Luận văn: Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Gentraco

Chia sẻ: Le Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
154
lượt xem
86
download

Luận văn: Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Gentraco

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn: Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Gentraco, với mục tiêu tìm hiểu và phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Gentraco qua ba năm: 2006, 2007 và năm 2008 từ đó đề ra biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Gentraco

 1. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Công ty c ph n Gentraco Chương 1 GI I THI U 1.1 TV N NGHIÊN C U 1.1.1 S c n thi t nghiên c u Trong b i c nh hi n nay, c bi t là t khi Vi t Nam chính th c là thành viên c a T ch c thương m i th gi i thì n n kinh t Vi t Nam càng tr nên sôi ng và náo nhi t hơn, v n c nh tranh cũng tr nên gay g t hơn òi h i các doanh nghi p ph i t n l c, ph n u, ph i bi t cách kinh doanh và kinh doanh có hi u qu có th phát tri n b n v ng. ho t ng kinh doanh t hi u qu cao nh t các doanh nghi p ph i xác nh ư c phương hư ng, bi n pháp u tư cũng như cách th c s d ng nh ng năng l c s n có. Mu n làm ư c i u này, doanh nghi p c n ph i n m ư c các nguyên nhân nh hư ng và m c nh hư ng c a t ng nguyên nhân n k t qu kinh doanh c a mình thông qua vi c s d ng các phương pháp phân tích kinh t t ó có th ánh giá m t cách khoa h c th c tr ng kinh doanh c a doanh nghi p. Do ó, vi c phân tích k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p có ý nghĩa r t quan tr ng i v i s t n t i c a doanh nghi p, nó không nh ng cung c p nh ng thông tin c n thi t cho các nhà lãnh o trong vi c ra các quy t nh úng n mà còn giúp doanh nghi p th y ư c nh ng thi u soát, h n ch , nh ng nhân t nh hư ng cũng như phát hi n thêm nh ng tìm năng s n có c a doanh nghi p t ó có nh ng bi n pháp phù h p giúp cho ho t ng kinh doanh có hi u qu hơn. Công ty c ph n Gentraco cũng là m t trong nh ng doanh nghi p n m trong b i c nh ó nh t là khi Công ty v a vư t qua nh ng khó khăn do s bi n ng l n v giá c nông s n nên m i quy t nh ưa ra trong th i gian này s nh hư ng r t l n n s phát tri n c a Công ty vì v y nh ng v n v a nêu trên càng tr nên quan tr ng i v i tình hình c a Công ty hi n nay. Qua phân tích kinh doanh có th giúp cho Công ty tìm ra các bi n pháp sát th c tăng cư ng các ho t ng kinh t và qu n lý doanh nghi p, nh m huy ng m i kh năng v ti n v n, lao ng, t ai… vào quá trình s n xu t kinh doanh, nâng cao k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. Ngoài ra, phân tích kinh doanh còn là nh ng căn c quan tr ng ph c v cho GVHD: INH CÔNG THÀNH -1- SVTH: TRƯƠNG DUY H I http://www.kinhtehoc.net
 2. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Công ty c ph n Gentraco vi c d oán, d báo xu th phát tri n s n xu t kinh doanh c a Công ty. T ó, Các nhà qu n tr s ưa ra nh ng quy t nh v chi n lư c kinh doanh có hi u qu hơn. N m ư c t m quan tr ng c a v n nên em quy t nh ch n tài “Phân tích hi u qu kinh doanh t i Công ty c ph n Gentraco” làm tài lu n văn t t nghi p. 1.1.2 Căn c khoa h c và th c ti n 1.1.2.1 Căn c khoa h c V n s ng còn c a doanh nghi p trong n n kinh t th trư ng ư c ánh giá ch y u d a vào hi u qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p vì nó ph n ánh m t cách úng n th c tr ng t ch c qu n lý s n xu t kinh doanh c a m t doanh nghi p. Hi u qu kinh doanh ư c ánh giá d a trên l i nhu n vào cu i kì kinh doanh thông qua công th c: L i nhu n = Doanh thu - Chi phí ánh giá doanh nghi p ho t ng có hi u qu hay không, có mb o ư c kh năng thanh toán không bài vi t còn xem xét các ch tiêu tài chính, quan tr ng là ch tiêu v kh năng sinh l i. Nhóm ch tiêu này bao g m: - T su t l i nhu n/doanh thu - T su t l i nhu n/v n ch s h u - T su t l i nhu n/t ng tài s n Ngoài ra, bài vi t còn áp d ng phương pháp so sánh so sánh l i nhu n c a năm hi n hành v i l i nhu n c a các năm trư c d a vào ó ánh giá m c bi n ng, m c thay i c a l i nhu n qua các năm ng th i bi t ư c doanh nghi p có ph i ang kinh doanh có hi u qu hơn nh ng năm trư c không. C th là xác nh m c bi n ng tuy t i và m c bi n ng tương i 1.1.2.2 Căn c th c ti n Nh ng năm g n ây Công ty c ph n Gentraco ang có xu hư ng m r ng qui mô s n xu t kinh doanh nên v n nhu c u v n u tư là r t c n thi t mà m i quan tâm l n c a các nhà u tư, các nhà tín d ng là hi u qu kinh doanh c a Công ty. V b n thân Công ty mu n tr v ng trong n n kinh t th trư ng c nh tranh gay g t như ngày nay òi h i doanh nghi p ph i th c s kinh doanh có hi u qu và n GVHD: INH CÔNG THÀNH -2- SVTH: TRƯƠNG DUY H I http://www.kinhtehoc.net
 3. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Công ty c ph n Gentraco nh. Do ó, t ư c hi u qu cao nh t trong s n xu t và kinh doanh, các doanh nghi p c n ph i xác nh phương hư ng, m c tiêu trong u tư, bi n pháp s d ng các i u ki n s n có v các ngu n nhân l c, v t l c. Nh ng v n này ch có th ư c ánh giá trên cơ s phân tích ho t ng kinh doanh. Vi c phân tích này s giúp cho doanh nghi p ánh giá y và sâu s c v doanh nghi p mình. Qua phân tích s ánh giá ư c nh ng m t m nh, nh ng m t còn thi u sót c a doanh nghi p t ó có th khai thác t i a m i tìm năng c a doanh nghi p 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1 M c tiêu chung Tìm hi u và phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh c a Công ty C ph n Gentraco qua ba năm: 2006, 2007 và năm 2008 t ó ra bi n pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p 1.2.2 M c tiêu c th - Khái quát tình hình ho t ng kinh doanh t i Công ty c ph n Gentraco - Phân tích tình hình doanh thu, chi phí và l i nhu n c a Công ty C ph n Gentraco - Phân tích các ch s tài chính th y rõ kh năng thanh toán, kh năng sinh l i và tình hình s d ng tài s n c a Công ty - Tìm ra nh ng nhân t tác ng n ho t ng kinh doanh c a Công ty, t ó ưa ra m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu kinh doanh, ng th i giúp Công ty h n ch ư c r i ro và phát huy nh ng th m nh s n có c a mình. 1.3. CÂU H I NGHIÊN C U - Doanh thu c a Công ty qua t ng năm tăng hay gi m? T c tăng ( gi m) c a doanh thu như th nào? - L i nhu n c a Công ty qua ba năm 2006, 2007 và năm 2008 thay i như th nào? - Công ty có kh năng thanh toán t t không? Kh năng sinh l i c a Công ty cao hay th p? Công ty ã s d ng tài s n c a ơn v mình có hi u qu không? - Hi u qu kinh doanh c a Công ty ch u s chi ph i c a nh ng nhân t nào? Nhân t nào có nh hư ng quan tr ng nh t? GVHD: INH CÔNG THÀNH -3- SVTH: TRƯƠNG DUY H I http://www.kinhtehoc.net
 4. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Công ty c ph n Gentraco - Qua phân tích thì gi i pháp nâng cao hi u qu kinh doanh c a Công ty là gì? 1.4 PH M VI NGHIÊN C U 1.4.1 Không gian Lu n văn ư c th c hi n t i Công ty C ph n Gentraco 1.4.2 Th i gian Th i gian th c t p 3 tháng (t 02/02 n 25/04/2009) t i Công ty C ph n Gentraco s giúp em có cơ s v ng ch c n m ư c thông tin xác th c hơn, t ó ưa ra nh ng lý lu n phù h p v i tình hình ho t ng kinh doanh c a Công ty. 1.5. LƯ C KH O TÀI LI U CÓ LIÊN QUAN N TÀI NGHIÊN C U Qua tìm hi u v các tài li u có liên quan n “Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh”, bài vi t có tham kh o m t s tài li u ã có k t qu nghiên c u c th sau: - Tr nh Khánh Thu (2003). Phân tích k t qu ho t ng kinh doanh t i Công ty c ph n thương nghi p t ng h p và ch bi n lương th c Th t N t, Khoa Kinh t - Trư ng i h c C n Thơ. Bài vi t phân tích tình hình th c hi n s n xu t và k t qu tiêu th s n phNm năm 2001- 2002 trong ó bài vi t i sâu ánh giá hi u qu kinh doanh c a Công ty thông qua các t s tài chính. tài ã s d ng phương pháp ch y u là: phương pháp so sánh s tuy t i, s tương i - Nguy n Như Anh (2006). Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh c a Công ty c ph n Nông Lâm S n Kiên Giang, Khoa Kinh t - Trư ng ih cC n Thơ. K t qu nghiên c u c a tài: + Phân tích tình hình doanh thu, l i nhu n + Phân tích m t s ch tiêu v tài chính th y rõ hi u qu ho t ng kinh doanh c a Công ty + Phân tích các nhân t nh hư ng n k t qu ho t ng kinh doanh + ưa ra m t s gi i pháp và ki n ngh nh m nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh c a Công ty Bài vi t s d ng phương pháp so sánh s tuy t i, so sánh s tương i và phương pháp thay th liên hoàn. GVHD: INH CÔNG THÀNH -4- SVTH: TRƯƠNG DUY H I http://www.kinhtehoc.net
 5. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Công ty c ph n Gentraco Tuy nhiên, cho n nay chưa có bài vi t hay tác gi nào nghiên c u c th v k t qu ho t ng kinh doanh t i Công ty C ph n Gentraco năm 2008. Vì v y, d a trên cơ s lư c kh o tài li u có liên quan và các s li u th c t t i Công ty em ti n hành th c hi n tài này GVHD: INH CÔNG THÀNH -5- SVTH: TRƯƠNG DUY H I http://www.kinhtehoc.net
 6. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Công ty c ph n Gentraco Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1. PHƯƠNG PHÁP LU N 2.1.1 M t s v n chung v phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Công ty C ph n Gentraco 2.1.1.1 Khái ni m phân tích ho t ng kinh doanh a. Khái ni m ho t ng kinh doanh Là toàn b các nghi p v kinh t di n ra trong quá trình kinh doanh ư c ph n ánh thông qua h th ng các ch tiêu kinh t và các báo cáo tài chính c a doanh nghi p b. Khái ni m hi u qu ho t ng kinh doanh Hi u qu kinh doanh ư c hi u theo nghĩa chung nh t là các l i ích KT, XH t ư c t quá trình H KD mang l i. Hi u qu kinh doanh bao g m hai m t là hi u qu KT (ph n ánh trình s d ng các ngu n nhân tài, v t l c c a DN ho c c a XH t k t qu cao nh t v i chi phí th p nh t) và hi u qu XH (ph n ánh nh ng l i ích v m t XH t ư c t quá trình H KD), trong ó hi u qu KT có ý nghĩa quy t nh. Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh là quá trình nghiên c u các hi n tư ng, các ho t ng có liên quan tr c ti p và gián ti p v i k t qu ho t ng kinh doanh toàn b k t qu ho t ng kinh doanh c a Công ty Gentraco nh m làm rõ ch t lư ng ho t ng kinh doanh c a Công ty 2.1.1.2 i tư ng c a phân tích ho t ng kinh doanh i tư ng c a phân tích ho t ng kinh doanh là k t qu và quá trình ho t ng s n xu t kinh doanh có k ho ch c a doanh nghi p, là nh ng nhân t phát sinh bên trong ho c bên ngoài ơn v kinh t có nh hư ng n ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p GVHD: INH CÔNG THÀNH -6- SVTH: TRƯƠNG DUY H I http://www.kinhtehoc.net
 7. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Công ty c ph n Gentraco 2.1.1.3 Vai trò và nhi m v c a phân tích ho t ng kinh doanh a. Vai trò - Phân tích ho t ng kinh doanh giúp doanh nghi p nhìn th y ư c s c m nh, kh năng cũng như nh ng h n ch , khó khăn c a doanh nghi p mình m t cách úng n - Là công c cung c p thông tin quan tr ng giúp nhà Qu n tr i u hành ho t ng kinh doanh t i ơn v m t cách hi u qu . - Ki m tra, ánh giá k t qu ho t ng kinh doanh thông qua nh ng ch tiêu kinh t mà ơn v ã ra. - Cung c p nh ng thông tin quan tr ng cho các nhà u tư bên ngoài doanh nghi p b. Nhi m v - ánh giá m t cách toàn di n tình hình th c hi n các k ho ch v v t tư, lao ng, ti n v n. Tình hình ch p hành các th l và ch qu n lý kinh t c a Nhà nư c - Xác nh các nhân t nh hư ng và m c nh hư ng c a các nhân t n ch tiêu phân tích - Khai thác và ng viên m i kh năng tì m tàng phát huy ưu i m, kh c ph c như c i m, nâng cao hi u qu kinh doanh 2.1.2 Khái quát v doanh thu, chi phí, l i nhu n và b ng báo cáo tài chính 2.1.2.1 Khái ni m doanh thu Doanh thu là t ng giá tr các l i ích kinh t doanh nghi p thu ư c trong kỳ k toán, phát sinh t các ho t ng s n xu t kinh doanh thông thư ng và ho t ng tài chính c a doanh nghi p góp ph n làm tăng v n ch s h u. Doanh thu bao g m ba lo i chính: doanh thu bán hàng và cung c p d ch v , doanh thu ho t ng tài chính và doanh thu khác - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v : là toàn b s ti n thu ư c ho c s thu ư c t các giao d ch và nghi p v phát sinh doanh thu như bán s n phNm, hàng hóa, cung c p d ch v cho khách hàng bao g m c các kho n ph thu và phí thu thêm ngoài giá bán GVHD: INH CÔNG THÀNH -7- SVTH: TRƯƠNG DUY H I http://www.kinhtehoc.net
 8. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Công ty c ph n Gentraco - Doanh thu ho t ng tài chính: là nh ng kho n ti n thu ư c t lãi ti n cho vay, cho thuê tài s n, c t c, l i nhu n ư c chia, mua bán ch ng khoán, chênh l ch lãi do bán ngo i t , chuy n nhương v n,… - Doanh thu khác: là nh ng kho n thu mà doanh nghi p không d tính trư c ư c ho c có d tính n nhưng ít có kh năng th c hi n, ho c là nh ng kho n thu không mang tính thư ng xuyên 2.1.2.2 Khái ni m chi phí Chi phí nói chung là s hao phí th hi n b ng ti n trong quá trình kinh doanh v i mong mu n mang v m t s n phNm, d ch v hoàn thành ho c m t k t qu kinh doanh nh t nh. Chi phí phát sinh trong các ho t ng s n xu t, thương m i, d ch v nh m n vi c t ư c m c tiêu cu i cùng c a doanh nghi p là doanh thu và l i nhu n. 2.1.2.3 Khái ni m v l i nhu n Là ch tiêu t ng h p ánh giá hi u qu kinh t c a các ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p nói chung; nó là kho n chênh l ch gi a t ng thu nh p thu ư c và các kho n chi phí ã b ra ph c v cho vi c th c hi n ho t ng kinh doanh trong m t th i kỳ nh t nh. L i nhu n = Doanh thu - Chi phí L i nhu n là m c tiêu c n hư ng n c a các ơn v kinh t , l i nhu n bao g m: l i nhu n g p, l i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh, l i nhu n t ho t ng tài chính và l i nhu n khác. 2.1.2.4 Khái ni m báo cáo tài chính a. B ng cân i k toán B ng Cân i k toán là m t phương pháp k toán, là m t Báo cáo tài chính t ng h p ph n ánh t ng quát toàn b giá tr Tài s n hi n có và ngu n v n hình thành tài s n ó c a doanh nghi p t i m t th i i m nh t nh. B ng cân i k toán là ngu n thông tin tài chính h t s c quan tr ng trong công tác qu n lý c a b n thân công ty cũng như nhi u i tư ng bên ngoài, trong ó có các cơ quan ch c năng c a Nhà Nư c GVHD: INH CÔNG THÀNH -8- SVTH: TRƯƠNG DUY H I http://www.kinhtehoc.net
 9. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Công ty c ph n Gentraco B ng cân i k toán ư c l p vào th i i m cu i kỳ k toán (tháng, quý, năm) hay ư c l p khi gi i th , chia tách, sáp nh p, thay i hình th c s h u i v i doanh nghi p và ư c l p vào th i i m quy t toán k toán * N i dung B ng cân i k toán: - B ng cân i k toán g m hai ph n (hai bên) (xét v m t hình th c) ư c ph n ánh theo hai ch tiêu cơ b n - S u năm: là s cu i năm trư c chuy n sang, s u năm không i trong su t kỳ k toán năm - S cu i kỳ:là s dư cu i kỳ c a các tài kho n tương ng c a kỳ báo cáo - Mã s : ký hi u dòng c n ph n ánh b. B ng cáo báo k t qu ho t ng kinh doanh Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh (hay còn g i là báo cáo thu nh p) là báo cáo tài chính t ng h p v tình hình và k t qu kinh doanh, ph n nh thu nh p qua m t th i kỳ kinh doanh. Riêng Vi t Nam, báo cáo thu nh p còn có thêm ph n kê khai tình hình th c hi n nghĩa v c a doanh nghi p i v i Ngân sách Nhà nư c và tình hình th c hi n thu giá tr gia tăng. Báo cáo thu nh p là m t ngu n thông tin quan tr ng cho các i tư ng trong và ngoài doanh nghi p nó cho th y ư c k t qu kinh doanh và kh năng sinh l i c a Công ty. Báo cáo thu nh p ch t p trung vào ch tiêu l i nhu n, n i dung c a nó là chi ti t hóa các ch tiêu c a ng th c t ng quát quá trình kinh doanh: L i nhu n = Doanh thu - Chi phí K t qu kinh doanh c a m t Công ty g m: - Ho t ng kinh doanh chính - Ho t ng kinh doanh khác: ho t ng kinh doanh tài chính và ho t ng kinh doanh b t thư ng N i dung c a b ng báo cáo thu nh p g m hai ph n: K t qu lãi l c a ho t ng kinh doanh và tình hình th c hi n nghĩa v i v i Nhà nư c GVHD: INH CÔNG THÀNH -9- SVTH: TRƯƠNG DUY H I http://www.kinhtehoc.net
 10. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Công ty c ph n Gentraco 2.1.3. Phương pháp phân tích 2.1.3.1. Phương pháp so sánh a. Khái ni m và nguyên t c a.1. Khái ni m Phương pháp so sánh là phương pháp i chi u các ch tiêu kinh t ã ư c lư ng hóa có cùng m t n i dung, tính ch t xác nh xu hư ng, m c bi n ng c a ch tiêu, trên cơ s ó ánh giá các m t t ư c, các m t kém hi u qu tìm ra các gi i pháp qu n lý t i ưu trong nh ng trư ng h p c th . a. 2.Nguyên t c so sánh * Tiêu chuNn so sánh + Các ch tiêu k ho ch c a kì kinh doanh + Tình hình th c hi n các ch tiêu kinh doanh + Các ch tiêu có th so sánh khác * i u ki n so sánh + Cùng n i dung ph n nh + Cùng phương pháp tính toán + Cùng m t ơn v o lư ng + Cùng trong kho ng th i gian tương x ng b. Phương pháp so sánh c th b.1. Phương pháp s tuy t i Là hi u s c a hai ch tiêu: ch tiêu kỳ phân tích và ch tiêu cơ s . Ví d so sánh gi a k t qu th c hi n và k ho ch ho c gi a th c hi n kỳ này và th c hi n kỳ trư c b.2.Phương pháp s tương i Là t l ph n trăm % c a ch tiêu kỳ phân tích so v i ch tiêu g c th hi n m c hoàn thành ho c t l c a s chênh l ch tuy t i so v i ch tiêu g c nói lên t c tăng trư ng GVHD: INH CÔNG THÀNH - 10 - SVTH: TRƯƠNG DUY H I http://www.kinhtehoc.net
 11. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Công ty c ph n Gentraco 2.1.3.2. Phân tích các ch tiêu tài chính a. Phân tích tình hình thanh toán a.1. H s thanh toán ng n h n (t s lưu ng) H s thanh toán Tài s n lưu ng và u tư ng n h n = (L n) ng n h n N ng n h n H s thanh toán ng n h n là công c o lư ng kh năng thanh toán n ng n h n. H s này tăng lên có th tình hình tài chính ư c c i thi n t t hơn, ho c có th là do hàng t n kho ng… a.2. H s thanh toán nhanh (t s thanh toán nhanh) H s thanh toán Tài s n lưu ng và u tư ng n h n - HTK = (L n) nhanh N ng n h n H s thanh toán nhanh là tiêu chuNn ánh giá kh t khe hơn v kh năng thanh toán. Nó ph n ánh n u không bán h t hàng t n kho thì kh năng thanh toán c a doanh nghi p ra sao? B i vì, hàng t n kho không ph i là ngu n ti n m t t c th i áp ng ngay cho vi c thanh toán. b. ánh giá các t s v qu n tr tài s n b.1. Vòng quay hàng t n kho S vòng quay T ng giá v n = (L n) hàng t n kho Hàng t n kho ây là ch tiêu kinh doanh quan tr ng b i s n xu t, d tr hàng hoá và tiêu th nh m t ư c m c ích doanh s và l i nhu n mong mu n trên cơ s áp ng nhu c u a d ng c a th trư ng. S vòng quay hàng t n kho càng l n thì t c luân chuy n hàng t n kho càng nhanh, hàng t n kho tham gia vào luân chuy n ư c nhi u vòng hơn và ngư c l i. b.2. Kỳ thu ti n bình quân (DSO) Kỳ thu ti n bình quân o lư ng t c luân chuy n nh ng kho n n c n ph i thu S n c n ph i thu DSO = (Ngày) Doanh thu bình quân m i ngày GVHD: INH CÔNG THÀNH - 11 - SVTH: TRƯƠNG DUY H I http://www.kinhtehoc.net
 12. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Công ty c ph n Gentraco H s này trên nguyên t c càng th p càng t t, tuy nhiên ph i căn c vào chi n lư c kinh doanh, phương th c thanh toán, tình hình c nh tranh trong t ng th i i m hay th i kì c th b.3. Hi u qu s d ng t ng s v n phân tích hi u qu s d ng t ng s v n ta s d ng ch tiêu: S vòng quay Doanh thu = (L n) toàn b v n T ng s v n S vòng quay toàn b v n càng cao ch ng t hi u qu s d ng v n s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p càng cao. b.4. Hi u qu s d ng v n lưu ng phân tích hi u qu s d ng v n lưu ng ta s d ng ch tiêu: S vòng quay Doanh thu = (L n) v n lưu ng V n lưu ng Ch tiêu này cho bi t v n lưu ng quay ư c m y vòng trong kỳ. N u s vòng tăng ch ng t hi u qu s d ng v n lưu ng tăng và ngư c l i. b.5. Hi u qu s d ng v n c nh S vòng quay Doanh thu = (L n) v nc nh V nc nh Ch tiêu này ph n ánh m t ng v n c nh bình quân em l i m y ng doanh thu và cho bi t v n c nh quay ư c m y vòng trong kỳ. N u s vòng tăng ch ng t hi u qu s d ng v n c nh tăng và ngư c l i. c. Phân tích ch tiêu sinh l i c.1. L i nhu n trên tài s n (ROA) Ch tiêu này ư c xác nh b ng công th c = L i nhu n L i nhu n trên tài s n (%) Tài s n Ch tiêu này ph n ánh c m t ng tài s n dùng vào s n xu t kinh doanh trong kỳ thì t o ra ư c bao nhiêu ng v l i nhu n. Ch tiêu này càng cao hi u qu s n xu t kinh doanh càng l n. GVHD: INH CÔNG THÀNH - 12 - SVTH: TRƯƠNG DUY H I http://www.kinhtehoc.net
 13. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Công ty c ph n Gentraco c.2. L i nhu n trên v n ch s h u (ROE) Ch tiêu này ư c xác nh b ng công th c L i nhu n L i nhu n trên v n ch s h u = (%) V n ch s h u Ch tiêu này cho bi t kh năng sinh l i c a v n ch s h u, nó ph n ánh c m t ng v n ch s h u dùng vào s n xu t kinh doanh trong kỳ thì t o ra ư c bao nhiêu ng v l i nhu n. c.3. L i nhu n trên doanh thu (ROS) Ch tiêu này ư c xác nh b ng công th c = L i nhu n L i nhu n trên doanh thu (%) Doanh thu Ch tiêu này ph n ánh c m t ng doanh thu trong kỳ phân tích thì có bao nhiêu ng v l i nhu n. Ch tiêu này càng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p càng cao. 2.1.3.3. Phương pháp thay th liên hoàn Là phương pháp mà ó các nhân t l n lư t ư c thay th theo m t trình t nh t nh b ng cách em s th c t vào thay cho s k ho ch c a t ng nhân t l y k t qu thay th l n sau so v i k t qu thay th l n trư c xác nh chính xác m c nh hư ng c a t ng nhân t n ch tiêu c n phân tích ( i tư ng phân tích) b ng cách c nh các nhân t khác trong m i l n thay th . T ng i s m c nh hư ng c a các nhân t ph i b ng úng i tư ng phân tích Tác d ng c a phương pháp là nh m xác nh các nhân t nh hư ng nl i nhu n c a Công ty. Các nhân t ó tác ng tích c c hay tiêu c c n k t qu ho t ng kinh doanh c a công ty. T ó xem xét mà có bi n pháp nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh c a công ty. Trư ng h p các nhân t quan h d ng tích s G i Q là ch tiêu phân tích. G i a, b, c là trình t các nhân t nh hư ng n ch tiêu phân tích. Th hi n b ng phương trình: Q = a . b . c t Q1: k t qu kỳ phân tích, Q1 = a1 . b1 . c1 GVHD: INH CÔNG THÀNH - 13 - SVTH: TRƯƠNG DUY H I http://www.kinhtehoc.net
 14. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Công ty c ph n Gentraco Q0: Ch tiêu kỳ k ho ch, Q0 = a0 . b0 . c0 Suy ra: Q1 – Q0 = Q: m c chênh l ch gi a th c hi n so v i k ho ch, là i tư ng phân tích Q = Q1 – Q0 = a1b1c1 – a0b0c0 * Th c hi n phương pháp thay th liên hoàn: - Thay th bư c 1 (cho nhân t a): a0b0c0 ư c thay th b ng a1b0c0 M c nh hư ng c a nhân t “a” s là: a = a1b0c0 – a0bc0 - Thay th bư c 2 (cho nhân t b): a1b0c0 ư c thay th b ng a1b1c0 M c nh hư ng c a nhân t “b” s là: b = a1b1c0 – a1b0c0 - Thay th bư c 3 (cho nhân t c): a1b1c0 ư c thay th b ng a1b1c1 M c nh hư ng c a nhân t “c” s là: c = a1b1c0 – a1b1c0 T ng h p m c nh hư ng c a các nhân t , ta có: a+ b+ c = (a1b0c0 – a0bc0) + (a1b1c0 – a1b0c0) + (a1b1c0 – a1b1c0) = a1b1c1 – a0b0c0 = Q: i tư ng phân tích Trong ó: Nhân t ã thay bư c trư c ph i ư c gi nguyên cho các bư c thay th sau. v n d ng phương pháp thay th liên hoàn c n xác nh rõ nhân t s lư ng và ch t lư ng có trình t thay th h p lý. Mu n v y c n nghiên c u m i quan h gi a các nhân t v i ch tiêu phân tích trong phương trình sau : n L = ∑ Qi (Pi − Zi − C BHi − CQLi − Ti ) i =1 L: L i nhu n t ho t ng s n xu t kinh doanh. Qi: Kh i lư ng s n phNm hàng hóa lo i i. GVHD: INH CÔNG THÀNH - 14 - SVTH: TRƯƠNG DUY H I http://www.kinhtehoc.net
 15. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Công ty c ph n Gentraco Pi: Giá bán s n phNm hàng hóa lo i i. Zi: Giá v n hàng bán s n phNm hàng hóa lo i i. CBHi: Chi phí bán hàng ơn v s n phNm hàng hóa lo i i. CQLi: Chi phí qu n lý doanh nghi p ơn v s n phNm hàng hóa lo i i. Ti : Thu su t ơn v s n phNm D a trên cơ s lý lu n trên quá trình v n d ng phương pháp thay th liên hoàn ư c th c hi n như sau: - Xác nh i tư ng phân tích: L = L1 – L0 L1: l i nhu n năm nay (kỳ phân tích). L0: l i nhu n năm trư c (kỳ g c). 1: kỳ phân tích 0: kỳ g c - Xác nh m c nh hư ng c a các nhân t (1) nh hư ng b i nhân t kh i lư ng hàng hóa n l i nhu n Q = ( L0 x Hoàn thành k ho ch tiêu th ) – L0 Trong ó: n ∑Q 1i P0 % Hoàn thành k ho ch tiêu th = i ∑Q 0i P0 (2) nh hư ng b i k t c u kh i lư ng s n phNm n l i nhu n K = ( ∑(Q1i – Q0i)(P0i – Z0i-CBH0i – CQL0i – T0i)) - Q (3) M c nh hư ng c a giá bán ơn v s n phNm P = ∑ Q1i(P1i –P0i) (4) M c nh hư ng c a giá v n ơn v s n phNm n l i nhu n. Z = ∑Q1i(Z1i – Z0i) (5) nh hư ng b i chi phí bán hàng n l i nhu n CBH = ∑Q1i( CBH1i – CBH0i) (6) nh hư ng b i chi phí qu n lý doanh nghi p n l i nhu n CQL = ∑Q1i( CQL1i – CQL0i) GVHD: INH CÔNG THÀNH - 15 - SVTH: TRƯƠNG DUY H I http://www.kinhtehoc.net
 16. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Công ty c ph n Gentraco (7) nh hư ng b i nhân t thu su t ơn v s n phNm T = ∑Q1i(T1i – T0i) - T ng h p s nh hư ng c a t t c các lo i nhân t n ch tiêu l i nhu n c a doanh nghi p: L= Q+ K+ P+ Z + CBH + CQL + T 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.2.1. Phương pháp ch n vùng nghiên c u S li u c a tài ch y u ư c thu th p t phòng k toán. Bên c nh ó, bài vi t còn thu th p thêm m t s thông tin v th trư ng xu t khNu t phòng kinh doanh. 2.2.2. Phương pháp thu th p s li u Bài vi t thu th p s li u sơ c p b ng cách xin ý ki n c a các cô chú trong Công ty thông qua m t s câu h i ph ng v n và s li u th c p t i Công ty như: s li u thu th p t B ng cân i k toán, B ng báo cáo k t qu kinh doanh t phòng k toán, B ng cơ c u th trư ng xu t khNu t Phòng kinh doanh. Bên c nh, bài vi t còn thu th p thêm m t s thông tin t t p chí, các website ph c v thêm cho vi c phân tích 2.2.3. Phương pháp phân tích s li u Bài vi t s d ng hai phương pháp ch y u phân tích là: phương pháp thay th liên hoàn và phương pháp so sánh - Phương pháp thay th liên hoàn: dùng xác nh các nhân t nh hư ng và m c nh hư ng c a các nhân t ó n l i nhu n t ó giúp Công ty ưa ra các gi i pháp h p lý - Phương pháp so sánh: là phương pháp ư c áp d ng r ng rãi trong các tài phân tích kinh doanh xác nh xu hư ng và m c bi n ng c a ch tiêu phân tích, bao g m: * Phương pháp so sánh s tuy t i Là k t qu c a phép tr gi a tr s c a kỳ phân tích so v i kỳ g c c a các ch tiêu kinh t . F = Ft– F0 GVHD: INH CÔNG THÀNH - 16 - SVTH: TRƯƠNG DUY H I http://www.kinhtehoc.net
 17. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Công ty c ph n Gentraco Trong ó: Ft là ch tiêu kinh t kỳ phân tích F0 là ch tiêu kinh t kỳ g c * Phương pháp so sánh s tương i Là k t qu c a phép chia gi a tr s kì phân tích so v i kì g c c a các ch tiêu kinh t . Ft ∆F = × 100 Fo GVHD: INH CÔNG THÀNH - 17 - SVTH: TRƯƠNG DUY H I http://www.kinhtehoc.net
 18. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Công ty c ph n Gentraco CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH TH C TR NG C A CÔNG TY C PH N GENTRACO 3.1. M T S TÌNH HÌNH CƠ B N T I CÔNG TY C PH N GENTRACO 3.1.1. Gi i thi u v Công ty c ph n Gentraco 3.1.1.1 L ch s hình thành và phát tri n c a công ty Công ty Gentraco ư c thành l p vào năm 1980 và ư c c ph n hóa năm 1998 v i tên g i là Công ty C Ph n Thương Nghi p T ng H p và Ch Bi n Lương Th c Th t N t. Công ty ã t ư c ch ng nh n ISO 9001:2000 và HACCP vào tháng 11.2006. Vào ngày 08.01.2006, Công ty ư c i tên thành Công Ty C Ph n Gentraco như sau : - Tên công ty: Công Ty C Ph n Gentraco - a ch Tr s chính: 121 Nguy n Thái H c, Huy n Th t N t, Thàn ph C n Thơ, Vi t Nam - i n tho i: 07103.008471 - 07103.851246 - 07103.851879 - Fax: 07103.008471 - 07103.852118 - Email: gentracohead@hcm.vnn.vn - Website: www.gentraco.com.vn - V n u tư: 71.888.800.000 VN năm 2008 - Gi y phép thành l p: Quy t nh s 3463/1998/Q -CT-TCCB ngày 23/12/1998 c a Ch t ch UBND t nh C n Thơ v vi c chuy n doanh nghi p Nhà nư c Công ty Thương nghi p T ng h p Th t N t thành Công ty C ph n Thương nghi p T ng h p và Ch bi n lương th c Th t N t - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh: S 1800241743 ăng ký l n u ngày 21/08/1998, ăng ký c p l i và thay i l n 16 ngày 19/11/2008 do S Kês ho ch và u tư Thành ph C n Thơ c p Cho n nay, Gentraco ã kh ng nh ư c tên tu i mình trên th trư ng và là thành viên chính th c c a Hi p h i lương th c Vi t Nam. Trong nh ng năm qua, Gentraco ã cùng nh ng thành viên khác trong Hi p h i tham gia r t tích c c vào ho t ng xu t khNu g o và liên t c t nhi u thành t u kh quan, c th là t năm GVHD: INH CÔNG THÀNH - 18 - SVTH: TRƯƠNG DUY H I http://www.kinhtehoc.net
 19. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Công ty c ph n Gentraco 2003- 2008 s n lư ng g o xu t khNu hàng năm c a Công ty t t 250.000 t n n 300.000 t n. ng th i, Gentraco còn là doanh nghi p ng trong Top 10 doanh nghi p xu t khNu g o l n nh t c a c nư c, là doanh nghi p có uy tín, có cơ s v t ch t k thu t m nh, Công ty ã xây d ng ư c m t h th ng xí nghi p ch bi n g o tr c thu c v i dây chuy n s n xu t hi n i, luôn ư c c i ti n và h th ng nuôi tr ng th y s n s ch quy mô l n. Bên c nh ó, Gentraco còn có các ơn v tr c thu c khác là các i m phân ph i xăng d u, phân ph i hàng tiêu dùng v i các nhãn hi u n i ti ng như: Unilever, Vinamilk, Nokia, Samsung, Motorola và xe ô tô c a Isuzu * Lĩnh v c kinh doanh ch y u Gentraco s n xu t t t c các lo i g o ch t lư ng cao như g o tr ng h t dài 5%, 10%, 15%, 25%, 35% , 100% t m, n p và g o thơm v i lư ng g o xu t khNu kho ng 30,000 t n/ tháng. G o thơm Gentraco hi n ang có m t t i th trư ng Trung Qu c. Bên c nh ó, g o thơm mang nhãn hi u MISS CAN THO và WHITE STORK cũng ư c bán th trư ng trong nư c. Ngoài ra, Gentraco còn m rông kinh doanh sang các lĩnh v c như: kinh doanh xăng, d u, xu t khNu th y h i s n, kinh doanh b t ng s n, i n tho i, thi t b máy văn phòng, vi n thông, mua bán hàng tiêu dùng, bách hóa,… 3.1.1.2. Ch c năng, nhi m v c a công ty Theo quy t nh s 3463/1998.Q .TTCB ngày 28/12/1998 c a UBND T nh C n Thơ. Công ty C Ph n Gentraco có y tư cách pháp nhân, phương th c h ch toán c l p, có con d u riêng, có tài kho n t i Ngân hàng và có các ch c năng sau: - Thu mua lúa, g o gia công, ch bi n g o xu t khNu - Môi gi i thương m i; y thác mua bán hàng hóa; i lý mua bán, ký g i hàng hóa; góp v n, mua c ph n. - Mua bán th c phNm, th y s n - Làm i lý phân ph i xăng d u và i n tho i di ng Trong các ch c năng trên thì ch c năng thu mua lúa g o gia công, xu t khNu luôn gi vai trò ch o i v i Công ty C ph n Gentraco GVHD: INH CÔNG THÀNH - 19 - SVTH: TRƯƠNG DUY H I http://www.kinhtehoc.net
 20. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Công ty c ph n Gentraco * Nhi m v c a Công ty C ph n Gentraco Cùng v i các ch c năng trên, Công ty Gentraco còn có nh ng nhi m v sau: - Tuân th lu t pháp c a Nhà nư c, quy nh c a B Tài chính trong vi c h ch toán và l p các Báo cáo tài chính, Báo cáo k ho ch - C i thi n và chăm lo i s ng c a Công nhân viên trong Công ty - Th c hi n và làm tròn các nghĩa v i v i Nhà nư c v các kho n thu , phí,.. - Không ng ng hoàn thi n và nâng cao hi u qu kinh doanh, m r ng h p tác trong và ngoài nư c góp ph n tích c c vào vi c xu t khNu g o và th y s n - Qu n lý và s d ng ngu n v n kinh doanh m t cách có hi u qu - Góp ph n tích c c trong vi c phân ph i lao ng xã h i, ti n hành chăm lo, b i dư ng và nâng cao trình , chuyên môn cho i ngũ nhân viên trong Công ty,… GVHD: INH CÔNG THÀNH - 20 - SVTH: TRƯƠNG DUY H I http://www.kinhtehoc.net

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản