intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Xây dựng kế hoạch phát triển quy mô giáo dục Trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:142

134
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Xây dựng kế hoạch phát triển quy mô giáo dục Trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 được nghiên cứu nhằm tìm hiểu về cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp xây dựng kế hoạch phát triển quy mô giáo dục trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Xây dựng kế hoạch phát triển quy mô giáo dục Trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020

 1. Bé GI¸O DôC Vμ §μO T¹O TR−êng ®¹i häc s− ph¹m TP Hå chÝ minh Lª B×nh Nguyªn x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn quy m« Gi¸o dôc trung häc phæ th«ng tØnh sãc tr¨ng ®Õn n¨m 2010 Chuyªn ngμnh: Qu¶n lý Gi¸o dôc M· sè: 60 14 05 LuËn v¨n th¹c sÜ gi¸o dôc häc Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: PGS.TS. TrÇn TuÊn Lé Thμnh phè Hå ChÝ Minh - 2007
 2. Lêi c¶m ¬n LuËn v¨n nμy lμ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh häc tËp t¹i Tr−êng §¹i häc s− ph¹m Thμnh phè Hå ChÝ Minh cïng víi kinh nghiÖm b¶n th©n trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c t¹i Së Gi¸o dôc-§μo t¹o tØnh Sãc Tr¨ng. T¸c gi¶ xin ch©n thμnh c¶m ¬n Phßng Khoa häc c«ng nghÖ-Sau ®¹i häc, Khoa T©m lý-Gi¸o dôc Tr−êng §¹i häc s− ph¹m Thμnh phè Hå ChÝ Minh, xin c¶m ¬n QuÝ ThÇy-C« ®· trùc tiÕp gi¶ng d¹y vμ gióp ®ì t¸c gi¶ trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr−êng. T¸c gi¶ xin bμy tá lßng biÕt ¬n ®Õn Ban Gi¸m ®èc, c¸c Phßng, Ban; c¸c anh, em Phßng KÕ ho¹ch-Tμi chÝnh Së Gi¸o dôc - §μo t¹o tØnh Sãc Tr¨ng ®· tËn t×nh gióp ®ì vμ t¹o ®iÒu kiÖn cho t¸c gi¶ hoμn thμnh luËn v¨n nμy. §Æc biÖt, t¸c gi¶ xin bμy tá lßng biÕt ¬n ch©n thμnh vμ s©u s¾c ®Õn ThÇy PGS.TS TrÇn TuÊn Lé ®· tËn t×nh h−íng dÉn t¸c gi¶ nghiªn cøu ®Ò tμi vμ hoμn chØnh luËn v¨n. §Ó hoμn thμnh luËn v¨n, mÆc dï t¸c gi¶ ®· rÊt cè g¾ng, nh−ng v× tr×nh ®é nghiªn cøu khoa häc cã giíi h¹n vμ kh¶ n¨ng lý luËn khoa häc cßn h¹n chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, kÝnh mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp cña Héi ®ång khoa häc, cña quÝ ThÇy-C« vμ c¸c b¹n ®ång nghiÖp. TP Hå ChÝ Minh, th¸ng 01 n¨m 2007 T¸c gi¶ luËn v¨n
 3. MôC LôC Trang phô b×a trang Lêi c¶m ¬n Môc lôc Danh môc c¸c ký hiÖu, c¸c ch÷ viÕt t¾t Danh môc c¸c b¶ng Danh môc c¸c b¶n ®å, biÓu ®å, s¬ ®å më ®Çu ...................................................................................................................................................................................... 1 1. Lý do chän ®Ò tμi............................................................................................................................................................. 1 2. Môc ®Ých nghiªn cøu ................................................................................................................................................... 1 3. Kh¸ch thÓ vμ ®èi t−îng nghiªn cøu................................................................................................................. 2 4. Gi¶ thuyÕt nghiªn cøu................................................................................................................................................... 2 5. C¸c nhiÖm vô nghiªn cøu.......................................................................................................................................... 2 6. Giíi h¹n ®Ò tμi...................................................................................................................................................................... 3 7. C¬ së ph−¬ng ph¸p luËn vμ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu..................................................................... 4 8. CÊu tróc luËn v¨n............................................................................................................................................................... 6 Ch−¬ng1: C¬ së lý luËn cña viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn quy m« Gi¸o Dôc Trung Häc Phæ Th«ng tØnh Sãc Tr¨ng tõ 7 n¨m häc 2007-2008 ®Õn n¨m häc 2010-2011 1.1. Tãm l−îc vÒ lÞch sö nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan tíi ®Ò tμi............... 7 1.2. Mét sè kh¸i niÖm ®−îc dïng trong luËn v¨n............................................................................. 9 1.3. C¸c c¨n cø cña viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn quy m« gi¸o dôc trung häc phæ th«ng trªn ®Þa bμn mét tØnh...................................................................................................... 14 1.4. Vai trß dù b¸o trong nghiªn cøu x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn gi¸o dôc......... 19 Ch−¬ng 2: Vμi nÐt vÒ tØnh Sãc Tr¨ng vμ thùc tr¹ng ph¸t triÓn quy m« gi¸o dôc Trung Häc Phæ Th«ng tØnh nμy giai ®o¹n 2001-2005, vμ ®Õn nay (n¨m häc 2006-2007) 31 2.1. Vμi nÐt vÒ tØnh Sãc Tr¨ng............................................................................................................................... 31 2.2. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn quy m« gi¸o dôc trung häc phæ th«ng tØnh Sãc Tr¨ng giai ®o¹n 2001-2005 vμ hiÖn nay (n¨m häc 2006-2007)................................................. 40 2.3. Thùc tr¹ng ®−êng vμ ph−¬ng tiÖn giao th«ng phôc vô cho sù ®i häc vμ ®i d¹y cña häc sinh vμ gi¸o viªn trung häc phæ th«ng trªn toμn tØnh......................... 56 2.4. §¸nh gi¸ chung vÒ viÖc ph¸t triÓn quy m« gi¸o dôc trung häc phæ th«ng tØnh Sãc Tr¨ng trong giai ®o¹n tõ n¨m häc 2006-2007 trë vÒ tr−íc.................... 57 Ch−¬ng 3: KÕ ho¹ch ph¸t triÓn quy m« gi¸o dôc trung häc phæ th«ng tØnh Sãc Tr¨ng tõ n¨m häc 2007-2008 ®Õn n¨m häc 2010-2011 trªn mét sè mÆt quan träng nhÊt vμ nh÷ng ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m tÝnh kh¶ thi cña kÕ ho¹ch 60
 4. 3.1. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn sè l−îng häc sinh trung häc phæ th«ng trong kú kÕ ho¹ch (tõ n¨m 2007 ®Õn n¨m 2010).................................................................................................... 60 3.2. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn quy m« ®éi ngò gi¸o viªn vμ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc trung häc phæ th«ng tØnh Sãc Tr¨ng ®Õn n¨m 2010............................... 69 3.3. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn quy m« c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ kü thuËt vμ tμi chÝnh cho gi¸o dôc trung häc phæ th«ng tØnh Sãc Tr¨ng ®Õn n¨m 2010........................... 75 3.4. KÕ ho¹ch tμi chÝnh cho gi¸o dôc trung häc phæ th«ng tØnh Sãc Tr¨ng ®Õn n¨m 2010...................................................................................................................................................................... 79 3.5. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn sè l−îng vμ m¹ng l−íi tr−êng, líp trung häc phæ th«ng trªn ®Þa bμn tØnh Sãc Tr¨ng ®Õn n¨m 2010................................................................... 84 3.6. Nh÷ng gi¶i ph¸p thùc hiÖn nh»m b¶o ®¶m tÝnh kh¶ thi cña kÕ ho¹ch ph¸t triÓn quy m« gi¸o dôc trung häc phæ th«ng tØnh Sãc Tr¨ng ®Õn n¨m 2010... 89 3.7. Tr¾c nghiÖm, pháng vÊn vÒ tÝnh kh¶ thi cña kÕ ho¹ch ph¸t triÓn quy m« gi¸o dôc trung häc phæ th«ng tØnh Sãc Tr¨ng ®Õn n¨m 2010...................................... 98 KÕT LUËN Vμ KIÕN NGHÞ 100 Tμi liÖu tham kh¶o 105 Phô lôc 108
 5. DANH MôC C¸C Ký HIÖU, C¸C Tõ VIÕT T¾T trong luËn v¨n C¸c ký hiÖu - T¸c ®éng 1 chiÒu : - T¸c ®éng qua l¹i : C¸c tõ viÕt t¾t - CBQL : C¸n bé qu¶n lÝ - CBQLGD : C¸n bé qu¶n lÝ gi¸o dôc - C§ : Cao ®¼ng - C§SP : Cao ®¼ng s− ph¹m - CSVC : C¬ së vËt chÊt - §BSCL : §ång b»ng s«ng Cöu Long - §H : §¹i häc - §HSP : §¹i häc s− ph¹m - GD : Gi¸o dôc - GD-§T : Gi¸o dôc-§μo t¹o - GD&§T : Gi¸o dôc vμ §μo t¹o - GDP : Tæng s¶n phÈm quèc néi - GV : Gi¸o viªn - H§ND : Héi ®ång nh©n d©n - HS : Häc sinh - KT : Kinh tÕ - KT-XH : Kinh tÕ-X· héi - LL, LB, BH : Lªn líp, l−u ban, bá häc - NS : Ng©n s¸ch - NSNN : Ng©n s¸ch Nhμ n−íc - QL : Qu¶n lÝ - QLGD : Qu¶n lÝ gi¸o dôc - THCN : Trung häc chuyªn nghiÖp - THCS : Trung häc c¬ së - THPT : Trung häc phæ th«ng - TW : Trung −¬ng - UBND : ñy ban nh©n d©n - XH : X· héi - XHHGD : X· héi hãa gi¸o dôc
 6. Danh môc C¸c b¶ng Trang B¶ng 2.1.2.3 : Thu, chi ng©n s¸ch tØnh Sãc Tr¨ng giai ®o¹n 2001- 2005...................................................................................... 36 B¶ng 2.2.3 : Thùc tr¹ng v¨n ho¸ vμ c¸c vÊn ®Ò XH giai ®o¹n 2001- 2005...................................................................................... 40 B¶ng 2.2.1.1: Thèng kª häc sinh THPT giai ®o¹n 2001-2006 ............... 41 B¶ng 2.2.1.2: Ph©n tÝch tû lÖ HS líp 9 chuyÓn cÊp vμ HS THPT ®i häc so víi ®é tuæi 15-17 giai ®o¹n 2001-2006 .................... 41 B¶ng 2.2.2.1 : Thèng kª tr−êng/ líp/ HS/ phßng häc THPT n¨m häc 2006-2007 .......................................................................... 42 B¶ng 2.2.2.2(1): Thèng kª phßng häc THPT giai ®o¹n 2001-2006 ....... 43 B¶ng 2.2.2.2(2): Thèng kª thiÕt bÞ-kü thuËt phôc vô viÖc d¹y-häc cña GD THPT giai ®o¹n 2001-2005........................................... 44 B¶ng 2.2.3.1(1): NSNN chi cho sù nghiÖp GD tØnh Sãc Tr¨ng giai ®o¹n 2001-2005 .................................................................. 45 B¶ng 2.2.3.1(2): Chi b×nh qu©n trªn ®Çu häc sinh THPT........................ 46 B¶ng 2.2.3.1(3): Vèn x©y míi vμ vèn söa ch÷a phßng häc THPT giai ®o¹n 2001-2005 .................................................................. 46 B¶ng 2.2.3.1(4): Vèn trang bÞ, mua s¾m thiÕt bÞ, s¸ch,... cho GD THPT giai ®o¹n 2001-2005 ................................................. 46 B¶ng 2.2.4.1 : Thèng kª t×nh h×nh GVTHPT giai ®o¹n 2001-2005 ......... 49 B¶ng 2.2.4.2: Thèng kª phßng häc THPT giai ®o¹n 2006-2007 ............ 49 B¶ng 2.1.5.2: Thèng kª t×nh h×nh ®éi ngò CBQLGD THPT tõ Së ®Õn tr−êng t−¬ng øng víi tõng cÊp QL tõ n¨m häc 2001- 2002 ®Õn n¨m häc 2006-2007 ............................................. 52 B¶ng 2.2.6.1(1): Thèng kª tr−êng/ líp THPT giai ®o¹n 2001-2006 ...... 54 B¶ng 2.2.6.1(2): Thèng kª m¹ng l−íi tr−êng/líp THPT n¨m häc 2006-2007 (theo ®¬n vÞ huyÖn/thÞ) ...................................... 55
 7. B¶ng 3.1.1.1: Dù b¸o d©n sè c¸c nhãm tuæi theo cÊp häc ..................... 60 B¶ng 3.1.1.2 : Mét sè chØ tiªu ph¸t triÓn GD-§T c¶ n−íc ®Õn n¨m 2010 .................................................................................... 61 B¶ng 3.1.2: Thèng kª dù b¸o ph¸t triÓn sè l−îng häc sinh THPT ®Õn n¨m 2010 ............................................................................ 62 B¶ng 3.1.3.2(a1): Thèng kª HS THPT vμ tû lÖ HS ®ang ®i häc so víi d©n sè trong ®é tuæi tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2006 theo ph−¬ng ph¸p hμm xu thÕ ..................................................... 63 B¶ng 3.1.3.2(a2): Dù b¸o quy m« häc sinh THPT ®Õn 2010 theo ph−¬ng ph¸p hμm xu thÕ ..................................................... 64 B¶ng 3.1.3.2(b2): Dù b¸o sè l−îng häc sinh THPT ®Õn 2010 theo ph−¬ng ph¸p s¬ ®å luång ..................................................... 66 B¶ng 3.1.3.2(c): Dù b¸o HSTHPT ®Õn n¨m 2010 theo NghÞ quyÕt TØnh ñy ................................................................................ 67 B¶ng 3.1.3.2(d): Thèng kª kÕt qu¶ theo ph−¬ng ¸n hái ý kiÕn chuyªn gia theo c¸c ph−¬ng ¸n chän vÒ dù b¸o HSTHPT ®Õn n¨m 2010 ............................................................................. 67 B¶ng 3.2.1: Thèng kª GV THPT tØnh Sãc Tr¨ng ®Õn n¨m 2010 ........... 69 B¶ng 3.2.1.1: KÕ ho¹ch d¹y häc ë tr−êng THPT ph©n ban (sè tiÕt/ tuÇn) .................................................................................... 70 B¶ng 3.2.1.2: Nhu cÇu GV THPT theo m«n häc ®Õn n¨m 2010 ............ 71 B¶ng 3.2.2.1 : Thèng kª ®éi ngò CBQL Së GD-§T ®Õn n¨m 2010 ........ 72 B¶ng 3.2.2.2 : Thèng kª ®éi ngò CBQL c¸c tr−êng THPT ®Õn n¨m 2010 ..................................................................................... 73 B¶ng 3.2.2.4: Thèng kª kÕt qu¶ sau tr¾c nghiÖm, pháng vÊn vÒ dù b¸o nhu cÇu ®éi ngò CBQL, GV ®Õn n¨m 2010 ................. 75 B¶ng 3.3.1.1: Thèng kª quy m« c¬ së vËt chÊt THPT dù kiÕn giai ®o¹n 2007-2010 ................................................................. 76 B¶ng 3.3.1.2 : KÕ ho¹ch ph¸t triÓn s¸ch vμ thiÕt bÞ kü thuËt THPT giai ®o¹n 2007-2010 ......................................................... 77
 8. B¶ng 3.3.3: Thèng kª kÕt qu¶ sau tr¾c nghiÖm, pháng vÊn vÒ dù b¸o nhu cÇu CSVC vμ thiÕt bÞ kü thuËt THPT ®Õn n¨m 2010 ... 79 B¶ng 3.4.1: Dù b¸o nhu cÇu chi th−êng xuyªn NSNN cho GD THPT ®Õn n¨m 2010 ...................................................................... 79 B¶ng 3.4.2: Dù b¸o nhu cÇu chi c¬ së vËt chÊt cho GD THPT ®Õn n¨m 2010 ............................................................................. 80 B¶ng 3.4.3: Dù b¸o nhu cÇu chi thiÕt bÞ kü thuËt cho GD THPT ®Õn n¨m 2010 ............................................................................. 81 B¶ng 3.4.5: Thèng kª kÕt qu¶ sau tr¾c nghiÖm, pháng vÊn vÒ dù b¸o nhu cÇu nhu cÇu kinh phÝ ®Õn n¨m 2010 ............................. 83 B¶ng 3.5.3.1: KÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l−íi tr−êng THPT tØnh Sãc Tr¨ng .................................................................................. 86 B¶ng 3.5.3.3: Thèng kª kÕt qu¶ sau tr¾c nghiÖm, pháng vÊn vÒ dù b¸o kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l−íi tr−êng THPT ®Õn n¨m 2010...................................................................................... 88 B¶ng 3.7: Thèng kª kÕt qu¶ sau tr¾c nghiÖm, pháng vÊn vÒ nh÷ng gi¶i ph¸p thùc hiÖn nh»m b¶o ®¶m tÝnh kh¶ thi cña kÕ ho¹ch ph¸t triÓn quy m« GD THPT tØnh Sãc Tr¨ng ®Õn n¨m 2010 ............................................................................. 99
 9. Danh môc C¸c b¶n ®å, S¬ ®å, biÓu ®å Trang B¶n ®å liªn hÖ vïng khu vùc Nam bé .............................................................Phô lôc B¶n ®å ®Þnh h−íng giao th«ng ®−êng bé Sãc Tr¨ng ®Õn n¨m 2010 ......................................................................................................................................Phô lôc B¶n ®å ®Þnh h−íng giao th«ng ®−êng thñy Sãc Tr¨ng ®Õn n¨m 2010.......................................................................................................................................Phô lôc B¶n ®å hμnh chÝnh tØnh Sãc Tr¨ng .....................................................................Phô lôc B¶n ®å m¹ng l−íi tr−êng THPT n¨m häc 2006-2007 ........................................55 B¶n ®å m¹ng l−íi tr−êng THPT tØnh Sãc Tr¨ng ®Õn n¨m 2010....................87 S¬ ®å 3.1.3.2 (b1): Ph−¬ng ph¸p s¬ ®å luång ®Ó dù b¸o sè l−îng HS THPT.................................................................................... 65 BiÓu ®å 2.1.2.1: GDP b×nh qu©n ®Çu ng−êi tØnh Sãc Tr¨ng giai ®o¹n 2001-2005 ............................................................................ 33 BiÓu ®å 2.2.2.1(a): C¬ cÊu KT tØnh Sãc Tr¨ng giai ®o¹n 2001-2005...... 34 BiÓu ®å 2.2.2.1(b): BiÓu ®å chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ qua 5 n¨m ....... 35 BiÓu ®å 2.2.1.1: Xu thÕ ph¸t triÓn quy m« häc sinh THPT giai ®o¹n 2001-2006 ............................................................................ 41 BiÓu ®å 2.2.3.1(1): §−êng biÓu diÔn chi cho sù nghiÖp GD tØnh Sãc Tr¨ng giai ®o¹n 2001-2005 ................................................. 45 BiÓu ®å 2.2.6.1(1): Xu thÕ ph¸t triÓn tr−êng/ líp THPT giai ®o¹n 2001-2006 ........................................................................... 54 BiÓu ®å 3.1.3.2(a2): Quy m« häc sinh THPT ®Õn 2010 theo ph−¬ng ph¸p hμm xu thÕ .................................................................. 64 BiÓu ®å 3.1.3.2(b2): Xu thÕ ph¸t triÓn sè l−îng häc sinh THPT ®Õn 2010 theo ph−¬ng ph¸p s¬ ®å luång .................................... 66 BiÓu ®å 3.2.1: Nhu cÇu GV THPT tØnh Sãc Tr¨ng ®Õn n¨m 2010 ......... 69 BiÓu ®å 3.4.1: Xu thÕ chi th−êng xuyªn NSNN cho GD THPT ®Õn n¨m 2010 ............................................................................. 80 BiÓu ®å 3.4.2: Xu thÕ chi c¬ së vËt chÊt cho GD THPT ®Õn n¨m 2010 .............................................................................................. 81
 10. 1 Më ®Çu 1. Lý DO CHäN §Ò TμI 1.1. Ph¸t triÓn GD nãi chung vμ ph¸t triÓn quy m« GD nãi riªng mét c¸ch cã kÕ ho¹ch phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn vμ nh÷ng yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn KT- XH trong tõng giai ®o¹n, vμ lμ mét nhiÖm vô th−êng xuyªn cña c¸c cÊp QLGD; 1.2. B¶n th©n t¸c gi¶ cña luËn v¨n nμy, ®ang lμ mét c¸n bé phô tr¸ch viÖc nghiªn cøu vμ tham m−u cho Ban gi¸m ®èc Së GD-§T vÒ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn gi¸o dôc cña tØnh nhμ. T«i muèn viÖc nghiªn cøu mét ®Ò tμi (luËn v¨n) ®Ó viÕt vμ b¶o vÖ tèt nghiÖp ph¶i lμ sù kÕt hîp gi÷a sù tËp luyÖn, øng dông lý luËn khoa häc QLGD vμ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc vÒ c¸c ®Ò tμi QLGD víi sù phôc vô thiÕt thùc vμ kÞp thêi cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn GD ë tØnh Sãc Tr¨ng mμ b¶n th©n cã tr¸ch nhiÖm. 1.3. ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn quy m« GD THPT tØnh Sãc Tr¨ng ®Õn n¨m 2010, sÏ gãp phÇn ®iÒu chØnh, bæ sung cho kÕ ho¹ch ph¸t triÓn GD cña tØnh Sãc Tr¨ng giai ®o¹n 2006-2010; 1.4. ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch nμy, kh«ng chØ phôc vô cho sù ph¸t triÓn cña ngμnh GD mμ cßn gãp phÇn vμo viÖc thùc hiÖn môc tiªu v¨n hãa, khoa häc vμ GD cña kÕ ho¹ch ph¸t triÓn KT-XH nãi chung cña tØnh Sãc Tr¨ng giai ®o¹n 2007-2010 víi nhu cÇu héi nhËp khi ViÖt Nam ®· gia nhËp Tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). 2. MôC §ÝCH NGHI£N CøU 2.1. ThÊy ®−îc, ®¸nh gi¸ ®−îc thùc tr¹ng vμ nguyªn nh©n cña sù ph¸t triÓn quy m« GD THPT tØnh Sãc Tr¨ng giai ®o¹n tõ 2001 ®Õn nay (n¨m häc 2006- 2007);
 11. 2 2.2. X©y dùng ®−îc mét b¶n kÕ ho¹ch ph¸t triÓn quy m« GD THPT tØnh Sãc Tr¨ng tõ n¨m häc 2007-2008 ®Õn n¨m häc 2010-2011 (kÕt thóc kÕ ho¹ch 5 n¨m 2006-2010). 3. KH¸CH THÓ Vμ §èI T¦îNG NGHI£N CøU 3.1. Kh¸ch thÓ nghiªn cøu Thùc tr¹ng GD THPT tØnh Sãc Tr¨ng vμ mét sè lÜnh vùc KT-XH cña tØnh Sãc Tr¨ng cã liªn quan. 3.2. §èi t−îng nghiªn cøu Sù ph¸t triÓn quy m« GD THPT tØnh Sãc Tr¨ng tõ n¨m häc 2001-2002 ®Õn nay (n¨m häc 2006-2007) vμ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn quy m« cña cÊp häc nμy tõ nay ®Õn n¨m häc 2010-2011. 4. GI¶ THUYÕT NGHI£N CøU NÕu thÊy ®−îc thùc tr¹ng vμ nguyªn nh©n cña thùc tr¹ng ph¸t triÓn quy m« GD THPT tõ n¨m häc 2001-2002 ®Õn nay so víi kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra vμ nÕu dù b¸o ®−îc nh÷ng ®iÒu kiÖn cña sù ph¸t triÓn GD vμ ph¸t triÓn KT-XH vμ hiÖn nay vμ s¾p tíi, ... th× sÏ x©y dùng ®−îc mét kÕ ho¹ch ph¸t triÓn quy m« GD THPT ®¸p øng ®−îc nh÷ng yªu cÇu cña sù n©ng cao h¬n n÷a chÊt l−îng GD THPT vμ cña sù ph¸t triÓn KT-XH tõ nay ®Õn n¨m 2010. 5. C¸C NHIÖM Vô NGHI£N CøU Bæ sung, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng ph¸t triÓn GD-§T ®Æc biÖt lμ GD THPT tØnh Sãc Tr¨ng nh÷ng n¨m qua; rμ so¸t, ®èi chiÕu víi c¸c môc tiªu ®· ®−îc x¸c ®Þnh trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn GD-§T ®Õn n¨m 2010 cña quèc gia còng nh−
 12. 3 hoμn c¶nh thùc tÕ ®Þa ph−¬ng vμ kh¶ n¨ng phÊn ®Êu cña ngμnh GD tØnh Sãc Tr¨ng trong nh÷ng n¨m võa qua vμ s¾p tíi ®Ó x¸c ®Þnh c¸c quan ®iÓm, môc tiªu, c¸c b−íc ®i thÝch hîp cho viÖc ph¸t triÓn quy m« GD THPT tØnh Sãc Tr¨ng ®Õn n¨m 2010 mét c¸ch khoa häc, vμ mang tÝnh kh¶ thi, b¶o ®¶m môc tiªu, ®Þnh h−íng ph¸t triÓn kÕ ho¹ch ®Ò ra phï hîp víi xuÊt ph¸t ®iÓm, tiÒm n¨ng néi lùc vμ c¸c nh©n tè míi xuÊt hiÖn t¸c ®éng ®Õn t×nh h×nh ph¸t triÓn KT-XH cña tØnh ®Õn n¨m 2010. Cô thÓ nh− sau: 5.1. HÖ thèng hãa c¬ së lý luËn cña viÖc x©y dùng vμ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn quy m« GD phæ th«ng nãi chung vμ GD THPT nãi riªng trªn ®Þa bμn mét tØnh; 5.2. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vμ x¸c ®Þnh nguyªn nh©n cña thùc tr¹ng x©y dùng vμ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn quy m« GD THPT ë tØnh Sãc Tr¨ng trong nh÷ng n¨m qua (tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2005) vμ hiÖn nay; 5.3. X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn quy m« GD THPT tØnh Sãc Tr¨ng ®Õn n¨m 2010 vμ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch. 6. giíi h¹n ®Ò tμi Trong ph¹m vi ®Ò tμi nμy, t¸c gi¶ chØ tËp trung vμo nghiªn cøu x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn quy m« GD THPT (kÓ c¶ GD THPT ngoμi c«ng lËp) tØnh Sãc Tr¨ng ®Õn n¨m 2010, víi träng t©m lμ dù b¸o kÕ ho¹ch ph¸t triÓn sè l−îng HS, sè l−îng GV, CBQL, m¹ng l−íi tr−êng líp thuéc bËc häc nμy vμ mét sè ®iÒu kiÖn kh¸c ®¶m b¶o thùc hiÖn kÕ ho¹ch nh− tμi chÝnh, CSVC - kü thuËt v.v.. Tõ ®ã ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn quy m« GD THPT tØnh Sãc Tr¨ng ®Õn n¨m 2010, trong ®ã lÊy THCS lμm c¬ së cña ®Çu vμo, vμ lÊy GD THCN, GD §H lμm dù b¸o cho ®Çu ra cña THPT. Khi nãi vÒ “quy m«”, t¸c gi¶ chØ ®i s©u vμo mÆt sè l−îng chø kh«ng bμn s©u vÒ chÊt l−îng.
 13. 4 7. C¬ së ph−¬ng ph¸p luËn vμ ph−¬ng ph¸p NGHI£N CøU 7.1. C¬ së ph−¬ng ph¸p luËn 7.1.1. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn quy m« GD THPT lμ mét bé phËn cña kÕ ho¹ch ph¸t triÓn GD-§T nãi chung vμ nã chÞu sù chi phèi cña sù ph¸t triÓn KT- XH. VÒ chÊt l−îng Sù ph¸t triÓn KT-XH Sù ph¸t triÓn GD -§T VÒ sè l−îng (quy m«) ë ®©y cã hai mèi quan hÖ: Mét lμ, mèi quan hÖ gi÷a sù ph¸t triÓn GD-§T vμ sù ph¸t triÓn KT-XH, vμ hai lμ, mèi quan hÖ gi÷a chÊt l−îng vμ sè l−îng cña sù ph¸t triÓn GD-§T. Sù ph¸t triÓn vÒ mÆt chÊt l−îng ®Õn mét møc nμo ®ã ®ßi hái ph¶i ph¸t triÓn vÒ mÆt sè l−îng (quy m«) vμ sù ph¸t triÓn vÒ mÆt sè l−îng (quy m«) ph¶i phï hîp víi ®ßi hái cña sù ph¸t triÓn chÊt l−îng, (®¸p øng vμ kh«ng l·ng phÝ). Cho nªn, viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn quy m« GD THPT tØnh Sãc Tr¨ng ®Õn n¨m 2010 lμ ph¶i c¨n cø vμo ChiÕn l−îc ph¸t triÓn GD&§T quèc gia ®Õn n¨m 2010 cña Bé GD&§T ®· c«ng bè vμ c¨n cø vμo KÕ ho¹ch ph¸t triÓn KT-XH ®Õn 2010 cña tØnh Sãc Tr¨ng vμ Quy ho¹ch ph¸t triÓn GD-§T tØnh Sãc Tr¨ng giai ®o¹n 2001-2010, trong ®ã ph¶i ph¸t huy cho ®−îc nh÷ng thμnh tùu ®· ®¹t ®−îc vμ kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ, yÕu kÐm trong sù ph¸t triÓn quy m« GD THPT tØnh Sãc Tr¨ng trong nh÷ng n¨m võa qua, so víi kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra, kÓ c¶ nh÷ng bÊt cËp nÕu cã trong kÕ ho¹ch ®ã. 7.1.2. Gi¸o dôc THPT tØnh Sãc Tr¨ng ph¶i ®−îc ph¸t triÓn phï hîp vμ ®ãn ®Çu víi xu thÕ ph¸t triÓn KT-XH cña ®Þa ph−¬ng, còng nh− víi xu thÕ ph¸t triÓn chung cña GD THPT, GD THCN vμ GD C§, §H trong vïng vμ trªn c¶
 14. 5 n−íc, kÓ c¶ xu thÕ ph¸t triÓn KT-XH vμ GD cña tØnh Sãc Tr¨ng trong ®iÒu kiÖn n−íc ta ®· gia nhËp WTO. 7.1.3. Sù ph¸t triÓn GD THPT ph¶i phôc vô thiÕt thùc yªu cÇu n©ng cao d©n trÝ, ®μo t¹o nh©n lùc, båi d−ìng nh©n tμi, gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn KT-XH cña tØnh Sãc Tr¨ng. 7.1.4. Sù ph¸t triÓn GD THPT ph¶i dùa trªn c¬ së kÕ ho¹ch hãa, c©n ®èi c¸c bËc häc, cÊp häc, c¸c chØ tiªu vμ c¸c ®iÒu kiÖn, ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, hμi hßa, ®ång bé gi÷a sè l−îng vμ chÊt l−îng (®Æc biÖt lμ ®Çu vμo THCS vμ ®Çu ra THCN , C§, §H ... ). 7.1.5. Khoa häc dù b¸o vμ nh÷ng dù b¸o míi mÎ vÒ xu thÕ ph¸t triÓn KT-XH vμ GD cña n−íc ta lμ mét c¬ së quan träng cña viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn GD. 7.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 7.2.1. Nhãm ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu lý luËn Bao gåm viÖc nghiªn cøu c¸c v¨n kiÖn cña §¶ng, Nhμ n−íc, cña Ngμnh vμ c¸c kiÕn thøc lý luËn vÒ x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn GD nãi chung vμ GD THPT nãi riªng. 7.2.2. Nhãm ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÔn §iÒu tra, kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc tiÔn vÒ ph¸t triÓn GDTH nãi chung vμ quy m« GD THPT nãi riªng cña tØnh Sãc Tr¨ng giai ®o¹n 2001-2005 vμ hiÖn nay so víi kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra cho sù ph¸t triÓn ®ã vμ ®¸nh gi¸ c¶ kÕ ho¹ch ®ã (cã phï hîp víi yªu cÇu vμ ®iÒu kiÖn kh¸ch quan... vμ do ®ã cã kh¶ thi hay kh«ng).
 15. 6 7.2.3. Nhãm ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu hç trî Trong qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c gi¶ ®· sö dông mét sè ph−¬ng ph¸p cña khoa häc dù b¸o nh−: ph−¬ng ph¸p hμm xu thÕ , ph−¬ng ph¸p s¬ ®å luång, ph−¬ng ph¸p hái ý kiÕn chuyªn gia ... ®Ó thùc hiÖn, trong ®ã ph−¬ng ph¸p s¬ ®å luång lμ c¬ b¶n. (Theo ®Ò c−¬ng h−íng dÉn x©y dùng kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005 vÒ ph¸t triÓn sù nghiÖp GD-§T cña Bé GD&§T; CÈm nang sö dông m« h×nh lËp kÕ ho¹ch GD cÊp tØnh vμ tμi liÖu h−íng dÉn lËp kÕ ho¹ch GD cho c¸c tØnh trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn KT-XH 5 n¨m giai ®o¹n 2006-2010 cña Bé GD&§T... vμ cã sö dông phÇn mÒm cña Bé GD&§T trong c«ng t¸c dù b¸o...). 8. CÊU TRóC LUËN V¡N Më ®Çu (Gåm nh÷ng vÊn ®Ò chung, nh−: Lý do chän ®Ò tμi, môc ®Ých nghiªn cøu, kh¸ch thÓ vμ ®èi t−îng nghiªn cøu, gi¶ thuyÕt nghiªn cøu, c¸c nhiÖm vô nghiªn cøu, c¬ së ph−¬ng ph¸p luËn vμ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu v.v..) Ch−¬ng 1: C¬ së lý luËn cña viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn quy m« GD THPT tØnh Sãc Tr¨ng tõ n¨m häc 2007-2008 ®Õn n¨m häc 2010-2011. Ch−¬ng 2: Vμi nÐt vÒ tØnh Sãc Tr¨ng vμ thùc tr¹ng ph¸t triÓn quy m« GD THPT tØnh nμy tõ n¨m häc 2001-2002 ®Õn nay (n¨m häc 2006-2007). Ch−¬ng 3: KÕ ho¹ch ph¸t triÓn quy m« GD THPT tØnh Sãc Tr¨ng tõ n¨m häc 2007-2008 ®Õn n¨m häc 2010-2011 trªn mét sè mÆt quan träng nhÊt vμ nh÷ng ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m tÝnh kh¶ thi cña kÕ ho¹ch. KÕt luËn vμ kiÕn nghÞ Tμi liÖu tham kh¶o Phô lôc
 16. 7 Ch−¬ng 1 C¬ së lý luËn cña viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn quy m« Gi¸o Dôc Trung Häc Phæ Th«ng tØnh Sãc Tr¨ng tõ n¨m häc 2007- 2008 ®Õn n¨m häc 2010-2011 1.1. Tãm l−îc vÒ lÞch sö nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan tíi ®Ò tμi 1.1.1. C¸c v¨n b¶n cña Nhμ n−íc - LuËt gi¸o dôc n¨m 2005, t¹i §iÒu 99 ®· nªu “X©y dùng vμ chØ ®¹o thùc hiÖn chiÕn l−îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn gi¸o dôc” lμ nhiÖm vô hμng ®Çu trong nh÷ng néi dung qu¶n lÝ nhμ n−íc vÒ gi¸o dôc; - QuyÕt ®Þnh sè 20/Q§-TTg, ngμy 20 th¸ng 01 n¨m 2006 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ “ VÒ viÖc ph¸t triÓn gi¸o dôc, ®μo t¹o vμ d¹y nghÒ vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long ®Õn n¨m 2010 ”; - ChØ thÞ sè 33/2004/CT-TTg, ngμy 23 th¸ng 9 n¨m 2004 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn KT-XH 5 n¨m 2006-2010 v.v.. 1.1.2. Nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ ChiÕn l−îc vμ KÕ ho¹ch ph¸t triÓn gi¸o dôc vμ ®μo t¹o - “ChiÕn l−îc ph¸t triÓn Gi¸o dôc trong thÕ kû XXI - Kinh nghiÖm cña c¸c quèc gia”, bao gåm nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu vμ c¸c b¸o c¸o khoa häc cña c¸c nhμ khoa häc vμ qu¶n lý trong vμ ngoμi n−íc, cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc chiÕn l−îc ph¸t triÓn Gi¸o dôc, ®−îc ViÖn Nghiªn cøu Ph¸t triÓn gi¸o dôc - Bé GD&§T tuyÓn chän, in thμnh s¸ch (Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hμ Néi, 2002); - “CÈm nang sö dông m« h×nh lËp kÕ ho¹ch GD&§TcÊp tØnh” trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn KT-XH 5 n¨m giai ®o¹n 2006-2010 cña Bé GD&§T, ®−îc x©y dùng bëi «ng Nyan Myint vμ «ng Barh, thμnh viªn cña nhãm hç trî quèc tÕ
 17. 8 do UNESCO, CIDA vμ Ng©n hμng thÕ giíi cö sang lμm viÖc d−íi sù chØ ®¹o cña Bé GD&§T; - Th¸ng 3 n¨m 1996, Bé GD&§T ®· x©y dùng “KÕ ho¹ch ph¸t triÓn Gi¸o dôc-§μo t¹o giai ®o¹n 1996-2000 vμ ®Þnh h−íng ®Õn n¨m 2020 phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc ”; - §Æc biÖt trong n¨m 2005, thùc hiÖn Dù ¸n thÝ ®iÓm “LËp kÕ ho¹ch gi¸o dôc cÊp tØnh ” do Bé GD&§T cïng 10 tØnh thÝ ®iÓm thùc hiÖn lËp kÕ ho¹ch gi¸o dôc cÊp tØnh ®−îc hç trî bëi UNESCO, CIDA, vμ Ng©n hμng thÕ giíi ... - Mét sè ý kiÕn cña c¸c vÞ l·nh ®¹o (ChÝnh phñ, Bé GD&§T, ...) nãi vÒ yªu cÇu ®èi víi ngμnh GD-§T, nh÷ng c¬ héi vμ th¸ch thøc ®èi víi sù ph¸t triÓn GD trong ®iÒu kiÖn míi khi ViÖt Nam ®· vμo WTO (®−îc nªu trong t¹p chÝ V¨n hãa vμ T− t−ëng TW, b¸o Gi¸o dôc thêi ®¹i, b¸o ®iÖn tö http://www. gdtd.com.vn). TÊt c¶ nh÷ng ý kiÕn, nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu trªn ®· gãp phÇn quan träng vÒ mÆt nhËn thøc vμ thùc tiÔn, gióp cho c¸c nhμ khoa häc, c¸c nhμ QLGD, c¸c ng−êi lμm c«ng t¸c kÕ ho¹ch cã ®−îc c¸i nh×n tæng thÓ vμ hÖ thèng h¬n vÒ x©y dùng mét kÕ ho¹ch ph¸t triÓn gi¸o dôc ë cÊp tØnh phï hîp vμ hiÖn ®¹i. 1.1.3. LÞch sö nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan - X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn GD-§T ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu. TØnh Sãc Tr¨ng thêi gian qua còng cã t¸c gi¶ nghiªn cøu, x©y dùng, nh−: Quy ho¹ch ph¸t triÓn GD-§T tØnh Sãc Tr¨ng giai ®o¹n 2001-2010; KÕ ho¹ch ph¸t triÓn GD-§T tØnh Sãc Tr¨ng giai ®o¹n 2006-2010; KÕ ho¹ch ph¸t triÓn ngμnh häc mÇm non tØnh Sãc Tr¨ng giai ®o¹n 2006-2010; KÕ ho¹ch t¨ng c−êng ®éi ngò qu¶n lý, GV tØnh Sãc Tr¨ng giai ®o¹n 2006-2010;...
 18. 9 Tuy nhiªn, vÒ møc ®é nghiªn cøu nh×n chung lμ cßn ®¬n gi¶n vμ ch−a cã c¬ së lý luËn khoa häc v÷ng ch¾c. - “ X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn quy m« GD THPT tØnh Sãc Tr¨ng ®Õn n¨m 2010” lμ néi dung ch−a ®−îc nghiªn cøu, ®Æc biÖt lμ nghiªn cøu mét c¸ch khoa häc. Cho nªn, nh÷ng “di s¶n” nªu trªn rÊt cã Ých cho viÖc gióp t«i tiÕp thu kiÕn thøc khoa häc vμ cßn lμ nhu cÇu cña c«ng t¸c QLGD nãi chung vμ nhÊt lμ gióp t«i chän mét ®Ò tμi nãi riªng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn quy m« GD THPT tØnh Sãc Tr¨ng ®Õn n¨m 2010. 1.2. Mét sè kh¸i niÖm ®−îc dïng trong luËn v¨n 1.2.1. KÕ ho¹ch Cho ®Õn nay kÕ ho¹ch ®· ®−îc nhiÒu n−íc kh¼ng ®Þnh lμ cã ý nghÜa quan träng vÒ c¶ lý luËn vμ thùc tiÔn, t¹o ra nh÷ng c¬ së khoa häc cho viÖc ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch vμ x©y dùng c¸c ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn KT-XH cô thÓ cña mçi quèc gia. ë n−íc ta, theo Tõ ®iÓn TiÕng ViÖt do ViÖn Ng«n ng÷ häc (Nxb Khoa häc x· héi - Trung t©m tõ ®iÓn häc, Hμ Néi, 1994, trang 467) th× “ KÕ ho¹ch lμ toμn bé nh÷ng ®iÒu v¹ch ra mét c¸ch cã hÖ thèng vÒ nh÷ng c«ng viÖc dù ®Þnh lμm trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, víi c¸ch thøc, tr×nh tù, thêi h¹n tiÕn hμnh” 1.2.2. Quan niÖm chung vÒ ph¸t triÓn Theo quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng, “ph¸t triÓn lμ mét ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh vËn ®éng tiÕn lªn tõ thÊp ®Õn cao, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, tõ kÐm hoμn thiÖn ®Õn hoμn thiÖn h¬n”. Trong quan ®iÓm biÖn chøng, “sù ph¸t triÓn lμ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh thay ®æi vÒ l−îng dÉn tíi sù thay ®æi vÒ chÊt ”, lμ qu¸ tr×nh tù th©n cña mäi sù vËt vμ hiÖn t−îng.
 19. 10 1.2.3. Gi¸o dôc vμ gi¸o dôc trung häc phæ th«ng 1.2.3.1. VÒ gi¸o dôc Gi¸o dôc lμ mét hiÖn t−îng XH ®Æc biÖt, nã ra ®êi, tån t¹i vμ cïng ph¸t triÓn víi loμi ng−êi (v× nã ®· n¶y sinh vμ ph¸t triÓn trong lao ®éng s¶n xuÊt vμ ®êi sèng cña con ng−êi). §èi víi mçi XH nhÊt ®Þnh, mçi hoμn c¶nh lÞch sö cô thÓ bao giê còng cã mét nÒn GD t−¬ng øng. Trong ®ã, môc ®Ých, nhiÖm vô, néi dung, ph−¬ng ph¸p vμ h×nh thøc tæ chøc GD ph¶n ¸nh quy ®Þnh cña hoμn c¶nh lÞch sö cña XH ®èi víi GD. Nh÷ng tinh hoa v¨n hãa cña loμi ng−êi, cña d©n téc ®Òu ®−îc GD chuyÓn t¶i. Tr×nh ®é XH cμng n©ng cao th× nhu cÇu cña XH vμ con ng−êi vÒ GD ch¼ng hÒ gi¶m sót mμ ngμy cμng gia t¨ng theo xu thÕ “GD lμ cho tÊt c¶ mäi ng−êi” trong mét “x· héi häc tËp”, nh− Lªnin ®· tõng kh¼ng ®Þnh “GD lμ ph¹m trï phæ biÕn vμ vÜnh h»ng”. GD ®ång nghÜa víi sù ph¸t triÓn, v× GD cã chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng kü thuËt cho nÒn kinh tÕ; ®ång thêi ®æi míi quan hÖ x· héi, gãp phÇn lμm gi¶m sù bÊt b×nh ®¼ng gi÷a c¸c tÇng líp d©n c−... GD võa lμ môc tiªu, võa lμ ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn KT-XH, vai trß ®éng lùc ®ã ®−îc thÓ hiÖn ë c¸c mÆt sau: • GD n©ng cao d©n trÝ, lμm nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn ®Êt n−íc hiÖn t¹i vμ l©u dμi; • GD cung cÊp nguån nh©n lùc cho sù ph¸t triÓn KT-XH; • GD lμ lμ mét nh©n tè nßng cèt trong sù ph¸t triÓn khoa häc- c«ng nghÖ. Kh«ng cã mét tiÕn bé nμo cña nÒn KT vμ ®êi sèng XH l¹i kh«ng cã yÕu tè cÊu thμnh cña gi¸o dôc. §¶ng ta ®· chØ râ: “Kh«ng cã mét tiÕn bé vμ thμnh ®¹t nμo cã thÓ t¸ch khái sù tiÕn bé vμ thμnh ®¹t trong lÜnh vùc gi¸o dôc cña quèc gia ®ã, nh÷ng quèc gia nμo coi nhÑ gi¸o dôc hoÆc kh«ng ®ñ tri thøc vμ kh¶ n¨ng cÇn thiÕt lμm gi¸o dôc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× sè phËn cña quèc gia ®ã xem nh− ®· an bμi vμ ®iÒu ®ã cßn tåi tÖ h¬n c¶ sù ph¸ s¶n”. (Tμi liÖu
 20. 11 nghiªn cøu NghÞ quyÕt TW II, khãa VIII dμnh cho b¸o c¸o viªn cña Ban T− t−ëng v¨n hãa TW, trang 13). 1.2.3.2. VÒ gi¸o dôc trung häc phæ th«ng ë ViÖt Nam ta, GD THPT thuéc bËc häc GD trung häc, lμ cÊp häc cuèi cña gi¸o dôc phæ th«ng (cßn gäi lμ cÊp III) trong hÖ thèng GD quèc d©n; ®−îc thùc hiÖn trong ba n¨m häc, tõ líp 10 ®Õn líp 12. HS vμo häc líp 10 cã tuæi lμ 15 tuæi; lμ cÊp häc chuÈn bÞ cho HS tiÕp tôc häc lªn hoÆc ®i vμo cuéc sèng lao ®éng, tham gia x©y dùng vμ b¶o vÖ Tæ quèc, t¹o dùng mÆt b»ng d©n trÝ, ®μo t¹o lao ®éng kü thuËt vμ båi d−ìng nh©n tμi, ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu ph¸t triÓn KT- XH cho tõng ®Þa ph−¬ng nãi riªng vμ cho ®Êt n−íc nãi chung. - Môc tiªu cña GD THPT lμ: “Gióp häc sinh cñng cè vμ ph¸t triÓn nh÷ng kÕt qu¶ cña gi¸o dôc THCS, hoμn thiÖn häc vÊn phæ th«ng vμ cã nh÷ng hiÓu biÕt th«ng th−êng vÒ kü thuËt vμ h−íng nghiÖp, cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy n¨ng lùc c¸ nh©n ®Ó lùa chän h−íng ph¸t triÓn, tiÕp tôc häc §H, C§, trung cÊp, häc nghÒ hoÆc ®i vμo cuéc sèng lao ®éng ” 17, tr 20 . - “Häc sinh häc hÕt ch−¬ng tr×nh THPT cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé tr−ëng Bé GD&§T th× ®−îc dù thi vμ nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®−îc Gi¸m ®èc Së GD&§T tØnh, thμnh phè trùc thuéc trung −¬ng ( gäi chung lμ cÊp tØnh) cÊp b»ng tèt nghiÖp THPT” 17, tr 22 . Tãm l¹i, GD THPT ®èi víi viÖc ph¸t triÓn KT-XH trªn ®Þa bμn mét tØnh nhÊt lμ mét tØnh thiÕu nguån nh©n lùc nh− Sãc Tr¨ng th× vÞ trÝ, vai trß cña nã l¹i cμng quan träng h¬n, v× nã lμ nÒn t¶ng, ®Æt c¬ së v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn con ng−êi toμn diÖn; ®ång thêi chuÈn bÞ lùc l−îng lao ®éng vμ lμ nguån tuyÓn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2