intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn:Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở xây dựng hệ thống hổ trợ đào tạo trực tuyến tại trung tâm phát triển phần mềm

Chia sẻ: Nhung Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

142
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở xây dựng hệ thống hổ trợ đào tạo trực tuyến tại trung tâm phát triển phần mềm', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở xây dựng hệ thống hổ trợ đào tạo trực tuyến tại trung tâm phát triển phần mềm

 1. -1- B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG HUỲNH TH TÂM THƯƠNG NGHIÊN C U NG D NG PH N M M MÃ NGU N M XÂY D NG H TH NG H TR ĐÀO T O TR C TUY N T I TRUNG TÂM PHÁT TRI N PH N M M Chuyên ngành : KHOA H C MÁY TÍNH Mã s : 60.48.01 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Đà N ng - 2010
 2. -2- Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS Võ Trung Hùng Ph n bi n 1 : TS. Trương Công Tu n Ph n bi n 2 : TS. Nguy n T n Khôi Lu n văn ñã ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 17 tháng 12 năm 2010. Có th tìm hi u lu n văn t i: • Trung tâm Thông tin-H c li u, Đ i h c Đà N ng • Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng
 3. -3- M Đ U 1. Lý do ch n ñ tài. Trong nh ng năm g n ñây, s phát tri n không ng ng c a Công ngh thông tin nói chung và Internet nói riêng ñã mang l i nh ng thay ñ i ñáng k trong cu c s ng. Internet ñã th t s là môi trư ng thông tin liên k t m i ngư i trên toàn th gi i g n l i v i nhau, cùng chia s nh ng v n ñ mang tính toàn xã h i. T n d ng môi trư ng Internet, xu hư ng phát tri n c a các ph n m m hi n nay là xây d ng các ng d ng có kh năng chia s cao, v n hành không ph thu c vào v trí ñ a lý cũng như h ñi u hành; t o ñi u ki n cho m i ngư i có th trao ñ i, tìm ki m thông tin, h c t p m t cách d dàng và thu n ti n. Th c t cho th y vi c gi ng d y các trư ng, cũng như vi c h c t p c a ngư i h c ñang g p nhi u khó khăn. Vi c xây d ng m t mô hình gi ng d y, ñào t o trên Internet v i vi c ng d ng mã ngu n m là th t s c n thi t, nó s giúp cho ngư i h c gi m thi u ñư c nh ng khó khăn trong quá trình h c t p cũng như trong quá trình gi ng d y, t ñó nâng cao ch t lư ng d y h c các trư ng. ELearning là m t trong nh ng gi i pháp ñó. Khái ni m ELearning ra ñ i ñã ñánh d u bư c ngo t m i trong vi c áp d ng công ngh thông tin và truy n thông vào lĩnh v c giáo d c và ñào t o. Đây là m t trong nh ng ng d ng ñi n hình d a trên Web và Internet. H th ng này có th ñư c coi là m t gi i pháp t ng th dùng các công ngh máy tính ñ qu n lý: h c sinh, gi ng d y theo yêu c u (Lecture On Demand-LOD), các l p h c ñư c t ch c theo l ch trình ñ ng b , l p h c qua v tinh, các phòng lab ña phương ti n
 4. -4- h tr thi t k bài gi ng, thư vi n ñi n t , nhóm h c t p (Groupwave) cho phép trao ñ i thông tin gi a các h c sinh, gi a h c sinh v i giáo viên và gi a các giáo viên v i nhau. Lúc này vi c h c không ch bó c m cho h c sinh, sinh viên các trư ng h c mà dành cho t t c m i ngư i, không k tu i tác, không có ñi u ki n tr c ti p ñ n trư ng,…Đây chính là ch t xúc tác ñang làm thay ñ i toàn b mô hình h c t p trong th k này – cho h c sinh, sinh viên, viên ch c và cho nhi u lo i ñ i tư ng ti m năng khác như bác sĩ, y tá và giáo viên- th c t là cho b t c ai mong mu n ñư c h c t p dù dư i hình th c chính th ng hay không chính th ng. Hi n nay, ELearning ñư c s d ng t i r t nhi u t ch c, công ty, trư ng h c vì nh ng l i ích mà nó mang l i như: gi m chi phí t ch c và qu n lý ñào t o; rút ng n th i gian ñào t o; có th h c b t c lúc nào, t i b t kỳ nơi ñâu,… Xu t phát t nh ng l i ích th c t mà ELearning mang l i, tôi ñã quy t ñ nh ch n ñ tài t t nghi p cho mình là: “Nghiên c u ng d ng ph n m m mã ngu n m ñ xây d ng h th ng h tr ñào t o tr c tuy n t i Trung tâm Phát tri n Ph n m m” 2. M c tiêu và nhi m v nghiên c u Trong quá trình nghiên c u tôi ñã ti n hành th c hi n nh ng nhi m v sau: nghiên c u các v n ñ liên quan ñ n eLearning; nghiên c u các tiêu chu n s d ng trong eLearning; nghiên c u, th nghi m m t s công c dùng trong eLearning, thi t k h th ng eLearning cho Trung tâm Phát tri n Ph n m m; xây d ng th nghi m cho m t môn h c hoàn ch nh (Tin h c văn phòng); ñánh giá k t qu th nghi m. T t c nh ng k t qu nghiên c u trên ñ u nh m b sung cơ s lý lu n v
 5. -5- vi c ng d ng công ngh thông tin trong d y h c theo chi u hư ng hi n ñ i hóa các phương ti n d y h c. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u H th ng ñư c xây d ng nh m h tr cho vi c ñào t o t i Trung tâm Phát tri n Ph n m m, nên vi c tìm hi u công tác ñào t o cũng như vi c tri n khai xây d ng h th ng eLearning c a Trung tâm ñóng vai trò r t quan tr ng. T ñó giúp tôi xác ñ nh ñư c các ñ i tư ng s d ng h th ng, cũng như xác ñ nh ñư c ph m vi nghiên c u c a mình. 4. Phương pháp nghiên c u Đ xây d ng ñư c m t h th ng ñào t o tr c tuy n th c s hi u qu trên môi trư ng internet, tôi ñã ti n hành v i ba phương pháp nghiên c u ñó là: nghiên c u lý thuy t, mô hình hóa, và cu i cùng là phương pháp th c nghi m. Phương pháp nghiên c u lý thuy t, v i phương pháp này tôi ti n hành: nghiên c u lý thuy t v eLearning, nghiên c u m t s mã ngu n m , nghiên c u m t s h th ng ñào t o tr c tuy n, th c tr ng d y h c Vi t Nam. Phương pháp mô hình hóa: ñ xu t mô hình eLearning cho Trung tâm Phát tri n Ph n m m. Phương pháp th c nghi m: th nghi m v i mã ngu n m , xây d ng h th ng th nghi m t i Trung tâm Phát tri n Ph n m m và cu i cùng là phát tri n cho m t môn h c hoàn ch nh. C ba phương pháp ñã giúp tôi có cái nhìn chung nh t v m t h th ng eLearning, t ñó ñưa ra ñư c m t mô hình eLearning c th hơn cho Trung tâm. 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a lu n văn Vi t Nam ñang trong giai ño n ñ y m nh công nghi p hóa, hi n ñ i hóa và h i nh p sâu r ng v i th gi i trên t t c các lĩnh v c. M t trong nh ng nhân t quan tr ng ñ ñ t ñư c m c tiêu trên là xây d ng
 6. -6- m t xã h i h c t p, ñư c ñào t o liên t c, t h c, h c trư ng, h c trên m ng, thư ng xuyên trau d i k năng, ki n th c, phát tri n trí tu và sáng t o. Trong ñó, ñào t o tr c tuy n (eLearning) là m t trong nh ng gi i pháp có nhi u ti m năng và h a h n ñem l i hi u qu cao thông qua ng d ng CNTT và truy n thông trong giáo d c. Là m t giáo viên gi ng d y t i Trung tâm, nên vi c xây d ng m t h th ng eLearning cho phép tôi ng d ng nh ng ki n th c ñã h c tr c ti p vào công vi c hàng ngày và nh m nâng cao ch t lư ng ñào t o t i Trung tâm. V i ñ tài là “Nghiên c u ng d ng ph n m m mã ngu n m ñ xây d ng h th ng h tr ñào t o tr c tuy n t i Trung tâm Phát tri n Ph n m m”, tôi ñã làm sáng t ñư c vai trò cũng như hi u qu c a eLearning (giáo d c ñi n t ) trong th i ñ i hi n nay. T ñó xây d ng thành công quy trình t o n i dung bài gi ng; ng d ng thành công ph n m m mã ngu n m ñ xây d ng h th ng h tr ñào t o tr c tuy n v i qui trình t o n i dung ñã xây d ng. 6. Đ t tên ñ tài “NGHIÊN C U NG D NG PH N M M MÃ NGU N M XÂY D NG H TH NG H TR ĐÀO T O TR C TUY N T I TRUNG TÂM PHÁT TRI N PH N M M” 7. B c c lu n văn N i dung chính c a lu n văn ñư c chia thành 3 chương như sau: Chương 1: Nghiên c u t ng quan. Chương 2: Phân tích thi t k ng d ng Chương 3: Tri n khai cài ñ t ng d ng
 7. -7- CHƯƠNG 1: NGHIÊN C U T NG QUAN Trong chương này tôi s trình bày m t s v n ñ mà tôi ñã nghiên c u trong th i gian v a qua: vài nét v eLearning, gi i thi u m t s mã ngu n m ph c v phát tri n eLearning, và m t s h th ng eLearning 1.1. T NG QUAN V ELEARNING 1.1.1. Gi i thi u M t cách ñơn gi n, Elearning là s ng d ng công ngh thông tin vào giáo d c (d y và h c) nh m làm cho công vi c giáo d c tr nên d dàng, r ng rãi và hi u qu hơn. M t cách t ng quan, Elearning là t p h p ña d ng các phương ti n, công ngh k thu t cho giáo d c như văn b n, âm thanh, phim nh, mô ph ng, trò chơi, phim, thư ñi n t , các di n ñàn th o lu n, phòng h i th o o... H c t p ñi n t phù h p v i m i ñ i tư ng, m i l a tu i và nó th c s n i tr i hơn các phương pháp ñào t o khác. Đ t o ra các khóa h c th t g n gũi v i phương pháp d y h c truy n th ng, các nhà cung c p h c t p ñi n t thư ng ñưa ra các khóa h c k t h p các tính năng trên v i các ch c năng như: làm bài t p, l p h c có giáo viên, các khóa h c t tương tác... 1.1.2. Ưu và như c ñi m c a phương pháp Elearning 1.1.2.1. L i ích mà eLearning mang l i 1.1.2.2. Như c ñi m c a phương pháp Elearning
 8. -8- 1.1.3. C u trúc m t h th ng eLearning ñi n hình Hình 1.1. C u trúc m t h th ng Elearning ñi n hình 1.1.4. Các chu n eLearning 1.1.4.1. Chu n là gì? ISO ñ nh nghĩa chu n là: “Các tho thu n trên văn b n ch a các ñ c t kĩ thu t ho c các tiêu chí chính xác khác ñư c s d ng m t cách th ng nh t như các lu t, các ch d n, ho c các ñ nh nghĩa c a các ñ c trưng, ñ ñ m b o r ng các v t li u, s n ph m, quá trình, và d ch v phù h p v i m c ñích c a chúng ” [13] Chu n e-Learning có th giúp chúng ta gi i quy t ñư c nh ng v n ñ sau: kh năng truy c p; tính kh chuy n; tính thích ng; tính s d ng l i; tính b n v ng; tính gi m chi phí 1.1.4.2. Các chu n eLearning hi n có - Chu n ñóng gói (packaging standards) - Chu n trao ñ i thông tin (communication standards) - Chu n metadata (metadata standards)
 9. -9- - Chu n ch t lư ng ( quality standards) - M t s chu n khác Test Questions; Enterprise Information Model; Learner Information Packaging 1.1.4.3. Chu n ñóng gói n i dung SCORM SCORM (The Sharable Content Object Reference Model) do U.S.Department of Defense (DoD) phát tri n ñ u tiên. SCORM là m t mô hình tham kh o các chu n kĩ thu t, các ñ c t và các hư ng d n có liên quan ñưa ra b i các t ch c khác nhau dùng ñ ñáp ng các yêu c u m c cao c a n i dung h c t p và các h th ng thông qua các ñ c tính sau: tính truy c p ñư c (Accessibility); tính thích ng ñư c (Adaptability); tính kinh t (Affordability); tính b n v ng (Durability); tính linh ñ ng (Interoperability); tính tái s d ng (Reusability) 1.1.5. So sánh phương pháp ñào t o truy n th ng v i phương pháp eLearning 1.1.5.1. Phương pháp truy n th ng 1.1.5.2. So sánh B ng 1.1. So sánh phương pháp ñào t o truy n th ng v i Elearning Phương pháp truy n th ng Phương pháp Elearning N i dung ñào Cao, ph c t p Trung bình và th p t o S lư ng ngư i Ít, ph i t p trung v cơ s Nhi u, h c m i lúc, h c ñào t o ñ h c t p m i nơi.
 10. - 10 - Không gian, B gi i h n b i không gian Không b gi i h n b i th i gian và th i gian không gian và th i gian Tính linh ho t th p, Tính linh ho t cao, ph c Tính linh ho t chương trình h c theo m t v theo nhu c u ngư i th i khoá bi u c ñ nh. h c. 1.2. M TS MÃ NGU N M PH C V PHÁT TRI N E- LEARNING 1.2.1. Mã ngu n m Moodle 1.2.1.1. Gi i thi u Moodle (Mudular Object – Oriented Dynamic Learning Environment) ñư c sáng l p năm 1999 b i Martin Dougiamas, ngư i ti p t c ñi u hành và phát tri n chính c a d án. Đây là h th ng qu n lý h c t p tr c tuy n mã ngu n m (theo ñi u kho n B n quy n công khai GNU General Public License), cho phép t o các khóa h c trên m ng Internet hay các website h c t p tr c tuy n. Thi t k và phát tri n Moodle ñư c d a trên m t nguyên lý h c t p c th , m t cách suy nghĩ mà b t kỳ ai cũng có th hi u ñư c, nói cách khác nó như là phương pháp “giáo d c mang tính xã h i“. 1.2.1.2. Các tính năng qu n lý môn h c 1.2.1.3. Đ c ñi m qu n lý h c viên 1.2.1.4. M t s giao di n 1.2.2. Mã ngu n m Atutor 1.2.2.1. Gi i thi u Atutor ñư c phát tri n b i Trung tâm Công ngh Adaptive, Đ i h c Toronto vào cu i năm 2002, nó ra ñ i nh m ñ ñáp ng v i hai nghiên c u ti n hành b i nhà phát tri n trong nh ng năm trư c ñó ñã
 11. - 11 - xem xét các kh năng ti p c n c a các h th ng h c t p tr c tuy n cho ngư i khuy t t t. Đây là mã ngu n m d a trên Web Learning Content Management System (LCMS) ñ u tiên th c hi n hoàn toàn v i các chi ti t k thu t, kh năng ti p c n c a W3C WCAG (World Wide Web Consortium Web Content Accessibility) 1.0 + c p AA cho phép truy c p vào t t c các h th ng t i t t c các c p ñ c quy n ngư i dùng, bao g m c tài kho n ngư i qu n tr . Atutor c a các nhà phát tri n kh ng ñ nh r ng ñó là ph n m m ch có th truy c p ñ y ñ LCMS trên th trư ng. 1.2.2.2. Tính năng c a Atutor - H c viên - Giáo viên - Qu n tr viên - Nhà phát tri n 1.2.2.3. M t s giao di n 1.2.3. Mã ngu n m Claroline 1.2.3.1. Gi i thi u Claroline là m t mã ngu n m , và là n n t ng Claroline cho phép hàng trăm t ch c t 93 qu c gia t o và qu n lý các khóa h c và c ng tác tr c tuy n không gian. Đây là ph n m m ban ñ u ñư c phát tri n b i Đ i h c Louvain (B ) vào năm 2000, Hugues Peeters là ngư i ñ t ra cái tên Claroline, và nó ñư c phát hành theo gi y mã ngu n m GPL. 1.2.3.2. Tính năng c a Claroline
 12. - 12 - 1.2.3.3. M t s giao di n 1.3. M TS H TH NG ELEARNING 1.3.1. H th ng eLearning c a Trư ng ĐHBK TP.HCM (E- Learning.hcmut.edu.vn) 1.3.1.1. Mô t H th ng ñư c xây d ng d a trên công ngh mã ngu n m Moodle. V i m c tiêu nh m h tr vi c h c t p c a các sinh viên và các giáo viên c a trư ng, ñ i tư ng s d ng ch y u là sinh viên c a trư ng và các gi ng viên. M i gi ng viên và sinh viên ñư c nhà trư ng c p cho m t tài kho n riêng ñ s d ng h th ng. Gi ng viên có th ñăng t i các bài gi ng, tài li u môn mình ph trách, n i dung bài gi ng ñư c trình bày dư i nhi u hình th c khác nhau như Word, PDF… Sinh viên s d ng h th ng ch y u v i m c ñích t i tài li u, trao ñ i h c t p… 1.3.1.2. M t s ch c năng c a h th ng 1.3.1.3. Đánh giá 1.3.2. H th ng h c ti ng anh tr c tuy n (bea.vn) 1.3.2.1. Mô t H th ng h c ti ng anh tr c tuy n (BEA.VN) là m t website h tr vi c h c ti ng anh cho t t c các ñ i tư ng có nhu c u h c thông qua nh ng bài h c v i nhi u c p ñ khác nhau, cho phép ñ i tư ng h c có th tham gia nh ng khóa hoc mi n phí, ho c ñóng h c phí ñ có th l y ñư c ch ng ch do BEA c p, khách có th tham gia h th ng ñ test trình ñ ti ng anh c a mình… 1.3.2.2. M t s ch c năng c a h th ng
 13. - 13 - 1.3.2.3. Đánh giá 1.3.3. H th ng eLearning Đ i h c Xây d ng Hà N i (el.nuce.edu.vn) 1.3.3.1. Mô t H th ng ñào t o tr c tuy n c a ñ i h c xây d ng Hà N i ñư c xây d ng d a trên công ngh mã ngu n m Moodle. H th ng h tr cho vi c gi ng d y, h c t p c a gi ng viên và sinh viên c a trư ng v i các ch c năng chính như: ñăng ký khóa h c, post tài li u, bài gi ng, tham gia di n ñàn trao ñ i…. 1.3.3.2. M t s ch c năng c a h th ng 1.3.3.3. Đánh giá Tóm l i, nh s phát tri n nhanh chóng c a công ngh thông tin và truy n thông, ñào t o tr c tuy n ñã ra ñ i m ra m t k nguyên m i cho lĩnh v c giáo d c ñào t o và ñem l i nh ng l i ích to l n cho các ch th tham gia. Đây s là nhân t ñóng vai trò tích c c trong công cu c c i cách n n giáo d c nư c nhà.
 14. - 14 - CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THI T K NG D NG Đ hi u rõ hơn v m t h th ng ELearning, thì trong chương này tôi ñã ti n hành phân tích yêu c u h th ng ELearning, t ñó xây d ng h th ng ñào t o tr c tuy n cho Trung tâm. 2.1. VÀI NÉT V HO T Đ NG ĐÀO T O C A TRUNG TÂM PHÁT TRI N PH N M M Đư c thành l p theo Quy t ñ nh thành l p s : 4587/QĐ- BGD&ĐT-TCCB ngày 31.10.2000 c a B trư ng B Giáo d c & Đào t o và ho t ñ ng theo Gi y phép ho t ñ ng Khoa h c công ngh s A-482 ngày 09.02.2001 c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. Trung tâm cũng ñã ñưa ra nh ng ch c năng nhi m v cơ b n c n hoàn thành nh m th c hi n m c tiêu ñã ñ ra. C th : là cơ s ñào t o cung c p cho xã h i ngu n nhân l c ch t lư ng cao các ngành kinh t , k thu t liên quan ñ n công ngh thông tin; là ñi m ñ n ñ h p tác phát tri n lĩnh v c công ngh thông tin, công ngh m ng và truy n thông; k t h p có hi u qu gi a ñào t o và nghiên c u khoa h c,… 2.2. PHÂN TÍCH H TH NG 2.2.1. Yêu c u phi ch c năng 2.2.2. Yêu c u ch c năng 2.2.2.1. Qu n lý Site 2.2.2.2. Qu n lý ngư i dùng 2.2.2.3. Qu n lý khoá h c
 15. - 15 - 2.2.3. Xác ñ nh các tác nhân c a h th ng Các tác nhân c a h th ng là: Qu n tr viên, giáo viên, sinh viên 2.2.4. Xác ñ nh các ca s d ng c a h th ng (Use-Case) T vi c phân tích yêu c u bài toán, cũng như xác ñ nh ñư c các tác nhân c a h th ng, tôi ñưa ra m t s ca s d ng c a h th ng như sau: - Qu n tr khóa h c - Đăng kí khóa h c - Qu n lý tài kho n ngư i dùng - Qu n lý thông tin cá nhân - T Ch c thi – Ki m tra - T o Đ thi – Ki m tra - Làm Bài thi – Ki m tra - Xem K t qu - Tham gia Di n ñàn - N p bài t p - Đăng nh p_Đăng xu t 2.2.5. Sơ ñ khung c nh h th ng ñào t o tr c tuy n Hình 2.1. Sơ ñ khung c nh h th ng ñào t o tr c tuy n
 16. - 16 - 2.2.6. Bi u ñ ca s d ng (Use-Case) 2.2.6.1. Use-Case t ng quát Hình 2.2. Bi u ñ Use-Case t ng quát h th ng 2.2.6.2. Phân rã các Use-Case 2.2.7. Đ c t các Use-Case 2.2.7.1. Qu n lý khoá h c 2.2.7.2. Đăng ký khoá h c 2.2.7.3. Qu n lý tài kho n ngư i dùng 2.2.7.4. Qu n lý thông tin cá nhân 2.2.7.5. T ch c thi ki m tra 2.2.7.6. T o ñ thi - ki m tra 2.2.7.7. Làm bài thi - ki m tra
 17. - 17 - 2.2.7.8. Xem k t qu 2.2.7.9. Tham gia di n ñàn 2.2.7.10. N p bài t p 2.2.7.11. Đăng nh p – ñăng xu t 2.2.8. Xây d ng mô hình khái ni m Mô hình khái ni m trong giai ño n này còn ñư c g i là bi u ñ l p phân tích (analysis class diagram) g m: các khái ni m c a lĩnh v c ñang nghiên c u; các thu c tính và các thao tác c a khái ni m; các quan h c a các khái ni m Hình 2.6. Mô hình khái ni m c a h th ng
 18. - 18 - 2.2.9. Bi u ñ ho t ñ ng 2.2.10. Bi u ñ tri n khai 2.3. THI T K H TH NG 2.4. XÂY D NG H TH NG ĐÀO T O TR C TUY N 2.4.1. Mô hình xây d ng Hình 2.12. Mô hình tri n khai eLearning. 2.4.2. Quy trình t o n i dung cho môn h c Quá trình xây d ng m t giáo án (bài gi ng) là vi c phân tích, t ng h p các tài li u có ñư c, chuy n chúng thành các Media, t ng bư c t o ra các bài h c. S p x p các bài h c và các trang theo m t c u trúc h p lý ñ có ñư c n i dung c a môn h c 2.4.3. Đăng ký gi ng d y và h c t p Đ tham gia gi ng d y (giáo viên) và h c t p trên h th ng (h c viên), giáo viên và h c viên ph i ti n hành ñăng ký v i qu n tr viên.
 19. - 19 - Sau khi ngư i qu n tr t o tài kho n, m t email c a h th ng s g i thông tin kích ho t tài kho n ñ n giáo viên cũng như h c viên 2.4.4. T o l p các môn h c Đ b t ñ u cho m t k ho ch gi ng d y, ta ph i t o ra các môn h c. M t môn h c là h p các ph n (section), m i ph n như v y l i ch a các ch ñ (topic) khác nhau, m i ch ñ là m t t p các ho t ñ ng h c t p; ho t ñ ng h c t p trong môn h c có th là n i dung truy n gi ng, các n i dung ôn t p, bài t p, các kênh thông tin gi a giáo viên, h c viên và gi a các h c viên v i nhau, ... 2.4.4.1. N i dung truy n gi ng Là nh ng thông tin, n i dung lý thuy t mà ngư i d y mu n truy n ñ t ñ n cho ngư i h c thông qua môn h c, nó có th là các trang tài nguyên ñã ñư c t o ra, các liên k t ñ n ngu n tài nguyên khác hay các bài gi ng mà giáo viên ñã ñóng gói n i dung. - N i dung gi ng d y - Slide bài gi ng và bài t p th c hành - Video bài gi ng 2.4.4.2. Ki m tra ñánh giá - Bài h c - Bài t p l n - Ki m tra k t thúc khóa h c 2.4.4.3. T o kênh trao ñ i thông tin - Di n ñàn - Chat
 20. - 20 - Tóm l i: Trong ñi u ki n cơ s h t ng v thư vi n, sách, tài li u truy n thông còn h n ch , h th ng bài gi ng, tài li u ñi n t , gi ng d y qua m ng không ch ñem l i môi trư ng h c t p thu n ti n, nâng cao ch t lư ng gi ng d y và h c t p mà còn phát huy tính t ch c a h c viên, tăng cư ng kh năng t h c và t nghiên c u. Đ ng th i tham gia gi ng d y tr c tuy n ñòi h i ñ i ngũ cán b , giáo viên t ng bư c nâng cao năng l c và các k năng xây d ng chương trình, bài gi ng ñi n t và k năng gi ng d y hi n ñ i, tiên ti n nh m khai thác l i ích c a m ng Internet và các thi t b ña phương ti n vào gi ng d y, t ñó nâng cao hơn n a ch t lư ng gi ng d y và nghiên c u. Nói cách khác vi c ng d ng ph n m m mã ngu n m ñ xây d ng h th ng ñào t o tr c tuy n t i Trung tâm Phát tri n Ph n m m có th ñ y m nh ng d ng công ngh thông tin trong ñ i m i n i dung và phương pháp gi ng d y, ti p c n công ngh d y h c tr c tuy n, t o ngu n tài nguyên giáo d c m , tôn vinh trí tu công s c c a giáo viên,…
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2