intTypePromotion=1

Luận văn:Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở xây dựng hệ thống hổ trợ đào tạo trực tuyến tại trung tâm phát triển phần mềm

Chia sẻ: Nhung Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
128
lượt xem
29
download

Luận văn:Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở xây dựng hệ thống hổ trợ đào tạo trực tuyến tại trung tâm phát triển phần mềm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở xây dựng hệ thống hổ trợ đào tạo trực tuyến tại trung tâm phát triển phần mềm', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở xây dựng hệ thống hổ trợ đào tạo trực tuyến tại trung tâm phát triển phần mềm

 1. -1- B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG HUỲNH TH TÂM THƯƠNG NGHIÊN C U NG D NG PH N M M MÃ NGU N M XÂY D NG H TH NG H TR ĐÀO T O TR C TUY N T I TRUNG TÂM PHÁT TRI N PH N M M Chuyên ngành : KHOA H C MÁY TÍNH Mã s : 60.48.01 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Đà N ng - 2010
 2. -2- Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS Võ Trung Hùng Ph n bi n 1 : TS. Trương Công Tu n Ph n bi n 2 : TS. Nguy n T n Khôi Lu n văn ñã ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 17 tháng 12 năm 2010. Có th tìm hi u lu n văn t i: • Trung tâm Thông tin-H c li u, Đ i h c Đà N ng • Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng
 3. -3- M Đ U 1. Lý do ch n ñ tài. Trong nh ng năm g n ñây, s phát tri n không ng ng c a Công ngh thông tin nói chung và Internet nói riêng ñã mang l i nh ng thay ñ i ñáng k trong cu c s ng. Internet ñã th t s là môi trư ng thông tin liên k t m i ngư i trên toàn th gi i g n l i v i nhau, cùng chia s nh ng v n ñ mang tính toàn xã h i. T n d ng môi trư ng Internet, xu hư ng phát tri n c a các ph n m m hi n nay là xây d ng các ng d ng có kh năng chia s cao, v n hành không ph thu c vào v trí ñ a lý cũng như h ñi u hành; t o ñi u ki n cho m i ngư i có th trao ñ i, tìm ki m thông tin, h c t p m t cách d dàng và thu n ti n. Th c t cho th y vi c gi ng d y các trư ng, cũng như vi c h c t p c a ngư i h c ñang g p nhi u khó khăn. Vi c xây d ng m t mô hình gi ng d y, ñào t o trên Internet v i vi c ng d ng mã ngu n m là th t s c n thi t, nó s giúp cho ngư i h c gi m thi u ñư c nh ng khó khăn trong quá trình h c t p cũng như trong quá trình gi ng d y, t ñó nâng cao ch t lư ng d y h c các trư ng. ELearning là m t trong nh ng gi i pháp ñó. Khái ni m ELearning ra ñ i ñã ñánh d u bư c ngo t m i trong vi c áp d ng công ngh thông tin và truy n thông vào lĩnh v c giáo d c và ñào t o. Đây là m t trong nh ng ng d ng ñi n hình d a trên Web và Internet. H th ng này có th ñư c coi là m t gi i pháp t ng th dùng các công ngh máy tính ñ qu n lý: h c sinh, gi ng d y theo yêu c u (Lecture On Demand-LOD), các l p h c ñư c t ch c theo l ch trình ñ ng b , l p h c qua v tinh, các phòng lab ña phương ti n
 4. -4- h tr thi t k bài gi ng, thư vi n ñi n t , nhóm h c t p (Groupwave) cho phép trao ñ i thông tin gi a các h c sinh, gi a h c sinh v i giáo viên và gi a các giáo viên v i nhau. Lúc này vi c h c không ch bó c m cho h c sinh, sinh viên các trư ng h c mà dành cho t t c m i ngư i, không k tu i tác, không có ñi u ki n tr c ti p ñ n trư ng,…Đây chính là ch t xúc tác ñang làm thay ñ i toàn b mô hình h c t p trong th k này – cho h c sinh, sinh viên, viên ch c và cho nhi u lo i ñ i tư ng ti m năng khác như bác sĩ, y tá và giáo viên- th c t là cho b t c ai mong mu n ñư c h c t p dù dư i hình th c chính th ng hay không chính th ng. Hi n nay, ELearning ñư c s d ng t i r t nhi u t ch c, công ty, trư ng h c vì nh ng l i ích mà nó mang l i như: gi m chi phí t ch c và qu n lý ñào t o; rút ng n th i gian ñào t o; có th h c b t c lúc nào, t i b t kỳ nơi ñâu,… Xu t phát t nh ng l i ích th c t mà ELearning mang l i, tôi ñã quy t ñ nh ch n ñ tài t t nghi p cho mình là: “Nghiên c u ng d ng ph n m m mã ngu n m ñ xây d ng h th ng h tr ñào t o tr c tuy n t i Trung tâm Phát tri n Ph n m m” 2. M c tiêu và nhi m v nghiên c u Trong quá trình nghiên c u tôi ñã ti n hành th c hi n nh ng nhi m v sau: nghiên c u các v n ñ liên quan ñ n eLearning; nghiên c u các tiêu chu n s d ng trong eLearning; nghiên c u, th nghi m m t s công c dùng trong eLearning, thi t k h th ng eLearning cho Trung tâm Phát tri n Ph n m m; xây d ng th nghi m cho m t môn h c hoàn ch nh (Tin h c văn phòng); ñánh giá k t qu th nghi m. T t c nh ng k t qu nghiên c u trên ñ u nh m b sung cơ s lý lu n v
 5. -5- vi c ng d ng công ngh thông tin trong d y h c theo chi u hư ng hi n ñ i hóa các phương ti n d y h c. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u H th ng ñư c xây d ng nh m h tr cho vi c ñào t o t i Trung tâm Phát tri n Ph n m m, nên vi c tìm hi u công tác ñào t o cũng như vi c tri n khai xây d ng h th ng eLearning c a Trung tâm ñóng vai trò r t quan tr ng. T ñó giúp tôi xác ñ nh ñư c các ñ i tư ng s d ng h th ng, cũng như xác ñ nh ñư c ph m vi nghiên c u c a mình. 4. Phương pháp nghiên c u Đ xây d ng ñư c m t h th ng ñào t o tr c tuy n th c s hi u qu trên môi trư ng internet, tôi ñã ti n hành v i ba phương pháp nghiên c u ñó là: nghiên c u lý thuy t, mô hình hóa, và cu i cùng là phương pháp th c nghi m. Phương pháp nghiên c u lý thuy t, v i phương pháp này tôi ti n hành: nghiên c u lý thuy t v eLearning, nghiên c u m t s mã ngu n m , nghiên c u m t s h th ng ñào t o tr c tuy n, th c tr ng d y h c Vi t Nam. Phương pháp mô hình hóa: ñ xu t mô hình eLearning cho Trung tâm Phát tri n Ph n m m. Phương pháp th c nghi m: th nghi m v i mã ngu n m , xây d ng h th ng th nghi m t i Trung tâm Phát tri n Ph n m m và cu i cùng là phát tri n cho m t môn h c hoàn ch nh. C ba phương pháp ñã giúp tôi có cái nhìn chung nh t v m t h th ng eLearning, t ñó ñưa ra ñư c m t mô hình eLearning c th hơn cho Trung tâm. 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a lu n văn Vi t Nam ñang trong giai ño n ñ y m nh công nghi p hóa, hi n ñ i hóa và h i nh p sâu r ng v i th gi i trên t t c các lĩnh v c. M t trong nh ng nhân t quan tr ng ñ ñ t ñư c m c tiêu trên là xây d ng
 6. -6- m t xã h i h c t p, ñư c ñào t o liên t c, t h c, h c trư ng, h c trên m ng, thư ng xuyên trau d i k năng, ki n th c, phát tri n trí tu và sáng t o. Trong ñó, ñào t o tr c tuy n (eLearning) là m t trong nh ng gi i pháp có nhi u ti m năng và h a h n ñem l i hi u qu cao thông qua ng d ng CNTT và truy n thông trong giáo d c. Là m t giáo viên gi ng d y t i Trung tâm, nên vi c xây d ng m t h th ng eLearning cho phép tôi ng d ng nh ng ki n th c ñã h c tr c ti p vào công vi c hàng ngày và nh m nâng cao ch t lư ng ñào t o t i Trung tâm. V i ñ tài là “Nghiên c u ng d ng ph n m m mã ngu n m ñ xây d ng h th ng h tr ñào t o tr c tuy n t i Trung tâm Phát tri n Ph n m m”, tôi ñã làm sáng t ñư c vai trò cũng như hi u qu c a eLearning (giáo d c ñi n t ) trong th i ñ i hi n nay. T ñó xây d ng thành công quy trình t o n i dung bài gi ng; ng d ng thành công ph n m m mã ngu n m ñ xây d ng h th ng h tr ñào t o tr c tuy n v i qui trình t o n i dung ñã xây d ng. 6. Đ t tên ñ tài “NGHIÊN C U NG D NG PH N M M MÃ NGU N M XÂY D NG H TH NG H TR ĐÀO T O TR C TUY N T I TRUNG TÂM PHÁT TRI N PH N M M” 7. B c c lu n văn N i dung chính c a lu n văn ñư c chia thành 3 chương như sau: Chương 1: Nghiên c u t ng quan. Chương 2: Phân tích thi t k ng d ng Chương 3: Tri n khai cài ñ t ng d ng
 7. -7- CHƯƠNG 1: NGHIÊN C U T NG QUAN Trong chương này tôi s trình bày m t s v n ñ mà tôi ñã nghiên c u trong th i gian v a qua: vài nét v eLearning, gi i thi u m t s mã ngu n m ph c v phát tri n eLearning, và m t s h th ng eLearning 1.1. T NG QUAN V ELEARNING 1.1.1. Gi i thi u M t cách ñơn gi n, Elearning là s ng d ng công ngh thông tin vào giáo d c (d y và h c) nh m làm cho công vi c giáo d c tr nên d dàng, r ng rãi và hi u qu hơn. M t cách t ng quan, Elearning là t p h p ña d ng các phương ti n, công ngh k thu t cho giáo d c như văn b n, âm thanh, phim nh, mô ph ng, trò chơi, phim, thư ñi n t , các di n ñàn th o lu n, phòng h i th o o... H c t p ñi n t phù h p v i m i ñ i tư ng, m i l a tu i và nó th c s n i tr i hơn các phương pháp ñào t o khác. Đ t o ra các khóa h c th t g n gũi v i phương pháp d y h c truy n th ng, các nhà cung c p h c t p ñi n t thư ng ñưa ra các khóa h c k t h p các tính năng trên v i các ch c năng như: làm bài t p, l p h c có giáo viên, các khóa h c t tương tác... 1.1.2. Ưu và như c ñi m c a phương pháp Elearning 1.1.2.1. L i ích mà eLearning mang l i 1.1.2.2. Như c ñi m c a phương pháp Elearning
 8. -8- 1.1.3. C u trúc m t h th ng eLearning ñi n hình Hình 1.1. C u trúc m t h th ng Elearning ñi n hình 1.1.4. Các chu n eLearning 1.1.4.1. Chu n là gì? ISO ñ nh nghĩa chu n là: “Các tho thu n trên văn b n ch a các ñ c t kĩ thu t ho c các tiêu chí chính xác khác ñư c s d ng m t cách th ng nh t như các lu t, các ch d n, ho c các ñ nh nghĩa c a các ñ c trưng, ñ ñ m b o r ng các v t li u, s n ph m, quá trình, và d ch v phù h p v i m c ñích c a chúng ” [13] Chu n e-Learning có th giúp chúng ta gi i quy t ñư c nh ng v n ñ sau: kh năng truy c p; tính kh chuy n; tính thích ng; tính s d ng l i; tính b n v ng; tính gi m chi phí 1.1.4.2. Các chu n eLearning hi n có - Chu n ñóng gói (packaging standards) - Chu n trao ñ i thông tin (communication standards) - Chu n metadata (metadata standards)
 9. -9- - Chu n ch t lư ng ( quality standards) - M t s chu n khác Test Questions; Enterprise Information Model; Learner Information Packaging 1.1.4.3. Chu n ñóng gói n i dung SCORM SCORM (The Sharable Content Object Reference Model) do U.S.Department of Defense (DoD) phát tri n ñ u tiên. SCORM là m t mô hình tham kh o các chu n kĩ thu t, các ñ c t và các hư ng d n có liên quan ñưa ra b i các t ch c khác nhau dùng ñ ñáp ng các yêu c u m c cao c a n i dung h c t p và các h th ng thông qua các ñ c tính sau: tính truy c p ñư c (Accessibility); tính thích ng ñư c (Adaptability); tính kinh t (Affordability); tính b n v ng (Durability); tính linh ñ ng (Interoperability); tính tái s d ng (Reusability) 1.1.5. So sánh phương pháp ñào t o truy n th ng v i phương pháp eLearning 1.1.5.1. Phương pháp truy n th ng 1.1.5.2. So sánh B ng 1.1. So sánh phương pháp ñào t o truy n th ng v i Elearning Phương pháp truy n th ng Phương pháp Elearning N i dung ñào Cao, ph c t p Trung bình và th p t o S lư ng ngư i Ít, ph i t p trung v cơ s Nhi u, h c m i lúc, h c ñào t o ñ h c t p m i nơi.
 10. - 10 - Không gian, B gi i h n b i không gian Không b gi i h n b i th i gian và th i gian không gian và th i gian Tính linh ho t th p, Tính linh ho t cao, ph c Tính linh ho t chương trình h c theo m t v theo nhu c u ngư i th i khoá bi u c ñ nh. h c. 1.2. M TS MÃ NGU N M PH C V PHÁT TRI N E- LEARNING 1.2.1. Mã ngu n m Moodle 1.2.1.1. Gi i thi u Moodle (Mudular Object – Oriented Dynamic Learning Environment) ñư c sáng l p năm 1999 b i Martin Dougiamas, ngư i ti p t c ñi u hành và phát tri n chính c a d án. Đây là h th ng qu n lý h c t p tr c tuy n mã ngu n m (theo ñi u kho n B n quy n công khai GNU General Public License), cho phép t o các khóa h c trên m ng Internet hay các website h c t p tr c tuy n. Thi t k và phát tri n Moodle ñư c d a trên m t nguyên lý h c t p c th , m t cách suy nghĩ mà b t kỳ ai cũng có th hi u ñư c, nói cách khác nó như là phương pháp “giáo d c mang tính xã h i“. 1.2.1.2. Các tính năng qu n lý môn h c 1.2.1.3. Đ c ñi m qu n lý h c viên 1.2.1.4. M t s giao di n 1.2.2. Mã ngu n m Atutor 1.2.2.1. Gi i thi u Atutor ñư c phát tri n b i Trung tâm Công ngh Adaptive, Đ i h c Toronto vào cu i năm 2002, nó ra ñ i nh m ñ ñáp ng v i hai nghiên c u ti n hành b i nhà phát tri n trong nh ng năm trư c ñó ñã
 11. - 11 - xem xét các kh năng ti p c n c a các h th ng h c t p tr c tuy n cho ngư i khuy t t t. Đây là mã ngu n m d a trên Web Learning Content Management System (LCMS) ñ u tiên th c hi n hoàn toàn v i các chi ti t k thu t, kh năng ti p c n c a W3C WCAG (World Wide Web Consortium Web Content Accessibility) 1.0 + c p AA cho phép truy c p vào t t c các h th ng t i t t c các c p ñ c quy n ngư i dùng, bao g m c tài kho n ngư i qu n tr . Atutor c a các nhà phát tri n kh ng ñ nh r ng ñó là ph n m m ch có th truy c p ñ y ñ LCMS trên th trư ng. 1.2.2.2. Tính năng c a Atutor - H c viên - Giáo viên - Qu n tr viên - Nhà phát tri n 1.2.2.3. M t s giao di n 1.2.3. Mã ngu n m Claroline 1.2.3.1. Gi i thi u Claroline là m t mã ngu n m , và là n n t ng Claroline cho phép hàng trăm t ch c t 93 qu c gia t o và qu n lý các khóa h c và c ng tác tr c tuy n không gian. Đây là ph n m m ban ñ u ñư c phát tri n b i Đ i h c Louvain (B ) vào năm 2000, Hugues Peeters là ngư i ñ t ra cái tên Claroline, và nó ñư c phát hành theo gi y mã ngu n m GPL. 1.2.3.2. Tính năng c a Claroline
 12. - 12 - 1.2.3.3. M t s giao di n 1.3. M TS H TH NG ELEARNING 1.3.1. H th ng eLearning c a Trư ng ĐHBK TP.HCM (E- Learning.hcmut.edu.vn) 1.3.1.1. Mô t H th ng ñư c xây d ng d a trên công ngh mã ngu n m Moodle. V i m c tiêu nh m h tr vi c h c t p c a các sinh viên và các giáo viên c a trư ng, ñ i tư ng s d ng ch y u là sinh viên c a trư ng và các gi ng viên. M i gi ng viên và sinh viên ñư c nhà trư ng c p cho m t tài kho n riêng ñ s d ng h th ng. Gi ng viên có th ñăng t i các bài gi ng, tài li u môn mình ph trách, n i dung bài gi ng ñư c trình bày dư i nhi u hình th c khác nhau như Word, PDF… Sinh viên s d ng h th ng ch y u v i m c ñích t i tài li u, trao ñ i h c t p… 1.3.1.2. M t s ch c năng c a h th ng 1.3.1.3. Đánh giá 1.3.2. H th ng h c ti ng anh tr c tuy n (bea.vn) 1.3.2.1. Mô t H th ng h c ti ng anh tr c tuy n (BEA.VN) là m t website h tr vi c h c ti ng anh cho t t c các ñ i tư ng có nhu c u h c thông qua nh ng bài h c v i nhi u c p ñ khác nhau, cho phép ñ i tư ng h c có th tham gia nh ng khóa hoc mi n phí, ho c ñóng h c phí ñ có th l y ñư c ch ng ch do BEA c p, khách có th tham gia h th ng ñ test trình ñ ti ng anh c a mình… 1.3.2.2. M t s ch c năng c a h th ng
 13. - 13 - 1.3.2.3. Đánh giá 1.3.3. H th ng eLearning Đ i h c Xây d ng Hà N i (el.nuce.edu.vn) 1.3.3.1. Mô t H th ng ñào t o tr c tuy n c a ñ i h c xây d ng Hà N i ñư c xây d ng d a trên công ngh mã ngu n m Moodle. H th ng h tr cho vi c gi ng d y, h c t p c a gi ng viên và sinh viên c a trư ng v i các ch c năng chính như: ñăng ký khóa h c, post tài li u, bài gi ng, tham gia di n ñàn trao ñ i…. 1.3.3.2. M t s ch c năng c a h th ng 1.3.3.3. Đánh giá Tóm l i, nh s phát tri n nhanh chóng c a công ngh thông tin và truy n thông, ñào t o tr c tuy n ñã ra ñ i m ra m t k nguyên m i cho lĩnh v c giáo d c ñào t o và ñem l i nh ng l i ích to l n cho các ch th tham gia. Đây s là nhân t ñóng vai trò tích c c trong công cu c c i cách n n giáo d c nư c nhà.
 14. - 14 - CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THI T K NG D NG Đ hi u rõ hơn v m t h th ng ELearning, thì trong chương này tôi ñã ti n hành phân tích yêu c u h th ng ELearning, t ñó xây d ng h th ng ñào t o tr c tuy n cho Trung tâm. 2.1. VÀI NÉT V HO T Đ NG ĐÀO T O C A TRUNG TÂM PHÁT TRI N PH N M M Đư c thành l p theo Quy t ñ nh thành l p s : 4587/QĐ- BGD&ĐT-TCCB ngày 31.10.2000 c a B trư ng B Giáo d c & Đào t o và ho t ñ ng theo Gi y phép ho t ñ ng Khoa h c công ngh s A-482 ngày 09.02.2001 c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. Trung tâm cũng ñã ñưa ra nh ng ch c năng nhi m v cơ b n c n hoàn thành nh m th c hi n m c tiêu ñã ñ ra. C th : là cơ s ñào t o cung c p cho xã h i ngu n nhân l c ch t lư ng cao các ngành kinh t , k thu t liên quan ñ n công ngh thông tin; là ñi m ñ n ñ h p tác phát tri n lĩnh v c công ngh thông tin, công ngh m ng và truy n thông; k t h p có hi u qu gi a ñào t o và nghiên c u khoa h c,… 2.2. PHÂN TÍCH H TH NG 2.2.1. Yêu c u phi ch c năng 2.2.2. Yêu c u ch c năng 2.2.2.1. Qu n lý Site 2.2.2.2. Qu n lý ngư i dùng 2.2.2.3. Qu n lý khoá h c
 15. - 15 - 2.2.3. Xác ñ nh các tác nhân c a h th ng Các tác nhân c a h th ng là: Qu n tr viên, giáo viên, sinh viên 2.2.4. Xác ñ nh các ca s d ng c a h th ng (Use-Case) T vi c phân tích yêu c u bài toán, cũng như xác ñ nh ñư c các tác nhân c a h th ng, tôi ñưa ra m t s ca s d ng c a h th ng như sau: - Qu n tr khóa h c - Đăng kí khóa h c - Qu n lý tài kho n ngư i dùng - Qu n lý thông tin cá nhân - T Ch c thi – Ki m tra - T o Đ thi – Ki m tra - Làm Bài thi – Ki m tra - Xem K t qu - Tham gia Di n ñàn - N p bài t p - Đăng nh p_Đăng xu t 2.2.5. Sơ ñ khung c nh h th ng ñào t o tr c tuy n Hình 2.1. Sơ ñ khung c nh h th ng ñào t o tr c tuy n
 16. - 16 - 2.2.6. Bi u ñ ca s d ng (Use-Case) 2.2.6.1. Use-Case t ng quát Hình 2.2. Bi u ñ Use-Case t ng quát h th ng 2.2.6.2. Phân rã các Use-Case 2.2.7. Đ c t các Use-Case 2.2.7.1. Qu n lý khoá h c 2.2.7.2. Đăng ký khoá h c 2.2.7.3. Qu n lý tài kho n ngư i dùng 2.2.7.4. Qu n lý thông tin cá nhân 2.2.7.5. T ch c thi ki m tra 2.2.7.6. T o ñ thi - ki m tra 2.2.7.7. Làm bài thi - ki m tra
 17. - 17 - 2.2.7.8. Xem k t qu 2.2.7.9. Tham gia di n ñàn 2.2.7.10. N p bài t p 2.2.7.11. Đăng nh p – ñăng xu t 2.2.8. Xây d ng mô hình khái ni m Mô hình khái ni m trong giai ño n này còn ñư c g i là bi u ñ l p phân tích (analysis class diagram) g m: các khái ni m c a lĩnh v c ñang nghiên c u; các thu c tính và các thao tác c a khái ni m; các quan h c a các khái ni m Hình 2.6. Mô hình khái ni m c a h th ng
 18. - 18 - 2.2.9. Bi u ñ ho t ñ ng 2.2.10. Bi u ñ tri n khai 2.3. THI T K H TH NG 2.4. XÂY D NG H TH NG ĐÀO T O TR C TUY N 2.4.1. Mô hình xây d ng Hình 2.12. Mô hình tri n khai eLearning. 2.4.2. Quy trình t o n i dung cho môn h c Quá trình xây d ng m t giáo án (bài gi ng) là vi c phân tích, t ng h p các tài li u có ñư c, chuy n chúng thành các Media, t ng bư c t o ra các bài h c. S p x p các bài h c và các trang theo m t c u trúc h p lý ñ có ñư c n i dung c a môn h c 2.4.3. Đăng ký gi ng d y và h c t p Đ tham gia gi ng d y (giáo viên) và h c t p trên h th ng (h c viên), giáo viên và h c viên ph i ti n hành ñăng ký v i qu n tr viên.
 19. - 19 - Sau khi ngư i qu n tr t o tài kho n, m t email c a h th ng s g i thông tin kích ho t tài kho n ñ n giáo viên cũng như h c viên 2.4.4. T o l p các môn h c Đ b t ñ u cho m t k ho ch gi ng d y, ta ph i t o ra các môn h c. M t môn h c là h p các ph n (section), m i ph n như v y l i ch a các ch ñ (topic) khác nhau, m i ch ñ là m t t p các ho t ñ ng h c t p; ho t ñ ng h c t p trong môn h c có th là n i dung truy n gi ng, các n i dung ôn t p, bài t p, các kênh thông tin gi a giáo viên, h c viên và gi a các h c viên v i nhau, ... 2.4.4.1. N i dung truy n gi ng Là nh ng thông tin, n i dung lý thuy t mà ngư i d y mu n truy n ñ t ñ n cho ngư i h c thông qua môn h c, nó có th là các trang tài nguyên ñã ñư c t o ra, các liên k t ñ n ngu n tài nguyên khác hay các bài gi ng mà giáo viên ñã ñóng gói n i dung. - N i dung gi ng d y - Slide bài gi ng và bài t p th c hành - Video bài gi ng 2.4.4.2. Ki m tra ñánh giá - Bài h c - Bài t p l n - Ki m tra k t thúc khóa h c 2.4.4.3. T o kênh trao ñ i thông tin - Di n ñàn - Chat
 20. - 20 - Tóm l i: Trong ñi u ki n cơ s h t ng v thư vi n, sách, tài li u truy n thông còn h n ch , h th ng bài gi ng, tài li u ñi n t , gi ng d y qua m ng không ch ñem l i môi trư ng h c t p thu n ti n, nâng cao ch t lư ng gi ng d y và h c t p mà còn phát huy tính t ch c a h c viên, tăng cư ng kh năng t h c và t nghiên c u. Đ ng th i tham gia gi ng d y tr c tuy n ñòi h i ñ i ngũ cán b , giáo viên t ng bư c nâng cao năng l c và các k năng xây d ng chương trình, bài gi ng ñi n t và k năng gi ng d y hi n ñ i, tiên ti n nh m khai thác l i ích c a m ng Internet và các thi t b ña phương ti n vào gi ng d y, t ñó nâng cao hơn n a ch t lư ng gi ng d y và nghiên c u. Nói cách khác vi c ng d ng ph n m m mã ngu n m ñ xây d ng h th ng ñào t o tr c tuy n t i Trung tâm Phát tri n Ph n m m có th ñ y m nh ng d ng công ngh thông tin trong ñ i m i n i dung và phương pháp gi ng d y, ti p c n công ngh d y h c tr c tuy n, t o ngu n tài nguyên giáo d c m , tôn vinh trí tu công s c c a giáo viên,…
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2