Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn thạc sĩ giáo dục học: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

321
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn thạc sĩ giáo dục học: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay bao gồm 3 chương: chương 1 cơ sở lý luận về công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông, chương 2 thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, biện pháp quản lý công tác quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ giáo dục học: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình này ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG TRƯƠNG VĂN NHƠN Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. Huỳnh Th Thu H ng Ph n bi n 1: PGS.TS.Phùng Đình M n BI N PHÁP QU N LÝ B I DƯ NG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN THPT CÁC HUY N MI N NÚI T NH QU NG NGÃI TRONG GIAI ĐO N HI N NAY Ph n bi n 2: TS. Tr n Xuân Bách Chuyên ngành: Qu n lý giáo d c Mã s : 60.14.05 Lu n văn ñư c b o v t i h i ñ ng ch m lu n văn Th c sĩ Giáo TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ GIÁO D C H C d c h c h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 10 tháng 6 năm 2012 Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin Tư li u Đ i h c Đà N ng Đà N ng - Năm 2012 - Thư vi n Trư ng Đ i h c Sư ph m, Đ i h c Đà N ng.
 2. 3 4 M Đ U 2. M c tiêu nghiên c u 1. Lý do ch n ñ tài Đ xu t các bi n pháp QL c a Hi u trư ng ñ t ch c BDCM cho th k XXI, th k bùng n thông tin, khoa h c k thu t, công GV THPT các huy n mi n núi t nh Qu ng Ngãi trong giai ño n hi n ngh phát tri n như vũ bão v n ñ nhân l c và nhân tài là v n ñ nay. s ng còn c a m i qu c gia. 3. Nhi m v nghiên c u Trong các Ngh quy t H i ngh Ban Ch p hành Trung ương Đ ng - Xác l p h th ng khái ni m và v bi n pháp QL BDCM c a Hi u l n th tư khóa VII, l n th hai khóa VIII ñã kh ng ñ nh vi c ñ i m i trư ng ñ i v i GV THPT. n i dung, phương pháp giáo d c-ñào t o (GD-ĐT), nâng cao ch t - Kh o sát th c tr ng vi c QL công tác BDCM c a Hi u trư ng ñ i v i lư ng ñ i ngũ giáo viên (GV), cán b qu n lý (CBQL) và tăng GV THPT các huy n mi n núi t nh Qu ng Ngãi. cư ng cơ s v t ch t (CSVC) các trư ng h c là nhi m v tr ng tâm - Đ xu t các bi n pháp QL c a Hi u trư ng trong công tác BDCM c a (GD-ĐT). Trong quá trình th c hi n ñ i m i chương trình GD nh m nâng cao trình ñ CM c a GV THPT các huy n mi n núi t nh ph thông, “Nhà giáo gi vai trò quy t ñ nh trong vi c ñ m b o ch t Qu ng Ngãi. Kh o sát tính kh thi c a các bi n pháp QL ñã ñ xu t. lư ng GD”. Ch th 40-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 c a Ban bí 4. Khách th và ñ i tư ng nghiên c u thư v vi c xây d ng, nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ nhà giáo (ĐNNG) 4.1. Khách th nghiên c u: Công tác BDCM ĐNGV nhà trư ng và cán b (CB) QLGD cũng ñã nêu “ M c tiêu là xây d ng ĐNNG và trong giai ño n hi n nay. CBQLGD ñư c chu n hóa, ñ m b o ch t lư ng, ñ s lư ng, ñ ng 4.2. Đ i tư ng nghiên c u: Ho t ñ ng QL công tác BDCM cho GV b v cơ c u ...”, trong ñó ch t lư ng ĐNNG ñư c xem là quan tr ng THPT các huy n mi n núi t nh Qu ng Ngãi trong giai ño n hi n nay. nh t . 5. Gi thuy t khoa h c: Trong th c t hi n nay tình hình ĐNGV THPT các huy n mi n N u các bi n pháp QL c a Hi u trư ng THPT trong công tác núi t nh Qu ng Ngãi có nhi u bi n ñ ng. Chính vì v y vi c qu n lý BDCM cho GV THPT ñư c xác l p phù h p v i các cơ s lí lu n QL (QL) b i dư ng chuyên môn (BDCM) cho GV THPT các huy n nhà trư ng nói chung và lí lu n QLCM nói riêng, phù h p v i các cơ mi n núi là c n thi t. s th c ti n và ñi u ki n th c t c a GD THPT các huy n mi n núi Vì nh ng lý do trên, chúng tôi ch n nghiên c u ñ tài “Bi n pháp t nh Qu ng Ngãi s giúp nhóm ñ i tư ng QL này nhanh chóng qu n lý b i dư ng chuyên môn cho giáo viên THPT các huy n trư ng thành v năng l c CM, t tin ngh nghi p, góp ph n gi n mi n núi t nh Qu ng Ngãi trong giai ño n hi n nay”, v i mong ñ nh ch t lư ng d y h c c a các trư ng THPT các huy n mi n núi mu n ñóng góp m t ph n nh bé công s c c a mình vào vi c nâng cao t nh Qu ng Ngãi trong giai ño n hi n nay và s phát tri n trong ch t lư ng CM c a các trư ng THPT các huy n mi n núi t nh Qu ng tương lai. Ngãi. 6. Gi i h n ph m vi nghiên c u
 3. 5 6 6.1. Đ tài t p trung nghiên c u: Bi n pháp QL c a Hi u trư ng 7.2.4. Phương pháp ph ng v n: Ph ng v n Hi u trư ng, TTCM, GV v trong công tác BDCM ñ i v i GV THPT huy n mi n núi t nh Qu ng nhu c u, th c tr ng QL công tác BDCM làm căn c ñ xu t các bi n Ngãi trong giai ño n hi n nay. pháp QL. 6.2. Gi i h n ñ a bàn nghiên c u: Đ tài ñư c tri n khai nghiên c u 7.2.5. Phương pháp chuyên gia: Thông qua các Hi u trư ng, các 3 trư ng THPT: TTCM và m t s GV lâu năm ñ xác ñ nh các gi i pháp t i ưu cho - Trư ng THPT Minh Long huy n Minh Long. các bi n pháp QL công tác BDCM. - Trư ng THPT Ba Tơ huy n Ba Tơ. 7.3. Phương pháp thông kê toán h c: S d ng các công th c toán - Trư ng THPT Quang Trung huy n Sơn Hà. ñ x lý k t qu kh o sát, ñ nh lư ng k t qu nghiên c u và các nh n 6.3. Gi i h n v ñ i tư ng kh o sát: xét, ñánh giá khoa h c. - Giáo viên c a 3 trư ng. 8. C u trúc lu n văn: Ngoài ph n m ñ u, k t lu n và khuy n ngh , - Các Hi u trư ng, Phó Hi u trư ng và t trư ng chuyên môn tài li u tham kh o và ph l c, n i dung lu n văn ñư c trình bày (TTCM) c a 3 trư ng THPT. trong 3 chương : 7. Phương pháp nghiên c u Chương 1. Cơ s lí lu n và cơ s pháp lí công tác BDCM ñ i v i 7.1. Nhóm phương pháp nghiên c u lý thuy t: Thu th p, phân tích, GV THPT. t ng h p các tài li u lí lu n qu n lý giáo d c, các văn ki n Đ ng các Chương 2. Th c tr ng QL công tác BDCM cho GV THPT các c p, các văn b n pháp quy v GD và các tài li u khác có liên quan huy n mi n núi t nh Qu ng Ngãi trong giai ño n hi n nay. ñ n ñ tài nghiên c u. Chương 3. Bi n pháp QL công tác BDCM cho GV THPT các 7.2. Nhóm phương pháp nghiên c u th c ti n: huy n mi n núi t nh Qu ng Ngãi trong giai ño n hi n nay. 7.2.1. Phương pháp ñi u tra b ng phi u h i: S d ng phi u trưng c u ý ki n ñ i v i GV, CBQL... nh m thu th p thông tin c n thi t v Chương 1: CƠ S LÍ LU N VÀ CƠ S PHÁP LÝ V QU N v n ñ ñư c nghiên c u. LÍ CÔNG TÁC B I DƯ NG CHUYÊN MÔN Đ I V I 7.2.2. Phương pháp quan sát: S d ng các quan sát ñ thu th p thông GIÁO VIÊN THPT CÁC HUY N MI N NÚI T NH tin v bi n pháp QL công tác BDCM ñ i v i GV THPT. QU NG NGÃI 7.2.3. Phương pháp nghiên c u s n ph m: Đ c, nghiên c u h sơ 1.1. Sơ lư c l ch s nghiên c u v n ñ CM (giáo án, k ho ch gi ng d y b môn,…) c a GV ñ n m b t các Có nhi u công trình nghiên c u v v n ñ BDGV. Có th k ñ n v n ñ c a năng l c CM, phát hi n th c tr ng QL công tác BDCM các công trình c a: Nghiêm Đình Vỳ, Nguy n Kh c Hưng, Chu c a Hi u trư ng các trư ng THPT trong ñ a bàn nghiên c u. M nh Nguyên, Đ Th Hoà, Đ ng Qu c B o, Tr n Quang Quý, H Phương Lan...
 4. 7 8 Đã có m t s lu n văn th c sĩ nghiên c u v v n ñ BDGV. Đã có 1.2.3. Qu n lí nhà trư ng và vai trò c a Hi u trư ng m t s văn b n c a Đ ng và Nhà nư c v công tác QL BDGV như: 1.2.3.1. Qu n lí nhà trư ng chi n lư c phát tri n GD 2001-2010, ch th s 18/2001/CT-TTg c a QL nhà trư ng th c ch t là nh ng tác ñ ng có ñ nh hư ng, có k Th tư ng Chính ph , có r t nhi u bài báo, t p chí v bi n pháp QL ho ch c a ch th QL lên t t c các ngu n l c và các ñi u ki n... BDGV. Tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên c u nào ñ c p ñ n b ng nhi u hình th c, nh m ñ y m nh ho t ñ ng GD-d y h c c a bi n pháp QL BDCM cho GV THPT các huy n mi n núi t nh Qu ng nhà trư ng ti n t i các m c tiêu GD. Ngãi. 1.2.3.2. Vai trò c a Hi u trư ng nhà trư ng THPT 1.2. Qu n lý giáo d c và qu n lý nhà trư ng Hi u trư ng là th trư ng cơ quan, là ngư i ch u trách nhi m qu n 1.2.1. Qu n lí giáo d c và các ch c năng qu n lý. lí, t ch c, ñi u hành các ho t ñ ng GD c a nhà trư ng. 1.2.1.1. Qu n lí giáo d c. 1.3. V n ñ ñào t o, b i dư ng trong QL phát tri n ĐNGV QLGD là h th ng nh ng tác ñ ng có m c ñích, có k ho ch h p quy lu t c a ch th qu n lí nh m làm cho h v n hành theo ñư ng 1.3.1. Khái ni m phát tri n ĐNGV l i và nguyên lí GD c a Đ ng, Nhà nư c, th c hi n ñư c các tính 1.3.1.1. Đ i ngũ và phát tri n ñ i ngũ ch t c a trư ng h c XHCN c a Vi t Nam mà tiêu ñi m là quá trình - Đ i ngũ thư ng ñư c dùng ñ ch m t t p h p ñông ngư i cùng d y h c-GD cho m i ngư i, ñưa h th ng GD t i m c tiêu d ki n, ch c năng ho c ngh nghi p thành m t l c lư ng. ti n ñ n tr ng thái m i v ch t. - Phát tri n ĐN chính là s d ng các bi n pháp QL tác ñ ng v m t 1.2.1.2. Các ch c năng qu n lý trong qu n lý giáo d c nhân s c a m t t ch c, nh m xây d ng m t ĐN ngư i lao ñ ng, Có 4 ch c năng cơ b n cơ b n c a ho t ñ ng QL: K ho ch hóa, t ñáp ng yêu c u phát tri n c a t ch c ñó. ch c, ch ñ o, ki m tra. 1.3.1.2. Phát tri n ñ i ngũ giáo viên 1.2.2. Khái ni m “bi n pháp” trong qu n lý giáo d c Phát tri n ĐNGV là quá trình chu n b l c lư ng ñ ñáp ng yêu 1.2.2.1. Khái ni m bi n pháp qu n lý c u c a s phát tri n c a nhà trư ng. Bi n pháp QL là cách làm, cách gi i quy t h p lý... trong t ng 1.3.2. Đào t o,BDĐNGV nhìn t góc ñ lý thuy t phát tri n ngu n hoàn c nh, ñi u ki n, tình hu ng c th , do ch th QL l a ch n và ra nhân l c quy t ñ nh nh m th c thi các công vi c c n thi t, giúp h th ng/ ñơn 1.3.2.1. Phát tri n ngu n nhân l c và ñào t o ngu n nhân l c v ñ t ñư c m c tiêu QL. - Phát tri n ngu n nhân l c: Là quá trình bi n ñ i ngu n nhân l c 1.2.2.2. Các bi n pháp qu n lí trong giáo d c. d a trên s phát tri n ti m năng c a con ngư i c v năng l c v t Có 3 lo i phương pháp (PP) cơ b n trong QL: Các PP hành chính - ch t và năng l c tinh th n. t ch c; PP xã h i-tâm lý và các PP kinh t .
 5. 9 10 - Đào t o ngu n nhân l c: Đào t o ngu n nhân l c là m t y u t 1.4. Hi u trư ng THPT v i nhi m v QL công tác BDCM ñ i v i cơ b n, m t khâu quan tr ng c a phát tri n ngu n nhân l c. GV THPT. 1.3.2.2. N i dung cơ b n c a phát tri n ngu n nhân l c và ñ nh 1.4.1. M c tiêu và các c p ñ QL công tác BDCM trong trư ng hư ng v n d ng trong QL phát tri n ĐNGV THPT N i dung cơ b n c a vi c phát tri n ngu n nhân l c ch y u t p 1.4.1.1. M t s căn c pháp lý trung vào vi c xây d ng, th c thi chính sách ch ñ ng thông thoáng - Văn ki n Đ i h i Đ i bi u toàn qu c l n th X c a Đ ng. cho s v n hành c a cơ ch QL và phát tri n ngu n nhân l c c p - Đ án "Xây d ng, nâng cao ch t lư ng ĐNNG và CBQLGD giai vi mô. ño n 2005 - 2010" c a Th tư ng chính ph . 1.3.3. Qu n lý ñào t o, b i dư ng ñ i ngũ giáo viên 1.4.1.2. M t s m c tiêu ch y u v phát tri n ĐNGV 1.3.3.1. Đào t o, b i dư ng ñ i ngũ giáo viên Đ y m nh công tác tuyên truy n, nâng cao nh n th c c a toàn xã Đào t o ĐNGV là ho t ñ ng h c t p trong các cơ s ñào t o chính h i v vai trò, trách nhi m c a nhà giáo v nhi m v xây d ng, phát quy, nh m trang b m t trình ñ chu n v CM, NVSP cho ĐN viên tri n ĐNNG có ch t lư ng cao, gi i v chuyên môn, nghi p v , ch c ho t ñ ng chuyên nghi p trong lĩnh v c GD. trong sáng v ñ o ñ c, t n t y v i ngh . B i dư ng ĐNGV là vi c hư ng ĐNGV vào vi c duy trì, hoàn 1.4.2. Đ c ñi m c a GV THPT và yêu c u ñ t ra cho GV các thi n k t qu th c hi n công vi c CM hi n có, ñang di n ra, hình huy n mi n núi t nh Qu ng Ngãi. thành m t trình ñ tri th c, k năng cao hơn. 1.4.2.1. Đ c ñi m c a GV THPT các huy n mi n núi t nh Qu ng Ngãi. 1.3.3.2. B i dư ng chuyên môn và QL b i dư ng chuyên môn Đa s GV ñư c ñi u ñ ng t các huy n ñ ng b ng, thành ph lên BDCM là vi c hư ng ĐNGV hoàn thi n k t qu ñào t o cơ b n, công tác; sau m t th i gian công tác, s GV này có nhu c u thuyên nâng cao trình ñ CM nh m th c hi n t t công vi c CM hi n có, chuy n l n; m t s ít GV là ngư i ñ a phương ñư c ñi h c chính qui ñang di n ra, giúp h hình thành m t trình ñ tri th c, k năng cao ho c c tuy n. Chính vì th vi c QL BDCM cho GV mi n núi g p hơn, ñáp ng t t hơn công vi c ñư c giao. nhi u khó khăn. QLcông tác BDCM trong m t nhà trư ng là s tác ñ ng có ch 1.4.2.2. Yêu c u ñ i v i giáo viên THPT ñích c a ngư i lãnh ñ o ñ n ĐNGV thu c quy n, thông qua các bi n ĐNGV ph i ñáp ng yêu c u theo “Quy ñ nh chu n ngh nghi p pháp, nh m giúp h hoàn thi n k t qu ñào t o cơ b n, nâng cao GVTHCS; GVTHPT” theo thông tư s 30/2009/TT-BGDĐT, c a B trình ñ CM. trư ng B GD&ĐT. 1.3.3.3. Các ñi u ki n ñ m b o ñào t o, b i dư ng ĐNGV 1.4.3. N i dung, quy trình QL công tác BDCM ñ i v i GV THPT C n b o ñ m các ñi u ki n sau ñ ñào t o, b i dư ng ĐNGV: ñi u 1.4.3.1. N i dung QL công tác BDCM ki n v con ngư i, tài chính, CSVC.
 6. 11 12 Bao g m: BD ý th c ngh nghi p, t p hu n CM và giao nhi m v Chương 2: TH C TR NG QU N LÝ CÔNG TÁC theo phân c p QL; t ch c BD vi c l p k ho ch cá nhân c a GV và B I DƯ NG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN THPT QL k ho ch BDGV c a các t CM; ch ñ o T CM trong công tác CÁC HUY N MI N NÚI T NH QU NG NGÃI TRONG BDGV v chương trình d y h c và ñ i m i PPDH, BDGV chu n b GIAI ĐO N HI N NAY. bài, lên l p, th c hi n n n p CM, th c hi n ki m tra ñánh giá k t 2.1. Vài nét v ñ a bàn nghiên c u qu h c t p c a HS; QL công tác t BDCM c a GV; qu n lí h sơ 2.1.1. Khái quát tình hình phát tri n KT-XH t nh Qu ng Ngãi CM c a GV. 2.1.1.1. Khái quát ñ c ñi m t nhiên, s phát tri n KT-XH 1.4.3.2. Quy trình QL công tác BDCM cho GV THPT Qu ng Ngãi là t nh vùng duyên h i Nam Trung b , có di n tích t - Quy trình QL công tác BDCM. nhiên là 5.135,200 km2, có 1 thành ph , 13 huy n; dân s t nhiên G m các khâu: Kh o sát nhu c u và l p k ho ch; t ch c; ch ñ o; năm 2010 là 1.285.728 ngư i; có 17 dân t c cùng chung s ng, trong ki m tra; ñ m b o thông tin qu n lý. ñó ngư i Kinh chi m 88,8%; H're: 8,58%; Cor: 1,8%; Xơ ñăng: - Chu n b các ñi u ki n ñ m b o công tác BDCM 0,7%; các dân t c thi u s còn l i chi m 0,12%. T 2005-2010, n n Công tác BDCM c n ñ m b o ñi u ki n v các ngu n l c: con kinh t c a t nh ti p t c phát tri n theo hư ng CNH-HĐH, bư c ngư i; tài chính; v t ch t; thông tin. ñ u ñ t ñư c m t s thành t u quan tr ng, văn hóa-xã h i ti p t c Ti u k t chương 1 phát tri n, qu c phòng-an ninh ñư c tăng cư ng, chính tr - xã h i n Trong chương 1 chúng tôi ñã làm rõ n i hàm m t s khái ni m cơ b n ñ nh. và lý lu n liên quan ñ n ñ tài: QLGD và QL nhà trư ng; các PP và bi n Tuy nhiên, n n kinh t phát tri n chưa tương x ng v i ti m năng; pháp QL; phát tri n ĐN và QL phát tri n ĐN. Ti p ñ n chúng tôi t p trình ñ phát tri n còn ch m, giá tr s n xu t th p, ch t lư ng chưa trung làm rõ cơ s lý lu n, cơ s pháp lý m t s v n ñ v QL phát tri n cao, thi u b n v ng. ĐNGV: Đào t o, b i dư ng ĐNGV nhìn t góc ñ lý thuy t phát tri n 2.1.1.2. Khái quát tình hình phát tri n GD t nh Qu ng Ngãi ngu n nhân l c; QL ñào t o, BDĐNGV..., làm rõ ñư c vai trò, nhi m v Đ i ngũ CBGV ñ v s lư ng, t l ñ t chu n và trên chu n ngày c a Hi u trư ng v i tư cách là ch th QL phát tri n ĐNGV. càng tăng. Hi n nay ngành GD&ĐT toàn t nh có 15.584 cán b , GV, Trong cơ s lý lu n c a QL công tác BDCM ñ i v i GV THPT trong ñó: GV THPT: 1963, có 99% GV ñ t chu n. cũng ñã làm rõ ñ c ñi m, các yêu c u ñ i v i GV căn c vào chu n - V i trên 540 trư ng h c t m m non ñ n ĐH, tính ñ n cu i năm ngh nghi p ñ i v i GVTHCS và THPT do B GD&ĐT ban hành; t h c 2009-2010, toàn t nh có 8.491 phòng h c, 177 trư ng ñ t chu n ñó, xác ñ nh m c tiêu và các c p ñ QL công tác BDCM trong qu c gia, trong ñó: THPT 13 trư ng (t l 34,21%). trư ng THPT và ñ ng th i làm rõ n i dung, quy trình QL công tác BDCM ñ i v i GV THPT.
 7. 13 14 - Di n tích ñ t, phương ti n, thi t b d y h c ñư c tăng cư ng Các huy n mi n núi t nh Qu ng Ngãi ñ u có các trư ng M m non, h ng năm, hư ng ñ n vi c xây d ng trư ng chu n qu c gia. M u giáo, Ti u h c, THCS, THPT, ñ u có lo i hình trư ng N i trú 2.1.2.Tình hình phát tri n GD, ñào t o t i 6 huy n mi n núi dân t c, Bán trú dân t c, Trung tâm GD thư ng xuyên, Trung tâm H th ng trư ng, l p h c ñ u kh p; CSVC ñư c tăng cư ng, hư ng nghi p d y ngh . ĐNNG, CBQLGD ngày càng ñ ng b , chu n hóa v ñào t o. 2.1.3.2. M t s k t qu giáo d c THPT T t c các xã ñ u có trư ng, l p m m non, trư ng ti u h c, nh ng Ch t lư ng GD c a 3 trư ng c a ñ a bàn nghiên c u ñã có nh ng nơi chưa ñ ñi u ki n thành l p trư ng THCS thì t ch c l p THCS bư c phát tri n ñáng k tuy nhiên t l thi ñ vào ĐH, CĐ chưa cao. trong trư ng ti u h c. Hi n nay, t t c các huy n mi n núi ñ u có Đi u ñó ph n ánh các nhà trư ng ch t lư ng ĐNGV chưa th c s trư ng THCS dân t c n i trú. Các huy n ñ u có trư ng THPT. m nh, s ñ u tư phát tri n ĐNGV chưa nhi u, công tác QLCM còn 2.1.2.1.Quy mô và lo i hình GD THPT các huy n mi n núi t nh y u. Qu ng Ngãi. 2.1.3.3. V phát tri n ñ i ngũ các huy n mi n núi, h th ng trư ng h c không ng ng ñư c Trong ph m vi ñ tài, tác gi ñã t p trung nghiên c u, ñánh giá hoàn thi n, ch t lư ng h c t p c a HS ngày càng ñư c nâng cao. Qua th c tr ng QL công tác BDCM cho GV c a 3 trư ng THPT: Minh 5 năm, ñã có 816 HS trúng tuy n vào các trư ng ĐH,CĐ; có 354 HS Long, Quang Trung, Ba Tơ. ñư c c tuy n, trong ñó có 269 em h c t i các trư ng ĐH, 85 em h c • Đ i ngũ CBQL 3 trư ng THPT g m 08 ngư i, trong ñó có 01 n t i các trư ng CĐ, trung c p. (12,5%); 100% có trình ñ ñ t và trên chu n. • Đ i ngũ giáo viên: H u h t GV ñ u có trình ñ ĐH và trên ĐH; 2.1.2.2. Tình hình ñ i ngũ giáo viên nhi u GV ñư c x p lo i Khá và Trung bình, m t s GV chuyên môn Đa s GV ñ ng b ng ñư c phân công ñ n d y các trư ng THPT còn y u. mi n núi. Sau 5 năm (ñ i v i nam) và 3 năm (ñ i v i n ) các GV này 2.2. Th c tr ng QL công tác BDCM cho ĐNGV THPT các huy n có nguy n v ng thuyên chuy n công tác. mi n núi t nh Qu ng Ngãi. S GV ngư i dân t c thi u s công tác ñây h u h t thu c di n c 2.2.1. Khái quát th c tr ng các ho t ñ ng BDCM tuy n nên năng l c gi ng d y còn nhi u h n ch . Trong nh ng năm qua, ho t ñ ng BDCM cho GV luôn ñư c coi S GV tr nhi t tình, ki n th c v ng vàng nhưng thi u kinh tr ng. Hi u trư ng ñã xây d ng k ho ch BDCM cho GV v i nghi m trong PP gi ng d y. chương trình và n i dung c th . Tuy nhiên, qua các báo cáo t ng k t 2.1.3. V giáo d c THPT và ĐNGV THPT c a các huy n mi n núi hàng năm ñã ch ra: trong quá trình BDCM v n còn nhi u h n ch trên ñ a bàn nghiên c u. c n ph i kh c ph c. 2.1.3.1. Quy mô và lo i hình giáo d c THPT 2.2.2. Kh o sát th c tr ng QL trong công tác BDCM
 8. 15 16 2.2.2.1. V vi c xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n ĐN và k - Công tác ch ñ o th c hi n BD và t BDCM c a GV trong t và ho ch QL công tác BDCM cho ĐNGV ki m tra công tác t BD c a GV, không ñư c th c hi n thư ng - Có trên 73% CBQL, GV cho r ng: Hi u trư ng ñã xây d ng quy xuyên (có 56,5% CBQL, 62,6% GV ñ ng ý). ho ch, k ho ch phát tri n ñ i ngũ và k ho ch QL công tác BDCM - Vi c giúp ñ GV, h tr CM cho GV y u ñư c th c hi n chưa cho ĐNGV. thư ng xuyên (52,1% CBQL, 53,3% GV ñ ng ý) . - Tuy nhiên trong th c t , vi c xây d ng k ho ch BDCM cho GV 2.2.2.4. Vai trò c a GV trong công tác BDCM c a Hi u trư ng còn d a vào k ho ch c p trên. • Vi c xây d ng k ho ch t BD c a GV: Có 56,5% CBQL 2.2.2.2. V t ch c th c hi n k ho ch BDCM cho GV c a Hi u (TTCM), 57,9% GV cho bi t, k ho ch t BD ñã ñư c ña s GV xây trư ng các trư ng THPT d ng theo ch ñ o c a TTCM và BGH. - Có 56,5% CBQL, 72,9 GV th ng nh t ý ki n: nhà trư ng t ch c • Vi c th c hi n k ho ch t BD c a GV: Ch có kho ng 2/ 3 BD cho GV v i m c ñ thư ng xuyên. (62,6%) GV ti n hành BDCM theo k ho ch ñã xây d ng m t cách - Các n i dung BD: c p nh t ki n th c CM và các chuyên ñ . Có thư ng xuyên. Nhưng có ñ n 31,9% ý ki n c a CBQL, 32,7% GV 19,6% GV cho r ng nhà trư ng chưa t ch c thư ng xuyên. cho bi t vi c ti n hành chưa ñư c th c hi n t t. - Có 18,7% GV cho bi t Hi u trư ng chưa có hình th c BDCM • Vi c trao ñ i nh ng v n ñ khó trong CM v i các ñ ng nghi p cho GV phù h p v i ñi u ki n nhà trư ng. trong t , nhóm CM ñã ñư c th c hi n nhưng chưa thư ng xuyên. Có 2.2.2.3. Đánh giá th c tr ng vai trò QL c a t CM và các b ph n 4,3% CBQL, 6,5% GV cho bi t vi c trao CM này ñư c th c hi n. ch c năng. Vi c d gi ñ i v i các GV c t cán, d gi h i gi ng ñ h c h i v • V vi c xây d ng k ho ch BDCM cho ĐNGV c a TTCM PP gi ng d y không ñư c th c hi n thư ng xuyên (có 60,9% CBQL, Công tác xây d ng k ho ch BDCM cho ĐNGV ñã ñư c các 65,4GV xác nh n). TTCM xây d ng thư ng xuyên theo ch ñ o c a Hi u trư ng (có hơn • Vi c GV xung phong nh n m t s công vi c c a t CM, c a nhà 88% ý ki n xác nh n). K ho ch BDCM cho ĐNGV c a t CM ch trư ng, báo cáo trình bày các tri th c m i, quan ñi m m i ñã h c y u tuân th k ho ch c a Hi u trư ng, thi u sáng t o, ch ñ ng (hơn ñư c cho ñ ng nghi p là có và c n ñư c phát huy. Nhưng không 10% GV không ñánh giá cao ý này). ñư c th c hi n thư ng xuyên (có 65,2% CBQL, 74,8% GV xác • V t ch c th c hi n k ho ch BDCM cho ĐNGV c a t CM nh n). - Có 65,2% CBQL, 74,8% GV th ng nh t ý ki n: TTCM ñã t 2.3. Th c tr ng bi n pháp QL công tác BDCM c a Hi u trư ng ch c nhi u hình th c BDCM cho GV. THPT các huy n mi n núi t nh Qu ng Ngãi 2.3.1. Th c tr ng bi n pháp QL công tác BDCM ñ i v i GV THPT các huy n mi n núi t nh Qu ng Ngãi.
 9. 17 18 2.3.1.1. V BD ý th c ngh nghi p, t p hu n CM và giao nhi m v Đa s ý ki n (69,6% CBQL, 65,4% GV) cho r ng công tác BDGV cho: TTCM, GV hư ng d n. th c hi n d y h c trên l p và th c hi n n n n p chuyên môn ñư c Có 86,9% ý ki n CBQL cho r ng: công tác BD ý th c ngh th c hi n thư ng xuyên. nghi p, t p hu n CM và giao nhi m v cho TTCM, GV hư ng d n là Tuy nhiên có t l cao (30- 35%) ý kiên ñánh giá th p hơn, m c công vi c ñư c nhà trư ng quan tâm hàng ñ u. ñ “không thư ng xuyên”. Vi c BD ý th c ngh nghi p, tư tư ng chính tr ñ o ñ c cho GV 2.3.1.6. V ch ñ o ho t ñ ng c a t CM trong vi c hư ng d n GV chưa thư ng xuyên (13,1% CBQL; 17,8% GV xác nh n). th c hi n ki m tra ñánh giá k t qu h c t p ñúng quy ñ nh. 2.3.1.2. V t ch c BD vi c l p k ho ch cá nhân c a GV và QL k Có 60,9% CBQL xác ñ nh bi n pháp này ñư c th c hi n thư ng ho ch BDGV c a các t CM. xuyên. Ý ki n này cũng tương ñ i trùng v i ý ki n c a 64,5% GV. Có 82,6% CBQL cho r ng vi c t ch c BD vi c l p k ho ch cá 2.3.1.7. V QL công tác t BDCM c a GV nhân GV và QL k ho ch BDGV c a các t CM ñã ñư c th c hi n Có hơn n a (56,5%) CBQL cho r ng n i dung này ñư c th c hi n thư ng xuyên. Tuy nhiên có hơn 40% GV ñư c h i cho r ng công thư ng xuyên, nhưng l i có 53,3% ý ki n c a các GV xác nh n vi c BD này chưa ñư c ti n hành thư ng xuyên. thông tin trên l i có ý ki n ngư c l i. 2.3.1.3. N i dung ch ñ o ho t ñ ng c a t CM trong công tác BDGV 2.3.1.8. V QL h sơ CM c a GV v nghiên c u chương trình d y h c và ñ i m i PPDH. Có 65,2% ý ki n c a CBQL th ng nh t công tác QL h sơ CM c a Có 78,2% ý ki n CBQL cho bi t công tác này ñư c th c hi n GV ñã ñư c các nhà trư ng th c hi n thư ng xuyên. thư ng xuyên và hi u qu , ñi u ñó ñư c kh ng ñ nh thông qua t l 2.3.2. Nh n ñ nh ñánh giá chung v vi c QL công tác BDCM c a nh t trí c a 73,8% GV . Hi u trư ng ñ i v i GV. 2.3.1.4. V n i dung ch ñ o ho t ñ ng c a t chuyên môn trong vi c 2.3.2.1. Nh ng thu n l i. b i dư ng giáo viên chu n b bài trư c khi lên l p. GV ñ u có trình ñ ñào ñ t chu n, ñư c ñào t o cơ b n, có s c Có 82,6% ý ki n c a CBQL kh ng ñ nh vi c ch ñ o t CM trong kh e, có lòng nhi t tình, yêu ngh , thích ng nhanh v i hoàn c nh, BDGV chu n b bài trư c khi lên l p ñư c ti n hành thư ng xuyên, v i nhu c u ñ i m i GD như hi n nay, luôn ch p hành nghiêm túc s hi u qu (th ng nh t v i 81,3% GV ). ch ñ o c a BGH nhà trư ng và TTCM. Tuy v y, qua ph ng v n tr c ti p 08 CBQL, 15 TTCM, và m t s 2.3.2.2. Nh ng khó khăn. GV chúng tôi nh n ñư c k t qu c a 2/3 CBQL, TTCM, và GV cho Kinh nghi m truy n ñ t ki n th c và x lý tình hu ng sư ph m c a r ng vi c so n bài c a ña s GV còn nhi u h n ch . GV nhìn chung còn h n ch , chưa ti p c n ñư c v i phương pháp 2.3.1.5. V ch ñ o ho t ñ ng c a t CM trong vi c th c hi n d y h c d y h c m i và trang thi t b hi n ñ i. trên l p và th c hi n n n n p CM c a GV.
 10. 19 20 Nhi u Hi u trư ng quá b n vi c, không có th i gian t p trung cho Chương 3: BI N PHÁP QU N LÍ CÔNG TÁC B I DƯ NG QLCM, quan tâm ñ n ĐNGV. CHUYÊN MÔN Đ I V I GIÁO VIÊN THPT 2.3.2.3. Nguyên nhân và các y u t nh hư ng ñ n vi c Hi u trư ng CÁC HUY N MI N NÚI T NH T NH QU NG NGÃI QL ho t ñ ng CM ñ i v i GV. 3.1. M t s nguyên t c ñ xu t • V m t ch quan: ph m ch t, năng l c, trình ñ c a ngư i Hi u 1- Đ m m c ñích GD, m c tiêu GD- d y h c.. trư ng là nguyên nhân nh hư ng tr c ti p ñ n công tác BD ñ i v i 2- Ph i phù h p v i các cơ s lí lu n QLGD nói chung và lí lu n GV. QL phát tri n ñ i ngũ nói riêng. • V m t khách quan: do s lư ng, cơ c u, ch t lư ng ñ i ngũ GV, 3- Phù h p v i các cơ s th c ti n và ñi u ki n th c t c a GD ñi u ki n CSVC, trang thi t b d y h c, s ph i h p c a các l c THPT các huy n mi n núi t nh Qu ng Ngãi. lư ng GD trong và ngoài nhà trư ng. 4- Bám sát vào n i dung QL ho t ñ ng CMi. 5- Phát huy các ñi m m nh, b sung, hoàn thi n, kh c ph c ñi m Ti u k t chương 2 còn t n t i c a các bi n pháp. S GD&ĐT và các Hi u trư ng THPT các huy n mi n núi t nh 6- Đ m b o tính h th ng. Qu ng Ngãi ñã nh n th c ñư c t m quan tr ng c a vi c QL công tác 3.2. Các bi n pháp QL công tác BDCM ñ i v i GV THPT BDCM ñ i v i GV và hàng năm ñ u có k ho ch, chương trình 3.2.1. B i dư ng, nâng cao nh n th c v ho t ñ ng BD nghi p v BDCM cho ñ i ngũ GV. CM cho ñ i ngũ GV Hi u trư ng ñã thư ng xuyên th c hi n ñư c m t s bi n pháp 3.2.1.1. M c ñích, ý nghĩa c a bi n pháp QL, v i các n i dung QL c th và ñ t ñư c nh ng k t qu nh t ñ nh Làm thay ñ i nh ng tư tư ng, nh ng cách nghĩ truy n th ng v ho t trong BDCM ñ i v i ĐNGV c a trư ng. ñ ng CM trong nhà trư ng THPT. Đòi h i GV ph i có nghi p v , yêu Tuy v y công tác QL BDCM cho ĐNGV THPT chưa ñư c nh n ngh m i làm t t ñư c s m nh GD. th c ñúng m c, chưa ñ ng ñ u; m t s bi n pháp QL và n i dung QL 3.2.1.2. N i dung và cách th c ch ñ o th c hi n bi n pháp: ñư c th c hi n chưa ñ ng b . Vi c ch ñ o th c hi n công tác T ch c h c t p quy ch , nhi m v năm h c, quy ñ nh chu n ngh BDCM ñ i v i GV chưa ñ t hi u qu cao. nghi p GV THPT…cho CBGV, nhân viên nhà trư ng. T ch c BD “nghi p v CM” cho ĐNGV theo chương trình, k ho ch ñã chu n b chu ñáo. 3.2.1.3. Đi u ki n ñ th c hi n bi n pháp BGH, TTCM, GV ph i có ý th c t giác h c t p, b i dư ng.
 11. 21 22 Hi u trư ng ph i am hi u sâu s c v CM, n m b t ñư c nh ng yêu 3.2.3.2. N i dung và cách th c ch ñ o th c hi n bi n pháp c u ñ i m i GD trong giai ño n hi n nay. Ngay t ñ u năm h c, Hi u trư ng ph i xây d ng N i quy nhà CSVC nhà trư ng ph i có: loa máy, phòng h p, máy tính… trư ng, xây d ng n n n p d y và h c. 3.2.2. Xây d ng Chương trình và k ho ch b i dư ng chuyên môn L p k ho ch ki m tra vi c th c hi n các quy ñ nh, quy ch d y cho GV h c, n n n p d y h c. 3.2.2.1. M c ñích, ý nghĩa c a bi n pháp Xây d ng các tiêu chí thi ñua c a nhà trư ng. Xác ñ nh rõ trách nhi m cho t ng nhà QL; ñ i tư ng, nhu c u v 3.2.3.3. Đi u ki n ñ th c hi n bi n pháp. n i dung (Chương trình) và ti n ñ (k ho ch); giúp cho ngư i QL Hi u trư ng ph i có k ho ch chi ti t v vi c th c hi n n i dung không sót vi c, ch ñ ng trong công tác b i dư ng chuyên môn cho chương trình, n n n p d y h c. M i GV ph i t ý th c, có trách GV. nhi m trong vi c th c hi n nhi m v CM. 3.2.2.2. N i dung và cách th c ch ñ o th c hi n bi n pháp 3.2.4. Qu n lí vi c ñ i m i phương pháp và s d ng phương ti n * N i dung bi n pháp: Đi u tra, kh o sát nhu c u b i dư ng; xây d yh c d ng m t chương trình BDCM, ây d ng k ho ch BD. 3.2.4.1. M c ñích, ý nghĩa c a bi n pháp. * Cách th c ch ñ o th c hi n: C i ti n PP d y h c theo hư ng kh c ph c nh ng như c ñi m, Ngay t ñ u năm h c c n ñánh giá x p lo i GV theo chu n ngh phát huy ưu ñi m d a trên nh ng PP ñã có; t o ñi u ki n, cơ h i ñ nghi p GV THPT; l a ch n chính xác ĐNGV c t cán các b môn; GV và HS thêm g n gũi v i HS; t o ñ ng l c ñ ĐNGV y u nâng xây d ng chương trình, k ho ch b i dư ng chuyên môn cho GV c a cao tay ngh . nhà trư ng trong c năm h c. 3.2.4.2. N i dung và cách th c ch ñ o th c hi n bi n pháp. 3.2.2.3. Đi u ki n ñ th c hi n bi n pháp - Xây d ng k ho ch tăng cư ng ñ i m i PP d y h c. Báo cáo S GD&ĐT v k ho ch BD ñ xin h tr . - T ch c thư ng xuyên h i th o trao ñ i kinh nghi m. Chu n b các ñi u ki n, các phương ti n cho b i dư ng. - Phát ñ ng thi ñua gi a các t v ñ i m i PP, s d ng ñ dùng 3.2.3. Qu n lí vi c th c hi n n i dung chương trình, n n n p d y d y h c, GV và HS t làm ñ dùng d y h c. h c c a GV 3.2.4.3. Đi u ki n ñ th c hi n bi n pháp. 3.2.3.1. M c ñích, ý nghĩa c a bi n pháp Hi u trư ng c n có s ch ñ o, giám sát ch t ch vi c th c hi n Thi t l p, xây d ng và c ng c tr t t , k cương trong d y h c. nhi m v c a m i GV. GV ph i có ý th c ñ i m i PP, s d ng T o ra n n n p, không khí làm vi c lành m nh, tích c c. phương ti n d y h c th t s có hi u qu . Xây d ng hành lang pháp lý cho vi c QL ho t ñ ng chuyên môn trư ng THPT nh m th c hi n quy ch d y h c.
 12. 23 24 3.2.5. T ch c h tr , giúp ñ GV và giao lưu chuyên môn v i Có ñ nh hư ng, ch ñ o sát sao ho t ñ ng BD c a Hi u trư ng nhà ñ ng nghi p các trư ng THPT trên ñ a bàn các huy n mi n núi trư ng; s giúp ñ gi a các ñ ng nghi p; GV ph i t giác và t ki m t nh Qu ng Ngãi. soát công vi c c a mình. 3.2.5.1. M c ñích, ý nghĩa c a bi n pháp. 3.3. M i quan h gi a các bi n pháp qu n lí ñ xu t Phân công GV có tay ngh cao giúp ñ GV có tay ngh y u, t o ra Các bi n pháp chúng tôi ñ xu t có quan h m t thi t, bi n ch ng ho t ñ ng CM lành m nh cho ĐNGV, t o ra phong trào thi ñua “d y v i nhau, b sung cho nhau. t t” gi a các trư ng THPT huy n mi n núi trong t nh. 3.4. Kh o sát tính kh thi, c n thi t c a các bi n pháp QL 3.2.5.2. N i dung và cách th c ch ñ o th c hi n bi n pháp. 3.4.1. Các bư c ti n hành kh o sát Giao các t CM d ki n ngư i kèm h tr , giúp ñ , báo cáo v i G m 4 bư c: l p phi u ñi u tra; ch n ñ i tư ng ñi u tra; phát phi u BGH. BGH k t h p v i TTCM xem xét, cân ñ i, phân công GV giúp ñi u tra; thu phi u ñi u tra ñ ti n hành phân tích. ñ có s h tr c a TTCM. 3.4.2. K t qu kh o sát tính kh thi, c n thi t c a các bi n pháp 3.2.5.3. Đi u ki n ñ th c hi n bi n pháp. qu n lí ñ xu t Chi y, BGH ph i th ng nh t cao trong ch ñ o giao lưu CM cho T t c 6 bi n pháp ñư c trưng c u ý ki n ñ u ñư c kh ng ñ nh v ĐNGV có tay ngh y u. GV có tay ngh y u ph i có tinh th n h c s c n thi t và tính kh thi. h i, khiêm t n, c u th . 3.2.6. QL ho t ñ ng t BD nâng cao trình ñ CM c a GV. Ti u k t chương 3 3.2.6.1. M c ñích, ý nghĩa c a bi n pháp. M i bi n pháp ñ u ñư c phân tích m c ñích, ý nghĩa, n i dung và Bi n ho t ñ ng b i dư ng thành ho t ñ ng t b i dư ng c a GV, cách làm cùng các ñi u ki n ñ m b o tính kh thi c a nó. Các bi n làm ñ ng l c nâng cao ph m ch t chính tr , trình ñ chuyên môn, pháp này t p trung vào ho t ñ ng CM c a GV. nghi p v sư ph m cho GV. 3.2.6.2. N i dung và cách th c ch ñ o th c hi n bi n pháp. M i GV ph i coi ho t ñ ng TBD trình ñ chuyên môn, nghi p v sư ph m là quy n l i và trách nhi m c a mình. Hi u trư ng c n t ch c semina TBD, t ch c các h i thi tìm hi u tri th c... C p, phát m t s tài li u b i dư ng. 3.2.6.3. Đi u ki n ñ th c hi n bi n pháp.
 13. 25 26 K T LU N VÀ KHUY N NGH - Trên cơ s phân tích lí lu n và th c ti n nói trên, tác gi ñã ñ xu t ñư c 6 bi n pháp QL công tác BDCM ñ i v i GV THPT các huy n mi n núi 1. K t lu n t nh Qu ng Ngãi. - Th y giáo là ngư i quy t ñ nh ñ n s thành b i c a GD, là nh ng Các bi n pháp QL trên có tính h th ng và có quan h th ng nh t ngư i ñào t o ngu n nhân l c chính trong xã h i. Lu n văn ñã trình bi n ch ng, b sung cho nhau. bày và phân tích, làm rõ các khái ni m công c , các cơ s lý lu n liên Các bi n pháp ñã ñư c kh o sát và cho th y chúng ñ m b o tính quan ñ n ñ tài: QL phát tri n ĐNGV THPT, n i dung và bi n pháp c p thi t và tính kh thi. QL công tác BDCM ñ i v i GV THPT. Đ ng th i, lu n văn còn 2. Khuy n ngh kh ng ñ nh ý nghĩa, t m quan tr ng c a công tác BDCM và vai trò 2.1. Đ i v i Chính ph , B GD & ĐT c a Hi u trư ng trong vi c ñ i m i công tác QL công tác BDCM ñ i Đ i m i phương th c ñào t o GV trong trư ng sư ph m theo v i GV THPT. hư ng tăng th i lư ng th c hành, chú tr ng nghi p v sư ph m cho - Th c t quy mô GD hi n nay ñang tăng nhanh, s HS gia tăng và s sinh viên. GV cũng tăng nhanh tương ng. Các kh o sát th c t ñã ch rõ, s 2.2. Đ i v i UBND các c p và S GD & ĐT Qu ng Ngãi GV trung bình và y u các huy n mi n núi v n còn nhi u, ña s t p C n quan tâm ra quy t ñ nh, chính sách phân công, phân nhi m trung nh ng GV c tuy n và GV m i ra trư ng, m t s GV thi u GV gi i b i dư ng giúp ñ , GV có tay ngh y u. kinh nghi m trong gi ng d y cũng như công tác khác, do ñó có nh 2.3. Đ i v i các trư ng THPT các huy n mi n núi t nh Qu ng hư ng ñ n ĐNGV và ch t lư ng GD c a các nhà trư ng. Ngãi - Qua kh o sát, ñánh giá th c tr ng QL công tác BDCM c a Hi u Xây d ng cơ ch ph i h p gi a Hi u trư ng, Phó Hi u trư ng, trư ng ñ i v i GV cho th y: Hi u trư ng các trư ng THPT các TTCM; có s phân công trách nhi m rõ ràng giúp cho vi c ch ñ o huy n mi n núi t nh Qu ng Ngãi ñã có s quan tâm nh t ñ nh, ñã có GV th c hi n nhi m v CM ñ t k t qu t t. T o ñi u ki n ñ GV h c ch ñ o, giúp ñ ñ i ngũ GV có tay ngh y u, ñ ng th i nh n th c t p, BD nâng cao trình ñ . ñư c t m quan tr ng c a các n i dung QL công tác BDCM ñ i v i 2.4. Đ i v i GV các huy n mi n núi t nh Qu ng Ngãi h . Tuy nhiên, m i nhà trư ng, m c ñ th c hi n các bi n pháp T p trung nghiên c u sâu nhi m v và công tác BDCM, luôn quan Hi u trư ng QL công tác BDCM còn khác nhau, chưa ñ ng ñ u, có tâm chú ý ñ n vi c ñ i m i PP d y h c, s d ng thành th o các nh ng bi n pháp QL còn chưa t i ñ sâu sát c n thi t, QL BDCM phương ti n, thi t b d y h c, CNTT…và không ng ng h c t p nâng còn mang tính hành chính, ch m ñ i m i, chưa giúp ĐNGV có tay cao trình ñ v m i m t. ngh y u phát huy, phát tri n ngang t m v i nhi m v mà h ñang ñ m nh n.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2