên trong l n 2.4.2.3 Phương pháp tam giác Duval trong ch n ñoán d u MBA. s h y ho i v m t v t lý c a d u. Các th nghi m ki m tra v hóa lý Phương pháp tam giác Duval ñã ñư c xây d ng vào năm và v ñi n c a d u s ñ m b o r ng có th v n hành v i ñ c tính cách 1974. Nó ch s d ng ba khí hyñrô cácbon (CH4, C2H4 và C2H2). Ba ñi n t t hay ñã suy gi m cách ñi n, ch a nhi u t p ch t và nhi m m
 7. - 13 - - 14 - lo i khí này tương ng v i các m c ñ tăng lên c a năng lư ng c n CHƯƠNG 3. CƠ S VÀ THU T TOÁN CHƯƠNG ñ sinh ra các khí trong MBA khi v n hành. Phương pháp tam giác TRÌNH ĐÁNH GIÁ CH T LƯ NG MÁY BI N ÁP Duval ñư c cho hình 2.10. Ngoài 6 vùng s c riêng r ñã ñ c p: 3.1 Đ T V N Đ . (PD, D1, D2, T1, T2 ho c T3), m t vùng trung gian DT ñã ñư c qui Vi c ñánh giá tình tr ng các MBA l c m t cách có h th ng cho s pha tr n c a các s c ñi n và nhi t trong MBA. và ñ nh lư ng tình tr ng c a chúng thông qua m t ch s tình tr ng, B ng 2.1 Gi i h n ph n trăm các khí trong tam giác Duval xác ñ nh ñư c th i gian th nghi m l n sau s giúp cho các ñơn v Gi i h n c a các vùng qu n lý v n hành có cơ s ñ lên k ho ch v n hành, b o dư ng, s a ch a, thay th ho c ti n hành m t s phân tích ñánh giá khác m t PD 98 % CH4 cách h p lý nh t và gi m thi u chi phí v n hành. Đây cũng chính là D1 23 % C2H2 13 % C2H4 m c ñích mà tác gi mong mu n khi xây d ng m t chương trình D2 23 % C2H2 13 % C2H4 38 % C2H4 29 % C2H2 ñánh giá t ng th tình tr ng c a các MBA l c 110kV. 3.2 CƠ S XÂY D NG CHƯƠNG TÌNH ĐÁNH GIÁ. T1 4 % C2H2 10 % C2H4 3.2.1 Cơ s và nh ng qui ư c khi xây d ng qui trình ñánh giá. T2 4 % C2H2 10 % C2H4 50 % C2H4 Vi c ñánh giá tình tr ng c a các MBA l c 110kV ñư c xây T3 14 % C2H2 50 % C2H4 d ng d a trên nh ng cơ s và qui ư c sau: Chương trình ñánh giá ñư c xây d ng trên s phân chia 2.4.2.4 S d ng tiêu chu n IEC60599 trong ch n ñoán d u. c u trúc MBA thành nh ng thành ph n sau: N i dung c a phương pháp phân tích theo tiêu chu n • D u thùng MBA. IEC60599 có th tóm t t như sau: • B ñi u áp dư i t i (OLTC). Phương pháp gi i thích s d ng k thu t t s v i 5 lo i khí • Các s ñ u vào. và 3 t s khí: CH4/H2, C2H4/C2H6, C2H2/C2H4. • Các thi t b ph tr . 2.5 K T LU N. • Ph n ru t MBA (cu n dây và m ch t ). Như v y, ñ ñánh giá toàn di n tình tr ng c a các MBA l c 3.2.2 Các phép ki m tra, th nghi m và ño lư ng. c n s d ng ph i h p nhi u công c ch n ñoán khác nhau như: vi c Các phép ki m tra, th nghi m, ño lư ng ñư c ti n hành ñ xem xét l i thi t k và quá trình v n hành, th c hi n các phép ki m xác ñ nh tình tr ng c a MBA. Các phép th nghi m này xu t phát t tra bên ngoài và bên trong, giám sát tình tr ng và th c hi n các th vi c phân tích các mô hình hư h ng, nguyên nhân hư h ng và vi c nghi m ch n ñoán. ñánh giá m c ñ hi u qu c a chúng trong vi c phát hi n hư h ng.
 8. - 15 - - 16 - 3.2.3 Vi c xác ñ nh th i gian ph i th nghi m ti p theo và cho • Ch p sóng ñ th vòng. ñi m c a t ng h ng m c th nghi m. 3.3.1.3 Đánh giá tình tr ng ph n d u MBA V i các thu th p d li u ñ u vào t các Công ty Thí Nghi m Đánh giá b ñi u áp dư i t i, ta s d ng k t qu c a các Đi n và các Đơn v qu n lý v n hành, cùng v i vi c áp d ng các tiêu h ng m c th nghi m sau: chu n th nghi m [1], [7], [8], [11], [12], [13] ta ñánh giá và ñưa ra • Phân tích hàm lư ng khí hòa tan trong d u (DGA). k t lu n cho t ng h ng m c cho t ng h ng m c c th . Thang ñi m • Đánh giá th nghi m tính hóa lý c a d u cách ñi n. ñánh giá c a các h ng m c ñư c quy ñ nh 4 m c: 0, 1, 2, 3. Tùy theo 3.3.1.4 Đánh giá các thi t b ph tr . các giá tr th nghi m mà ta bi t ñư c m c ñ tình tr ng c a thi t b Các thi t b ph tr ñóng vai trò quan tr ng trong tr ng thái s như th nào (tham kh o thêm trong ph n ñánh giá chi ti t). v n hành c a MBA. Trong lu n văn này vi c ñánh giá các thi t b 3.3 CÁC THU T TOÁN ĐÁNH GIÁ TÌNH TR NG MÁY ph tr và ch ñ v n hành b ng nh ng ñánh giá các thành ph n chi BI N ÁP L C. ti t sau: • Phân tích ñánh giá các thi t b làm mát. 3.3.1 Thu t toán và h ng m c th nghi m c p 1 ñ ñánh giá • Phân tích ñánh giá các thi t b b o v . các b ph n c a máy bi n áp l c. • Đánh giá theo s năm v n hành. 3.3.1.1 Đánh giá ph n s ñ u vào MBA. 3.3.1.5 Đánh giá ph n thân MBA Đánh giá các s ñ u vào, ta s d ng k t qu c a các h ng Đánh giá ph n thân máy bi n áp, ta s d ng k t qu c a các m c th nghi m sau: h ng m c th nghi m sau: • Ki m tra tình tr ng bên ngoài. • Đi n tr cách ñi n. • Giá tr ñi n tr cách ñi n (ñi n tr cách ñi n gi a ñ u • Đo t n hao ñi n môi. c c-r n ño và gi a r n ño và ñ t). • Th cao th và xác ñ nh dòng rò. • Đi n dung gi a ñ u c c-r n ño. • Ki m tra dòng ñi n không t i. • T n hao ñi n môi (ñi n tr cách ñi n gi a ñ u c c-r n • Ki m tra ñi n áp ng n m ch. ño và gi a r n ño và ñ t). 3.3.2 Các h ng m c th nghi m trong ñánh giá c p 2. 3.3.1.2 Đánh giá b ñi u áp dư i t i. 3.3.2.1 Th nghi m t s bi n áp. Đánh giá b ñi u áp dư i t i, ta s d ng k t qu c a các h ng m c th nghi m sau: 3.3.2.2 Th nghi m ñi n kháng rò ho c t ng tr ng n m ch. • Phân tích hàm lư ng khí hòa tan trong d u (DGA). 3.3.2.3 Th nghi m ño ñi n tr m t chi u. • Đánh giá th nghi m tính hóa lý c a d u cách ñi n.
 9. - 17 - - 18 - 3.3.2.4 Th nghi m ño ñi n tr cách ñi n lõi t và v i v . CHƯƠNG 4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ MÁY BI N ÁP PTCA VÀ NG D NG ĐÁNH GIÁ M T S MÁY 3.3 K T LU N. BI N ÁP L C 110KV THU C PH M VI QU N LÝ Chương này trình bày phương pháp lu n ñánh giá tình tr ng CÔNG TY LƯ I ĐI N CAO TH MI N TRUNG MBA d a trên các h ng m c th nghi m, các tiêu chu n ñánh giá hi n hành. Đ ng th i s d ng các b ng báo cáo [10], [11] c a Công 4.1 NG D NG NGÔN NG VISUAL STUDIO XÂY D NG ty Thí nghi m ñi n Mi n Trung, tác gi ñ xu t các kho ng th i gian CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ MBA L C (PTCA). t i thi u ph i th nghi m l i theo k t qu ñánh giá t ng h ng m c. 4.1.1 Đ t v n ñ . Qua ñó giúp cho ñơn v qu n lý và cán b thí nghi m có cơ s ñ l p Vi c ñánh giá tình tr ng các MBA l c 110kV ñòi h i ph i k ho ch th nghi m, b o dư ng hay ñ i tu l i máy bi n áp. qu n lý, x lý m t kh i lư ng l n thông tin và s li u liên quan vì th c n có m t chương trình h tr phù h p. Trong ph m vi nghiên c u này, tác gi ng d ng ph n m m Visual Studio k t h p v i Microsoft Office Access ñ x lý tính toán và phân tích d li u. Do ñó dây là nh ng công c phù h p ñ h tr xây d ng chương trình ñánh giá tình tr ng MBA PTCA (Power Transformer Condition Assessment). 4.1.2 Gi i thi u chương trình. Chương trình chính (xem hình 4.1) g m 6 modun ñư c s p x p theo th t ưu tiên ñ thu n ti n cho vi c ñánh giá: Hình 4.1 Giao di n chính c a chương trình PTCA
 10. - 19 - - 20 - 4.1.3 Cách s d ng chương trình PTCA. 4.2.1 Hi n tr ng MBA ñang v n hành thu c ph m vi qu n lý c a CPC-CGC. Đ kh i ñ ng chương trình, ta ch y file PTCA.exe M t s MBA 110kV mi n B c ñã có th i gian v n hành Giao di n chính c a chương trình hi n ra như hình 4.1. T giao di n trên 30 năm, ñ i v i các lư i mi n Trung và mi n Nam th i gian v n chính ta có th ch n các ch c năng trên thanh công c như hình 4.2: hành m t s MBA cũng g n 20 năm, do ñó vi c lão hóa c a m t s MBA cũng c n ñư c xem xét ñ ñánh giá ñư c tình tr ng th c t c a chúng V i ñi u ki n tr i dài c a h th ng ñi n Vi t Nam, ñ c bi t là t i khu v c mi n Trung là nơi ch u nhi u nh hư ng tr c ti p c a các Hình 4.2 Các ch c năng trên giao di n chương trình PTCA y u t , môi trư ng, th i ti t ph c t p nóng gay g t, mưa bão, lũ l t, 4.1.3.1 Bư c 1:Nh p thông s k thu t. các tác nhân ăn mòn c a khí h u vùng bi n, t n su t sét cao... khi n 4.1.3.2 Bư c 2- Đánh giá ch t lư ng d u MBA. ch t lư ng cách ñi n c a các thi t b ñi n làm vi c ngoài tr i trong 4.1.3.3 Bư c 3-Đánh giá b ñi u áp dư i t i. ñó có MBA l c ch n ch n s ch u nh ng tác ñ ng không nh . 4.1.3.4 Bư c 4- Đánh giá s ñ u vào MBA. 4.2.2 Đ c ñi m chung c a các MBA l c 110kV. 4.1.3.5 Bư c 5-Đánh giá các thi t b ph tr . 4.2.3 Các k t qu ñánh giá và nh n xét. 4.1.3.6 Bư c 6-Đánh giá ph n ru t MBA. 4.2.3.1. Đánh giá tình tr ng MBA T 1 thu c tr m 110kV Đi n 4.1.3.7 Xu t biên b n ñánh giá tình tr ng t ng th MBA. Nam-Đi n Ng c. a. Nh p thông s k thu t MBA T1-E153. Sau khi ñánh giá các thành ph n c a MBA qua sáu bư c ñã b. Đánh giá ph n d u thùng MBA T1-E153. miêu t như trên. Ngư i làm công tác ñánh giá MBA mu n t ng h p Qua k t qu ñánh giá hình 4.10 và hình 4.11, ta nh n th y h ng các k t qu ñánh giá trên ñ ñưa ra k t lu n chính th c v tình tr ng m c ño hàm lư ng m không ñ t tiêu chu n k thu t, h ng m c t n MBA hi n t i. hao ñi n môi suy gi m. Đi u này cho chúng ta bi t d u cách ñi n 4.2 NG D NG CHƯƠNG TRÌNH PTCA ĐÁNH GIÁ M T thùng MBA b nhi m m cao. C n ph i x lý ngay b ng các bi n S MBA 110kV THU C PH M VI QU N LÝ C A CPC – pháp: l p k ho ch cô l p MBA và l c tu n hoàn d u và hút chân CGC. không d u MBA. c. Đánh giá b ñi u áp dư i t i MBA T1-E153. Nh n xét: Qua k t qu ñánh giá, ta nh n th y r ng các h ng m c ñ u ñ t tiêu chu n k thu t trong v n hành. Ph n truy n ñ ng b
 11. - 21 - - 22 - OLTC t t. Tuy nhiên h ng m c ño t n hao 900C tăng cao, ch ng t tr ng. D u cách ñi n ñã b nhi m m n ng d n ñ n ñi n tr cách ñi n d u cách ñi n trong b OLTC nhi m b n. C n chú ý k t qu h ng gi m th p và t n hao ñi n môi tăng. Các giá tr g n biên gi i không m c th nghi m này trong nh ng l n th nghi m sau (6 tháng sau). ñat tiêu chu n k thu t. Do ñó ph i có k ho ch cô l p MBA ñ x lý d. Đánh giá các s ñ u vào MBA T1-E153. ph n d u MBA. Đ ng th i ti n hành ño hàm lư ng m trong cách Nh n xét: K t qu ñánh giá các s ñ u vào cho th y tình tr ng cách ñi n cu n dây, n u không ñ t tiêu chu n k thu t thì k t h p ti n ñi n c a chúng r t t t. Ch s tình tr ng cao, các h ng m c ñ u n m hành hút chân không và l c d u MBA. Th i gian l n th nghi m sau: trong tiêu chu n cho phép. S ñ u vào MBA v n hành an toàn. c n x lý ngay. e. Đánh giá ph n các thi t b ph tr MBA T1-E153. 4.2.3.2. Đánh giá tình tr ng MBA T1 tr m 110kV Áng Sơn (T1- f. Đánh giá ph n thân MBA T1-E153 (cu n dây và m ch t ). AS). Ta nh n th y r ng: ñi n tr cách ñi n gi m th p g n tiêu chu n k thu t (R >500 M) và t n hao ñi n môi tăng cao (theo IEC: tgδ≤0,5%, theo TCVN tgδ≤1%). C n ph i tăng t n su t th nghi m. Ti n hành thêm các h ng m c ki m tra hàm lư ng m trong cách ñi n r n ñ phân tích. Hình 4.32 K t qu ñánh giá c a t ng h ng m c th nghi m các s ñ u vào MBA T1 AS ñư c th hi n d ng bi u ñ K t qu ñánh giá t ng quan MBA T1-110kV Áng Sơn: T nh ng ñánh giá các b ph n trên c u trúc MBA, ta nh n th y r ng tình tr ng chung MBA có d u hi u suy gi m cách ñi n, d u Hình 4.22 K t qu ñánh giá c a t ng h ng m c th nghi m cách ñi n thùng MBA chính và b OLTC có hàm lư ng m tăng cao, thân MBA T1-E153ñư c th hi n d ng bi u ñ t n hao ñi n môi c a d u ño nhi t ñ 900C cũng khá cao. Nên d u K t qu ñánh giá t ng quan MBA T1-E153: ñã b nhi m b n và nhi m m nhi u c n ph i x lý. Hơn n a cách T các k t qu trên, ta nh n th y r ng ph n cu n dây, ñi n cu n dây MBA gi m th p ñư c th hi n qua 2 thông s : ñi n tr m ch t và ph n d n dòng t t không có d u hi u b t thư ng nào. cách ñi n và dòng rò trong th cao th DC (hình 4.34). Trong ñi u Ph n h th ng cách ñi n cho th y có d u hi u suy gi m nghiêm ki n v n hành cung c p ñi n cho nhà máy xi măng có công su t l n,
 12. - 23 - - 24 - MBA s v n hành thư ng xuyên ch ñ ñ y t i thì s r t nguy K T LU N VÀ KI N NGH hi m. Và ñ t bi t các s ñ u vào c a MBA có d u hi u suy gi m, 1. NH NG ĐÓNG GÓP C A LU N VĂN. trong ñó s pha C suy gi m nghiêm tr ng. T n hao ñi n môi vư t Lu n văn t p trung nghiên c u MBA nói chung và h th ng quá tiêu chu n cho phép và ñi n tr gi m th p. C n ph i tăng t n cách ñi n nói riêng. Nghiên c u các công c th nghi m hi n nay và su t th nghi m, theo khuy n cáo t chương trình: th i gian l n th ñưa ra m t quy chu n ñ ñánh giá t ng th máy bi n áp. T ñó xây nghi m ti p theo là sau 3 tháng, ñ ng th i lên k ho ch l c d u và d ng các lưu ñ thu t toán ñ vi t m t chương trình ñánh giá tình hút m thân máy. M c ñích ñ xác ñ nh khuynh hư ng, m c ñ suy tr ng t ng th MBA. K t qu ñã ñ t ñư c như sau: gi m cách ñi n c a MBA như th nào ñ có quy t ñ nh ti p theo. Đã cho th y ñư c các y u t nh hư ng chính ñ n s lão hóa Trên th c t , Công ty Lư i ñi n Cao th Mi n Trung ñã ti n hành và thoái hóa c a cách ñi n r n (xenlulô) và d u cách ñi n các MBA thay s ñ u vào c a MBA và ñã yêu c u Công ty Thí nghi m ñi n l c cao áp trong v n hành. Trong ñó nư c, ôxy là nh ng tác nhân Mi n Trung th nghi m l i MBA sau 6 tháng sau. Như v y k t qu ph bi n nh t có th h n ch và ngăn ng a ñư c b ng nh ng bi n phân tích t chương trình là khá chính xác như trong th c t . pháp thông thư ng trong quá trình s n xu t, l p ñ t và v n hành. 4.3 K T LU N. Đã phân tích, t ng h p ñư c các cơ ch hư h ng và phân tích Chương này gi i thi u các thành ph n c a chương trình ñánh mô hình hư h ng c a các b ph n ch c năng chính c a MBA l c cao giá MBA PTCA. Đây là m t công c vô cùng h u ích và giao di n áp trong ñó có quan tâm chú tr ng ñ n các s ñ u vào và các b ñi u r t thân thi n ph c v cho vi c ñánh giá tình tr ng các MBA l c d a áp dư i t i là nh ng b ph n có cư ng ñ hư h ng cao MBA l c trên các h ng m c th nghi m hi n nay mà các Công ty Thí nghi m c n ñư c quan tâm nhi u hơn trong v n hành. ñi n th c hi n. Qua chương trình này, tác gi s d ng chương trình Đã ñ xu t s d ng phương pháp lu n ñánh giá tình tr ng d a PTCA ñ ñánh giá MBA c a 2 tr m bi n áp thu c s qu n lý c a trên ch c năng làm vi c cùng v i vi c xem xét MBA d a vào phân CPC-CGC. K t qu ñ t ñư c t chương trình là phù h p v i th c t , tích ñánh giá tình tr ng c a các b ph n ch c năng giúp nh n bi t rõ như v y chương trình này s giúp các ñơn v qu n lý có k ho ch th hơn tình tr ng th c t c a MBA m t cách toàn di n. nghi m, b o dư ng, s a ch a, ñ i tu MBA; giúp các chuyên viên thí Đã xây d ng quy trình ñánh giá tình tr ng MBA d a trên các nghi m trong vi c phân tích, ñánh giá và ra quy t ñ nh v tình tr ng thành ph n c a c u trúc MBA như ñã trình bày chương 3. Hi n t i máy bi n áp. vi c xác ñ nh th i gian t i thi u ph i th nghi m l i còn mang tính ch quan (vì ch d a vào các tài li u [10], [11] c a Công ty Thí nghi m ñi n Mi n trung). Tuy nhiên, tác gi xây d ng chương trình có tính m , các kho ng th i gian này s ñư c hi u ch nh l i khi T p ñoàn ñi n l c Vi t Nam ban hành quy chu n th nghi m máy bi n áp
 13. - 25 - - 26 - d ki n cu i năm 2011 (EVN ñang ph i h p các T ng công ty Đi n thông tin trên các lư i ñi n 110kV do các ñơn v khác qu n lý trong l c Mi n, T ng công ty Truy n t i, Công ty Thí nghi m ñi n th i gian ñ n. Mi n,…). Như v y, trong quá trình th c hi n tác gi ñã gi i quy t tr n Xây d ng ñư c chương trình PTCA ñ ph c v công tác ñánh v n ñư c v n ñ ñã ñ t ra. Tuy nhiên, do th i gian nghiên c u h n giá tình tr ng MBA. K t qu c a chương trình ñã ñư c ki m ch ng ch và do ph m vi gi i h n c a v n ñ ñ t ra nên lu n văn chưa ñ t i Công ty Thí nghi m ñi n Mi n Trung do ñó có kh năng ng c p chi ti t v các k thu t ch n ñoán tiên ti n, kh năng nâng cao ñ d ng vào th c t r t cao. Chương trình s giúp các cán b thí nghi m chính xác trong vi c ch n ñoán s c qua th nghi m DGA cũng như rút ng n ñư c th i gian trong công tác th nghi m MBA t i hi n vi c xây d ng h th ng qu n lý các d li u giúp ñánh giá nhanh tình trư ng, qua ñó gi m thi u th i gian m t ñi n c a MBA. K t qu tr ng các MBA l c d a trên n n t ng công ngh thông tin tiên ti n ñánh giá giúp ñơn v qu n lý MBA lên k ho ch b o dư ng, s a hi n nay ch a, ñ i tu MBA k p th i; tránh ñư c nh ng thi t h i có th x y ra. 2. NH NG KI N NGH VÀ HƯ NG NGHIÊN C U TI P Chương trình PTCA có th ch y ñ c l p trên b t kỳ máy tính THEO nào, giao di n ti ng Vi t thân thi n nên d dàng s d ng. K t qu c a Xây d ng chương trình có kh năng lưu tr các k t qu ñánh chương trình r t tr c quan: th hi n trên d ng ñ h a và d ng văn giá c a m t MBA nhi u th i ñi m khác nhau. Qua ñó chúng ta có b n. Qua ñó ngư i s d ng chương trình có th bao quát toàn b v th giám sát ñư c tình tr ng c a máy; phân tích khuynh hư ng s lão tình tr ng MBA. hóa cách ñi n trong máy bi n áp. Ngoài vi c cho th y ưu ñi m c a chi n lư c b o dư ng d a Nghiên c u ñánh giá tình tr ng và x p h ng các MBA l c có trên tình tr ng, lu n văn cũng ñã cho th y các công c th nghi m có xét ñ n vi c phân tích r i ro - kinh t giúp vi c ra quy t ñ nh s a hi u qu trong ch n ñoán, vai trò c a các vi c giám sát và th ch a, ñ i tu và thay th mang tính ch n l c và ñ t hi u qu cao v nghi m “on-line” có th giúp phát hi n nh ng khi m khuy t và hư kinh t . h ng ch m hình thành. Trong ñó các th nghi m phân tích ch t M r ng nghiên c u ñánh giá tình tr ng ñ i v i các MBA l c lư ng d u cách ñi n và ñ c bi t là th nghi m DGA c n ñư c chú c p truy n t i 220-500kV v n mang nh ng ñ c trưng riêng v các tr ng nhi u hơn và s d ng m t cách hi u qu hơn trong quá trình khi m khuy t, hư h ng cũng như các công c ch n ñoán thu c lĩnh v n hành c a MBA v c siêu cao áp. Tuy nhiên do ph m vi ñánh giá ch gi i h n m t s lư ng không l n l m nên ñ có ñánh giá ñ y ñ v tình tr ng các MBA l c 110kV do các nhà s n xu t trong nư c ch t o c n thu th p thêm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản